Социална работа

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Отношения между хората, Основи на ученето, Обща психология, Въведение в социалната работа, практически курсове като - Развитие на човека, Увреждания на човека и психосоциална рехабилитация, Управление на социалните грижи, Социални аспекти на здравните грижи, Теория на привързаността, Психични разстройства и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Социална работа
 • проф. Байко Байков, д.н. OOOK022 Основи на биологията
 • проф. Димитър Йончев, д.н. GENB018 Глобалният свят
 • проф. Иван Младенов, д.н. OOOK085 Идеи за знанието
 • проф. Толя Стоицова, д.н. GENB013B Увод в социалната психология
 • проф. д-р Васил Гарнизов OOOK009 Идеи в антропологията
 • проф. д-р Георг Краев GENB026 Човешката култура
 • проф. д-р Димитър Вацов GENB028 Философия на морала, правото и политиката OOOK054 Философските идеи на ХХ век
 • проф. д-р Евгений Дайнов OOOK041 Политиката: основните школи и подходи
 • проф. д-р Людмил Георгиев OOOK017 Регионализация и глобализъм в световното развитие
 • проф. д-р Магдалена Елчинова OOOK138 Етнопсихиатрия
 • проф. д-р Мартин Канушев GENB010A Обща социология
 • проф. д-р Росен Стоянов OOOK119 Медии и политика
 • проф. д-р Софка Матеева SODB540 Практика: Социалната служба в контекста на социалните политики
 • проф. д-р Тома Томов GENB042 Отношения между хората SODB521  Работа по случая - I част: терапевтичната ситуация SODB540 Практика: Социалната служба в контекста на социалните политики SODB623 Терапевтична ситуация SODB624 Социална оценка на случая SODB640 Практика: Клинична социална работа-теория и практика на оценката и формулировката SODB744 Социална работа със случай: приобщаващо образование SODB746 Стаж: Социална работа в училище, служби за социална работа със зависимости, бедни, безработни, жители на гето SODB847 Стаж: Служби за социална работа с правонарушители, лица с умствена изостаналост, стари хора, емигранти, жертви на насилие
 • проф. д-р Христо Георгиев GENB018 Глобалният свят
 • проф. д-р Христо Тодоров GENB028 Философия на морала, правото и политиката OOOK003 Основни философски понятия OOOK033 Що е философия
 • доц. д-р Владимир Сотиров OOOK001 Елементи на логиката
 • доц. д-р Галина Сачанска OOOK090 Биология на размножаването
 • доц. д-р Златка Михова SODB540 Практика: Социалната служба в контекста на социалните политики SODB626 Семейно интервю и оценка на семейство SODB715 Семейно интервю и оценка: събиране на информацията SODB745 Социална работа със случай: зависимости SODB746 Стаж: Социална работа в училище, служби за социална работа със зависимости, бедни, безработни, жители на гето SODB844 Социална работа по случай: лица с интелектуални затруднения SODB847 Стаж: Служби за социална работа с правонарушители, лица с умствена изостаналост, стари хора, емигранти, жертви на насилие
 • доц. д-р Маргарита Шивергева OOOK061 Ние в Европейския съюз
 • доц. д-р Момчил Баджаков OOOK040 Политология за неполитолози
 • доц. д-р Росен Люцканов OOOK110 Практическа логика
 • доц. д-р Румен Петров SODB522 Програми от грижи в клиничната социална работа SODB540 Практика: Социалната служба в контекста на социалните политики SODB605 Социалната служба : управление SODB606 Групова анализа
 • доц. д-р Светлозар Василев SODB540 Практика: Социалната служба в контекста на социалните политики SODB622 Психиатрична оценка SODB640 Практика: Клинична социална работа-теория и практика на оценката и формулировката SODB746 Стаж: Социална работа в училище, служби за социална работа със зависимости, бедни, безработни, жители на гето SODB842 Социална работа по случай: лица с асоциално поведение и правонарушители SODB846 Социална работа със случай: жертви на насилие SODB847 Стаж: Служби за социална работа с правонарушители, лица с умствена изостаналост, стари хора, емигранти, жертви на насилие
 • доц. д-р Харалан Александров SODB500 Социалното законодателство - Iчаст: принципи SODB604 Етични проблеми на работата със случаи SODB621 Социалнато законодателство SODB746 Стаж: Социална работа в училище, служби за социална работа със зависимости, бедни, безработни, жители на гето SODB841 Социална работа в условията на демографска криза SODB847 Стаж: Служби за социална работа с правонарушители, лица с умствена изостаналост, стари хора, емигранти, жертви на насилие
 • доц. д-р Христо Гьошев OOOK033 Що е философия
 • доц. д-р Цвете Лазова OOOK115 Култура, минало, национална идентичност
 • гл. ас. д-р Вероника Азарова OOOK053 Пол и култура
 • гл. ас. д-р Иван Начев OOOK061 Ние в Европейския съюз
 • ас. Антоанета Матеева SODB513 Практика: Клинично интервю SODB515 Самостоятелна работа: подготовка на бакалавърска теза, част І SODB520 Клинична социална работа-І част: проблемна област SODB624 Социална оценка на случая SODB741 Социална работа със случай: безработни SODB744 Социална работа със случай: приобщаващо образование SODB746 Стаж: Социална работа в училище, служби за социална работа със зависимости, бедни, безработни, жители на гето SODB845 Социална работа по случай: старост SODB847 Стаж: Служби за социална работа с правонарушители, лица с умствена изостаналост, стари хора, емигранти, жертви на насилие
 • ас. Майя Младенова SODB502 Клинично интервю и оценка - I част: характер на процеса SODB540 Практика: Социалната служба в контекста на социалните политики SODB607 Психодрама SODB625 Клинично интервю и оценка SODB640 Практика: Клинична социална работа-теория и практика на оценката и формулировката SODB742 Социална работа със случай: бедност SODB843 Социална работа по случай: емигранти SODB847 Стаж: Служби за социална работа с правонарушители, лица с умствена изостаналост, стари хора, емигранти, жертви на насилие
 • д-р Галина Маркова-Дерелиева SODB520 Клинична социална работа-І част: проблемна област SODB640 Практика: Клинична социална работа-теория и практика на оценката и формулировката SODB743 Социална работа в условията на гетоизация SODB746 Стаж: Социална работа в училище, служби за социална работа със зависимости, бедни, безработни, жители на гето
 • д-р Людмил Дуриданов OOOK080 Ключови умения за общуване
 • д-р Яна Кацарова SODB507 Психосоциална рехабилитация
 • Николай Колев OOOK053 Пол и култура