Електронен каталог

преп. Цветилена Кръстева

Академична длъжност:
преподавател
Департамент:
Романистика и германистика
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


хон. преп., френски език

Нов български университет, департамент “Чужди езици и култури”

Научни интереси:

Функционална контрастивна и компаративна лингвистика, културен контекст и превод, лексикология и фразеология, чуждоезиково обучение.

Академична дейност:

От 1990 г.: преподавател по френски език; гл. ас. в НБУ; Програми: Чужди езици и култури- Романистика.

1984 - 1990 г.: хон. ас. по френски език в СУ, ФКНФ.

1988 г.: редовен асистент по френски език в ЦИЧЕ, ИЧС.

1991 - 2001 г: преподавател по френски език, Френски културен институт към Френското посолство.

Специализации:

1980-1981 г.: Париж IV, Общо и френско езикознание;

1982-1984 г.: CLAIX (Universite de Provence, Екс-ан Прованс, Франция), Общо езикознание, говорим френски език, дидактика на чуждоезиковото обучение.

2002 г.: преводаческа дейност,Министерство на културата на Франция,

Езикови специализации:

1980 г.: Университет “Paul Valery”, Монпелие, Франция - за преподаватели по френски език във ВУЗ;

1991 г.: английски език, Принстън, САЩ.

Проекти:

Координатор за НБУ по международен проект ALPCU, автор на мултимедиен учебник и CD по български език за франкофони.


Публикации:


1.Terre des hommes (A. de Saint-Exupery); (анализ, на фр. език), Narodna prosveta, Sofia, 1986;

2. Лично, многолично, безлично. Personnel, pluripersonnel, Impersonnel en francais (IL,ON,IL), in “Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение”, НБУ, ИЧС, Чуждоезиково обучение”,София, 1996;

3. Суперактивност и суперпасивност – фактитив, in “Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение”, НБУ, ИЧС, Чуждоезиково обучение”,София, 1996;

4. Un phenomene de substitution en francais, (на фр. език) in “Приложна лингвистика”, Летера, Пловдив,1999;

5. Писменият превод /от и на френски език/ - една приложена методика на преподаване, доклад на научен семинар по превод, НБУ, София, юли 1999г.;

6. Текст и интерпретация (седем интерпретации, вербално и невербално), доклад на Семинар “Текст и интерпретация”, НБУ, 2001 г.;

7. Une idee du temps. Jeu sur les horizontales et les verticals, in Сборник на департамент “Приложна лингвистика”, НБУ, 2001 г.;

8. За двойния статут на щях да-формите и граматическия им превод на френски език, ibid., 2001;

9. Сompetence interculturelle et traduction. Une reflexion sur la charge semantique culturelle et la traduction, in Сборник на департамент “Приложна лингвистика”, НБУ, 2002 г.;

10. От-странеността като модална стойност в темпоралната система на индикатива в съвременния френски език (под печат in Годишник на Департамент Чужди езици и литератури, НБУ);

11. За лъскавите коли, неблагодарните гласове, речниците и “културата” на превода (Доклад за семинар на тема Как е възможно да се преподава превод?, 2005г., НБУ)

Преводи от френски език

1. Унгария, Янош Саваи, Кама, 2001 г. /La Hongrie, Janos Savay, PUF, 1996/;

2. Прогресивна граматика на английския език, Просвета, 2002 г./Grammaire progressive de l’anglais, Henri Le Prieult, Belin, 1996/;

3. Реквием за една загинала империя, Франсоа Фейтьо Кама, 2003 г. /Requiem pour un empire defunt. Histoire de la destruction de l’Autriche-Hongrie, Francois Fejto, Paris, Le Seuil, 1992/;

4. Платон и Академията, Жан Брюн, Кама, 2003 г. /Platon et l’Academie, Jean Brun, PUF, 1999/ (под печат);

5. Император и свещеник, Жилбер Дагрон, София, Агата-А, 2006 г./Empereur et pretre, Gilbert Dagron, Gallimard, 1996 г./

Преводи на френски език за специализирани издания:

1. Le role social de la femme chez les Thraces: approche d’une definition des sexes, in Revue de Thracologie, Paris, 1998;

2. Aspect juridique de la notion de famille en Bulgarie; Universite de Neuchatel, 1998 г.;

3. La communication et la charite dans la philosophie d'Emmanuel Mounier - dimensions orthodoxes et modernes, доклад за Научна конференция, Париж – 2000г.;

4. La condition de la femme et les lois sociales bulgares, резюмета на статии за сборник от научна конференция, София, 2001.

Курсове от текущия семестър: