Електронен каталог

проф. д-р Христо Тодоров

проф. д-р Христо Тодоров
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Философия и социология
Телефон:
81 10 130
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


I. Лични данни:

Име: Христо Петков Тодоров;

Дата на раждане: 8.8.1958;

Месторождение: София;

II. Образование, научни степени и звания, специализации:

Следване: 1979-1984 г. в СУ "Св. Климент Охридски";

Специалност: философия, дипломна работа Проблемът за времето във философията на Мартин Хайдегер;

Докторантура: 1985-1992 г.;

Научна степен: доктор по философия 1992 г., дисертация на тема "Съвременната философска херменевтика в Германия";

Научно звание: доцент от 1995 г., хабилитационен труд "Очерци по философия на историята".

Специализации: 1990-1991 Тюбинген, Германия и 1998-2000 Бохум, Германия (Хумболтов стипендиант).

III. Трудов стаж:

• 1984-1985 учител по философия в НГДЕК, София;

• 1985-1993 хоноруван преподавател по философия в НГДЕК, София;

• 1984-1986 хоноруван асистент по философия в Техническия университет, София;

• 1986-1995 асистент по история на философията в СУ Св. Климент Охридски;

• 1995-2003 доцент по история на философията в СУ "Св. Кл. Охридски";

• 1996-2002 заместник-директор на Института за немски социални и хуманитарни науки Германикум в СУ Св. Климент Охридски.

• 1995, 1998, 2001, 2002 гост-доцент по философия в Нов български университет, София.

• 1995-2001 гост-доцент по философия в Пловдивския университет Паисий Хилендарски;

• 2001-2002 гост-професор в Европейския университет Виадрина във Франкфурт на Одер, Германия

• 2003 професор по философия в НБУ


Публикации:


Проф. д-р Христо Тодоров

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

София, 23 април 2020

КНИГИ

1. 2011, Работа върху понятията. Издателски център на НБУ, София. ISBN 978-954-535-647-6, 265 стр.

2. 2001, Христоматия по немска философия – съставителство и предговор (в съавторство с Димитър Денков и Стилиян Йотов). София и Брауншвайг. ISBN 954-90889-1-X, 452 стр.

3. 1996, Очерци по философия на историята. Издателство „Св. Климент Охридски, София, 122 стр.

СТУДИИ И СТАТИИ

1. 2019, “Wozu brauchen wir den Wahrheitsbegriff” – In: Alexander Kanev (Ed.) New Realism. Problems and Perspectives. St. Kliment Ohridski University Press, Sofia pp. 143-148. ISBN 978-954-07-4891-7

2. 2019, „Изпитания за европейските ценности в днешната ситуация“ – В: Георги Фотев (съст.) Европейските ценности новата констелация, Изд. на НБУ, София, с. 59-76. ISBN 978-619-233-065-1

3. 2019, „Херменевтика и онтология в Битие и време на Мартин Хайдегер“ – В: Мартин Хайдегер: „Битие и време (Човешкото битие-тук и времевостта)“, ИК „Св. Ивана Рилски“, София, с. 4-19.

4. 2019, "Гражданско образование и демокрация" - Георги Каприев (съст.), Sine arte scientia nihil est. Изследвания в чест на проф. д. ф. н. Олег Георгиев, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с. 479-488. ISBN 978-954-07-4578-7

5. 2018, „Апология на наивността. Как да защитим истината пред лицето на постистината?“ – В: Ив. Знеполски (съст.) Конструктивисти и натуралисти: диалог от недоразумения. Дом на науките за човека и обществото, София, с. 235-245. ISBN 978-954-9567-35-9.

6. 2018, „Modernity and the Mathematical. A Review of Stefan Popov’s Descartes and the Matematization of the World (Sofia: Altera 2017)” – In: Critique & Humanism, vol. 49, No 1/ 2018, p. 457-459. ISSN 0861-1718.

7. 2017, “Wozu ist Civic Education gut?” – Michael Spieker, Krassimir Stojanov (Hrsg.) Bildungsphilosophie: Disziplin – Gegenstandsbereich – Politische Bedeutung, Nomos Verlag.

8. 2017, „Раждането на херменевтиката от духа на Реформацията“ – сп. Християнство и култура бр. 10, с. 52-56. ISSN 1311-9761

9. 2017, „Космополитна демокрация – кой носи отговорност?“ – сп. Conservative Quarterly кн.3-4, София, с. 54-61. ISSN 2367-6981

10. 2017, „Донорството на органи – помощ или търговия?“ – сп. Български философски преглед кн.7, София, с. 18-27. ISSN 1314-5908

11. 2017, „Езикът като проблем“ – Васил Гарнизов (съст.) Векът на структурализма, Изд. на НБУ, с. 11-14.

12. 2016, „Ausdrucksfreiheit. Betrachtungen über den Roman Der menschliche Makel von Philip Roth“ – Henning Ottmann, Pavo Rarisic (Hrsg.) Demokratie und Öffentlichkeit. Geschichte – Wandel – Bedeutung, Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden, S. 147-153.

13. 2015, „Философската херменевтика – минало и настояще“ – сп. Език и публичност кн. 2, бр. 1/ 2015, с. 3-35. ISSN 2367-5756

http://sophi.nbu.bg/js/backend/tiny_mce/plugins/ajaxfilemanager/upload/ezik%20i%20publichnost%20kn.%202.pdf

14. 2015, История на понятията“ – сп. Език и публичност кн. 4, бр. 3/ 2015, с. 3-20. ISSN 2367-5756

http://sophi.nbu.bg/js/backend/tiny_mce/plugins/ajaxfilemanager/upload/ezik%20i%20publichnost%20kn.4.pdf

15. 2015, „Оригинален опит върху философията на Декарт“ – сп. Български философски преглед кн. 5, София, с. 179-183. ISSN 1314-5908

16. 2015, „Разбирането като образователна цел“ – Веселина Василева, Георги Гочев (съст.) Разширяването на света. Изследвания в чест на професор Богдан Богданов, Издателски център на НБУ, с. 519-527. ISBN 978-954-535-894-4

17. 2015, „Ausdrucksfreiheit vs. Politische Korrektheit. Betrachtungen über einen Roman“ – Мария Грозева, Николина Бурнева, Ренета Килева-Стаменова, Павлина Стефанова (съст.) Germanistik in Bulgarien Bd. 1, Издателски център на НБУ София, с. 192-198.

18. 2014, „Die Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft“ – In: Maria Grozeva-Minkova/ Boris Naimushin (Hrsg.) Globalisierung, interkulturelle Kommunikation und Sprache. Akten des 44. Linguistischen Kolloquiums 2009 in Sofia, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, S. 31-39.

19. 2014, “Философът и загадката на здравето” – В: Ханс–Георг Гадамер, Загадката на здравето, Издателски център на НБУ, София, с. 247-260.

20. 2013, „Политическа интеграция и солидарност в Европейския съюз” – В: Ивайло Знеполски (съст.) Дискурсът за Европа. Философски, икономически, политически ..., Дом на науките за човека и обществото, София, с. 61-74.

21. 2013, „Intégration politique et solidarité au sein de l’Union européenne” – In: Divinatio vol. 37. Sofia, p. 43-52. ISSN 1310-9456

22. 2013, „Hartmut Rosa über Entfremdung durch Beschleunigung“ – Divinatio vol. 37. Sofia, p. 239-241. ISSN 1310-9456

23. 2013, „Ново българско изследване върху философията на Хосе Ортега-и-Гасет” – В: Български философски преглед, кн. 3, София, с. 192-195. ISSN 1314-5908

24. 2013, „Преводът и формирането на философския език в България” – В: Български философски преглед, кн. 3, София, с. 89-109, в съавторство с Ясен Захариев. ISSN 1314-5908

25. 2013, “Un nuevo estudio búlgaro sobre la filosofía de José Ortega y Gasset (Lazar Koprinarov, El argumento de la libertad. La filosofía política de Ortega y Gasset)” – In: Revista de Estudios Orteuianos Nr. 27, Madrid.

26. 2012, “Томас Нейгъл и въпросите на философията” – В: Какво значи всичко това? Съвсем кратко въведение във философията, Издателски център на НБУ, София 2012, с. 5-9.

27. 2011, „Ново мащабно изследване върху философията на Хайдегер” – В: Български философски преглед, кн. 1, София, с. 137-141. ISSN 1314-5908

28. 2011, „Многогласие и глухота в днешната българска философия” – В: Следва. Списание за университетска култура, бр. 25, София, с. 4-10. ISSN 1311-9060

29. 2011, „Авторитетът в условията на автономия” – В: Валентина Кънева (съст.) Автономия и биоетика, София, с. 13-22.

30. 2011, „Биографичният метод на Дилтай” – В: Георги Каприев (съст.) Nomina essentaint res в чест на проф. д. ф. н. Цочо Бояджиев (по повод неговата 60-годишнина), София, с. 481-498.

31. 2011, „Българските реформи и илюзиите на пряката демокрация” – В: Антоний Гълъбов (съст.) Право и политика: конституиране на демокрацията в Централна и Източна Европа, София, с. 109-114.

32. 2010, Предговор към Владимир Раденков: Есхатологията в мисленето на Карл Шмит и Валтер Бенямин, София, с. 7-10.

33. 2010, „Глобализацията и езикът на науката” – В: Известия на Хуманитарния департамент на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски” София т. 10, София, с. 63-73.

34. 2010, „Ни чул, ни разбрал. Някои черти на публичното общуване в България през 80-те” – В: Знеполски, Ивайло (съст.) Тоталитаризмите на ХХ век в сравнителна перспектива, София с. 239-247.

35. 2010, “On Authority” – In: Critique & Humanism, vol. 35, Special Issue, Challenges To Representative Democracy Today, pp. 127-135. ISSN 1314-5908

36. 2010, „Мартин Хайдегер: херменевтика на фактичността” – В: Градев, Владимир и Морис Фадел (съст.) На път към Хайдегер. София 55-76.

37. 2010, „За авторитета” – В: Социологически проблеми, Извънреден брой: Легалност и (не)легитимност на властта, с. 7-16. ISSN 0324-1572

38. 2010, „Намерения и обещания в политиката” – В: Критика и хуманизъм, кн. 32, с. 147-158. ISSN 0861-1718

39. 2010, „Историята като морална педагогика” – В: Знеполски, Ивайло (съст.) Между макроисторията и микроисторията или историята в множествено число. София, с. 227-238.

40. 2010, „Хобс и Русо за естественото състояние на човека” – В: Заимова, Рая; Николай Аретов (съст.) Природа и общество. Нови изследвания за Жан-Жак Русо. София, с. 11–18.

41. 2010, „Събития, действия, процеси” – В: Онтологични ситуации. Сборник доклади от конференция в чест на шестдесетгодишния юбилей на проф. Александър Андонов, София, с. 228–235.

42. 2009, „Учението на Калвин за държавата” – В: Годишник на Висшия евангелски богословски институт, т. 2, София, с. 29-36.

43. 2009, „Хари Франкфърт за свободата на волята” – В: Философски алтернативи, бр. 6, София, с. 39–40. ISSN 0861-7899

44. 2009, „Слабост на волята” – В: Християнство и култура бр. 10 (45), с. 79–86. ISSN 1311-9761

45. 2009, “How Do We Conceive The Future” – In: Balkan Journal of Philosophy, vol. 1, No 1, pp.30–36. ISSN 1313-888X

46. 2009, “Цветан Тодоров – един моралистичен поглед към злото” – В: Атанасов, Стоян; Рая Кунчева, Мирослав Дачев (съст.) Цветан Тодоров – теоретик и хуманист, с. 243–252.

47. 2009, “Форумът ‘Софийски диалози’ за съвременната българска ситуация” – В: Критика и хуманизъм, кн. 29, бр. 1, с. 319–334. ISSN 1314-5908

48. 2009, “Историята като морална педагогика” – В: ЛИК, бр. 1, с. 9–11.

49. 2008, “Събития и процеси” – В: Известия на Хуманитарния департамент на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски” София т. 8, София, с. 39–46.

50. 2008, “Как мислим бъдещето?” – В: Християнство и култура бр. 10 (33), с. 44–54. ISSN 1311-9761

51. 2008, “Responsibilities of Contemporary Universities” – in: Critique & Humanism, vol. 26, Special Issue Philosophy of Education and Educational Practice. Core Values of Liberal Education, Sofia, pp. 25-42. ISSN 1314-5908

52. 2008, “Изкушенията на свободната инициатива” – в: Атанас Стаматов, Нина Димитрова, Христо Тодоров, Добрин Тодоров, Ясен Захариев. Философският ХХ век на България, т. Философската публичност, София, с. 400-409.

53. 2007, “Употреби на традициите в епохата на глобализацията” – в: Ивайло Знеполски (съст.) In memoriam Жан Бодрияр. Глобализацията като културен шок, София, с. 127-140.

54. 2007, „Мартин Хайдегер – херменевтика и онтология“ – в: Валентин Канавров, Веселин Петров, Димитър Цацов, Любен Сивилов, Николай Турлаков, Христо Тодоров (съст.) Онтологията през ХХ век, Велико Търново, с. 121-146

55. 2007, “Райнхарт Козелек за историята на историческите понятия” – в: Райнхарт Козелек. Студии по история на понятията, Дом на науките за човека и обществото, София, с. 5-28. ISBN 978-954-9567-24-3

56. 2007, “Usages des traditions a l’époque de la mondealisation” – in: Divinatio vol. 25. Sofia, p. 75-84. ISSN 1310-9456

57. 2007, “Eine beeindruckende Erfolgsgeschichte (25 Jahre Wissenschaftskolleg zu Berlin)“ – in: Divinatio vol. 25. Sofia, p. 259-263. ISSN 1310-9456

58. 2007, “’Има науки, надарени с вечна младост ...’ Веберовият отговор на ‘кризата на историзма’” – в: Социологически проблеми, кн. 1-2, с. 153-164. ISSN 0324-1572

59. 2007, “Tolérance et raison” – in: Sébastien Charles (ed.), Repenser la tolerance en contexte multipolaire. Histoires, raisons, enjeux, limites, Sofia, p. 88-98.

60. 2006, “Гражданското образование и авторитетът на политиката” – в: Морал, етика и гражданско възпитание в образователния процес, София, с. 38-41.

61. 2006, “Интелектуална сила и лично присъствие. Макс Вебер в спомена на Карл Льовит” – в: Социологически проблеми, кн. 3-4, с. 106-113. ISSN 0324-1572

62. 2006, “Какво е допустимо да се прави с ембриони? Германският случай” – в: Социологически проблеми, кн. 1-2, с. 229-242. ISSN 0324-1572

63. 2006, “Семинарът ‘Науката – разбирана и правена’ – какво искаме да постигнем” – в: Следва, кн.16, с. 17-19 (в съавторство с Орлин Тодоров). ISSN 1311-9060 ISSN 1311-9060

64. 2006, “Съвременната политика между насилието и признаването” – в: Ивайло Знеполски (съст.) Около Чарлз Тейлър. Религия и политика и безпокойствата на модерността, Дом на науките за човека и обществото, София, с. 205-219.

65. 2006, “Свобода и/или справедливост. Критичен коментар към ‘Справедливост и комуникативна свобода’ на Аксел Хонет” – в: Критика и хуманизъм, кн. 22, с. 33-39. ISSN 1314-5908

66. 2006, “Философията и мисленето за паметта” – в: Орлин Тодоров (съст.). Памет, идентичност, съзнание, София, с. 93-101.

67. 2006, “Sobre la enajenacion de las ciencias humanisticas del mundo. Reflexiones sobre Auto de fe, de Elias Canetti”. – In: Maria Fernanda Herera, Patricio Brickle, César (Editores). Dialogo intercultural. Primer encuentro academico Chile – Bulgaria, Sofia, p. 283-290.

68. 2005, „Kölcsönhatások“ – in: Pro filosophia füzetek 44, Budapest, p. 237-249.

69. 2005, “Толерантност и признаване – едно сложно отношение” – в: Известия на Хуманитарния департамент на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски” София т. 5, София, с. 86-95.

70. 2005, “Воля за диалог. Морални измерения на диалогичността” – в: Диалог & Култура. Тринадесета научна среща Варна 2005. Варна, с. 43-54.

71. 2005, “Bioethik unter den Bedingungen des Kommunismus – Fallbeispiel Bulgarien” – in: Ante Čovič/Thomas Sören Hoffmann (Hrsg.). Bioethik und kulturelle Pluralität. Die südosteuropäische Perspektive. Sankt Augustin, p. 245-254.

72. 2005, Die “Unantastbarkeit” des demokratischen Konsens – in: M. Rothe, H. Schröder (Hrsg.). Körpertabus und Umgehungsstrategien. Berlin, p. 107-120.

73. 2005, “Науката на Петер Кин. Върху романа ‘Заслепението’” – в: Панорама. Сто години от рождението на Елиас Канети. год. XXVI. София, с. 154-166.

74. 2005, „Les chemins de l’herméneutique philosophique (Boyan Znepolski, Paradigmes herméneutique)“ – In: Divinatio vol. 21. Sofia, p. 227-239. ISSN 1310-9456

75. 2005, “Проектът за философско образование в НБУ” – в: Философски алтернативи бр. 1. София, с. 95-102. ISSN 0861-7899

76. 2005, “Проблемът за отношението между хуманитарни науки и семиотика” – в: Даниела Колева, Майя Грекова (съст.). Културата: граници и съседства. София, с. 71-94.

77. 2004, “Кога му е добре на магарето или за състоянието на биоетиката в Южна и Югоизточна Европа” – в: Християнство и култура, кн. 12. София, с. 82-87. ISSN 1311-9761

78. 2004, „Begriffsgeschichte und Philosophie“ – in: Georgi Kapriev, Günter Mensching (Hrsg.). Die Geschichtlichkeit des philosophischen Denkens. Sofia, p. 175-183.

79. 2004, “Über die Funktion der Philosophie. Der Philosophiebegriff im Spätwerk Wilhelm Diltheys“ – in: Synthesis Philosophica vol. 38. Zagreb, p. 491-504. ISSN 0352-7875

80. 2004, “Бернхард Валденфелс: предизвикателствата на чуждото” – в: Иванка Райнова, Петър Димитров, Георги Ангелов (съст.). Пътищата на философията в съвременния свят. София, с. 44-54.

81. 2004, “Бащинство и каузалност” – в: Недялка Видева, Цочо Бояджиев, Стоян Асенов (съст.). Философски семинари Гьолечица – 20 години. София, с. 197-206.

82. 2004, “Памет за несвободата” – в: Ивайло Знеполски (съст.). Около Пиер Нора. Места на памет и конструиране на настоящето. Дом на науките за човека и обществото, София, с. 145-157.

83. 2004, “Notizen zum heutigen Stand der Philosophie in Bulgarien – anhand einiger Fachzeitschriften“ – in: Georgi Kapriev (Hrsg.). Philosophie in Südosteuropa. Sofia, p. 17-45.

84. 2003, “Кой, кога и как преработва миналото?” – в: Ивайло Знеполски (съст.). Около Райнхарт Козелек. Историческо време и темпоралност. Дом на науките за човека и обществото, София, с. 364-384.

85. 2003, “Гражданското образование като политически проблем” – в: Критика и хуманизъм кн. 15. София, с. 83-88. ISSN 1314-5908

86. 2003, “Католически позиции в съвременния биополитически дебат в Германия” – в: Християнство и култура кн. 7. София, с. 100-107. ISSN 1311-9761

87. 2003, „Der Mut zum Ja-Sagen“ – in: Dominic Busch, Igor Panasiuk, Hartmut Schröder (Hrsg.). Medientransformationsprozesse, gesellschaftlicher Wandel und Demokratisierung in Südosteuropa. Frankfurt a. M., p. 105-111.

88. 2003, “Some Observations on the Representation of Bulgarian Humanities on the Internet” – in: Orlin Spassov, Hristo Todorov (ed.). New Media in Southeast Europe. Sofia, p. 100-117.

89. 2003, “Биополитика и демократичен консенсус” – в: Демократически преглед кн. 51. София, с. 61-74.

90. 2003, „Elias Canetti über die blendende ‚Weltfremdheit‘ der Geisteswissenschaften“ – in: Divinatio vol. 17. Sofia, p. 191-212. ISSN 1310-9456

91. 2002, “Езикът като игра. Витгенщайн и Гадамер за езика” – в: Жана Дамянова (съст.), Ars Inveniendi. Изследвания в чест на проф. Ивайло Знеполски. София, с. 167-180.

92. 2002, „Eine Theorie der Anerkennung und die Gerechtigkeit (Axel Honneth, Das Andere der Gerechtigkeit. Aufsätze zur praktischen Philosophie)“ – in: Divinatio vol. 15. Sofia, p. 219-228. ISSN 1310-9456

93. 2001, “Грижа за традициите” – в: Социологически проблеми кн. 1-2. София, с. 56-64. ISSN 0324-1572

94. 2001, “История, историчност, историзъм” – в: Ивайло Знеполски (съст.). История, разказ памет. Дом на науките за човека и обществото, София, с. 79-98.

95. 2001, “Strates du temps, effets d’accélération (Reinhart Koselleck, Zeitschichten. Studien zur Historik)” – in: Divinatio vol. 13. Sofia, p. 283-287. ISSN 1310-9456

96. 2001, “За функцията на философията” – в: Вилхелм Дилтай. Същността на философията. София, с. 5-22. ISBN 954-969-907-2

97. 2000, “Хумболтовите принципи и реформата на съвременния университет” – в: Критика и хуманизъм кн. 8. София, с. 39-54. ISSN 1314-5908

98. 1999, “Die Herausforderung des Fremden“ – in: Divinatio vol. 10. Sofia, p. 149-170. ISSN 1310-9456

99. 1998, “Säkularisation, Vernunft, Toleranz“ – in: Germanica. Jahrbuch für deutschlandkundliche Studien 5. Jg. Sofia, p. 27-34.

100. 1998, “Върху непроницаемостта на социално-историческите понятия” – в: Ивайло Знеполски (съст.). Пол Рикьор. Философията пред предизвикателствата на промените. Дом на науките за човека и обществото, София, с. 56-71.

101. 1998, “Moral Insensitivity and Moral Hypersensutivity to Politics” – in: David C. Durst, Alexander L. Gungov, Maria Dimitrova, Borislava V. Vassileva (Ed.). Ressurecting the Phoenix. Sofia, p. 64-68.

102. 1998, “Geschichtlichkeit, Geisteswissenschaften und Philosophie bei Wilhelm Dilthey“ – в: Осмисленост, смисъл, опосредстваност. София, с. 82-91.

103. 1997, “Жизненият свят на българина между двете световни войни” – в: Атанас Натев, Федя Филкова (съст.). Aneignung und Emanzipation. Einleitende Forschungen über die deutsche Kultur in Bulgarien. София, с. 289-303 (в съавторство с Майя Грекова и Колю Коев).

104. 1997, “Общочовешките ценности и философско-етическото образование в България” – в: Социологически проблеми кн. 3. София, с. 141-150 (в съавторство с Атанас Стаматов и Недялка Видева). ISSN 0324-1572

105. 1997, “The Alien, Interculturalit