Англицистика (Английски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Наука за езика, Наука за литературата, Обща психология, Обща социология, Обща история на изобразителното изкуство, Митология и религия, Антропология; практически курсове - Практическа граматика, Академични умения, Комуникационни умения и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)
 • проф. Албена Бакрачева, д.н. ENGB516 Стара британска литература ENGB627 Американска културна история ENGB712 Стара американска литература ENGB812 Нова американска литература ENGB840 Американска поезия на XIX и XX век
 • проф. Дияна Янкова, д.н. ENGB016 Практическа граматика на английски език ENGB704 Стаж: Специализиран превод ENGB711 Семантика и лексикология на английския език ENGB714 Културна история на Канада ENGB731 Лингвистика на текста ENGB809 Стаж: "Преводачески стаж" ENGB893 Превод от български на английски език
 • проф. Мария Китова-Василева, д.н. GENB023 Наука за езика
 • проф. д-р Енчо Герганов GENB012 Обща психология
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. д-р Мартин Канушев GENB010A Обща социология
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021A Митология и религия
 • проф. Михаил Неделчев GENB024 Наука за литературата
 • доц. д-р Антоанета Петрова ENGB508 Практика "Театър на английски език"
 • доц. д-р Борис Наймушин ENGB606 Съвременно преводознание ENGB614 Техники в устния превод ENGB704 Стаж: Специализиран превод ENGB751 Симултанен превод ENGB752 Консекутивен превод ENGB809 Стаж: "Преводачески стаж" ENGB816 Фразеология на английския език
 • доц. д-р Екатерина Тодорова BCLB803 Приобщаващо образование
 • доц. д-р Елена Савова BCLB562 Увод в методика на ЧЕО BCLB766 Дидактика
 • доц. д-р Елена Тарашева ENGB011 Английски език чрез медийни текстове ENGB016 Практическа граматика на английски език ENGB019 Развиване на комуникационни умения в англоезична среда ENGB510 Практически английски език ENGB511 Фонетика и фонология на английския език ENGB517 Британска културна история ENGB527 Проект: "Разбиране на съвременни английски диалекти" ENGB675 Самостоятелна работа "Английски език чрез медии"
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология
 • доц. д-р Мария Нейкова BCLB504 Тeория на възпитанието BCLB507 Практика: "Методика на ЧЕО и АВИТО" BCLB664 Проект "Материали за ЧЕО" BCLB766 Дидактика ENGB016 Практическа граматика на английски език ENGB021 Умения за четене и интерпретация на текстове ENGB508 Практика "Театър на английски език" ENGB607 Практика-наблюдение "Хоспитиране"
 • доц. д-р Мария Стамболиева ENGB016 Практическа граматика на английски език ENGB566 Практика:"Лаборатория за езикови технологии: Компютърно-подпомогната обработка на текст" ENGB611 Морфология на английския език
 • доц. д-р Ружа Маринска GENB030A Обща история на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева BCLB507 Практика: "Методика на ЧЕО и АВИТО" BCLB562 Увод в методика на ЧЕО BCLB664 Проект "Материали за ЧЕО" BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част ENGB018 Английски език чрез литературни текстове ENGB607 Практика-наблюдение "Хоспитиране" ENGB708 Стаж: "Текуща педагогическа практика" ENGB710 Практически английски език ENGB808 Стаж: "Преддипломен педагогически стаж" ENGB811 Синтаксис на английския език
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021A Митология и религия
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част BCLB856 ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда
 • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева BCLB504 Тeория на възпитанието BCLB507 Практика: "Методика на ЧЕО и АВИТО" ENGB019 Развиване на комуникационни умения в англоезична среда ENGB816 Фразеология на английския език
 • гл. ас. д-р Надя Колчева BCLB662 Педагогическа психология ENGB608 Възрастова психология ENGB663 Педагогическа психология
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов BCLB507 Практика: "Методика на ЧЕО и АВИТО" BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част BCLB856 ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда ENGB015 Академични умения на английски език ENGB019 Развиване на комуникационни умения в англоезична среда ENGB708 Стаж: "Текуща педагогическа практика" ENGB808 Стаж: "Преддипломен педагогически стаж" ENGB811 Синтаксис на английския език
 • гл. ас. Амелия Марева ENGB016 Практическа граматика на английски език ENGB506 Практика: Подходи към английската граматика ENGB564 Проект: "Подходи към английската граматика" ENGB704 Стаж: Специализиран превод ENGB711 Семантика и лексикология на английския език ENGB731 Лингвистика на текста ENGB753 Писмен превод и редактиране на преводен текст ENGB810 Практически английски език ENGB854 Филмов превод
 • ас. Сияна Харизанова BCLB507 Практика: "Методика на ЧЕО и АВИТО" BCLB803 Приобщаващо образование BCLB861 Методика на ранното чуждоезиково обучение ENGB015 Академични умения на английски език ENGB607 Практика-наблюдение "Хоспитиране" ENGB610 Практически английски език ENGB708 Стаж: "Текуща педагогическа практика" ENGB808 Стаж: "Преддипломен педагогически стаж"
 • преп. Андрей Андреев ENGB018 Английски език чрез литературни текстове ENGB510 Практически английски език ENGB518 Техники на писмения превод ENGB616 Нова британска литература ENGB704 Стаж: Специализиран превод ENGB710 Практически английски език ENGB714 Културна история на Канада ENGB753 Писмен превод и редактиране на преводен текст ENGB754 Превод на художествен текст ENGB809 Стаж: "Преводачески стаж" ENGB810 Практически английски език ENGB893 Превод от български на английски език
 • преп. Благовеста Троева BCLB803 Приобщаващо образование
 • преп. Светлана Ташевска BCLB507 Практика: "Методика на ЧЕО и АВИТО" BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част BCLB763 Методи за проверка и оценка на знанията и уменията ENGB015 Академични умения на английски език ENGB607 Практика-наблюдение "Хоспитиране" ENGB610 Практически английски език ENGB708 Стаж: "Текуща педагогическа практика" ENGB808 Стаж: "Преддипломен педагогически стаж"