Електронен каталог

проф. д-р Катя Стойчева

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
02/868 14 62
Приемно време:

Професионална автобиография:


Т В О Р Ч Е С К А А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

на

професор Катя Стойчева, доктор по психология

О Б Р А З О В А Н И Е

1979-1984, Специалност Психология (втора специалност Френски език), Философски факултет, СУ “Св.Климент Охридски”

1982-1985, Специализация по История и теория на културата, Исторически факултет, СУ “Св.Климент Охридски”

1991-1993, Докторат по психология, Катедра по обща, експериментална и генетична психология, Философски факултет, СУ “Св.Климент Охридски”

С П Е Ц И А Л И З А Ц И И

2001, Толерантност към неопределеност и развитие на креативността при деца и юноши, Научно-изследователска стипендия на НАТО за работа по проекта в Лаборатория „Познание и развитие” към Университета Рене Декарт в Париж, Франция.

1995, Академична стипендия на Холандския институт за академични изследвания в хуманитарните и социални науки по тема “Творческата личност в социалния контекст”

Н А У Ч Н О З В А Н И Е

2004, Старши научен сътрудник II степен по научната специалност 05.06.01 Обща психология, Висша атестационна комисия при МС на РБ

2018, Професор по психология на личността и творчеството, Професионално направление 3.2. Психология, ИИНЧ при БАН

Н А У Ч Н И П Р О Е К Т И

Национални и международни научни и изследователски програми

1996-1998, Толерантност към неопределеност: как юношите отговарят на неопределеността в живота, Стипендия за млади изследователи на Фондация “Йохан Якобс”

1991-1993, Участие в изследователски проект “Стратегии за обновяване на учебните планове и програми във висшето образование” с финансиране от Нацинален фонд за научни изследвания. Ръководител на проекта: доц. д-р Патриция Георгиева

1986-1990, Адаптация на тестовете за творческо мислене на Торанс, Национална програма за изследване на човека и неговия мозък

Международни изследователски проекти

2000-2001, Преформулиране на проблеми, толерантност към неопределеност и креативност. Водещи изследователи: проф. Исак Гец (ЕСКП - ЕАП Висше Училище по Мениджмънт, Париж, Франция) и д-р Катя Стойчева (Институт по психология при БАН, София, България)

1989-1992, Участие в Международен изследователски проект “Влияние на информационната технология в образованието върху децата”. Координатори на проекта: проф. Бети Колис, Холандия и проф. Асен Жабленски, България

Програми за научен обмен и сътрудничество

2000-2002, Когнитивни и афективни процеси, свързани с личностовата диспозиция на толерантност - нетолерантност към неопределеност. Участници в проекта: Катя Стойчева (Институт по психология, БАН, София, България) и Тод Любарт (Лаборатория Познание и Развитие, Университет Рене Декарт, Париж, Франция). Проектът се финансира от Фондация “Йохан Якобс” .

Научни проекти, разработвани в Департамент Когнитивна наука и психология, НБУ

от 2008, Playfulness: изследване на конструкта „игрова нагласа” при българи

от 2013, Личност и творчество на работното място

Научни проекти, разработени в Института по психология на БАН

2003 - 2007, Личност и мотивация за творчество

1999 - 2002, Толерантността към неопределеност-от културната норма към индивидуал-ните различия в преживяването на неопределеността

1995 - 1998, Стандартизация на въпросници за измерване на толерантност към неопре-деленост и творческа мотивация

1993 - 1994, Правото на образование и образователните рискове

Внедрени разработки

Българската адаптация на въпросника за толерантност към неопределеност на Р. Нортън МАТ-50/БВ-3 е използвана в шест бакалавърски тези по психология към НБУ под ръководството на Катя Стойчева (дипломанти Красимира Комнева, 1999 г.; Елена Глутникова, 2000 г; Антония Антимова, 2012 г.; Блага Банова, 2015 г.; Руска Марковска, 2016 г.) и на Красимир Калинов (дипломант Валентина Лесенска, 2002 г.), както и в една магистърска теза под ръководството на Катя Стойчева (дипломант Валентина Лесенска, 2011).

Българската адаптация на скалата за творческа мотивация на Пол Торанс при възрастни и деца е използвана в три бакалавърска теза по психология към НБУ под ръководството на Катя Стойчева (дипломанти Борислава Мъндева, 1998 г.; Антония Антимова, 2012 г.; Руска Марковска 2016 г.), в една магистърска теза по психология към СУ (дипломант Милена Михайлова, 2000 г.) и в докторската дисертация на н. с. Соня Василева (Институт по психология при БАН).

Българската адаптация на тестовете за творческо мислене на П. Торанс е използвана в две бакалавърски тези по психология към НБУ под ръководството на Катя Стойчева (дипломанти Анет Маринова, 1997 г.; Руска Марковска, 2016 г.) и в една магистърска теза по психология към СУ под ръководството на Емилия Алексиева (дипломант Вяра Доневска, 2002 г.)

П Р Е П О Д А В А Т Е Л С К А Д Е Й Н О С Т

Нов Български Университет

МП по Организационна и социална психология

Курс: Творчеството в организациите, от 2013 г., 30 часа

Самостоятелна работа: Креативност и иновации на работното място, 2013/2014, 30 часа

МП „Театър”

Курс: Психология на творческата личност, 2000/2001 г, 30 часа

БП по психология на английски език

Курс: Психология на личността, от 2014 г., 60 часа

Курс: Психология на творчеството, от 2017 г., 30 часа

БП по психология

Курс: Психология на творческата личност, 1992-1996; 2008-2012; 2019-, 30 часа.

Курс Социална екология на творчеството, 2011 – 2013, 30 часа

Курс: Образование и развитие на креативността, 1994 - 1996, 30 часа.

Програма Еразъм

Курс: Развитие на творчеството, БФ, 2001/2002, 30 часа

Продължаващо образование

Курс: Творчески задачи и методи в обучението на деца и юноши, 2011/2012, 30 часа

Курс: Умения за творческо мислене и решаване на проблеми, 1993-1996 г., 30 часа.

Семинари “Творческият процес в рекламата”, 1993 - 1994 г.

НАТФИЗ „Кр. Сарафов’

Курс: Психология на творчеството, Магистърска програма, 2005/2006 г. , 30 часа.

НИИО

1988-1992, Продължаващо обучение на учители и семинари с инструктори за извънучилищна работа с децата и с училищни психолози на тема: „Творчеството в училище” и „Работа в клас с надарените деца”

Е К С П Е Р Т Н А Д Е Й Н О С Т

Експертна дейност в ЕС

2017, Експерт към ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ Образование, младеж, спорт и култура, ЕК

2012, Експерт към Програма COFUND, Дейности „Мария Кюри”, EK

2011, Експерт към Фондация за насърчаване на изследванията, Кипър

Членство в редколегии

Отговорен редактор на брой 4 на Българско списание по психология за 2014 г.

Член на редколегията на списание European Psychologist, от 2004 г.

Член на редколегията на списание “Психологични изследвания”, 1997-2001 г.

Рецензии на научни статии

Рецензии на научни статии, дадени за печат в International Journal of Behavioral Development, European Psychologist, Psychology & Society, списание “Психологически изследвания” и Българско списание по психология

Участие в експертни групи

NESSE Network, Network of Social Scientists in Education

Участие в експертни срещи и семинари

2009, 2ри Дебат „Образование за творчество и иновации”, Европейска година за творчество и иновации, Брюксел, Белгия

2002, Сесия на Залцбургския семинар и Института Фетцер “Лидерството в образованието: поглед отвътре”, Залцбург, Австрия

1999, Сесия 366 на Залцбургския семинар “Градската младеж”, Залцбург, Австрия

1995, Международен семинар за образованието и правата на детето, Модра Хармония, Словакия. Съорганизатори: ЮНЕСКО и Defense For Children International.

1992, Международна експертна среща по правата на човека и образованието за правата на човека, Прага, Чехия. Организатор: Европейски център за образование за правата на човека

У Ч А С Т И Е В Р Ъ К О В О Д Н А Д Е Й Н О С Т

Институт по психология към БАН

2005-2007, Ръководител секция „Когнитивна психология и методи на изследване”

2005, Член на Атестационната комисия

2004-2007, Член на Научния съвет

Депаратмент Когнитивна наука и психология към НБУ

1995-1997, Член на Департаментния съвет

1992-1995, Координатор на бакалавърската програма

У Ч А С Т И Е В Н А У Ч Н О - О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н А Д Е Й Н О С Т

Член на Организационния комитет на VII-ия Национален конгрес по психология, 31.10. – 2.11.2014 г., София

Координатор на групата на българските учени, специализирали в Института за академични изследвания на Кралската холандска академия за изкуства и науки, от 2004 г.

М Е С Т О Р А Б О Т А

1984-1985, Учител по психология, ОТЕ “Вилхелм Пик”, София

1985-1987, Психолог в Лаборатория за разкриване и развитие на детските дарования, Столичен съвет за народна просвета, София

1987-1992, Специалист в Център за надареност и творчество, Научноизследователски институт по образованието, София

1992-1993, Координатор на Бакалавърската програма по психология в Нов български университет, София

1993-1994, Специалист в секция “Когнитивна психология и методи на изследване”, Институт по психология при БАН

1994 - 2004, Научен сътрудник I степен, секция “Когнитивна психология и методи на изследване”, Институт по психология при БАН

2004-2007, Старши научен сътрудник II степен, секция “Когнитивна психология и методи на изследване”, Институт по психология при БАН

от 1992, Хоноруван преподавател, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов Български Университет

от 2018, Професор, Департамент Психология, Институт за изследване на населението и човека, Българска академия на науките

София, март 2018 г.


Публикации:


Публикации на английски език в Научния електронен архив на НБУ:

Stoycheva, Katya and Lubart, Todd I. (2001) 2. The nature of creative decision making. In: Decision making : social and creative dimensions. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht; Boston , pp. 15-33. ISBN 0792368622

Stoycheva, Katya (1998) Ambiguity Tolerance: Adolescents’ Responses to Uncertainty in Life. Project Report. Education Resources Information Center.

Stoycheva, Katya (2002) Ambiguity tolerance and creativity in adolescents. In: Creativity’s Global Correspondents. Morris I. Stein, New York, N.Y., pp. 34-38.

Lazarova, Lyuba J. and Stoycheva, Katya (1993) Changes in children's creativity in LOGO environments. In: Informatics and changes in learning : proceedings of the IFIP TC3/WG3.1./WG3.5 Open Conference on Informatics and Changes in Learning, Gmunden, Austria, 7-11 June, 1993. North-Holland, Amsterdam ; New York, pp. 13-15. ISBN 0444814922

Stoycheva, Katya and Lubart, Todd I. (2002) Chapitre 3. La nature de la prise de decision creative. In: Cre?ativite? organisationnelle : regards sur l'individu, l'entreprise et l'e?conomie. Vuibert, Paris, pp. 51-73. ISBN 2711769879

Stoycheva, Katya (2003) Creative Personality at Work. In: Creativity in the Workplace, 2003 European Summer School , 30 June - 4 July 2003, Paris, France. (Submitted)

Stoycheva, Katya (1993) Giftedness as a Risk. In: Children at risk : Proceedings : Volume II. The Norwegian Centre for Child Research, Trondheim, pp. 652-662. ISBN 8299170443

Stoycheva, Katya (1993) Giftedness as a Risk. In: Human rights and human rights education in the process of transition to democracy : reports from the international expert meeting organized by European Centre for Human Rights Education. Human being and his/her rights (Vol. 3). European Information Centre of Charles University, Praha, pp. 81-88. ISBN 8299170443

Stoycheva, Katya (2007) Group creativity. CILECT news (Nov.). pp. 17-24. ISSN 1563-4442

Stoycheva, Katya (1994) Intelligence - Creativity relationship: are creative motivation and need for achievement influencing it? In: Competence and responsibility : The third European conference of the European Council for High Ability, held in Munich (Germany), October 11-14, 1992 : Vol. 2 Proceedings of the conference. Hogrefe & Huber, Seattle u.a., pp. 40-45. ISBN 0889371261

Stoycheva, Katya (2011) Intolerance, uncertainty, and individual behaviour in ambiguous situations. In: A Place, a Time and an Opportunity for Growth : Bulgarian Scholars at NIAS. Faber, Veliko Tarnovo, pp. 63-73. ISBN 9789544005634

Stoycheva, Katya (1997) Le masque et la creativite dans le monde des paradoxes. In: Symposium international "Le masque dans la tradition europeenne", 3-11 fevrier 1997, Binche, Belgique. (Submitted)

Stoycheva, Katya and Lubart, Todd I. and Zenasni, Franck and Popova, Kalina (2008) Relation of ambiguity tolerance to cognitive and affective needs : A cross cultural content analysis. In: XXIX International Congress of Psychology, Invited symposium IS-008 “Tolerance for ambiguity, creativity, and personality”, 20-25 July 2008, Berlin, Germany. (Submitted)

Stoycheva, Katya (1994) Respecting and Promoting the Right of the Child to Education. In: European Conference on Monitoring Children's Rights, 11-14 December 1994, Gent, Belgium.

Stoycheva, Katya (2003) Talent, Science and Education: How Do We Cope with Uncertainty and Ambiguities? In: Science education : Talent recruitment and public understanding ; [Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Science Education, Talent Recruitment and Public Understanding, 19-21 April 2002, Budapest, Hungary]. NATO science series., Series V "Science and technology policy" (38). IOS Press, Amsterdam ; Washington, D.C., pp. 31-43. ISBN 1586033085

Stoycheva, Katya (2008) The new and the best : Ambiguity tolerance and creativity motivation. In: XXIX International Congress of Psychology, Invited symposium IS-008 “Tolerance for ambiguity, creativity, and personality”, 20-25 July 2008, Berlin, Germany. (Submitted)

Stoycheva, Katya (1996) The school: A place for children’s creativity? In: 5th European Council for High Ability Conference "Creativity and Culture", 19-22 October 1996, Vienna, Austria.

Stoycheva, Katya (2010) Tolerance for ambiguity, creativity, and personality. Bulgarian Journal of Psychology (1-4). pp. 178-188. ISSN 0861-7813

Курсове от текущия семестър: