Електронен каталог

гл. ас. д-р Иван Начев

гл. ас. д-р Иван Начев
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Политически науки
Телефон:
02/81-10-602
Приемно време:
Вторник 16:00-18:00 602 II Корпус
Сряда 16:00-18:00 602 II Корпус
ivannachevbg@gmail.com Онлайн

Професионална автобиография:


Образование :

1988 - 1993 г. - Софийски Университет “Св.Климент Охридски”, специалност политология; дипломиран на 5 юли 1993 г.

дипломна работа : “Демокрацията: конституционно основополагане и регулиране на политическия живот”

квалификация: Политолог, специалист по политически науки, преподавател в средното училище;

февруари - май 1993 г. - Специализация в Център за европейски изследвания по Основи на европейската интеграция;

1991 - 1996 г. - Софийски Университет “Св.Климент Охридски”, специалност културология; дипломиран на 8 юли 1996 г.

дипломна работа : “Социалната дейност на Българската православна църква (1878-1947 год.). Културно-политически условия, перспективи за развитие, идеи и социална практика”

квалификация: културолог, специализация по История на Българската култура;

1996 - 1999 г. - Докторант в Софийски Университет ”Св.Климент Охридски”, Философски факултет, Катедра “Теория на политиката”, тема: Политология - обществена администрация и управление.

Докторска дисертация (2004): Политически проблеми на интеграцията на България в Европейския съюз 1995-2000 г.

Специализации:

2002 - специализация в Centre for the Study of European Governance, School of Politics, University of Nottingham, UK.

2002 - участие в международна лятна школа: “The Cold War and Its Legacy: Crisis Management, Ethnic Conflicts and the Challenges to International Security and Regional Cooperation, Пампорово, 5-20 август 2002.

2006-2010 - постдокторска специализация в рамките на проект Accommodating Creative Knowledge – Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged Union, с координатор Университета в Амстердам, финансиран по приоритет 7 ‘Citizens and Governance in a knowledge-based society’ на Шеста рамкова програма на ЕС

Членство в организации:

Българска политологическа асоциация

Българско семиотично общество

Bulgarian Association of Political Marketing and Communication

Europe and the Balkans International Network

European Community Study Association (ECSA)

http://www.ecsanet.org/

http://www.uc.pt/fduc/pdfs/jean_monnet/001-326.pdf

Member of Team Europe (DG COMM)

http://europa.eu/europedirect/meet_us/bulgaria/index_en.htm

Member of Advisory Committee of Eurolimes, Journal of the Institute for Euroregional Studies, “Jean Monnet” European Centre of Excellence. Oradea University Press

Editor in Chief of Political Analysis Journal, Sofia, New Bulgarian University


Публикации:


1. Bulgarian Public Administration facing the Challenges of the Expanding European Administrative Space after 2014, EU-28 Watch, Institut fur Europaische Politik (IEP), Berlin. 2015

2. Bulgarian Foreign Policy in a Globalized World: Political and Social Preferences, South Eastern Journal of Law and Politics, Macedonian Institute for European Studies, FYROM, 2014

3. Avramov, K., Nachev, I., „State Capture as a Political Economy Challenge in Catching Up- Performance“. Yearbook of the Institute for Economic Policy (EPI), 2013.

4. Bulgarian Foreign Policy in the Neighbourhood on the brink of the 21st century: between identity and solidarity. In: Identities and Solidarity in Foreign Policy: East Central Europe and the Eastern Neighbourhood, Edited by Elsa Tulmets, Prague 2012.

5. Bulgarian foreign policy on the brink of the 21st century: between identity and solidarity. Special issue journal “Perspectives” - Perspectives on East Central European policies to the Eastern neighbourhood. 2011, forthcoming.

6. Bulgarian Politics on the Brink of the 21st Century: Retrospective and Prospective View. In: Balkans: Foreign Affairs, Politics and Socio-Cultures. Epoka University Press. 2011.

7. Bulgarian Public Administration facing the Challenges of the Expanding EAS. In: National and European Values of Public Administration in the Balkans. Editura Economica, 2011.

8. Bulgarian administration under the conditions of joining the European Administration Space (EAS). In: European Administrative Space – Balkan realities. Editura Economica, 2011

9. Reforms in the Bulgarian Public Administration. Shivergueva, M. and Nachev, I. In: Public Administration in the Balkans – from Weberian bureaucracy to New Public Management. Editura Economica, 2011.

10. Analysing European Union Politics in Bulgaria. In: F. Bindi, K. Eliassen “Analyzing European Union Politics’’. Roma, 2011, Il Mulino (20 settembre 2012). ISBN-10: 8815147160, ISBN-13: 978-8815147165

11. Ние в Европейския съюз. Шивергева, М. и И. Начев, София, 2010

12. Policies and strategies in Sofia: How to enhance a city’s competitiveness. Dainov, E., I. Nachev and V. Garnizov. 2010. AMIDSt, University of Amsterdam

13. Creative and knowledge-intensive groups in Sofia. The view of high-skilled employees, managers and transnational migrants. Dainov, E. and I. Nachev.2009.

14. The Creative & Knowledge Class in Sofia: The managers’ view. Dainov, E. and I. Nachev. 2008

15. The “Sofia Model”: Creation out of chaos. Pathways to creative and knowledge-based regions. Amsterdam, 2007.

16. Free movement of people in EU: In: The impact of European Union: case of Bulgaria, case of Turkey. Sofia, 2007.

17. A new neighbourhood policy? Redefining the limits of Political in Central and Eastern Europe in EU integration process. In: Europe and Its Borders: Historical Perspective. Eurolimes. Volume 1. 2006.

18. България в Европейския съюз: конституционна и институционална промяна, В: 20 години българска политология. София, 2006.ISBN 954-07-2369-8

19. Men with Untraditional Jobs in Bulgaria. Bulgaria: Ministry of Labour and Social Policy Nachev, Ivan & Lilia Dimova. Sofia, 2005.

20. Les Elites Bulgares. La mondizlisation et les nouvelles limites du politique. Sofia, 2004.

21. Българските елити в процеса на европейска интеграция и глобализация. В: Глобализацията и новите граници на политическото. София, 2004.

22. The political challenges facing the integration of Bulgaria into the European Union”. Papeles del Este. Universidad Complutense Madrid, 2004.

23. Възможна ли е диференцирана интеграция в Европейския съюз? В: Конструкцията на разширения Европейски съюз. София, 2003.

24. Политическата кампания на Президентски избори 2001 - съюзи, сблъсъци и победи; В: Етническите малцинства в Президентски избори 2001, София, 2002

25. Етническите малцинства в Президентски избори 2001, София, 2002 (научна редакция)

26. България - Европейски съюз: политически проблеми на интеграцията. 1999

27. Social prejudice and notion about the “minorities”; in: Discrimination and violence over young women from the minorities. Sofia, 1999;

28. The minority groups problem within the context of the newly-developing Europe; in: Discrimination and violence over young women from the minorities. Sofia, 1999;

29. Discrimination and violence over young women from the minorities. Sofia, 1999 (редакция)

30. 1994 - година на равносметка за политическите елити; В: Български наблюдател, бр.11-12/1994

Курсове от текущия семестър: