Германистика (Немски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове: Наука за езика, Наука за литературата, Обща психология, Обща социология, Обща история на изобразителното изкуство, Увод в западноевропейската култура, Увод в западноевропейската литература, Произход и развитие на езика, Антропология, Митология и религия; практически курсове като: Корективна фонетика, Практическа граматика, Работа с автентични текстове, Представяне на презентации, Писмено изложение и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми и водят до професионална квалификация.

прочети още
Германистика (Немски език, култура и литература)