Електронен каталог

д-р Петко Петков

Академична длъжност:
Департамент:
Национална и международна сигурност
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Име, презиме, фамилия: д-р инж. Петко Славов Петков

Електронна поща: pe_petkov@abv.bg

Образование:

1990 - 1995 Икономически техникум – град Червен бряг, област Плевен,

специалност “Икономист-счетоводител”

1995 - 2000 Висше Военновъздушно Училище – град Долна Митрополия,

военна специалност „Щабни ВВС”,

гражданска специалност “Инженер по електроника”

образователно-квалификационна степен: Магистър

2001 - 2004 Специализация в “Университет по архитектура, строителство и геодезия” – град София, Свободен Факултет,

специалност “Международни икономически отношения”

2010 - 2012 Военна академия "Г. С. Раковски", специалност "Мениджмънт на сигурността и отбраната",

образователно-квалификационна степен: Магистър

2010 - 2013 Докторантура чрез самостоятелна подготовка за получаване на образователната и научна степен „доктор” във ВА „Г. С. Раковски” по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство” (Дипломация в сигурността и отбраната), с шифър 05.02.24.

Тема на дисертационния труд – „ Военни церемонии и военен протокол”

Обучаващо звено – катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната” при факултет „Национална сигурност и отбрана” на ВА „Г. С. Раковски”

Образователна и научна степен: Доктор

Образователни курсове:

2002 Езиков курс по английски език, трето ниво – Езиково училище „Европа” и Министерство на отбраната - 3 месеца

2004 Щабен курс-за работа в командните структури на НАТО, ВА”Г.С.Раковски”- 1 месец

2005 Курс за специализация – курс за младши офицери от НАТО, Липтовски Микулаш, Словакия - 3 месеца

2008 Езиков курс по испански език, първо ниво I, г.,езиков център „Космополит”, гр. София - 3 месеца

2008 Езиков курс по испански език, второ ниво, езиков център „Космополит”, гр. София - 3 месеца

2009 Езиков курс по испански език във Висшето езиково училище на Испанските кралски въоръжени сили за подготовка на слушатели за Испанската военна академия, Мадрид - 5месеца

2010 Курс „Военна дипломация”, Дипломатически институт към Министъра на външните работи, съ-организаиран от Военна академия „Г.С. Раковски” - 1 месец

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Трудов стаж:

2000 - Военновъздушни сили на Република България

Езикова подготовка:

Български език – роден

Английски език – по стандарта на НАТО STANAG 6001 – 3333

Испански език – по стандарта на НАТО STANAG 6001 – 4333

Испански език – международен езиков сертификата DELE, ниво B2

Руски език - работен

Област на научни интереси:

Дипломация в сигурността и отбраната, военно-дипломатически корпус, дипломатически корпус, Диплоимация, Военна дипломация, Протокол, Военен Протокол, церемониал, ритуали.

Публикации:

1. Петков, П., „Класификация, основни видове и организация на международните официални мероприятия”, Седемнадесета научна конференция с международно участие, посветена на 125-годишнината от Сръбско-българската война - 1885 г., на тема: “Военни традиции и национална идентичност на европейските армии през ХІХ и ХХ век ”, Военна академия “Г. С. Раковски”, 26 и 27 октомври 2010 г., Военноисторически сборник, С., бр. 1 от 2012 г., с. 5 до с. 15

2. Петков, П., „Протоколът във Военновъздушните Сили на Република България - съставна част на инструмента „военна дипломация” при реализиране на политики и стратегии”, Международна научна конференция, посветена на 100-годишнината на българската авиация, на тема „Авиацията в съвременната геополитика и стратегия на ЕС, НАТО, коалициите и държавите“, 11 и 12 април.2012 г., Централен военен клуб, София, Сборник с научни статии, С. 2012 г.

3. Петков, П. Интердисциплинарен подход към Протокола във

Военновъздушните сили на Република България. – Военноисторически сборник, 2012, № 2, с. 125 – 137.

4.Доклад на тема „Класификация, основни видове и организация

на международните официални мероприятия в Българската армия в

Република България”. Изнесен на международна научна конференция на тема „Военни традиции и национална идентичност на европейските армии през ХІХ – ХХ век”. София, Военна академия „Г. С. Раковски”, 26 – 27 октомври 2010 г.


Публикации:


1. Петков, П., „Класификация, основни видове и организация на международните официални мероприятия”, Седемнадесета научна конференция с международно участие, посветена на 125-годишнината от Сръбско-българската война - 1885 г., на тема: “Военни традиции и национална идентичност на европейските армии през ХІХ и ХХ век ”, Военна академия “Г. С. Раковски”, 26 и 27 октомври 2010 г., Военноисторически сборник, С., бр. 1 от 2012 г., с. 5 до с. 15

2. Петков, П., „Протоколът във Военновъздушните Сили на Република България - съставна част на инструмента „военна дипломация” при реализиране на политики и стратегии”, Международна научна конференция, посветена на 100-годишнината на българската авиация, на тема „Авиацията в съвременната геополитика и стратегия на ЕС, НАТО, коалициите и държавите“, 11 и 12 април.2012 г., Централен военен клуб, София, Сборник с научни статии, С. 2012 г.

3. Петков, П. Интердисциплинарен подход към Протокола във

Военновъздушните сили на Република България. – Военноисторически сборник, 2012, № 2, с. 125 – 137.

4.Доклад на тема „Класификация, основни видове и организация

на международните официални мероприятия в Българската армия в

Република България”. Изнесен на международна научна конференция на тема „Военни традиции и национална идентичност на европейските армии през ХІХ – ХХ век”. София, Военна академия „Г. С. Раковски”, 26 – 27 октомври 2010 г.

Курсове от текущия семестър: