Електронен каталог

доц. д-р Мария Иванова

доц. д-р Мария Иванова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
02 8110277
Приемно време:
Понеделник 16:00-18:00 207 II Корпус
Вторник 16:00-18:00 207 II Корпус

Професионална автобиография:


Име: Мария Александрова Иванова

Академична длъжност: доцент

Научна степен: доктор

Данни за контакт: e-mail: maivanova@nbu.bg, mariya.al.ivanova@gmail.com ,Viber and WhatsApp +359887290543

Идентификатори:

ORCID ID: 0000-0002-9387-9178

RESEARCHER ID: L-7944-2018

Уебсайтове:

https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/teachers/doc-d-r-marija-ivanova-1596 (професионален)

https://orcid.org/0000-0002-9387-9178 (учен)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/969409 (учен)

https://www.researchgate.net/profile/Mariya-Ivanova-2 (учен)

Основни изследователски интереси в областта на: организационно развитие; управление на процеси, промяна и проекти; повишаване на управленската компетентност на личността; управление и развитие на човешките ресурси, стандарти за компетентно изпълнение, изграждане на системите по УЧР; управление на знанието и информацията в УЧР; изследване на висшето образование и европейското образователно пространство; трансформационно учене при възрастни, учене през целия живот.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Развитие и прилагане на модерни образователни технологии; ефективни активни методи за обучение; оценяване и измерване ефективността от обучението и тренинга; усъвършенстване на преподавателската дейност за провеждане на иновативно обучение и гъвкаво дистанционно обучение.

Възможности за експертиза в областта на: лидерство и мениджмънт, управление на бизнес процеси, управление на проекти и промяна, управление на знанието и информацията, управление и развитие на човешките ресурси, ангажираност и мотивация на персонала, изграждане на ефективни екипи, личностно развитие.

Преподавателски интереси в областта на: управление на процеси и промяна, управление на човешките ресурси, системи за възнаграждение и мотивация, управление на различията и политики на равните възможности, учене и развитие чрез портфолио, управленски контрол, управление на маркетинга, мисия, ценности, етика в организацията, корпоративна социална отговорност, лидерство и организационна култура, учене и развитие в организацията, бизнес контекст и управлението на човешките ресурси, системи за подбор и атестиране на човешките ресурси.

Образование:

2012 г. Доктор по икономика, специалност Народно стопанство и регионална икономика, в т.ч. история на стопанското управление, БАН- Институт за икономически изследвания, секция Макроикономика

2010 г. Certificate in Personal Coaching, The Coaching Academy, London, UK

2006 г. Certificate in Mentoring, Business Mentoring Academy, Oxford, UK

2001 г. Професионален диплома по мениджмънт на Open University BS, Milton Keynes, UK

1999 г. Професионален сертификат по мениджмънт на OUBS-UK, УМ-НБУ

1997 г. Свидетелство за квалификация по педагогика– учител, Технически университет, София – филиал Сливен

1993 г. Сертификат на Willsden college - London, UK за преподавател по “Международен туризъм”, “Информационни технологии”, “Организацията в бизнес средата”

1985 г. Магистър по икономика, ВИНС – Варна

Членство в организации:

Dell Women's Entrepreneur Network

European Society for Research on the Education of Adults (ESREA)

ESREA Network on Gender and Adult Learning

ESREA Network on Adult Educators, Trainers and their Professional Development

Българска асоциация по управление на хора. Член на Етичната комисия.

Българската асоциация за развитие на обществото, културата и образованието (БАРОКО)

Балканска Асоциация за Регионални Инициативи (Б.А.Р.И.)

Асоциация за ранно детско развитие

Участие в национални и международни проекти:

2021 - 24 г. B-WISE (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises) is an Erasmus+ project, Споразумение за безвъзмездна помощ: 621509-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA2-SSA-B, експерт.

2022 г. Korea PEN - Cross-border Sales & Marketing Collaboration Project 2022. Финансиран от Korea Practice Enterprise Network и National Central Office of Practice Enterprises Network Worldwide, Seoul, Republic of Korea. Ръководител на УТФ Мебели дизайн на НБУ.

2022 г. Проекти „Подкрепа на изследователска дейности на екип от преподавател и студенти от МП УРЧР и МП МОС на НБУ и участие в международна конференция “Gender and Adult Education in The Era Of Social And Cultural Changes: (New) Risks and Challenges” на European Society For Research On The Education Of Adults (Esrea) – Network On Gender And Adult Learning“, Финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ, направление: Социални, стопански и правни науки, ръководител екип.

2021 г. Проект на Столична община "Насърчаване и стимулиране на корпоративната отговорност в градските райони“ (CITIES4CSR), финансиран по Програма "УРБАКТ III" – втора фаза. Член на експертна група, разработила „Интегрираната пътната карта“ за насърчаване на КСО в пределите на Столична община.

2021 г. Проект „Пътуващ приложен семинар и учебна практика: Оценка на конкурентоспособността, политиките на човешките ресурси и КСО в туристическия бизнес“. Проектът е финансиран от Фонд „Учебни програми" на МФ, БФ и ФБО на НБУ. Член на екипа на проекта, ръководител на студенти от МП УРЧР и МП МОС.

2020 - 2023 г. Участие в проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз. Изпълнение на дейности на академичен наставник.

2020 – 2021 г. Проект "Развитие и укрепване на мрежата от общности на Българска асоциация за управление на хора", финансиран по програма «Кризата като възможност» на Столична община, администрирана от Асоциация за развитие на София. Ръководител на студентски екипи участващи в онлайн дискусионни панели.

2019 г. Проект "Участие на студенти от бакалавърски програми “Бизнес администрация”, „Управление на бизнеса и предприемачество“ към департамент “Администрация и управление”, организирани в три учебно тренировъчни фирми (“FURNITURE DESIGN”, „ZOOTOPIA“ и “GLOBAL TOURTRANS”) в XXII Международен панаир на учебно-тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ 2019 “Млад предприемач”, Международен панаир – Пловдив,17÷ 19 април 2019 г.", с подкрепата на Център на учебно-тренировъчните фирми в средните професионални училища (ЦУТФ) към Министерство на образованието и

науката. Проектът е финансиран от фонд "Учебни програми" на Бакалавърски факултет на НБУ и е реализиран в рамките на УПИЗ "Учебно тренировъчна фирма" при НБУ. Ръководител УТФ „ZOOTOPIA“.

2018 г. Проект "Участие на студенти от бакалавърски програми "Бизнес администрация“, „Финанси“ и „Маркетинг“, организирани в три учебно тренировъчни фирми (“FURNITURE DESIGN”, „ZOOTOPIA“ и “GLOBAL TOURTRANS”) в XXI Международен панаир на учебно-тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ 2018 “Млад предприемач”, Международен панаир – Пловдив, 26 ÷ 27 април 2018 г.", с подкрепата на Център на учебно-тренировъчните фирми в средните професионални училища (ЦУТФ) към Министерство на образованието и науката. Проектът е реализиран в рамките на УПИЗ "Учебно-тренировъчна фирма" при НБУ. Ръководител УТФ „ZOOTOPIA“.

2017 г. Проект "Участие на студенти от бакалавърски програми "Бизнес администрация“, „Финанси“ и „Маркетинг“, организирани в три учебно тренировъчни фирми (“FURNITURE DESIGN”, “AUDIT FINANCE” и “GLOBAL TOURTRANS”) в XX Международен панаир на учебно-тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ 2017 “Млад предприемач”, Международен панаир – Пловдив, 27 ÷ 28 април 2017 г.", с подкрепата на Център на учебнотренировъчните фирми в средните професионални училища (ЦУТФ) към Министерство на образованието и науката. Проектът е финансиран от фонд "Учебни програми" на Бакалавърски факултет на НБУ и е реализиран в рамките на УПИЗ "Учебно-тренировъчна фирма" при НБУ. Ръководител на УТФ “AUDIT FINANCE”.

2017, Научно-изследователски проект „Подкрепа на изследователска дейност и участие на преподавател от НБУ в международна конференция “Gender – Diversity – Intersectionality. (New) Theories and Policies in Adult Education” на European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) – Network on Gender and Adult Learning“ към Централен фонд за стратегическо развитие, ръководител на проектен екип.

2017, Проект HoCare Interreg Europe (created great potential to deliver innovative solution for home care; common challenge in all HoCare regions is unlocked potential to delivery innovation it this field.) – 3 HoCare Policy Thematic studies and 3 HoCare Policy Transfer Reports, член на експертния панел.

2016 г. Проект "Участие на студенти от бакалавърски програми "Бизнес администрация“, „Финанси“ и „Маркетинг“, организирани в три учебно тренировъчни фирми (“FURNITURE DESIGN”, “AUDIT FINANCE” и “GLOBAL TOURTRANS”) в XIX Международен панаир на учебно-тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ 2016 “Млад предприемач”, Международен панаир – Пловдив, 13 ÷ 15 април 2016 г.", с подкрепата на Център на учебно-тренировъчните фирми в средните професионални училища (ЦУТФ) към Министерство на образованието и науката. Проектът е финансиран от фонд "Учебни програми" на Бакалавърски факултет на НБУ и е реализиран в рамките на УПИЗ "Учебно-тренировъчна фирма" при НБУ. Ръководител на УТФ “AUDIT FINANCE”.

2015-2018 Участие в проект BG051PO001-3.3.07-002 „Студентски практики”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС. Изпълнение на дейности на академичен наставник.

2015 г., BG EIF 2013/01-02.03 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и подпомагане провеждането на последователна и трайна политика за гарантиране правата на имигрантите и осигуряване на тяхната успешна интеграция в българското общество““, онлайн -консултант.

2014, „Green Energy Cluster “Constanta-Dobrich”“/ Зелен енергиен клъстер „Констанца-Добрич“ – Договор за безвъзмездна помощ 47313/26.06.2014 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, MIS ETC код 328”,методолог.

2013, Процедура: BG051PO001-4.3.05 "Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите", договор № Д01-4384 от 27.08.2013 г. (BG051PO001-4.3.05-0047): Създаване на устойчиви условия в Професионална Гимназия по Механоелектротехника и електроника - гр. Бургас за развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите в региона, експерт методика на разработване на учебни планове.

2012 Проект BG051PO001-7.0.01-0124-I0001 „Устойчив иновативен модел за обмен на нови практики в областта на социалното предприемачество“, консултант

2009 Проект на ИИ-БАН „Развитие потенциала на докторанти и млади учени за интердисциплинарни социално-икономически изследвания” BG051PO001-3.3.04, член на екипа

2008 г. Проект по ОПАК “Интегрирана програма за изграждане на капацитет на НПО за ефективно партньорство с държавната администрация”, Договор 08-23-152/C/27.08.2008 г. „Проучване на законодателството по младежките въпроси в 10 страни членки на ЕС”, експерт-изследовател

2005 г. Проект по програма ФАР BG 2005/ 017-586.04.02/ESI/G/CDI-II-010, схема за безвъзмездна помощ за развитие на клъстери – фаза 2, „Инициативи за развитие на клъстери”, разработване на „Интегрирана стратегия за развитие на човешките ресурси в Туристически клъстер – Варна”, експерт

2006 г. Bulgaria Media Development Center – Phare project - Expert for improving Professional Standards of Journalism – HR policy and best practice BBC World Service Trust

2005 г. BG/ 03/B/F/PP-166 027 “Web enabled competence-based assessment and certification of HR professionals”, Leonardo da Vinci.

2006 г. Проект по работна програма на Правителството за 2006 г. в изпълнение на плана за действие 2002-2006г. на Комуникационната стратегия за подготовка на членство на РБ в ЕС. „Популяризиране на добрите европейски практики и стандарти за оценка на професионализма на специалистите в областта на управление и развитие на човешките ресурси”.

2005 г. Joint project with British Council, School of Management, NBU, Bulgarian Association for Human Resource Management and development, Professional qualification and competency standards for human resource managers 2001 – 2005

2005 г. Програма ФАР – Икономическо и социално сближаване, Консултантска грантова схема по проект "Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия" Бюджетна линия BG 2004/016-711.11.04 Тема „Изграждане на системи по УЧР” – проект „Повишаване конкурентоспособността на български малки и средни предприятия в производствения сектор в условия на конкурентен натиск на Европейския съюз (целенасочено подпомагане на тяхното развитие във връзка с присъединяването).“

2005 г. Bulgaria Project of Varna Business Agency under the Leonardo da Vinchi II program E-business support– business counselling, business mentoring, supporting young people 2005.

2004 г. Проект “Британският опит в практическото обучение на бизнес ментори” финансиран по програма Леонардо да Винчи, договор No BG/04/A/EX-166169/01.06.2004 Training with Business Dynamics as the Business Mentoring Academy, London, UK; Centa Business Services; London Development Agency – Business Focus 2005

2002 г. Ministry of Labour and Social Policy -Institutional Building Component of Phare Project SMAEP – BG 9915.01/TA Policy Context, Program Development, Project Management, Monitoring and Evaluation

По-важни публикации:

Книги, монографии, студии, статии:

Иванова, М., (2023). Пътят към ефективно университетско преподаване (размисли за 2021 г.). в „Академични ценности и дигитални трансформации – мисия, стандарти и лидерство в образованието“, ISBN 978-619-233-268-6 от поредицата Лидерство, общество, стратегически визи, 2 (ISSN 2603-4905), съставител доц. д-р Д. Панайотов, издателство на НБУ, 2023, стр. 361 - 374.

Иванова, М., (2023). Въздействие на фолклорните традиции върху туристическия интерес към остров Кеа, Гърция и остров Света Анастасия, България (сравнителен анализ), в сборник на НБУ „Социокултурните кодове на съвременното развитие“, Аскони издат, София. ISBN 978-954-383-148-7

Иванова, М., (2023). Повишаване на продуктивността чрез програми за награди и признание на отлично изпълнение на работата, в сборник “Управление в непредсказуема бизнес среда”, издателство на ХТМУ, София, стр. 206 – 2013, ISBN: 978-954-465

Иванова, М., (2023). Иновативнитe публични взаимоотношения (публични институции и бизнес) в условията на глобална криза / innovative public relations (public institutions and business) in the conditions of a global crisis, списание Публични политики (PUBLIC POLICY.BG), ISSN 1314-2313, vol 14, no 1 (2023), pp 28 – 44, https://www.ejpp.eu/index.php/ejpp/issue/view/48

Иванова, М., (2023). Eтикет и общуване в академична виртуална среда, в интердепартаментен сборник Кроскултурна комуникация на департамент Администрация и управление, Нова българистика и Музика на НБУ, София, Издателство: Аскони Издат, ISBN 978-954-383-150-0

Иванова, М., (2022). Лидерството във виртуална работна среда – характерни особености и предизвикателства, в сборник „Бунтът на духа – основна сила по пътя към свободата“, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, ISBN 978-619-7404-32-6

Иванова, М., (2022). Състояние на пазара на труда в условията на многообразна криза, в сборник "Икономическо развитие и политики: реалности и перспективи. Предизвикателства и рискове в условията на наслагващи се кризи" на Институт за икономически изследвания – БАН, София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 622 стр., ISBN 978-619-245-327-5. https://www.iki.bas.bg/files/book-conference-2022.pdf

Иванова, М., (2022). Иновативни публични взаимоотношения (публични институции и бизнес) – необходимо условие за качествени публични услуги или невъзможна кауза в условията на глобална криза, в сборник "Публичната администрация при глобална криза: между либерализма и етатизма", съставител Албена Танева, Симеон Петров, Университетско издателство Св. Климент охридски, София, ISBN 978-954-07-5732-2, https://unipress.bg/publichnata-administratsiya-pri-globalna-kriza-mezhdu-liberalizma-i-etatizma

Иванова, М., (2022) Адаптация на процесите и техниките за преподаване към он-лайн учебна среда, в сборник от юбилейната научно-практическа конференция с международно участие „Бизнес комуникации, език, култура и литература“, 17-22 септември 2021 г., Варна, Издателство на Нов български университет, София, ISBN 978-619-233-209-9

Иванова, М., (2021) Дигитализация на процесите на обучение и адаптация на методите за преподаване, студия в Годишник на департамент „Администрация и управление“, т. 6 (2021), Издателство на Нов български университет, 2022, стр. 144- 170, ISSN 2603-297X, https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-tom-6-2021

Иванова, М., (2021) Дигитално образование по време на пандемия – възможности и ограничения, в сборник с научни доклади от международна научно-практическа конференция „Съвременните реалности – проблеми и перспективи“, Нов български университет, София, 27 ноември 2020 г., Издателство: Аскони-Издат, ISBN 978-954-383-137-1

Иванова, М. (2020) Управление на работодателската марка в XXI век – възможности и ограничения, монография, Издателство на Нов български университет, София, ISBN 978-619-233-135-1

Иванова, М. (2020) Лидерство (от бъдещето), в сборник „Еволюция срещу революция“, Русе: издателство на Регионална библиотека „Любен Каравелов“, стр. 47 – 56, ISBN 978-619-7404-16-6

Иванова, М., (2020) „Дигиталната трансформация и управлението на човешките ресурси – позитивната концепция“, International Journal Of Sciences And Arts, Volume 1, стр. 58 – 75, Издание на Институт за наука, уметност, култура и спорт Куманово, ISSN 2671-3551.

Иванова, М. (2020) Професионалната дигитална грамотност и трансформацията на лидерите, в Сборник статии от Международната научна конференция „Икономическо развитие и политики: реалности и перспективи“, стр.800 – 811, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, София, ISBN 978-619-245-039-7

Иванова, М. (2020) „Новата дигитална грамотност и човешкият капитал – парадигма за успешна адаптация и конкурентоспособност в условията на четвъртата индустриална революция ", в „Българската мечта – позитивната концепция“ от Поредица „Лидерство, общество, стратегически визии“, съставител доц. д-р Д. Панайотов, стр. 165 – 178, Издателство на Нов български университет – София, ISSN 2630-4905.

Иванова, М. (2019) Висшето образование в България – институционални и финансови аспекти в контекста на европейското образователно пространство, София, ISBN 978-619-91436-0-5

Ivanova, M. (2019) “Main Factors of Turnover and Minimization of Turnover Rate within Business Organization”, Center for Open Access in Science (COAS), Belgrade – SERBIA, OPEN JOURNAL FOR RESEARCH IN ECONOMICS (OJRE), Volume 2 - Number 2 * December 2019, pp 73-84, ISSN (Online) 2620-102X, https://doi.org/10.32591/coas.ojre.0202.03073i, https://www.centerprode.com/ojre/ojre0202/coas.ojre.0202.03073i.pdf

Иванова, М. (2019) Създаване на устойчиво работно място в мултикултурна организация, Годишник на департамент „Администрация и управление“, НБУ, том 4, 2019, ISSN 2603-297X (Online), стр. 206 – 227, https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-4-2019-issn-2603-297-x-online

Иванова, М. (2019) Приложимост на коучинг подход в условията на дигитално обучение, в сборник „Идеи, идеали – възход и крушение“, Русе: издателство на Регионална библиотека „Любен Каравелов“, стр. 335 – 348, ISBN 978-619-7404-09-8

Иванова, М., (2019) Управление на човешките ресурси в бизнес контекст предизвикателства и стратегически решения, в сборник с научни изследвания „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“ – том 2, Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, стр. 142 – 147, ISSN 2603 – 4093

Иванова, М. (2019) Управление на работодателската марка – съвременни подходи и спорни практики, в сборник Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност, Варна: идателство Наука и икономика, стр. 157 – 170, ISBN 978-954-07-4727-9

Иванова, М. (2019) Работодателската марка – рекламен трик или професионална стратегия за привличане на таланти, в сборник Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, стр. 543 – 553, ISBN 978-954-21-1005-7

Иванова, М. (2019) Екологичност на храните и опаковките им – предизвикателства пред социално отговорните туристически предприемачи, в Сборник с научни доклади Храни и опаковките им. Риск мениджмънт в туризма, София: издателство Аскони – Издат, стр. 285-299, ISBN 978-954-383-125-8.

Ivanova, М., Dimitrova, A., (2019) „Improving the socio-economic integration of Roma women through adult education “, part of "Gender - Diversity - Intersectionality. (New) Perspectives in Adult Education", Martina Endepohls-Ulpe, Joanna Ostrouch-Kamińska (ed.), pp 149-162, WAXMANN, ISBN 978-3-8309-3883-5

Ivanova, M., (2018) “Internet based social networks -new informal spaces for gender social relations and life long learning”, Center for Open Access in Science (COAS), Belgrade – SERBIA, Open Journal for Information Technology (OJIT), http://www.centerprode.com/ojit/ojit0101/coas.ojit.0101.01001i.pdf

Ivanova, M. (2018) The Social Reality Of The Roma In Bulgaria (from the Value of Differences to Empowered Relationships), Sofia: Published by Economic Research Institute at the BAS, Economic Studies journal, volume 27, issue 6, pp.75-84, ISSN 0205-3292

Иванова, М., Караилиева, М. (2018) Дигитализацията в управлението на човешките ресурси, в групова монография „Дигитална трансформация в туризма“, София: издателство Авангард Прима, стр. 346 – 386, ISBN 978-619-239-077-8

Иванова, М., Костадинова, Ж. (2018) „Приложимост на ЕС политики и практики за етническа толерантност в подбора за работа”, Годишник на департамент „Администрация и управление“, НБУ, том 3, 2018, ISSN 2603-297X (Online), https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-3-2018-issn-2603-297-x-online

Иванова, М. (2018) „ Работодателската марка - решение на стратегически проблем”, Годишник на департамент „Администрация и управление“, НБУ, том 3, 2018, ISSN 2603-297X (Online), https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-3-2018-issn-2603-297-x-online

Ivanova, M., (2017) “Integration and Promote Tolerance towards Immigrants in Bulgaria”, part of the collective monograph «Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects», published by ISMA University, Riga, Latvia, ISSN 1492-8965

Ivanova, M., Dimitrova, A., (2017) „Virtual Classroom and Coaching - Unexpectedly Good Combination (Innovative Practices in the Master's Programs in the Area of Management at New Bulgarian University, Bulgaria)“, No: 160, Pages 1306-1313 from “The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS”, e-ISSN: 2357-1330, ©2017 Published by the Future Academy, Edited by: Emanuel Soare & Claudiu Langa, http://www.futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/EduWorld2016PilestiRomania , http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2017.05.02.160

Иванова, М., (2017) „ МЕЖДУ РЕАЛНИЯ И ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ – ОБЩУВАНЕ И НАГЛАСИ ЗА УЧЕНЕ”, студия в Годишник на департамент „Администрация и управление“, НБУ, 2017г., том 2, ISSN 2603-297X (ONLINE), https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-2-2017-issn-2603-297-x-online

Иванова, М., (2016) „Насърчаване на солидарност в многообразието (законодателна рамка в България и антидискриминационни механизми по отношение на имигрантите)”, студия в Годишник на департамент „Администрация и управление“, НБУ, 2016 г., том 1, ISSN 1313-4760, https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-1-2016-issn-2603-297-x-online

Иванова, М., (2019) „Как да управляваме различията и многообразието на работната сила в дадена организация”, ИК "Труд и право", списание "Труд и право", бр. 3/2019, ISSN 1312-94-81

Иванова, М., (2018) „Развитие на талантите в организацията”, ИК "Труд и право", списание "Труд и право", бр. 2/2018, ISSN 1312-94-81

Иванова, М., (2017) „Един по-различен (алтернативен) подход за привличане на таланти”, ИК "Труд и право", списание "Труд и право", бр. 11/2017, ISSN 1312-94-81

Иванова, М., (2017) „СЪЗДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ”, ИК "Труд и право", списание "Труд и право", бр. 9/2017, ISSN 1312-94-81

Иванова, М., (2017) „ ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУД”, ИК "Труд и право", списание "Труд и право", бр. 8/2017, стр. 42-54, ISSN 1312-94-81

Иванова, М., (2017) „Въвеждaне на компетентнoстен мoдел в упpавлението на човeшките pесурси”, ИК "Труд и право", списание "Труд и право", бр. 6/2017, стр. 55-64, ISSN 1312-94-81

Иванова, М., (2017) „Създаване на компетентностен модел на лидера в организацията - предизвикателства и ползи”, ИК "Труд и право", списание "Труд и право", бр. 3/2017, стр. 27-34, ISSN 1312-94-81

Иванова, М., (2016) „Учене през целия живот и джендър различията”, ИК "Труд и право", списание "Труд и право", бр. 5/2016, стр. 29-39, ISSN 1312-94-81

Иванова, М., (2016) „Методи за обучение на ръководители – предизвикателство за мениджъри, или предизвикателство за обучители”, ИК "Труд и право", списание "Труд и право", бр. 1/2016, стр. 21-31, ISSN 1312-94-81

Иванова, М., (2015) „ТРАНСФОРМАЦИОННО УЧЕНЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННИ ЛИДЕРИ”, Списание „Труд и право”, бр.5, 2015г., , ISSN 1312-94-81

Ivanova, M., Dimitrova, A. (2016) “Contemporary Issues and Perspectives on Gender Research in Adult Education, Part 5. GENDER IN ADULT EDUCATION PRACTICE DO OLD WOMEN STUDY IN BULGARIA? Preferred Methods of Training for Men and Women Aged 65+”, pp 239-258, Научни редактори: Maja Maksimović (University of Belgrade, Serbia), Joanna Ostrouch-Kamińska (University of Warmia and Mazury, Poland), Katarina Popović (University of Belgrade, Serbia), Aleksandar Bulajić (University of Belgrade, Serbia), Издател: Institute of Pedagogy and Andragogy, University of Belgrade, Serbia, ISBN 978-86-80712-01-7, Belgrade, 2016, http://www.esrea.org/wp-content/uploads/2016/12/Appendix4ESREAbookMaksimovicetal2016.pdf

Bancheva, E., Ivanova, M. „Private world(s): Gender and informal learning of adults. PART III: (Non)Formal Contexts of Informal Learning, Informal Learning in the Workplace: Gender Differences pp 157-182, ISBN Paperback: 9789462099692, ISBN Hardcover: 9789462099708, ISBN E-Book: 9789462099715, Научни редактори: Joanna Ostrouch-Kamińska (University of Warmia and Mazury, Poland), Cristina C. Vieira (University of Coimbra, Portugal), Издател: Rotterdam: Sense Publisher, 2015, https://www.sensepublishers.com/catalogs/bookseries/research-on-the-education-and-learning-of-adults/private-worlds/#

Владимирова, К., и екип, Банчева,Е., Иванова, М., „Управление на човешките ресурси”, Съавтор на глава 3 "Човешки капитал и параметри на "учещата организация" - теории, европейски практики и програми за обучение", НБУ, 2014, ISBN 978-954-353-831-9

Bancheva, E., Ivanova, M., Pogarliev, A., “Adult Education and Transformative Learning”, part of book „Changing Configurations of Adult Education in Transitional Times“, Bernd Käpplinger, Nina Lichte, Erik Haberzeth , Claudia Kulmus, Editors, ESREA, 2013, ISBN: 978-3-86004-297-7, http://sro.sussex.ac.uk/46638/3/21lTOJmgrcsMM.pdf

Bancheva, E., Ivanova, M., “Gender differences in Leadership styles of mature students” (Джендър различия в лидерските стилове на студенти с професионален опит), part 3 of book “Considering gender in adult learning and in academia: (in)visible act”, edited by Joanna Ostrouch – Kamiriska, Christine Fontanini, Sheila Gaynard, Wydawnictwo Naukowe, Dolnoslaskiej Szkoly Wyzszej, 2012, ISBN 978-83-62302-52-9, http://www.aecse.net/cgi-bin/prog/pform.cgi?langue=en&TypeListe=showdoc&Mcenter=publication_standard&mot_cle_show=&ID_document=360

Bancheva, E., Ivanova, M., „Leadership styles of women in Bulgaria”, book "Women's choices in Europe. Influence of Gender on Education, Occupational Career and Family Development”, edited by Claudia Quaiser-Pohl, Martina Endepohls-Ulpe (Eds.),Part III Women’s occupational careers,p. 151, Waxmann 2012, ISBN 978-3-8309-2743-3, https://books.google.bg/books?hl=de&lr=&id=BhozJ8u-h_EC&oi=fnd&pg=PA5&dq=Women%27s+Choices+in+Europe&ots=3wouOczIl2&sig=A6toq5z1ZZCo37-0O0oE6y2V-F0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Иванова, М., „Българското висше образование в условията на европейското образователно пространство - финансови проблеми и възможни решения», Списание „Икономическа мисъл”, бр.4, 2010г., https://www.iki.bas.bg/spisanie-ikonomicheska-misal

Иванова, М., “Висшето образование в България и управлението на човешките ресурси – перспективи и предизвикателства в контекста на европейския съюз”, София: ИИ-БАН Дискусионни материали, 2009

Банчева,Е., Иванова, М., “Стандарт на ИСП – БАУРЧР за разработване и акредитиране на магистърски програми “Управление и развитие на човешките ресурси”, София: издание на БАУРЧР – Популяризиране на добрите европейски практики и стандарти за оценка на професионализма в областта на УРЧР, ISBN-10:954-91984-1-3, ISBN 978-954-91984-1-6, 2006

Учебници и учебни помагала, включително на електронен носител

Банчева,Е., Иванова, М., „Управление на човешките ресурси“, глава 3 "Човешки капитал и параметри на "учещата организация" - теории, европейски практики и програми за обучение", ISBN-978-954-353-831-9, НБУ, 2014

Банчева,Е., Иванова, М., “Учене и развитие чрез портфолио”, София: УМ-НБУ - учебник за магистърска програма УРЧР на НБУ-УМ, ISBN 978-954-535-452-6, 2006

Иванова, М., “Комуникации и управление”, София: УМ-НБУ - ресурсна книга към курс SMBB 402D „Комуникация и управление”, НБУ, 2005

Иванова, М., “Самообучение”, София: УМ-НБУ - ресурсна книга към курс SMBB 202D „Умения за чене”, НБУ, 2004

Иванова, М., “Информационни технологии по УРЧР”, София: УМ-НБУ -ресурсна книга към курс HRMМ 204D Информационни технологии по УРЧР, НБУ, 2004

Доклади в национални и международни конференции

Ivanova, M. (2023). The digital transformation of university education, доклад и презентация на 19th ERASMUS congress and exhibition (ERACON 2023), Venue: Tor Vergata University Of Rome, 26-30 June 2023, https://eracon.info/assets/files/2022/2023/ERACON%202023%20-%20Detailed%20Programme%20-%20updated%2020.6.2023.pdf

Иванова, М., (2023). Въздействие на фолклорните традиции върху туристическия интерес към остров Кеа, Гърция и остров Света Анастасия, България (сравнителен анализ), доклад и презентация на VI Международна научно-практическа конференция „Социокултурните кодове на съвременното развитие“, департамент Администрация и управление на НБУ, 17-19 март 2023 г., гр. Пловдив.

Иванова, М., (2023). Повишаване на продуктивността чрез програми за награди и признание на отлично изпълнение на работата, Научно-практическа конференция “Управление в непредсказуема бизнес среда”, по случай 70 години ХТМУ и 60 години катедра “ Икономика и стопанско управление“, 18.05.2023 г.,гр. София, България, ХТМУ, София, 2023 г., ISBN: 978-954-465

Иванова, М., (2022). Състояние на пазара на труда в условията на многообразна криза, Международна научна конференция 2022 "Икономическо развитие и политики: реалности и перспективи. Предизвикателства и рискове в условията на наслагващи се кризи", Институт за икономически изследвания – БАН, София, 21-22 ноември 2022 г. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 622 стр., ISBN 978-619-245-327-5.

Иванова, М., (2022). Иновативни публични взаимоотношения (публични институции и бизнес) – необходимо условие за качествени публични услуги или невъзможна кауза в условията на глобална криза, VI международна конференция по публична администрация "Публичната администрация при глобална криза: между либерализма и етатизма", Софийски университет, 27-28 октомври 2022 г., Университетско издателство Св. Климент охридски, София, ISBN 978-954-07-5732-2

Ivanova, M. (2022). The Modern Bulgarian Woman in search of a balance between work, family, learning (Challenges, compromises and elections in the conditions of pandemic, social isolation and economic crisis. Участие с доклад и презентация в Conference of the ESREA Research Network on Gender and Adult Education „Gender and adult education in the era of social and cultural changes: (new) risks and challenges“, Faculty of Human and Social Sciences, University of Algarve, Portugal, 18th to 20th July 2022.

Иванова, М., (2022). Лидерството във виртуална работна среда – характерни особености и предизвикателства. Участие с доклад и презентация в международна научна конференция „Бунтът на духа – основна сила по пътя към свободата“, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, 28 – 29 април 2022 г.

Иванова, М., (2021). Маркетинг на човешките ресурси в дигиталния свят – (нови) възможности и ограничения за откриване на таланти. Международна научна конференция „Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят“, УНСС, катедра Маркетинг и стратегическо планиране, София, 26 ноември 2021.

Ivanova, M., (2021). The success of the employer brand - an alternative for effective talent management in the organization, Twentieth Scientific Conference „The Membership Of Bulgaria In The European Union: Fourteen Years Later“, 15 October 2021, UNWE – Sofia.

Иванова, М., (2021). Управление на човешкия капитал и работодателската марка в условията на пандемия, VIII Международна научна конференция „Промените в глобалния свят и новите решения“, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, 30 септември и 1 октомври 2021 г., Русе.

Иванова, М., (2021). Адаптация на процесите и техниките за преподаване към он-лайн учебна среда. Юбилейната научно-практическа конференция с международно участие „Бизнес комуникации, език, литература и култура“, 17-22 септември 2021 г., к.к. Св. Константин и Елена, Варна.

Иванова, М., (2021). Ученето при хора с опит в ерата на социални и културни промени: (нови) рискове и предизвикателства. Международна научно – практическа конференция „Икономика и бизнес в постпандемичния свят“, Нов български университет, департамент „Администрация и управление”, департамент “Икономика“, 9-11 юли 2021 г., Старозагорски минерални бани- База „Мини Марица Изток“

Иванова, М., (2021). Пътят към ефективно университетско преподаване (размисли за 2021 г.). Юбилейна научно-практическа конференция „Академични ценности и дигитални трансформации – мисия, стандарти и лидерство в образованието“, департамент „Администрация и управление“, НБУ, юни 2021.

Иванова, М., (2021). Европейски и национални програми за реактивиране на неактивните младежи на пазара на труда – практики, проблеми и решения. Научно-практическа конференция на тема „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“, 27-28 май 2022 г., ВТУ, Велико Търново

Иванова, М., (2021). Въздействие на социалните иновации върху младежката безработица в България (политики и промени). Международна научно-практическа конференция „Икономическа интеграция и регионално развитие“, 20-22 май 2022 г., гр. Струмица, Македония.

Иванова, М., (2020) Дигитално образование по време на пандемия – възможности и ограничения, участие с доклад и презентация в международна практическа конференция „Съвременните реалности – проблеми и перспективи“, Нов български университет, София, 27 ноември 2020 г.

Иванова, М., (2020) Лидерство (от бъдещето), участие с доклад и презентация в международна научна конференция VIІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие”, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, 17 – 18 септември 2020 г.

Иванова, М., (2019) „Дигиталната трансформация и управлението на човешките ресурси – позитивната концепция“, Участие с доклад и презентация в международна научно-практическа конференция „Глобални проблеми и регионални решения“, 28-29.11.2019г. - в град Скопие, Република Северна Македония, Организатори на конференцията са Нов български университет- София, Център за оценка на риска по хранителната верига, към Министерство на земеделието храните и горите – София, Институт за наука, култура, изкуство и спорт – Скопие, МИТ Университет-Скопие и Агенция за храни и ветеринарство, Скопие.

Иванова, М. (2019) Професионалната дигитална грамотност и трансформацията на лидерите, Участие с доклад и презентация в международна научна конференция посветена на 70-годишнината на Института за икономически изследвания при БАН „Икономическо развитие и политики: реалности и перспективи“, 21-22 ноември 2019 г., София

Иванова, М. (2019) Управление на работодателската марка – съвременни подходи и спорни практики, Участие с доклад и презентация в национална кръгла маса „Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност“ на 25 октомври 2019 на Икономически университет, Варна

Иванова, М., (2019) Бъдещето на работодателската марка в условията на дигитален маркетинг, Участие с доклад и презентация в Националната научно-практическа конференция „Маркетинг в действие“, Нов български университет, 11.10.2019 г.

Иванова, М., (2019) „Новата дигитална грамотност и човешкият капитал – парадигма за успешна адаптация и конкурентоспособност в условията на четвъртата индустриална революция ", презентация и доклад за Заключителна научно – практическа конференция, посветена на Юбилейната 25 - годишнина от създаването на програмите по Бизнес администрация (юни 2018 - юни 2019) „Българската мечта – позитивната концепция“, 11 юни 2019 год., Нов български университет – София

Иванова, М. (2019) Приложимост на коучинг подход в условията на дигитално обучение, Участие с доклад и презентация в международна научна конференция „Идеи, идеали – възход и крушение“, 23-24 април 2019 г., Регионална библиотека „Любен Каравелов“- Русе

Иванова, М., (2019) „Екологичност на храните и опаковките им – предизвикателства пред социално отговорните туристически предприемачи“, Участие с доклад и презентация в международна научно-практическа конференция „Храни и опаковките им. Риск мениджмънт в туризма.“, 07.03.2019г. - София, съвместно организираната от Център за оценка на риска по хранителната верига към Министерство на земеделието, храните и горите, Нов български университет – департамент „Администрация и управление“ и МИТ Университет – Скопие.

Ivanova, M. (2018) „THE SOCIAL REALITY OF THE ROMA IN BULGARIA (FROM THE VALUE OF DIFFERENCES TO EMPOWERED RELATIONSHIPS)“, Участие с доклад и презентация в Международна научна конференция „Икономическо развитие и политики: реалност и перспективи“ на БАН- Институт за икономически изследвания, 29-30 ноември 2018 г., София

Иванова, М., (2018) “РАБОТОДАТЕЛСКАТА МАРКА – РЕКЛАМЕН ТРИК ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ТАЛАНТИ“, Участие с доклад и презентация в международна научна конференция „Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция“ посветена на 70-годишнината на катедра „Икономикс“, УНСС 15 – 17 ноември 2018 г. организирана от СУ „Стопански факултет“ и УНСС Катедра „Икономикс“– София

Иванова, М., (2018) „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БИЗНЕС КОНТЕКСТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ“, Участие с доклад и презентация в научно-практическа конференция „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“ от 18 до 19 октомври 2018 г. в гр. Велико Търново по покана на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Стопънски факултетет".

Иванова, М., (2018) „ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ – АЛТЕРНАТИВЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА ПРИВЛИЧАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТИ“, доклад и презентация за „ДНИ НА НАУКАТА – 2018” : ХVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ`18” на ТУ-София, гр. Созопол, 24 - 27 юни 2018 г., докладът е публикуван от Издание на SCIENTIFIC PROCEEDINGS SCIENTIFIC-TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING Year XVI 1/220 June, 2018, VOL 1, стр. 113- 125, ISSN 1310-3946 ISSN 1314-6327

Иванова, М., (2018) „ ИНОВАТИВНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (CONTENT STRATEGY) – КЛЮЧЪТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНИЯ МАРКЕТИНГ (ИЛИ КАК ДА СЪЗДАДЕМ СЪДЪРЖАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ДИГИТАЛНИЯ МАРКЕТИНГ, КОЕТО ДА АНГАЖИРА И УДОВЛЕТВОРИ ПОТРЕБИТЕЛЯ)“, доклад и презентация за „ДНИ НА НАУКАТА – 2018” : ХVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ`18” на ТУ-София, гр. Созопол, 24 - 27 юни 2018 г., докладът е публикуван от Издание на SCIENTIFIC PROCEEDINGS SCIENTIFIC-TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING Year XVI 1/220 June, 2018, VOL 1, стр. 219- 230, ISSN 1310-3946 ISSN 1314-6327

Ivanova, М., Dimitrova, A., (2017) „Improving the socio-economic integration of Roma women through adult education “, ESREA Network on Gender and Adult Learning conference "Gender - Diversity - Intersectionality. (New) Theories and Policies in Adult Education", 12 - 14.10.2017, University of Koblenz-Landau, Koblenz, Germany

Ivanova, М., (2017) „Status of the Wine Industry in Bulgaria And Romania - Common Problems, Joint Initiatives and Perspectives For Development”, презентация и доклад за Международна научна конференция "Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy", юни 2017, публикуван в сборник "Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy", на Института за икономически изследвания при БАН и Института за световна икономика при Румънската академия - https://www.iki.bas.bg/files/BG-RO_2017.pdf

Иванова, М., „ПРИЛОЖИМОСТ НА ПОДХОДА "ЧЕТВОРНАТА СПИРАЛА" ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ЗА СОЦИАЛНО ИНТЕГРИРАНЕ В ОБЩЕСТВОТО - ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ", презентация и доклад за МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ "Власт, управление и обществено развитие (глобални, регионални и национални перспективи)" на департамент Администрация и управление – НБУ, юни 2017

Иванова, М., „АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ – СТРАТЕГИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“, доклад и презентация за „ДНИ НА НАУКАТА – 2017” : ХV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ`17” на ТУ-София, гр. Созопол, 25 - 28 юни 2017 г., докладът е публикуван от Издание на SCIENTIFIC PROCEEDINGS SCIENTIFIC-TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING Year XV 3/218 June, 2017, VOL 1, стр. 202- 210, ISSN 1310-3946 ISSN 1314-6327

Ivanova, M., Dimitrova, A., „ Virtual Classroom and Coaching - Unexpectedly Good Combination (Innovative Practices in the Master's Programs in the Area of Management at New Bulgarian University, Bulgaria)“, доклад представен с презентация по време на International Conference EDU-WORLD 2016 with the main theme “EDUCATION FACING CONTEMPORARY WORLD ISSUES” November 4th- 5th, 2016, Pitesti, Romania www.eduworld.ro , ISSN 1844-62742, University of Piteşti Publishing House. http://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/160.%20EduWorldF%202017.pdf

Иванова, М., „Корпоративна социална отговорност – политики и реализация в малки и средни предприятия в България“, докладът за „XIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНРИНГ’ 16” на ТУ-София, гр. Созопол, 19 - 23 юни 2016 г., ISSN 1310-3946, ISNN 1314-6327

Иванова, М., Гунчева, М., „Център по медиация – иновативен модел за разрешаване на конфликти“, докладът е представен на Научно – практическа конференция “Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации”(иновации – институции – бизнес), 7 юни 2016 год.,София, НБУ, ISBN 978-954-535-949-1

Иванова, М., Петрова, И., „Предизвикателства пред управлението на виртуални екипи за успешни бизнес практики“, докладът е представен на международна научна конференция „Посткризисно управление в бизнеса“, 27 ноември 2015 г. , ХТМУ, София. Издаден в Сборник на издателство Академик пъбликрилейшънс с Том1 - ISBN 978-954-2940-18-0, Том 2 - ISBN 978-954-2940-20-3

Иванова, М., „Управление на работодателската марка – измерване и перспективи“, докладът е представен на национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“ , Факултет "Управление и администрация", УНСС, 22 октомври 2015, София

Ivanova, M., Dimitrova, A., „Do the elders of Bulgaria study? Preferred methods for education by men and women aged 65+“, The conference of ESREA Networkon Gender and Adult Learning (European Society for Research on the Education of Adults (ESREA)) on "Contemporary Issues and Perspectives on Gender Research in Adult Education. History, Philosophy, Methodology and Practice", Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia, 08th October – 10th October 2015

Иванова, М., Илиева , Е., „Иновативното съдържание (content strategy) – ключът за развитие на дигиталния маркетинг (или как да създадем съдържание в условията на дигиталния маркетинг, което да ангажира и удовлетвори потребителя)“, докладът е представен на научно-практическа конференция с международно участие на тема „Иновации в икономиката”, НБУ, департамент Икономика, София, 3 октомври 2015 г.

Иванова, М., “Аутсорсинг на УЧР - рискове и предимства за фирмите в България "“, доклад и презентация пред XIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ’ 15”, Созопол, 21-24 юни 2015 г., ТУ– София

Ivanova, M., “Innovative technologies for vocational training and learning – challenges and practices in Bulgaria”, Plenary (Keynote) Speaker on VocTEL Conference Athens, Greece, 17th - 18th June 2015

Иванова, М., “ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В ОБЛАСТТА НА "АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ"“, доклад и презентация пред ДВАНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРЕПОДАВАНЕ, УЧЕНЕ И КАЧЕСТВО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ– 2015”, 12-13 юни 2015 г., МВБУ– София

Иванова, М., “ЛИДЕРСТВОТО КАТО МАРКА (БРАНД) – ДВИГАТЕЛ НА УСПЕХА “, доклад и презентация пред научно – практическа конференция “Лидерството – време е за промени”, 4 юни 2015 г., Нов български университет – София

Иванова, М., “Модел на магистърска програма по управление и развитие на човешките ресурси базиран на професионални стандарти (тенденции и перспективи за обучение и развитие на специалисти в областта)“, доклад и презентация на МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ:СТИМУЛИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ”, 6 – 7 октомври 2014 г., ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БАН

Иванова, М., “Възвръщаемост на инвестициите в обучението на персонала“, доклад и презентация в International HR Conference "Best HR Practices presented by international automotive companies and technology leaders", Automotive Cluster Bulgaria:www.automotive.bg,Hilton Hotel Sofia, 30 September – 1 October 2014

Иванова, М., “Портфолиото – инструмент за развитие на мениджърите“, доклад и презентация пред научно – практическа конференция “Човешкият капитал – методология, измерения и практики (образование – мениджмънт – бизнес) ”, 4 юни 2014 г., Нов български университет – София

Bancheva, E., Ivanova, M.,Pogarliev, A.,”Informal Learning at Workplace – Gender Differences”, the conference of ESREA Networkon Gender and Adult Learning (European Society for Research on the Education of Adults (ESREA)), 9-12 October 2013, Faculty of Psychology and Sciences of Education of the University of Coimbra (FPCEUC) and the GRUPOEDE (group policies and educational organizations and educational dynamics) from Coimbra's University Centre for 20th Century Interdisciplinary Studies (CEIS20), Portugal https://www.sensepublishers.com/catalogs/bookseries/research-on-the-education-and-learning-of-adults/private-worlds/#

Bancheva, E., Ivanova, M.,Pogarliev, A., “Adult Education and Transformative Learning”, 7th European Research Conference - ESREA Network on Adult Educators,, 4-7 September 2013, Humboldt-University Berlin

Банчева,Е., Иванова, М., „Креативност и иновации – предизвикателството пред мениджмънта“, Доклад представен и публикуван в Сборник доклади от юбилейната международна научна конференция - 50 г. катедра "Стопанско управление",ХТМУ, 2013, ISBN:978-9542940-12-8; DOI:10.12732/2940128

Ivanova, M., „Higher Education In Bulgaria And The European Educational Space - Financial And Institutional Aspects”, International Conference "ECER 2010 Helsinki - European Conference on Educational Research", 23 - 24 August 2010: Post-Graduate and New Researchers' Pre-Conference, EERA (European Education Research Association).

Иванова, М., “Eвропейското образователно пространство – предизвикателство пред висшето образование в България”, София: Първа национална научна конференция за докторанти “Икономиката на знанието и глобалният прогрес”, 11-ти и 12-ти декември 2008г.

Ivanova, M., “Certification process whit HR WEB COMPASS”, presentation, Varna, Bulgaria: NBU International Conference “Competence and success”, September 26-27, 2005

Bancheva, E., Ivanova, M., „GENDER DIFFERENCES IN LEADERSHIP STYLES OF ADULT STUDENT“, report and presentation, ESREA Network on Adult Educators, Trainers and their Professional Development (ReNAdET), Conference of the ESREA research network on gender and adult learning, Montpellier, France (2011),at the Université Montpellier III.

Bancheva, E., Ivanova, M.,„INFORMAL LEARNING AT WORKPLACE. REAL CASE STUDY FROM THE PRIVATE COMPANIES IN BULGARIA“, report and presentation, ESREA Network on Adult Educators, Trainers and their Professional Development (ReNAdET) Conference „Adult Learning in Europe– understanding diverse meanings and contexts, Linkoping, Sweden (23-26 September 2010), at the Linkoping University.

Bancheva, E., Ivanova, M., „PORTFOLIO BUILDING ASSESSMENT OF ADULT TUTORS FOR DISTANCE LEARNING”, report and presentation, ESREA Network on Adult Educators, Trainers and their Professional Development (ReNAdET) Conference „Educating the adult educator: Quality provision and assessment in Europe”, Thessaloniki, Greece (6-8 November 2009) at the University of Macedonia.

Bancheva, E., Ivanova, M., “CREATIVITY AND PROBLEM-BASED LEARNING IN A MSC HRM PROGRAM” report and presentation, EDEN Annual Conference „INNOVATION IN LEARNING COMMUNITIES – What did you invent for tomorrow?”, 10-13 June 2009, Gdansk, Poland

Bancheva, E., Ivanova, M., “E-LEARNING AND EMOTIONS”, report and presentation, EDEN Annual Conference „NEW LEARNING CULTURE: HOW DO WE LEARN? WHERE DO WE LEARN?”, 11-14 JUNE 2008, Lisbon

Bancheva, E., Ivanova, M., “The Distance and E-learning experience of New Bulgarian University in the area of HRD, Bulgaria”, report and presentation, EDEN Annual Conference “New learning 2? Emerging digital territories. Developing continuities. New divides”, 13-16 June 2007, Naples, Italy

Bancheva, E., Ivanova, M., “The Competence Route-Web based assessment and Certification System “, report and presentation, EDEN Annual Conference “E-competences for life, Employment and Innovation”, 14-17 June 2006, Vienna, Austria


Публикации:


Книги, монографии, студии, статии:

Ivanova, M., (2018) “Gender relations in the digital world (Internet based social networks -new informal spaces for gender social relations and life long learning)”, Center for Open Access in Science (COAS), Belgrade – SERBIA, Open Journal for Information Technology (OJIT), www.centerprode.com/ojit.html

Ivanova, M., (2017) “Integration and Promote Tolerance towards Immigrants in Bulgaria”, part of the collective monograph «Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects», published by ISMA University, Riga, Latvia, ISSN 1492-8965

Ivanova, M., Dimitrova, A., „ Virtual Classroom and Coaching - Unexpectedly Good Combination (Innovative Practices in the Master's Programs in the Area of Management at New Bulgarian University, Bulgaria)“, No: 160, Pages 1306-1313 from “The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS”, e-ISSN: 2357-1330, ©2017 Published by the Future Academy, Edited by: Emanuel Soare & Claudiu Langa, http://www.futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/EduWorld2016PilestiRomania , http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2017.05.02.160

Иванова, М., „ МЕЖДУ РЕАЛНИЯ И ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ – ОБЩУВАНЕ И НАГЛАСИ ЗА УЧЕНЕ”, студия в Годишник на департамент „Администрация и управление“, НБУ, 2017г., том 2, ISSN 2603-297X (ONLINE), https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-2-2017-issn-2603-297-x-online

Иванова, М., „Насърчаване на солидарност в многообразието (законодателна рамка в България и антидискриминационни механизми по отношение на имигрантите)”, студия в Годишник на департамент „Администрация и управление“, НБУ, 2016 г., том 1, ISSN 1313-4760, https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-1-2016-issn-2603-297-x-online

Иванова, М., „Развитие на талантите в организацията”, ИК "Труд и право", списание "Труд и право", бр. 2/2018, ISSN 1312-94-81

Иванова, М., „Един по-различен (алтернативен) подход за привличане на таланти”, ИК "Труд и право", списание "Труд и право", бр. 11/2017, ISSN 1312-94-81

Иванова, М., „СЪЗДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ”, ИК "Труд и право", списание "Труд и право", бр. 9/2017, ISSN 1312-94-81

Иванова, М., „ ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУД”, ИК "Труд и право", списание "Труд и право", бр. 8/2017, стр. 42-54, ISSN 1312-94-81

Иванова, М., „Въвеждaне на компетентнoстен мoдел в упpавлението на човeшките pесурси”, ИК "Труд и право", списание "Труд и право", бр. 6/2017, стр. 55-64, ISSN 1312-94-81

Иванова, М., „Създаване на компетентностен модел на лидера в организацията - предизвикателства и ползи”, ИК "Труд и право", списание "Труд и право", бр. 3/2017, стр. 27-34, ISSN 1312-94-81

Иванова, М., „Учене през целия живот и джендър различията”, ИК "Труд и право", списание "Труд и право", бр. 5/2016, стр. 29-39, ISSN 1312-94-81

Иванова, М., „Методи за обучение на ръководители – предизвикателство за мениджъри, или предизвикателство за обучители”, ИК "Труд и право", списание "Труд и право", бр. 1/2016, стр. 21-31, ISSN 1312-94-81

Иванова, М., „ТРАНСФОРМАЦИОННО УЧЕНЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННИ ЛИДЕРИ”, Списание „Труд и право”, бр.5, 2015г., , ISSN 1312-94-81

Ivanova, M., Dimitrova, A., “Contemporary Issues and Perspectives on Gender Research in Adult Education, Part 5. GENDER IN ADULT EDUCATION PRACTICE DO OLD WOMEN STUDY IN BULGARIA? Preferred Methods of Training for Men and Women Aged 65+”, pp 239-258, Научни редактори: Maja Maksimovic (University of Belgrade, Serbia), Joanna Ostrouch-Kaminska (University of Warmia and Mazury, Poland), Katarina Popovic (University of Belgrade, Serbia), Aleksandar Bulajic (University of Belgrade, Serbia), Издател: Institute of Pedagogy and Andragogy, University of Belgrade, Serbia, ISBN 978-86-80712-01-7, Belgrade, 2016, http://www.esrea.org/wp-content/uploads/2016/12/Appendix4ESREAbookMaksimovicetal2016.pdf

Bancheva, E., Ivanova, „Private world(s): Gender and informal learning of adults. PART III: (Non)Formal Contexts of Informal Learning, Informal Learning in the Workplace: Gender Differences pp 157-182, ISBN Paperback: 9789462099692, ISBN Hardcover: 9789462099708, ISBN E-Book: 9789462099715, Научни редактори: Joanna Ostrouch-Kaminska (University of Warmia and Mazury, Poland), Cristina C. Vieira (University of Coimbra, Portugal), Издател: Rotterdam: Sense Publisher, 2015, https://www.sensepublishers.com/catalogs/bookseries/research-on-the-education-and-learning-of-adults/private-worlds/#

Владимирова, К., и екип, Банчева,Е., Иванова, М., „Управление на човешките ресурси”, Съавтор на глава 3 "Човешки капитал и параметри на "учещата организация" - теории, европейски практики и програми за обучение", НБУ, 2014, ISBN 978-954-353-831-9

Bancheva, E., Ivanova, M., Pogarliev, A., “Adult Education and Transformative Learning”, part of book „Changing Configurations of Adult Education in Transitional Times“, Bernd Kapplinger, Nina Lichte, Erik Haberzeth , Claudia Kulmus, Editors, ESREA, 2013, ISBN: 978-3-86004-297-7, http://sro.sussex.ac.uk/46638/3/21lTOJmgrcsMM.pdf

Bancheva, E., Ivanova, M., part of book “Considering gender in adult learning and in academia: (in)visible act”, edited by Joanna Ostrouch – Kamiriska, Christine Fontanini, Sheila Gaynard, Wydawnictwo Naukowe, Dolnoslaskiej Szkoly Wyzszej, 2012, ISBN 978-83-62302-52-9, http://www.aecse.net/cgi-bin/prog/pform.cgi?langue=en&TypeListe=showdoc&Mcenter=publication_standard&mot_cle_show=&ID_document=360

Bancheva, E., Ivanova, M., „Leadership styles of women in Bulgaria”, book "Women's choices in Europe. Influence of Gender on Education, Occupational Career and Family Development”, edited by Claudia Quaiser-Pohl, Martina Endepohls-Ulpe (Eds.),Part III Women’s occupational careers,p. 151, Waxmann 2012, ISBN 978-3-8309-2743-3, https://books.google.bg/books?hl=de&lr=&id=BhozJ8u-h_EC&oi=fnd&pg=PA5&dq=Women%27s+Choices+in+Europe&ots=3wouOczIl2&sig=A6toq5z1ZZCo37-0O0oE6y2V-F0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Иванова, М., „Българското висше образование в условията на европейското образователно пространство - финансови проблеми и възможни решения», Списание „Икономическа мисъл”, бр.4, 2010г., https://www.iki.bas.bg/spisanie-ikonomicheska-misal

Иванова, М., “Висшето образование в България и управлението на човешките ресурси – перспективи и предизвикателства в контекста на европейския съюз”, София: ИИ-БАН Дискусионни материали, 2009

Банчева,Е., Иванова, М., “Стандарт на ИСП – БАУРЧР за разработване и акредитиране на магистърски програми “Управление и развитие на човешките ресурси”, София: издание на БАУРЧР – Популяризиране на добрите европейски практики и стандарти за оценка на професионализма в областта на УРЧР, ISBN-10:954-91984-1-3, ISBN 978-954-91984-1-6, 2006

Учебници и учебни помагала, включително на електронен носител

Банчева,Е., Иванова, М., „Управление на човешките ресурси“, глава 3 "Човешки капитал и параметри на "учещата организация" - теории, европейски практики и програми за обучение", ISBN-978-954-353-831-9, НБУ, 2014

Банчева,Е., Иванова, М., “Учене и развитие чрез портфолио”, София: УМ-НБУ - учебник за магистърска програма УРЧР на НБУ-УМ, ISBN 978-954-535-452-6, 2006

Иванова, М., “Комуникации и управление”, София: УМ-НБУ - ресурсна книга към курс SMBB 402D „Комуникация и управление”, НБУ, 2005Иванова, М., “Самообучение”, София: УМ-НБУ - ресурсна книга към курс SMBB 202D „Умения за чене”, НБУ, 2004

Иванова, М., “Информационни технологии по УРЧР”, София: УМ-НБУ -ресурсна книга към курс HRMМ 204D Информационни технологии по УРЧР, НБУ, 2004

Доклади в национални и международни конференции

Иванова, М., (2018) „ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ – АЛТЕРНАТИВЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА ПРИВЛИЧАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТИ“, доклад и презентация за „ДНИ НА НАУКАТА – 2018” : ХVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ`18” на ТУ-София, гр. Созопол, 24 - 27 юни 2018 г., докладът е публикуван от Издание на SCIENTIFIC PROCEEDINGS SCIENTIFIC-TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING Year XVI 1/220 June, 2018, VOL 1, стр. 113- 125, ISSN 1310-3946 ISSN 1314-6327

Иванова, М., (2018) „ ИНОВАТИВНОТО СЪДЪРЖАНИЕ – КЛЮЧЪТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНИЯ МАРКЕТИНГ (ИЛИ КАК ДА СЪЗДАДЕМ СЪДЪРЖАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ДИГИТАЛНИЯ МАРКЕТИНГ, КОЕТО ДА АНГАЖИРА И УДОВЛЕТВОРИ ПОТРЕБИТЕЛЯ)“, доклад и презентация за „ДНИ НА НАУКАТА – 2018” : ХVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ`18” на ТУ-София, гр. Созопол, 24 - 27 юни 2018 г., докладът е публикуван от Издание на SCIENTIFIC PROCEEDINGS SCIENTIFIC-TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING Year XVI 1/220 June, 2018, VOL 1, стр. 183- 187, ISSN 1310-3946 ISSN 1314-6327

Ivanova, М., Dimitrova, A., „Improving the socio-economic integration of Roma women through adult education “, ESREA Network on Gender and Adult Learning conference "Gender - Diversity - Intersectionality. (New) Theories and Policies in Adult Education", 12 - 14.10.2017, University of Koblenz-Landau, Koblenz, Germany

Ivanova, М., „Status of the Wine Industry in Bulgaria And Romania - Common Problems, Joint Initiatives and Perspectives For Development”, презентация и доклад за Международна научна конференция "Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy", юни 2017, публикуван в сборник "Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy", на Института за икономически изследвания при БАН и Института за световна икономика при Румънската академия - https://www.iki.bas.bg/files/BG-RO_2017.pdf

Иванова, М., „ПРИЛОЖИМОСТ НА ПОДХОДА "ЧЕТВОРНАТА СПИРАЛА" ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ЗА СОЦИАЛНО ИНТЕГРИРАНЕ В ОБЩЕСТВОТО - ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ", презентация и доклад за МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ "Власт, управление и обществено развитие (глобални, регионални и национални перспективи)" на департамент Администрация и управление – НБУ, юни 2017

Иванова, М., „АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ – СТРАТЕГИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“, доклад и презентация за „ДНИ НА НАУКАТА – 2017” : ХV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ`17” на ТУ-София, гр. Созопол, 25 - 28 юни 2017 г., докладът е публикуван от Издание на SCIENTIFIC PROCEEDINGS SCIENTIFIC-TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING Year XV 3/218 June, 2017, VOL 1, стр. 202- 210, ISSN 1310-3946 ISSN 1314-6327

Ivanova, M., Dimitrova, A., „ Virtual Classroom and Coaching - Unexpectedly Good Combination (Innovative Practices in the Master's Programs in the Area of Management at New Bulgarian University, Bulgaria)“, доклад представен с презентация по време на International Conference EDU-WORLD 2016 with the main theme “EDUCATION FACING CONTEMPORARY WORLD ISSUES” November 4th- 5th, 2016, Pitesti, Romania www.eduworld.ro , ISSN 1844-62742, University of Pitesti Publishing House. http://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/160.%20EduWorldF%202017.pdf

Иванова, М., „Корпоративна социална отговорност – политики и реализация в малки и средни предприятия в България“, докладът за „XIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНРИНГ’ 16” на ТУ-София, гр. Созопол, 19 - 23 юни 2016 г., ISSN 1310-3946, ISNN 1314-6327

Иванова, М., Гунчева, М., „Център по медиация – иновативен модел за разрешаване на конфликти“, докладът е представен на Научно – практическа конференция “Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации”(иновации – институции – бизнес), 7 юни 2016 год.,София, НБУ, ISBN 978-954-535-949-1

Иванова, М., Петрова, И., „Предизвикателства пред управлението на виртуални екипи за успешни бизнес практики“, докладът е представен на международна научна конференция „Посткризисно управление в бизнеса“, 27 ноември 2015 г. , ХТМУ, София. Издаден в Сборник на издателство Академик пъбликрилейшънс с ISBN: 978-954-2940-19-8

Иванова, М., „Управление на работодателската марка – измерване и перспективи“, докладът е представен на национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“ , Факултет "Управление и администрация", УНСС, 22 октомври 2015, София

Ivanova, M., Dimitrova, A., „Do the elders of Bulgaria study? Preferred methods for education by men and women aged 65+“, The conference of ESREA Networkon Gender and Adult Learning (European Society for Research on the Education of Adults (ESREA)) on "Contemporary Issues and Perspectives on Gender Research in Adult Education. History, Philosophy, Methodology and Practice", Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia, 08th October – 10th October 2015

Иванова, М., Илиева , Е., „Иновативното съдържание (content strategy) – ключът за развитие на дигиталния маркетинг (или как да създадем съдържание в условията на дигиталния маркетинг, което да ангажира и удовлетвори потребителя)“, докладът е представен на научно-практическа конференция с международно участие на тема „Иновации в икономиката”, НБУ, департамент Икономика, София, 3 октомври 2015 г.

Иванова, М., “Аутсорсинг на УЧР - рискове и предимства за фирмите в България "“, доклад и презентация пред XIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ’ 15”, Созопол, 21-24 юни 2015 г., ТУ– София

Ivanova, M., “Innovative technologies for vocational training and learning – challenges and practices in Bulgaria”, Plenary (Keynote) Speaker on VocTEL Conference Athens, Greece, 17th - 18th June 2015

Иванова, М., “ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В ОБЛАСТТА НА "АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ"“, доклад и презентация пред ДВАНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРЕПОДАВАНЕ, УЧЕНЕ И КАЧЕСТВО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ– 2015”, 12-13 юни 2015 г., МВБУ– София

Иванова, М., “ЛИДЕРСТВОТО КАТО МАРКА (БРАНД) – ДВИГАТЕЛ НА УСПЕХА “, доклад и презентация пред научно – практическа конференция “Лидерството – време е за промени”, 4 юни 2015 г., Нов български университет – София

Иванова, М., “Модел на магистърска програма по управление и развитие на човешките ресурси базиран на професионални стандарти (тенденции и перспективи за обучение и развитие на специалисти в областта)“, доклад и презентация на МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ:СТИМУЛИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ”, 6 – 7 октомври 2014 г., ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БАН

Иванова, М., “Възвръщаемост на инвестициите в обучението на персонала“, доклад и презентация в International HR Conference "Best HR Practices presented by international automotive companies and technology leaders", Automotive Cluster Bulgaria:www.automotive.bg,Hilton Hotel Sofia, 30 September – 1 October 2014

Иванова, М., “Портфолиото – инструмент за развитие на мениджърите“, доклад и презентация пред научно – практическа конференция “Човешкият капитал – методология, измерения и практики (образование – мениджмънт – бизнес) ”, 4 юни 2014 г., Нов български университет – София

Bancheva, E., Ivanova, M.,Pogarliev, A.,”Informal Learning at Workplace – Gender Differences”, the conference of ESREA Networkon Gender and Adult Learning (European Society for Research on the Education of Adults (ESREA)), 9-12 October 2013, Faculty of Psychology and Sciences of Education of the University of Coimbra (FPCEUC) and the GRUPOEDE (group policies and educational organizations and educational dynamics) from Coimbra's University Centre for 20th Century Interdisciplinary Studies (CEIS20), Portugal https://www.sensepublishers.com/catalogs/bookseries/research-on-the-education-and-learning-of-adults/private-worlds/#

Bancheva, E., Ivanova, M.,Pogarliev, A., “Adult Education and Transformative Learning”, 7th European Research Conference - ESREA Network on Adult Educators,, 4-7 September 2013, Humboldt-University Berlin

Банчева,Е., Иванова, М., „Креативност и иновации – предизвикателството пред мениджмънта“, Доклад представен и публикуван в Сборник доклади от юбилейната международна научна конференция - 50 г. катедра "Стопанско управление",ХТМУ, 2013, ISBN:978-9542940-12-8; DOI:10.12732/2940128

Ivanova, M., „Higher Education In Bulgaria And The European Educational Space - Financial And Institutional Aspects”, International Conference "ECER 2010 Helsinki - European Conference on Educational Research", 23 - 24 August 2010: Post-Graduate and New Researchers' Pre-Conference, EERA (European Education Research Association).

Иванова, М., “Eвропейското образователно пространство – предизвикателство пред висшето образование в България”, София: Първа национална научна конференция за докторанти “Икономиката на знанието и глобалният прогрес”, 11-ти и 12-ти декември 2008г.

Ivanova, M., “Certification process whit HR WEB COMPASS”, presentation, Varna, Bulgaria: NBU International Conference “Competence and success”, September 26-27, 2005

Bancheva, E., Ivanova, M., „GENDER DIFFERENCES IN LEADERSHIP STYLES OF ADULT STUDENT“, report and presentation, ESREA Network on Adult Educators, Trainers and their Professional Development (ReNAdET), Conference of the ESREA research network on gender and adult learning, Montpellier, France (2011),at the Universite Montpellier III.

Bancheva, E., Ivanova, M.,„INFORMAL LEARNING AT WORKPLACE. REAL CASE STUDY FROM THE PRIVATE COMPANIES IN BULGARIA“, report and presentation, ESREA Network on Adult Educators, Trainers and their Professional Development (ReNAdET) Conference „Adult Learning in Europe– understanding diverse meanings and contexts, Linkoping, Sweden (23-26 September 2010), at the Linkoping University.

Bancheva, E., Ivanova, M., „PORTFOLIO BUILDING ASSESSMENT OF ADULT TUTORS FOR DISTANCE LEARNING”, report and presentation, ESREA Network on Adult Educators, Trainers and their Professional Development (ReNAdET) Conference „Educating the adult educator: Quality provision and assessment in Europe”, Thessaloniki, Greece (6-8 November 2009) at the University of Macedonia.

Bancheva, E., Ivanova, M., “CREATIVITY AND PROBLEM-BASED LEARNING IN A MSC HRM PROGRAM” report and presentation, EDEN Annual Conference „INNOVATION IN LEARNING COMMUNITIES – What did you invent for tomorrow?”, 10-13 June 2009, Gdansk, Poland

Bancheva, E., Ivanova, M., “E-LEARNING AND EMOTIONS”, report and presentation, EDEN Annual Conference „NEW LEARNING CULTURE: HOW DO WE LEARN? WHERE DO WE LEARN?”, 11-14 JUNE 2008, Lisbon

Bancheva, E., Ivanova, M., “The Distance and E-learning experience of New Bulgarian University in the area of HRD, Bulgaria”, report and presentation, EDEN Annual Conference “New learning 2? Emerging digital territories. Developing continuities. New divides”, 13-16 June 2007, Naples, Italy

Bancheva, E., Ivanova, M., “The Competence Route-Web based assessment and Certification System “, report and presentation, EDEN Annual Conference “E-competences for life, Employment and Innovation”, 14-17 June 2006, Vienna, Austria

Курсове от текущия семестър: