Киберсигурност ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата се предлага само в локален център Пловдив. Тя е уникална и обхваща съвременните направления в сигурността и защитата на информацията (компютърна и комуникационна сигурност) и дава знания и умения за реализация в сектора за сигурност, отбраната на страната, структурите за управление при кризи, звената по информационна сигурност в държавните органи и частните компании.

Две от основните характеристики на магистърска програма "Киберсигурност" - дистанционна форма на обучение, са актуалност и уникалност. Магистърската програма е актуална, защото осигурява на студентите знания и умения за справяне с най-новите заплахи и предизвикателства пред сигурността, каквито са заплахите в киберпространството. Едновременно с това магистърската програма е и уникална поради съчетаването на знания и умения на границата на две изключително важни области на човешкото съществуване: сигурност и авангардни информационни технологии. В своята концепция магистърската програма отговаря на европейските стандарти за обучение като осигурява:

o изучаване на интердисциплинарни курсове, обхващащи широк кръг теми в области като мениджмънт на киберсигурността, проектиране, изграждане и защита на информационни системи в частния и публичния сектор, приложение на информационните и комуникационни технологии в системите за сигурност и т.н.;

o стимулиране на аудиторната и самостоятелната творческа работа на студентите чрез оценяване на техните постижения с въведена кредитната система за оценяване на придобитите знания и умения;

o участие на студентите в национални и межуднародни проекти, стажове, семинари и конференции, които допринасят за изграждане и затвърждаване на способности за творчееска изява, работа в екип, усвояване на изследователски методи, споделяне и разпространяване на постигнати резултати.

Обучението на студенти по магистърска програма "Киберсигурност" подкрепя мисията на НБУ, насочена към изграждане на специалисти със задълбочена подготовка, знания и умения, способни за самостоятелно решаване на проблеми в професионалното направление.

В магистърска програма "Киберсигурност" - дистанционна форма на обучение, се подготвят комплексни специалисти в областта на сигурността в киберпространството, което е резултат от изучаване на теми от основни области от мениджмънта на киберсигурността: управление на риска, планиране за способности за киберсигурност на базата на сценарии, човешкият фактор в киберсигурността, противодействието срещу киберпрестъпления, както и домейните на сигурността: информационна сигурност, сигурност на приложенията, интернет сигурност, мрежова и комуникационна сигурност и сигурност на системите на критичната информационна инфраструктура. Студентите, обучаващи се по програмата, придобиват практически умения по прилагане на съвременни методи и технологии при разработване на проекти за защитени информационни системи.

Нивото, на което се разглеждат темите и проблемите в програмата се фокусира върху ниво бизнес организация (фирма, корпорация) и държавна институция (министерство, правителство), като не се изключват нивата на отделния индивид, национална и глобална сигурност, както и въпроси на международно сътрудничество по проблеми на киберсигурността. Рамките на обхвата, в който се разглеждат темите и проблемите в програмата включват публичния и частния сектор, а също така и въпроси на взаимодействие между тях при създаване и поддържане на киберсигурност.

Магистърската програма е акредитирана с най-висока оценка в рамките на акредитацията на професионално направление 9.1. Национална сигурност.

прочети още
Киберсигурност ДО
 • проф. Николай Радулов, д.н. NISM115D Разузнавателен анализ NISM216D Изграждане и управление на системи за сигурност
 • проф. Тодор Коларов, д.н. SCTM261D Правен режим на киберпрестъпленията SCTM262D Самостоятелна работа: Правен режим на киберпрестъпленията
 • проф. д-р Венелин Георгиев NISM215D Анализ на сигурността в информационното пространство NISM260D Самостоятелна работа: Анализ на сигурността в информационното пространство SCTM102D Иновации и инвестиции в сигурността SCTM121D Самостоятелна работа: Иновации и инвестиции в сигурността SCTM130D Управление на риска за киберсигурността SCTM131D Самостоятелна работа: Управление на риска за киберсигурността SCTM135D Мениджмънт на киберсигурността SCTM136D Самостоятелна работа: Мениджмънт на киберсигурността SCTM252D Планиране на способности на базата на сценарии SCTM257D Противодействие срещу киберпрестъпността SCTM258D Самостоятелна работа: Противодействие срещу киберпрестъпността SCTM300D Човешкият фактор в киберсигурността SECB820D Оценка и управление на риска
 • проф. д-р Владко Иванов NISM123D Политики на ЕС в сигурността и отбраната NISM190D Самостоятелна работа: Политики на ЕС в сигурността и отбраната
 • проф. д-р Ненко Дойков NISM121D Международно сътрудничество в борбата с тероризма NISM134D Правни и организационни основи на корпоративната сигурност NISM188D Самостоятелна работа: Международно сътрудничество в борбата с тероризма NISM238D Самостоятелна работа: Правни и организационни основи на корпоративната сигурност
 • проф. д-р Тилчо Иванов NISM182D Самостоятелна работа: Икономика и сигурност NISM211D Икономика и сигурност SECB010D Мениджмънт в сигурността и отбраната
 • проф. д-р Христо Георгиев NISM221D Европейска архитектура за сигурност NISM280D Самостоятелна работа:Европейска архитектура за сигурност
 • доц. д-р Александър Колев SCTM256D Специализирани информационни системи
 • доц. д-р Димитрина Полимирова-Николова SCTM137D Самостоятелна работа: Сигурност в интернет пространството SCTM254D Сигурност в интернет пространството
 • доц. д-р Зарко Здравков SCTM120D Самостоятелна работа: Проектиране на защитени информационни системи SCTM223D Проектиране на защитени информационни системи SCTM237D Защита на критичната информационна инфраструктура SCTM239D Самостоятелна работа: Защита на критичната информационна инфраструктура
 • доц. д-р Константин Пудин NISM182D Самостоятелна работа: Икономика и сигурност NISM211D Икономика и сигурност SECB010D Мениджмънт в сигурността и отбраната
 • доц. д-р Мая Божилова SCTM110D Въведине в киберсигурността SCTM202D Криптографски основи на сигурността SCTM225D Тестване на защитени компютърни системи и мрежи
 • доц. д-р Николай Стоянов SCTM110D Въведине в киберсигурността SCTM124D Самостоятелна работа: Въведение в киберсигурността
 • доц. д-р Николай Стоянов SCTM202D Криптографски основи на сигурността SCTM215D Самостоятелна работа: Криптографски основи на сигурността SCTM225D Тестване на защитени компютърни системи и мрежи
 • доц. д-р Юлияна Каракънева SCTM101D Сигурност и защита на информацията в компютърни системи SCTM109D Управление на информационните системи в сигурността SCTM122D Самостоятелна работа: Управление на информационните системи в сигурността SCTM123D Модели и симулации SCTM126D Самостоятелна работа: Модели и симулации SCTM210D Проектиране на системи за отбрана SCTM221D Подходи за вземане на решение SCTM226D Самостоятелна работа:Проектиране на системи за отбраната SCTM236D Политики на киберсигурност SCTM238D Самостоятелна работа: Политики за киберсигурност SCTM314D Стаж SECB602D Информационни системи в сигурността SECB620D Моделиране при управление при кризи
 • д-р Тихомир Стойчев CTRM246D Оперативен анализ на стуктурата и дейността на престъпни групи и терористични организации CTRM250D Самостоятелна работа: Оперативен анализ на стуктурата и дейността на престъпни групи и терористични организации
 • Иво Радулов SCTM237D Защита на критичната информационна инфраструктура SCTM239D Самостоятелна работа: Защита на критичната информационна инфраструктура