Електронен каталог

гл. ас. д-р Любомир Стефанов

гл. ас. д-р Любомир  Стефанов
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Политически науки
Телефон:
Приемно време:
Вторник 14:30-16:30 204 II Корпус
Четвъртък 14:30-16:30 204 II Корпус

Професионална автобиография:


Доктор по политически науки, хоноруван преподавател от 2007 г, а от 2011 г. и щатен преподавател в Нов български университет от 2007 г., асистент в Центъра по социални практики към департамент Политически науки в НБУ. Специалист в областите партийни и политически системи, европейска интеграция и политика за сигурност, публични комуникации и изготвяне на стратегии. Автор на редица научни публикации и множество статии в печатни и електронни медии. С богат опит като лектор и участник в редица научни и специализирани семинари. Активен участник в проекти на Европейската комисия в България.

Lyubomir Stefanov,Ph.D. in Political Science at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria and M.A. in Political Science (CEU-Budapest, Hungary). Guest lecturer at NBU since 2007, assistant professor at the Centre for Social Practices to Political Science Department at NBU since 2011.

Courses at NBU:

Decision making methods – Institutions and Governance; Politcs and Religion, Political systems, Political Parties, American Political Thought, EU Programmes and Funds; Black-sea region: challenges, politics and opportunities; Foreign and Security policy in the Black-sea region; Political development of South-East Europe; Failed states and transitions; A Topography of Power in EU; EU Energy Policy.


Публикации:


Is democracy the only “game in town” in post-truth Europe? в “Следващите седем на Европейския съюз”, СУ „Св. Климент Охридски“ и фондация „Ханс Зайдел“, София, 2020

Politics in 39 Words, сборник НБУ, (НБУ, 2020)

Europe of nations or Europe of Europeans? - Европейският съюз след 2020 г. – нова Европа в нов свят, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София • 2019 (ISBN 978-954-07-4751-4)

Victimizing Art-The Story of a Monument from the center of Sofia, (The International Journal for Arts and Politics, vol.1-1/2018, GAPA Press, ISBN: 978-614-475-000-1)

Enlightenment 2.0, (сборник от годишна конференция на Департамент „Масови комуникации “, НБУ 2019)

What went wrong with Liberalism? (сп. Политически анализи, бр. 4-1/ 2018, НБУ, София, ISSN 2534-9902)

Какво работи президента?, сп. Политически изследвания, бр. 1-2/2016, университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2016

Поредният край на либерализма, (Conservative Quarterly, София, кн.3-4/ 2017, ISSN 2367-6981)

Премълчаните теми, електронен сборник НБУ, 2017 (http://ebox.nbu.bg/elections2016/view_lesson.php?id=6)

Властта на информацията, (списание Политически анализи бр.3/2017 г., НБУ) https://politicalscience.nbu.bg/bg/political-analysis

Българската партийна система от 2014 – наследството на прехода, сп. Политически изследвания ( 2016 г.)

Reflections on the US and Bulgarian Political Systems-Some (Im) possible Implications On-line Journal Modeling the New Europe, no. 17/2015 ( ttp://neweurope.centre.ubbcluj.ro/?p=1468)

Възстановяване на връзката между теория и практика в политическите науки (сборник научни публикации, т. 2, София, НБУ 2015 г.)

Разработване на обучителен материал към обучителна програма "Активни граждани и съвременната община: предизвикателства, стратегии, решения" разработена по проект BG05/619 "Училище за активно гражданство: устойчивост на граждански форуми за разработването на политики за развитие, функциониращи на равнище общности (общини или по-малки райони)" реализиран с финансовата подкрепа на Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.)

Градът на творчеството и знанието – пътят на София през 21 в., в Европейският град през 21в.: къде сме ние? (сборник), НБУ, София 2011;

Избори 2009: кампаниите, които отсъстваха. (сборник) Нов Български Университет, София, 2010 г.;

Партии на ръба, Европейски информационен център, Велико Търново, 2010

„Дефицит на легитимност или перманентна криза на доверие?“, в сборник “20 години българска политология” под редакцията на Томов, А, Буруджиева, Т., Найденов, Н. , Университетско издателство, София. (2006).

Курсове от текущия семестър: