Електронен каталог

проф. Нина Дюлгерова

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Национална и международна сигурност
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


МОНОГРАФИИ:

1. Caucasian gambit (vectors security and energy). Sofia . 2009. P. 228

2. Кавказки гамбит ( вектори на сигурността и енергетиката ). София , 2009, С. 228 (съдържание и резюме)

3. Borders in the Caucasus . (A Geopolitical and International Discourse). Sofia . 2008 (see abstract in englishand in russian in pdf)

4. Границите в Кавказ (геополитически и международноправен дискурс). София, 2007, с. 253. (резюме- pdf)

статии

2010

1.Източната политика на Европейския съюз // Втората световна война и новите политически реалности, 6 с. (под печат)

2. Динамика на промените в енергийната сфера в Черноморския регион // Политика за сигурност и отбрана - актуални проблеми на националната и международната сигурност., 11 С. (под печат)

3. Кавказкий гамбит (издание на руски език), 2010 г.

4. Проблемни зони на сигурност в Черноморския регион // Двадесет години преход и промени - проблеми на външната политика и сигурността. 10 С. (под печат)

5. Zones of Security in the Black Sea Region // The Black Sea Region in EU Policies . РР. 10

2009

1. Геоенергетиката - корективът в международните отношения // Международни отношения, 2009, 5-6. С. 113-118.

2. Българо-руският енергиен диалог -акценти и перспективи // Проблеми на националната и международната сигурност в Република България. 9 С. (под печат)

3. Эффективное партнерство и диалог НПО с государством и местной властью в ЕС (на примере Болгарии) // IV Гражданский форум: подведение итогов определение приоритетов развития гражданского общества, Астана, Казахстан. С. 5

4. Граници и региони (през призмата на Черноморския регион и Евразия)// Сборник в чест на проф. д.ф.н. Георги Бояджиев, 276-292.

5. Суверенитет и легитимност в началото на ХХІ век. // Исторически архив, март-юли 2009, кн.18-19. С. 7-5

6. Геоенергетиката - коректив в триъгълника Русия-Европейски съюз-САЩ // Понеделник, 2006, № 2

7. Нагорни Карабах - бъдеще през миналото // Военен журнал, 2009, No 2. С. 127-136

8. София - бъдеще през миналото // София - 130 години българска столица, 2009. С. 9-21

9. Статутът на "непризнатите държави" в постсъветското пространство // Военен журнал", 2009, № 6, С. 60-67.

10. Буферните зони в Южен Кавказ (теория и реалности)// Дипломатически изследвания, (под печат), 16 С.

2008

1.Кавказките предизвикателства пред Европейския съюз // Международни отношения, 2008, № 5-6. С. 143-153.

2. Грузия - суверенитет и легитимност по грузински // Международна политика. 23 с. (под печат)

3. Кавказки гамбит // Международна политика. 2009, кн. 1. С.77-83.

4. Казахстан: энергетика и безопасность в глобальном мире /съавторство с Ат. Тенева// Евразийская доктрина Н.А.Назарбаева:диалог Востока и Запада. Астана, 2008. С. 73-76.

5. Ролята на Европейския съюз (в част н ост България) в Черноморския регион (политики на сигурност) // Политика и национална сигурност. Велико Търново, 2008. С. 93-101

6. Съветският експеримент в Южен Кавказ в началото и в края на ХХ в. // Геополитически и морскоправни аспекти на международните отношения. Варна. 2008. С. 31-44.

7. Косово - балканско минало, европейско бъдеще или глобално предизвикателство? // Алманах на ВСУ. С. 14-21

8. Евразия+енергетика=европейска и глобална сигурност? // Международна политика. 2008, кн.2. С. 10-19.

9. Черноморският регион в прехода към демокрация/ в съавторство с проф. д-р М. Миланов// Геополитика, бр. 4. С. 58-69

10. Caucasian Challenges for the EU // Adapting to integration in an enlarged European Union . NIKOLOV , Krassimir Y . ( ed .): Adapting to Integration in an Enlarged European Union , BECSA , March 2008, ISBN 978-954-9543-11-7; издание по проект ЕШРА на БЕКСА по Шеста рамкова програма на ЕС. Volume 1:ADAPTING KEY POLICIES IN THE ENLARGED UNION , BECSA, March 2008, РР. 181-195

Курсове от текущия семестър: