Електронен каталог

д-р Галина Маркова-Дерелиева

Академична длъжност:
Департамент:
Здравеопазване и социална работа
Телефон:
0882441271
Приемно време:

Професионална автобиография:


ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

ДЛЪЖНОСТ

Ръководител на УПИЗ Ноу Хау Център за алтернативни грижи за деца

Хоноруван преподавател в Център БИОХ

ОБРАЗОВАНИЕ

1999-2004 Колеж Смит, Докторска програма по социална работа

Степен – доктор. Тема на дисертация –Връзка между родителски стил на привързаност стил, психични репрезентации и институционализация на деца в България

1991 - 1995 Нов Български Университет, София

Магистър по Клинична социална работа

1991 - 1993 Софийски университет “Климент Охридски”

Английска филология

1976 – 1983 Софийски университет “Климент Охридски”

Руска филология

МЕСТОРАБОТА

2011- Ръководител УПИЗ Ноу-Хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, подкрепящ изпълнението на План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”

2010 – Национален експерт по деинституционализация на деца с увреждания, Държавна агенция за закрила на децата, Проект „Детство за всички“

2005-2012 Преподавател , супервизор, Колеж Смит, САЩ

2008- 9 Експерт по деинституционализаия на деца с увреждания от дома за деца с умствена изостаналост в Могилино, проект „Първо децата”, UNICEF

2007 - Координатор Развитие на психо-социални услуги ; Асоциация на родители на деца с епилепсия

1995 - 2011 Директор на програма Клинична социална работа, преподавател, НБУ

1995 – 8; 2001 Секция социална психиатрия с диспансер

Клиничен социален работник

ИЗСЛЕДВАНИЯ

2012 Изследване на закриване на домовете за деца в Могилино, Горна Козница , Тетевен

2010- Резилианс-Бг, Международно качествено изследване на съпротивителните сили на деца, преживели или в риск от сексуално насилие, ОАК, НБУ. Главен изследовател и ръководител на проекта

2012 Оценка на програма за общностна политика, Фондация Шанс и закрила, Хасково

2009 -10 – Защитени деца в сигурни семейства. Развитие на национални стандарти за сигурни семейства. Национален обучител. Фондация «За нашите деца» Финансиран от Фондация ОАК http://protectedchildren.detebg.org/items/18/Standarti.html

2009 – Интеграция на деца в общността от Дом Свети Иван Рилски, НБУ , обучител, ръководител

2009 – REFLECT-Or – Рефлективни практики, Програма Леонардо даВинчни , НБУ, изследовател, ръководител

2008 Оценка на програма в общността за социални асистенти -Програма за развитие на Обединените Нации. Изследовател.

2007 -8 Оценка на стратегия на Фондация Всяко дете в Украина, Грузия, Молдова Киргизстан, (Фондация Всяко Дете – Великобритания). Изследовател.

2005-7 Развитие на Национални стандарти за Програма в общността Социален асистент (Програма за развитие на Обединените Нации). Изследовател, автор.

2004 -5 Развитие и приложение на програма за превенция на институционализиране на деца ( MATRA / KAP Програма, Royal Netherlands Embassy.) Изследовател.

2004 - 5 Качество за закрила на най-добрия интерес на децата – развитие на Европейски стандарти за грижа за деца извън дома( International Federation of Educative Communities, The International Foster Care Organisation и SOS – Kinderdorf.) Изследовател.

2003-4 Връзка между родителски стил на привързаност стил, психични репрезентации и институционализация на деца в България , Колеж Смит, Масачузетс,САЩ. Изследовател.

2002-3 Оценка на Програма в общността за семейств в риск ( Спасете децата, Великобритания ). Изследовател.

2002 Институционализация на деца в България – мотиви на родители Спасете децата, Великобритания) Изследовател.

1994 –5 Проблеми на Ромското население в България и предоставяне на социални услуги : Проект за сензитизиране на социални работници - IREX (The International Research & Exchanges Board) изследовател, координатор.

ПРЕПОДАВАНЕ

Нов Български Университет

Психодинамични теории

Формулировка на случай – използване на четирити психодинамични перспективи при създаването й

Работа по случай

Въведение в социалната работа

Динамично интервю

Теория на привързаността

Социална работа с малцинствени общности

Социалната работа като процес

Клинична практика

Процесът на родителстване

Терапевтично поведение

Формулировка по случай

Публична сфера: политики и участие

Политики и участие

Политика и социална политика

Ролята на културата в съвременната теория на привързаността

Социална работа с имигранти и бежанци

Колеж Смит, САЩ

Супервизия

Бургаски свободен университет

Динамично интервю

Въведение в социалната работа

ПУБЛИКАЦИИ

Книги, глави в книги

Книги, глави в книги

Маркова, Г. (2014). Факторите, които помагат на деца от ромска общност да завършват средно образование. Демографската ситуация и развитието на България, Институт за изследване на населението и човека , БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, (в съавторство).

Markova, G. (2011). Attachment Theory and Child Protective Practice. When a State Becomes a Parent: Orphanages in a Post-Totalitarian Culture. Book chapter in Berzoff,J, Falling Through the Cracks: Psychodynamic Practice with Vulnerable and Oppressed Populations.

Ghaye,T., Barile, A., Bednarz, F., Cavicchiolo,E., Consoli, F., Giannini, D., Lucattini, B., Mrchi, S., Markova, G., Sarcina, R., Tomassini, M. (2011). Riflettere Per Transformare. Esperienze di sviluppo nel settore dell'orientamento. Carocci, Roma.

Markova, G. (2010). Parents, Children, Institutions in a Post-Totalitarian Context. VDM Verlag dr. Muller Aktiengesellschaft&Co. KG.

Маркова, Г., Джалев, Л. (2007). Родителски стилове на привързаност- изследване и приложение в социалната работа. ( Parent’s attachment styles-research and application in social work practice). Проблеми на Социалната Работа. Образование Практика, Научни Изследвания(Anthology of articles published by the Bulgarian Association for Social Work Education) ИК-Кота, София..297-308.

Томоv, Т., Markova, G., Chincheva, S. (2007). Социална работа по случая (Social Casework). Проблеми на Социалната Работа. Образование Практика, Научни Изследвания. (Anthology of articles published by the Bulgarian Association for Social Work Education) ИК-Кота, София. 77-82.

Петкова, E., Маркова, Г., Александров, Х. (2007). Методиката за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент“. Министерство на труда и социалната политика и осъществяван с подкрепата на Програмата на ООН за развитие. ISBN 978-954-335-050-6Copyright ПРООН България.

Статии

Markova., Alexandrov, H., Djalev,L. (2012) Community vs.Institutional Care in Bulgaria – a Conflict between Ethics (Study of the Factors Contributing to the Success of the Pilot Project“Social Services Against New Employment” (SANE). New Bulgarian University, Sofia.

Маркова, Г. (2012) Какво прави деинституционализацията труден процес? Извлечено на 27.01.2015 http://knowhowcentre.nbu.bg/language/bg/ftp/clients/january2013/index.html

Маркова, Г. (2012) Динамично интервю, стимулиращо рефлексия за изследване на силните страни. Извлечено на 27.01.2015 http://knowhowcentre.nbu.bg/language/bg/ftp/clients/march2013/

Markova, G. (2011). Attachment Theory and Child Protective Practice. When a State Becomes a Parent: Orphanages in a Post-Totalitarian Culture. Book chapter in Berzoff,J, Falling Through the Cracks: Psychodynamic Practice with Vulnerable and Oppressed Populations. Columbia University Press.

Markova, G. et.al (2011) Opening PAAR spaces in Bulgaria: reflective accounts, Reflective Practice, 12: 2, 195 – 208. London: Routledge.

Mateeva, A., Mihova, Z., Markova, G. (2011). External program evaluation: Family

strengthening project Radomir, SOS children’s village organization – Bulgaria.

Mateeva, A., Mihova, Z., Markova, G. (2011). External program evaluation: Family

strengthening project Veliko Tarnovo, SOS children’s village organization – Bulgaria.

Markova et al. (2010). Resilience – Bulgaria :Investing in children’s lives in a changing society. Извлечено на 27.01.2015 от http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/bioh/FINAL_REPORT_Bamboo3%20(2).pdf

Markova, G., Djalev, L., Sabeva, V. (2009). Parent’s perception of the integration of their children with epilepsy in the mainstream school system in Bulgaria. In: Bulgarian Journal of Psychology 1-4: Scientific presentations of 10th SEERCP, 471 - 480.

Markova, G., Shilkret, R., Djalev,L. (2008). Parents’ attachment styles, mental representations, and institutionalization of children in Bulgaria. Infant Mental Health Journa,29, 6, 555-569.

Маркова, Г., Джалев, Л .(2007). Родителски стилове на привързаност- изследване и приложение в социалната работа. Проблеми на Социалната Работа. Образование Практика, Научни Изследвания (Антология на статии , публикувани от Българска Асоциация за образование по социална работа). ИК-Кота, София. 297-308.

Томоv, Т., Markova, G., Chincheva, S. (2007). Социална работа по случая (Social Casework). Проблеми на Социалната Работа. Образование Практика, Научни Изследвания. (Anthology of articles published by the Bulgarian Association for Social Work Education) ИК-Кота, София. 77 - 82.

Markova, G. (2007). Russia's Abandoned Children: An Intimate Understanding. Book Review. Smith College Studies in Social Work, 77 (4), 123 - 127.

Bilson, A., Markova, G. (2007). But you should see their families: Preventing child abandonment and promoting social inclusion in countries in transition Social Work and Social Sciences Review, 12 (3), 57-78.

Markward.M., Mateeva, A., Markova,T., Petrov,R., Markova, G., Chernova,A. (2006). Socio-political control among parents of school-age children in a post-socialist city. International Social Welfare, 15:1.

Markova, G. (2005). Качество за най-добрия интерес на децата. Европейски стандарти за качествена грижа за деца , настанени извън биологичното си семейство. (в съавторство). Извлечено на 28.01.2015 от file:///C:/Users/user/Downloads/Bulgarian-Teil1.pdf

Bilson A. , Markova G. (2005). Но вы должны увидеть их родителей (But you should see their families) Жуpнал Казахской академии труда и социальных отношений (Journal of the Kazakh Academy of Labour and Social Relations) Almaty.

Билсън, А., Маркова, Г., Петрова, М. (2002). Оценка на “Заведи ме у дома II”. (Save the Children).

Маркова, Г. (2001). Анализ на програма за деинституционализация на деца от ДМСГД “Заведи ме у дома I”. (Save the Children).

Рецензирани презентации

Markova, G., Ganev A. (2014). Strengths-based action research as a route to Roma integration? Conference Nothing about us without us? – Roma Participation in Policy Making and Knowledge Production. Budapest.

Маркова, Г. (2014). Представяне на резултати от изследване по проекта Спиране на маргинализацията на ромите в Кюстендил. Демографската ситуация и развитието на България, БАН, (в съавторство).

Bilson, A., Markova, G. (2012). Promoting strengths based change in social work: Family for EveryChild's Toolkit. IFCO's 2012 European Training Conference,21-24 October, Sofia.

Bilson, A., Markova, G. (2012). Alternatives for Institutions in Bulgaria and Brazil: Appreciating Best Practice. Promoting the rights of children in alternative care across Europe. EUROCHIL Conference, 24-26 October, Sofia.

Markova, G., Katzarova, J., Gilligan (2012). Leaving an Orphanage in Bulgaria. Presentation at the 12th International EUSARF Conference, Glasgow, Scotland.

Markova, G., Gilligan, R. (2012). Not Victims but Activists - Children and Young People in the Face of Adversity. Presentation at the 12th International EUSARF Conference, Glasgow, Scotland.

Markova, G. (2011 ). Falling through the Cracks: Psychodynamically-oriented Social Care with Vulnerable, At-risk Clients. Paper presented at 57th Conference of Council of Social Work Education, Atlanta, USA.

Markova, G., Djalev, L., Sabeva, V. (2009). Parent’s perception of the integration of their children with epilepsy in the mainstream school system in Bulgaria. XII South-East European Regional Conference of Psychology. Sofia.

Markova, G. (2007). Relationships between Parental Mental Representations and Reproduction of Institutionalization in Bulgaria Paper presented at the 10th Conference organized by the National Committee of Psychoanalysis in Social Work. Chicago,USA.

Tomov, T., Markova, G. (2007). Casework in Social Work. Paper presented at the First National Conference of the Bulgarian Association of Social Work Education, Sofia.

Markova, G. (2006). Long-term Institutional Care, Parenting and its Reproduction - Object Relations Theory Perspective. Implication for De-institutionalization. Challenges for Fostering and Aftercare. Athens.

Markova, G.& Shilkret, R. (2005). The relationship between Parental Attachment Style and Mental Representation and Institutionalization of Children in Bulgaria. Poster presentation at the Society of Child Research and Development Biennial Meeting, Atlanta, USA.

Markova, G. (2005). Out-of- home Care in Bulgaria: Political, Psychological, and Cultural Perspective. Paper presented at the European congress “Quality4Children”, Gmunden, Austria

Markova, G. (2004) Institutionalization of Children in Bulgaria – an Interplay between Social, Psychological and Political Factors. Parent’s Motivations for Institutionalization of Children – Mental Health Perspective. Presentation at the 6th International Conference: Inclusion and Mental Health in the New Europe. ENMESH, London, UK.

Mihova, Z., Fercheva, A., Markova, G., et a.(2002).Development of the Organizational Culture and Structure of a Day Care Center in Eastern Europe - a Case Study. Poster presentation at the Mental Health for a United Europe: Service Research in Context (ENMESH), London.

Други презентации

Маркова, Г. (2015). Модел за развитие на ромска общност като инструмент за превенция на отпадането на ромски деца от училище и ранни бракове. Представяне на резултатите от проект Спиране на маргинализацията на ромите в Кюстендил. Министерство на труда и социалната политика. София, (в съавторство).

Маркова, Г. (2014). Представяне на резултати от проект Спиране на маргинализацията на ромите в Кюстендил. Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет, София, (в съавторство).

Markova, G. (2014). Learning from the Challenges of DI Policy implementation in Bulgaria. A paper presented at a TAIEX Workshop on Deinstitutionalization of Children with Disabilities. Chisinau, Moldova.

Markova, G. (2014). Ensuring children’s rights in alternative care. A paper presented at a conference “Child – needs – solutions” CareAlliance”organized by Child Care Alliance, Riga, Latvia.

Маркова, Г. (2014). Децата и техните права – област на новаторски, изследователски, приложни проекти и интердисциплинарно сътрудничество, НБУ.София.

Маркова, Г. (2014). Коалиция Детство 2025 - една добра практика в деинституционализацията в България. Презентация, представена пред Експертната група по деинституционализация към Европейската комисия. София.

Маркова, Г. (2013). Добрите практики в процеса на деинституционализация в България. Представяне на резултатите от изследване „Деинституционализация – случаят България“. София.

Билсън, А., Маркова, Г.(2012). Изследване на закриването на домовете за деца в Могилино, Горна Козница, Тетевен, Конференция за оповестяване на финалните резултати на изследователски проект „Какво ни казват закритите домове в България” , НБУ, София.

Маркова, Г. (2012). Насоки за осигуряване на сигурна семейна среда – един нов модел. Фондация „За нашите деца”, конференция за представяне на финалните резултати по проекта. София.

Маркова, Г. (2012). Насоки за осигуряване на сигурна семейна среда – един нов модел. Презентация на конференция за представяне на финалните резултати по проект „Сигурни деца в сигурни семейства. Фондация „За нашите деца“. София.

Маркова, Г. (2012). Да инвестираш в децата в едно общество в преход. Презентация на финалните резултати на изследователски проект „Резилианс-БГ” . София, (в съавторство).

Маркова, Г. (2012). Да инвестираш в децата в едно общество в преход. Конференция за представяне на резултати от изследователски проект Резилианс-Бг. Перник,(в съавторство).

Маркова, Г. (2012). Резилианс - България. Представяне на резултатите от изследване, което изучава източниците на резилианс за деца, обект на сексуално насилие, или живеещи в риск от такова. Национална конференция „Общността отговаря на насилието”. Хасково.

Маркова, Г. (2012). Какво ни казват закритите домове в България? Конференция за представяне на резултати от изследователски проект „Изследване на закриването на домовете за деца в Могилино, Горна Козница, Тетевен“. София.

Маркова, Г., Иванова, А., Матеева, А. (2010). Работа по случай в дом за деца– обучителната програма като инструмент за индивидуализиране на грижата , доклад, представен на заключителна конференция на проект „Интеграция на деца от дом „Св. Иван Рилски“. НБУ, София.

Markova, G. (2010). Inclusive Education – the Case of Bulgaria. Paper Presented at the Inclusive Education Workshop, Organized by European Training Foundation in Tashkent, Uzbekistan.

Маркова, Г. (2010). Работа по случай в дом за деца– обучителната програма като инструмент за индивидуализиране на грижата . НБУ, София, (в съавторство)

Маркова, Г.(2008). Ре-социализация на подрастващи от домове. Доклад, представен на конференция за представяне на проекти за ре-социализация ,организирана от Emilia-Romania (Italy) Sofia Desk. София.

Маркова, Г. (2006). Ранно детско развитие и привързаност. Доклад, представен на конференция „Образование и психично здраве.Психологията и децата на 21 век.” Сливен.

Markova, G. (2005). Between Parental Mental Representations, Attachment Style, and Institutionalization of Children in Bulgaria. Presentation at the New York University School of Social Work , NYC, USA.

Маркова, Г. (2005). Деца, родители, институции. Доклад, представен на конференция “Медицинска рехабилитация и психо-социална помощ на жертви на насилие в България: 10 години Център “ACET” . София.

Маркова, Г., Кюрчиева, Д. (2004). Програма за превенция на институционализацията и реинтеграция на институционализирани деца. Доклад, представен на Международна конференция по социална работа. Китен.

Маркова, Г. (2004). Връзка между родителски стил на привързаност, психични репрезентации и институционализацията на деца в България. Публична лекция. Културен център на САЩ, София.

Маркова Г.(1996). Философия и ценности в професията Социална работа. Доклад, представен на първата национална научна конференция на Българска асоциация на социалните работници. София.

Фон Бретцел, Н., Маркова Г. (1996). Проблемите на социалните работници и ролята на професионалните организации в разрешаването им. Доклад, представен на Втората национална научна конференция на БАСР, София.

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

2011 «Завръщане у дома от дома». Проект, подкрепящ изпълнението на План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. НБУ. (Финансиран от Фондация Оук). Позиция-ръководител

2010 – Детство за всички, Държавна агенция за закрила на детето. Позиция - Национален консултант по деинституционализация

2009 – REFLECT-Or – Рефлективни практики, НБУ. (Финансиран по Програма Леонардо даВинчни). Позиция - изследовател, ръководител

2008 Оценка на програма в общността за социални асистенти -Програма за развитие на Обединените Нации. Позиция -изследовател.

2007 -8 Оценка на стратегия на Фондация Всяко дете в Украина, Грузия, Молдова Киргизстан, (Фондация Всяко Дете – Великобритания). Изследовател.

2005-7 Развитие на Национални стандарти за Програма в общността Социален асистент (Програма за развитие на Обединените Нации). Изследовател, автор

2001-8 Обучителна програма - обмен на студенти и преподаватели от програма Клинична социална работа в Колеж Смит, САЩ

Координатор

2007- Програма за развитие на клиничен стаж за студенти от програма Клинична социална работа

(Bulgarian-American Foundation)

Координатор

2002-4 Развитие на направление „Закрила на децата„ в рамките на МП Клинична социална работа

(Отворено общество)

Координатор

2008 “Първо децата” – Деинституционализация на деца с увреждания от дома в Могилино (UNICEF)

Супервизор

2008- Деинституционализация чрез предлагане на услуги в общността за групи в риск. Превенция на настаняване на деца в институции от Ромския квартал „ Факултета” (PHARE)

Обучител, супервизор

2008- Деинституционализация чрез предлагане на услуги в общността за групи в риск . Развитие на програма за семейства в риск в Монтана (PHARE)

Обучител, супервизор, консултант

1993 1995 Изграждане на психо-социален център за оказване на помощ на студенти от София

Финансиран от Отворено общество

Социален работник

1994 - 1995 Обучение на социални работници за работа с малцинствени общности (IREX, САЩ)

Обучител

1996 -1999 Психиатрична реформа в Източна Европа – обучение на психиатри, психолози и психиатрични медицински сестри в Украина (Женевска инициатива за психиатрията)

Обучител

1996- 1999 Психиатрична реформа в източна Европа – обучение на психиатри, психолози и психиатрични медицински сестри в Киргизия (Женевска инициатива за психиатрията)

Координатор на проекта, обучител

1997 Обучение на социални работници роми в Столипиново Пловдив (Oтворено общество)

Координатор, обучител

1997 -8 “Психо-социална помощ на деца с обучителни затруднения, техните семейства и учители"

Финансиран от PHARE

Консултант

1998-2000 Психо-социална помощ на деца с епилепсия

програма, финансирана от Министерски съвет

Консултант

1998 Специализация по въпросите на обучението на магистърско и докторско нива в социалната работа в Бостън и Сан Франциско, САЩ

Финансиран от Отворено Общество

1999 Развитие на Магистърска програма “Клинична социална работа” , програма “Обнова в образованието”,(Отворено общество)

Координатор

2000 Създаване на рехабилитационен център в Киев. Обучение на мултидисциплинарен екип (Женевска инициатива за психиатрия)

Обучител

2001 Реформиране на психиатрична болница в Бишкек – Киргистан

Координатор, обучител

Финансиран от ICCO - - Холандия

УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ

2010 Advanced Mentalization - based training, Anna Freud Center, London. Traners : Anthony Bateman, Peter Fonagy

2009 Psychotherapy training (Yungian perspective)

2009 Mentalization - based training, Anna Freud Center, London Traners : Anthony Bateman, Peter Fonagy

2008 Outcome –based Impact Monitoring. OAK Foundation and Gondwana Development Associates. Instructor : Neil McDonald, PhD, Sofia, Bulgaria.

2007 Authentic Movement. Body and Movement in the Practice of Psychotherapy. Istitute for Arts Based Therapy and Education. Sofia, Bulgaria.

2006 Resilience Training; Social Activities and Practice Institute, Sofia, Bulgaria

2004 Family Conference; FICE . International Federation of Educative Communities, Sofia, Bulgaria

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

1995 – 1997 – Българска асоциация на социалните работници (председател)

1997- Българска асоциация на социалните работници (член)

1998- Асоциация на Реформаторите в Психиатрията (член)

1999- Фондация на родители на деца с епилепсия (член на УС)

2002- Фондация за психично-здравни изследвания (председател)

2007- Асоциация на обучители в социалната работа (член на УC)


Публикации:


Курсове от текущия семестър: