Електронен каталог

проф. д-р Стефка Чанкова-Петрова

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Здравеопазване и социална работа
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Магистър по „Хидробиология”, СУ”Св. Кл. Охридски”, Доктор, 1977 г Институт по генетика „Д. Костов“ – БАН, Доцент от 1989 г- БАН, Проф. 2011 – ИБЕИ, БАН.

Ръководител на Отдел „Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология”, от юли 2010 до май 2015. Ръководител на Секция „Мутагенеза от околната среда и генетична оценка на риска“, от юли 2010 до май 2015. Ръководител на ИГ „Мутагенеза от околната среда“, от юли 2010 до май 2015

ИБЕИ-БАН, от юли 2015 – пенсионер, извънщатен професор. Области на професионален интерес: Мутагенеза от околната среда и антимутагенеза - биологично активни природни и синтетични вещества, методи за оценка и анализ на молекулните механизми на действие; Генотипна и индуцирана устойчивост към индуктори на окислителен стрес – принос на ДНК репаративната, антиоксидантната и шаперонната системи; Генетична еко-токсикология; скрининг за генотоксичност и мутагенност; едноклетъчни зелени водорасли, растителни тест-системи; ефекти на ниските дози; маркери за окислителен стрес, Ко-инкубационни системи, ремедиация на замърсени води, почви; тежки метали, пестициди, едноклетъчни зелени водорасли, висши растения, дрожди. на п

Членство в научни организации и комитети: Съюз на учените в България, секция "Биология"- председател; Пълномощник на секция „Биология” в Общото събрание на СУБ; Член на УС на СУБ, Член на Експертен Съвет за Оценка на Приоритетни Вещества към МОСВ; Представител на България в Европейската комисия по оценка на риска, RAC, Хелзинки, Финландия. Награди: Награда от Международния съюз по радиоекология за приноси в растителната радиобиология на името на професор В. А. Шевченко, 2010; Почетна златна значка "Златна книга" и грамота за принос към българската наука, 2012 г. Юбилейна грамота за активно и ползотворно участие в дейността на СУБ, 2014, 2019г.

Преподавателска дейност: Дългогодишен преподавател в СУ «Св. Кл. Охридски» и НБУ по Генетика. Ръководител на повече от 20 успешно защитили дипломанти. Ръководител на 7 докторанта, от които 5-ма вече защитили успешно. Ръководител на повече от 30 проекта, с национално и чуждестранно финансиране. Специализирала в Русия, Великобритания, Португалия. Гост професор във Франция. Дългогодишни научни сътрудничества с Русия, Великобритания, Португалия, Словакия, Египет.

Научна продукция: Автор на 3 глави от книги и повече от 130 научни публикации в специализирани и индексирани научни списания, цитирания повече от 250; h- индекс – 8. Рецензент към международни и български специализирани научни списания.

рофесионален интерес


Публикации:


Курсове от текущия семестър: