Електронен каталог

доц. д-р Бончо Балабанов

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телекомуникации
Телефон:
0889716224
Приемно време:

Професионална автобиография:


Координатите ми за връзка със студентите са:

1. Zoom с име „BalabanovB”

2. Skype с име „bontcho.balabanov1”

(когато са достъпни) всеки понеделник от 14,40 до 16,20 часа.

3. ЧАТ- „024”в MOODLE.

4. Стартира се от Новинарски форум

Допълнително по същото време студентите с въпроси може да се свързват с мене на телефон 0889716224:

Но след като са прочели текущия материал от MOODLE и са пробвали да направят поне един тест и да решат поне едно упражнение от описаните в MOODLE (NBU_Wolfram Mathematica_6.docx)-16 и 17 тема.

За окончателаната текуща оценка трябва да се напише реферат на избрана от студентите тема.

По телефона ще се уточнят оценките чрез устен изпит.

Професионална специализация:

2010-2012 Старсши експерт към фирма КОМБАЛСАТ. Консултант на фирма БУЛСАТКОМ

1996 Избран за Член на Международната Астронавтическа Академия (IAA).

1995 Специализация по използване на Базисната автоматизираната система за управление на спектъра (BASMS).

1993 Специализация по управление на спектъра с помоща на компютърна техника в USTTI, NTIA и FCC във Вашингтон, САЩ.

1991 Избран за член-кореспондент на Международната Астронавтическа Академия (IAA).

1986 Участва в Международна програма и Мултирегионален проект “Спутникови Съобщения и технологична политика” организиран от USIA, USA.

1977 Защитава научна степен “доктор”

1973 Специализация по Експлоатация на земни станции за спътникови съобщения в гр. Ахмедабад, Индия

1967 Завършва ВМЕИ, София.

Основна Квалификация:

Изследване и координиране на спътникови съобщителни мрежи; разработване на методики за анализ и на софтуер; управление на радиочестотния спектър и ефективно използване на спектрално-орбиталния ресурс; създаване и анализиране на релационни бази данни (С++, и MS ACCESS чрез SQL стандарт); проектиране и оптимизиране на земни и спътникови съобщителни системи; използване на цифрови карти на терена и на GPS устройства и разработка на програмно обезпечаване за това; измерване и анализ на радиосмущения.- Автор на една книга, на 56 публикации и на 8 изобретения.

Преподавателска дейност:

Курсове в НБУ департамент “Телекомуникации” по “Сателитни комуникации” - 2 семестъра и по “Мениджмънт на радиочестотния спектър” - 2 семестъра в бакалаварски и магистърски факултет.

Владеене на чужди езици:

Английски добре

Руски добре

Телекомуникационни обекти по които е работил:

1971-1976 Провежда изследвания и измервания за определяне на оптимално местоположение за земна станция за спътникови съобщения в България за предаване на телевизионни сигнали и за телефонни връзки. Отчитане влиянието на вредните излъчвания, екологичните условия и възможностите за радиосмущения. Участва в инсталирането, настройката, измерването на параметрите и въвеждането в експлоатация на земната станция за спътникови съобщения в Плана планина. Измерване на качеството на сигналите, измерване на вредните излъчвания и определяне на биологичната зона на земната станция.

1984 Участва в разработка на проект за радио релейни линии за телефонни връзки и други съобщения за Никарагуа като консултант към “РЕСПРОМКОМПЛЕКТ”. Разработка на измервателна приемо-предавателна СВЧ апаратура.Провежда изследване и измерване на радиорелейни трасета по цялата територия на Никарагуа. Определяне на радиовидимост на трасетата и на условията за разпространение на сигналите в реални тропически условия.

1991 Назначен за старши експерт по микровълново наблюдение (мониторинг) към Международния Далекосъобщителен Съюз (ITU) в Индия. Извършва ръководство по използване на измервателни системи, контролирани от компютри за изследване на микровълнови сигнали, излъчени от земни телекомуникационни станции. Организира измерванията, калибровката на системите, анализиране на резултатите от измерванията и използването им при лицензиране на съобщителните системи в системата за регулация и управление на радиочестотния спектър на Индия.

1991-1992 Назначен за старши експерт по спътниково наблюдение (мониторинг) към Международния Далекосъобщителен Съюз (ITU) в Индия. Анализира характеристиките на проекта “Спътникова Мониторна Станция” и съветва администрацията за оптимизирането им. Контролира разработката и монтажа на антенните системи и помощните съоръжения. Ръководи измерванията, калибровката на устройствата и анализира резултатите от въвеждането в експлоатация на станция за измерване (мониторинг) на спътникови телекомуникационни мрежи. Обучава персонала на станцията за провеждане на измерванията, за създаване и използване на мониторна база данни. Разработка на съответно програмно обезпечаване. Подготвя ръководство за Спътникови Мониторни дейности.

1993 Консултант към Българска Телевизия за настройка и измерване на параметрите на спътникова станция “Scientific Atlanta” за обмен телевизионни програми (8 километър). Станцията е включена в системата на Европейския Радио Разпръсквателен Съюз (EBU).

1996-2000 Международна Координация на радио телекомуникационни системи в Международния Далекосъобщителен Съюз в Женева. Регулационно и техническо изследване на геостационарни и нестационарни съобщителни спътници и координация със земните съобщителни мрежи. Работил по анализа и международната координацията на повече от 50 телекомуникационни системи за различни страни.

Професионална активност:

2007-2009 Предоставяне на лекции, организиране и провеждане на курс (дистанционно обучение) “Center of Excellence for Caribbean Region” на ITU към програмата “Управление на радио честотния спектър”. Подготовка и комплектоване на документация на предложение за проект по информационни технологии към Седма рамкова програма на ЕС.

2005-2006 Разработка на модули за проекта “Center of Excellence for Eastern Europe” на ITU към програмата “Управление на радио честотния спектър (курс по дистанционно обучение по Интернет, разработка на учебни помагала и организиране на практически семинар).Работа по планиране на мрежите за цифрова телевизия и по подготовка на международната конференция RRC-06

2003-2004 Програмни модули за автоматизиране работата с Радио Регламента на ITU. Разработка на документи и участие в конференцията WRC-03. Разработка на 3 модула за проекта “Center of Excellence for Eastern Europe” на Международния далекосъобщителен съюз (ITU) към програмата “Управление на радио честотния спектър (курс по дистанционно обучение по Интернет, разработка на учебни помагала и организиране на практически семинар), координирани от Нов Български Университет (http://www.combalsat.com).

2001-2002 Ст.н.с.II ст. В НИИС. Анализ на базите данни и на програмното обезпечаване на ITU. База данни и програми за хармонизиране на националните и международните радио честотни таблици.

1996-2000 Назначен като радиокомуникационен инженер в SSD/SSC, ITU-BR (Женева, Швейцария). Международна Координация на радио съобщителни системи. Регулационно и техническо изследване на геостационарни и нестационарни съобщителни спътници и координация със земните съобщителни мрежи. Разработка на методики за анализ и на програмно обезпечаване.

1995-1996 Разработка на програми за използване на цифрови карти на терена. Калибриране с помоща на GPS устройства. Управление и оценка на радиочестотния ресурс. Измерване и изследване на радио мрежи.

1993-1994 Консултант към българска телевизия за настройка и измерване на параметрите на спътникова станция за телевизионни програми “Scientific Atlanta” (8 километър).Разработва компютъризирана система базирана на GPIB (IEEE-488) интерфейс за контролиране на измервателната система на земна станция “Интелсат” към БТК.

1991-1992 Назначен за старши експерт по спътниково наблюдение (мониторинг) към ITU в Индия. Анализира характеристиките на проекта “Спътникова Мониторна Станция” и съветва администрацията за оптимизирането им. Контролира разработката и монтажа на антенните системи и помощните съоръжения. Ръководи измерванията, калибровката на устройствата и анализира резултатите от въвеждането в експлоатация на станция за измерване (мониторинг) на спътникови мрежи. Обучава персонала на станцията за провеждане на измерванията, за създаване и използване на мониторна база данни. Разработка на съответно програмно обезпечаване. Подготвя ръководство за Спътникови Мониторни дейности.

1991 Назначен за старши експерт по микровълново наблюдение (мониторинг) към ITU в Индия. Извършва ръководство по използване на измервателни системи, контролирани от компютри за изследване на микровълнови сигнали, излъчени от земни съобщителни станции. Организира измерванията, калибровката на системите, анализиране на резултатите от измерванията и използването им при лицензиране на съобщителните системи в системата за регулация и управление на радиочестотния спектър.

1987-1990 Назначен за ръководител на секция “Радиорелейни и спътникови системи” в НИИС. Разработва и изследва методи, програми и компютаризирани устройства за наблюдение на спътници и за контролиране на зоната им на покритие. Изследване разпространението на радиовълните.

1985- 1986 Разработва програми и методики за управление и стопанисване на радио честотния спектър и за оптимизиране на параметрите на фидерните линии за спътникови съобщения. Международна координация на спътниковите телекомуникационни мрежи.

1984 Участва в разработка на проект за радио релейни линии за Никарагуа. Разработка на измервателна приемо-предавателна СВЧ апаратура и провежда изследване на радиорелейни трасета в Никарагуа.

1978-1983 Назначен за ст.н.с.II ст. В НИИС. Разработва радиоизмервателна апаратура и СВЧ приемни устройства. Измерване на сигнали от спътници. Издава монография “Космически Съобщения”.

1969-1977 Назначен за научен сътрудник В НИИС. Методика и устройства за измерване на радиосмущения. Провежда изследвания и измервания за определяне на оптимално местоположение за земна станция за спътникови съобщения в България. Участва в инсталирането, настройката, измерването на параметрите и въвеждането в експлоатация на земната станция за спътникови съобщения в Плана планина.


Публикации:


1. Velkov M., K. Serafimov, B. Balabanov. On the Possibilities for Impact of the Meter Waves on the Satellite Communication Systems. Symposium on Electromagnetic Compatibility of the Terrestrial and Satellite Communications Systems. Varna, Bulgaria, 1971.

2. Balabanov. B. The Absorption Method for Measurement of the Electro Device Interference Power. Scientific Conference "Radio Day", Sofia, 1972.

3. Balabanov B. Investigation of the Low Threshold TV FM Demodulator with Distributed Frequency Band. Scientific Symposium Intercosmos-2. Budapest, 1975.

4. Balabanov. B. Investigating some Characteristics of the Ferrite on UHF. Electroindustry and device development (Journal)-No 4, 1976, Sofia.

5. Balabanov, B. Impact of the Natural Domain's Boundary Resonance on the Characteristics of the Width Band Ferrite Transformers. Scientific Conference "Radio Day", Sofia, 1976.

6. Balabanov B., E. Alexandrova. Direct TV Satellite Servicing. Communications, No 5, 1976, Sofia.

7. Balabanov B., A.Slavinski . The Possibility of Error Correction in MDS Method of Interference Power Measurement. Prace Naukove Instytutu Telekomunicaci i Akustyki Politecniki Wroclawsiej, No 27, Wroclaw, Poland, 1976.

8. Balabanov B. Investigation of UHF Characteristics of the Man Made Interferences Sources in Working Conditions. Communications, No 6, 1977, Sofia.

9. Balabanov B. Measurement system for UHF Interferences From Automobiles. Communications, No 9, 1977, Sofia.

10. Balabanov B., P. Stojanov. Study of the Interference in Earth Station Region with Assuming the Impact of the Terrain Relief and the Conditions for Radio wave Propagation. Collections of Research Works, ISRT, XVI, 1978, Sofia.

11. Balabanov B. Conditions for Joint Operation of the Satellite TV Broadcasting Systems. II National Scientific and Technical Conference with International Participation, TV Technics -79, 1979, Sofia.

12. Balabanov B., E. Alexandrova. Impact of the Geostationary Satellite Status on the Signal Quality of the Direct Satellite TV. II National Scientific and Technical Conference with International Participation, "TV Technics -79", 1979, Sofia.

13. Balabanov B., E. Alexandrova. Measurement system for Quasi Holograph investigation of the Microwave Antennas. National Scientific and Technical Conference with International Participation "Radio location and Radio relay communications". Varna, Bulgaria, 1980.

14. Balabanov B. Signal Depolarization Study of Space and Terrestrial Paths with Limited Range. III Symposium on Electromagnetic Compatibility of the Satellite and Terrestrial Communication Systems, Zruc nad Sazovou, 1980.

15. Balabanov B., E. Alexandrova. Device for Experimental TV Signal Reception from Satellites. I Symposium of the Principles for Creation of Satellite Television Broadcasting System, Warsaw, 1980.

16. Balabanov B., E. Alexandrova. Direct Satellite TV Receiver. XV Scientific Conference "Radio Day-80". Sofia,1980.

17. Balabanov B., E. Alexandrova. Determination of the Optimal Satellite Location for Satellite TV Broadcasting System. Communications No 7, 1980, Sofia.

18. Balabanov B. Satellite Communications. (Monograph, 350 pp) Sofia, Technics, 1981.

19. Balabanov B. Perspective for Implementing Direct Satellite TV in Bulgaria. Communications No 8, 1981, Sofia.

20. Balabanov B. Satellite-aided Broadcasting of TV Programs. Radio, Television, Electronics., No 5, 1981, Sofia.

21. Stoykov P., B. Balabanov. Frequency-stable Transmitter in 12 GHz band. Collection of Scientific Works, ISRT, Sofia, 1981.

22. Balabanov B. Direct Reception of TV and Sound Programs Emitted from Satellites. Radio, Television, Electronics., No 7, 1981, Sofia.

23. Balabanov B. Direct Satellite Television - Fantasy or Reality. Communications, No 5, 1983, Sofia.

24. Balabanov B., E. Alexandrova. Processing the Optimization of the Study Result for the Attenuation and Depolarization of the Electromagnetic Waves Simultaneously in Several Frequency Bands. I Symposium on Study of the Conditions far Radio Wave Propagation at Frequency above 1 GHz, Zruch nad Sazavou, Czechoslovakia, 1983.

25. Alexandrova E., B. Balabanov. W. Bauer, .... International Experimental Satellite Communications Center Dubna (Russia). Telecommunicace, No 11, 1983, Prague, Czechoslovakia.

26. Bykov V., V. Libsh, B. Balabanov, .... International Experimental Satellite Communications System (IAF-83-57). 34th Congress of the International Astronautical Federation ( IAF ). Budapest, Hungary, 1983.

27. Alexandrova E., M. Velkov and B.Balabanov. Study of the Conditions for Radio Wave Propagation in 10-30 GHz Band ( IAF-84-72 ). 35th Congress of the International Astronautical Federation ( IAF ), Lausanne, Switzerland, 1984.

28. Balabanov B., E. Alexandrova, M. Velkov. Conditions for Operating Quasi-Active Feedback in Satellite Broadcasting Education Programs Emission ( IAF-85-449 ). 36th Congress of the International Astronautical Federation ( IAF ). Stockholm, Sweden, 1985.

29. Balabanov B., E. Alexandrova. Conditions for Effective Geostationary Orbit Utilization for Satellite Communications ( BAS-85-495 ). Bulgarian Astronautical Society, I National Scientific Conference with International Participation ( Cosmos'85 ), Varna, Bulgaria, 1985.

30. Balabanov B., E. Alexandrova. Satellite TV Broadcasting for Bulgarian Conditions ( BAS-85-408 ). Bulgarian Astronautical Society, I National Scientific Conference with International Participation ( Cosmos'85 ), Varna, Bulgaria, 1985.

31. Balabanov B., E. Alexandrova, M. Velkov. Educational Broadcasting System with Increased Economical Effectiveness ( IAF-86-363 ). 37th Congress of the IAF, Innsbruck, Austria, 1986.

32. Balabanov B., E. Alexandrova, M. Velkov. Increasing the Efficient Use of the Geostationary Orbit Through Continuous Control of the Communication Satellite Service Area ( IAF-87-500). 38th Congress of the IAF, Brighton, United Kingdom, 1987.

33. Balabanov B., E. Alexandrova, V. Svjatogor. Application of Frequency and Space Correlation of Radio Wave Propagation Conditions for the Purpose of Designing Satellite Communications Links ( IAF-87-465 ). 38th Congress of the IAF, Brighton, United Kingdom, 1987.

34. Balabanov B. International Agreement to the Technical Basis of Satellite Broadcasting Systems. Radio, Television, Electronics., No 12, 1987, Sofia.

35. Balabanov B. Comparison Between Satellite and Traditional Terrestrial Broadcasting Systems. Radio, Television, Electronics., No 4, 1988, Sofia.

36. 36' Balabanov B., P. Stoykov. Measurement Equipment for Investigation of Radio Relay Paths. " Microwave Technology and Optical Communications"- Scientific and Technical Conference with International Participation ( MTOS-88), May 1988, Varna, Bulgaria.

37. Balabanov B., E. Alexandrova. Multifunctional Satellite Broadcasting System. 39th IAF Congress, Bangalore, India, 1988.

38. Serafimov K., B. Balabanov. Dialogue Communications in Satellite Educational System (IAF-88-464). 39th IAF Congress, Bangalore, India, 1988.

39. Balabanov B., P. Stoykov. Portable Radio Transmitter for Radio Wave Propagation Measurement. XLIV Scientific Conference "Radio Day", Moskow,1989.

40. Alexandrova E., B. Balabanov, V. Svetogor, V. Pojidaev. Investigation of the Rain Height Impact on the Accuracy of Attenuation Prediction over Satellite Communications Links (IAF-89-523). 40th Congress of the IAF, Malaga, Spain, 1989.

41. Balabanov B., E. Alexandrova, M. Velkov. Information Interchange for Satellite Broadcasting System Coverage Control (IAF-90-486), 41th IAF Congress, Dresden, 1990.

42. Alexandrova E., W. Bauer, B. Balabanov. Slant Path Rain Attenuation Distribution at Frequency above 10 GHz and Correlation between some Propagation Models and Result of Long Term Measurement. (IAF-90-486), 41th IAF Congress, Dresden, 1990.

43. Balabanov B. Report on Microwave Monitoring. Report for ITU Expert's Mission in New Delhi, India, Project IND/86/007/1108, New Delhi, 1991.

44. Balabanov B. Report on Satellite Monitoring. Report for ITU Expert's Mission in Jalna, Maharashtra, India, Project IND/86/007/1107, Jalna, 1992.

45. Balabanov,B. About Optimization of the Satellite System Coordination Procedures in Some Critical Cases (IAF-97-M.1.04), 48th International Astronautical Congress (IAF-97), Turin, Italy, 1997.

46. Balabanov B, Examination of the Satellite Electromagnetic Environment using ITU CD ROM, - International URSI Symposium on the Future of Telecommu- nications and the Electromagnetic Environment (“COMMSPHERE 99).

47. Balabanov,B., Bachvarova,Sl. The Efficient Spectrum/Orbit Utilization In The International Regulatory Environment (IAF-99-M.1.03), 50th International Astronautical Congress (IAF-99), Amsterdam, 1999.

48. Balabanov,B., Bachvarova,Sl. Satellite Network Examination And Publication Procedures - Some Problems (IAF-01-M.1.04), 52nd International Astronautical Congress (IAF-01), Tolouse, France, 2001.

49. Balabanov,B., Bachvarova,Sl. Conditions for Involving New Satellite Networks in the Environment of the Overloaded GSO and Crowded NGSO Constellations IAC-03-M.1.02), 54nd International Astronautical Congress (IAC-03), Bremen, Germany, 2003.

50. B. Balabanov , The Analyze of the Conditions for Satellite Interference Toward Terrestrial Networks. Conference Telecom-2003, Varna, Bulgaria. B. Balabanov,

51. B. Balabanov, Software Applications of the Radio Regulations. Conference Telecom-2003, Varna, Bulgaria..

52. B. Balabanov, А. Bogilova, М. Noteva, B. Byrdarsky. The intersection point of Techologies – RRC-04/06 and 4G. Conference Telecom-2004, Varna, Bulgaria.

53. B. Balabanov, “Monitoring, Regional Problems and DTB Network Planing on RRC-04/06”. ITU/INA Workshop on “Spectrum Monitoring – Measurements and Techniques” - ITU-BDT project CoE CIS/EUR”, Skopie, 2004.

54. Balabanov, A. Bojilova, M. Noteva. “The Convergence of the Technologies – from DVB toward 4G”. Conference ASTEL 2004, “EUROPEAN FRAME 2002” , Sofia, 20 - 21 april 2004.

55. B. Balabanov, One example of SM Convergence –links between GSM and DVB. ITU- CoE Workshop on “Implementation of the Spectrum Management - Spectrum Engineering and Automated SM, Sofia, 27-29 July 2004.

56. B. Balabanov, Satellite PFD examination. ITU- CoE Workshop on “Implementation of the Spectrum Management - Spectrum Engineering and Automated SM, Sofia, 27-29 July 2004.

57. B. Balabanov, Structure and Harmonization of the national and international SM databases. ITU- CoE Workshop on “Implementation of the Spectrum Management - Spectrum Engineering and Automated SM, Sofia, 27-29 July 2004.

58. B. Balabanov, Modular structure of the software for utilization of the ITU-BR Spectrum management databases. ITU- CoE Workshop on “Implementation of the Spectrum Management - Spectrum Engineering and Automated SM, Sofia, 27-29 July 2004.

59. B. Balabanov, Introduction of the Case Study “Tools for SM”. ITU- CoE Workshop on “Implementation of the Spectrum Management - Spectrum Engineering and Automated SM, Sofia, 27-29 July 2004.

60. B. Balabanov, The New Communication Technology in Liberalization Enviroment. Conference ASTEL 2005 Liberalization and annexation”, Sofia, May 2005.

61. B. Balabanov, Satellite Network Examination. EC FP-6 info Day - Satellite Telecommunications – International cooperation, Sofia, June 2005.

62. B. Balabanov, Training Tools for Automating Utilization of the ITU-BR SM Documents and Databases. International ITU-CoE Workshop "Automation of the Spectrum Management", Kyiv, Ukraine, 12-15 July 2005.

63. B. Balabanov, Modular structure of the SM Automation system. International ITU-CoE Workshop "Automation of the Spectrum Management", Kyiv, Ukraine, 12-15 July 2005.

64. B. Balabanov, Training Tools for Automating Utilization of the Digital Terrain Map in SM practice. International ITU-CoE Workshop "Automation of the Spectrum Management", Kyiv, Ukraine, 12-15 July 2005.

65. B. Balabanov, Software Modules for validation the DTM data for selected separate points. International ITU-CoE Workshop "Automation of the Spectrum Management", Kyiv, Ukraine, 12-15 July 2005.

66. B. Balabanov, Software Modules for exercises with DTM over RRL link of sight. International ITU-CoE Workshop "Automation of the Spectrum Management", Kyiv, Ukraine, 12-15 July 2005.

67. B. Balabanov, Software Modules for visualize and draw radio coverage with DTM data. International ITU-CoE Workshop "Automation of the Spectrum Management", Kyiv, Ukraine, 12-15 July 2005.

68. B. Balabanov, Experiments and exercises with software modules, DTM data and databases as workshop activities. International ITU-CoE Workshop "Automation of the Spectrum Management", Kyiv, Ukraine, 12-15 July 2005.

69. B. Balabanov, ITU Centr of Excellence Spectrum Management Program for Eastern Europe. International ITU-CoE Workshop "Automation of the Spectrum Management", Kyiv, Ukraine, 12-15 July 2005.

70. B. Balabanov, Hybrid radio networks in broadband information infrastructure. Conference Telecom-2005, Varna, Bulgaria.

1. Velkov M., K. Serafimov, B. Balabanov. On the Possibilities for Impact of the Meter Waves on the Satellite Communication Systems. Symposium on Electromagnetic Compatibility of the Terrestrial and Satellite Communications Systems. Varna, Bulgaria, 1971.

2. Balabanov. B. The Absorption Method for Measurement of the Electro Device Interference Power. Scientific Conference "Radio Day", Sofia, 1972.

3. Balabanov B. Investigation of the Low Threshold TV FM Demodulator with Distributed Frequency Band. Scientific Symposium Intercosmos-2. Budapest, 1975.

4. Balabanov. B. Investigating some Characteristics of the Ferrite on UHF. Electroindustry and device development (Journal)-No 4, 1976, Sofia.

5. Balabanov, B. Impact of the Natural Domain's Boundary Resonance on the Characteristics of the Width Band Ferrite Transformers. Scientific Conference "Radio Day", Sofia, 1976.

6. Balabanov B., E. Alexandrova. Direct TV Satellite Servicing. Communications, No 5, 1976, Sofia.

7. Balabanov B., A.Slavinski . The Possibility of Error Correction in MDS Method of Interference Power Measurement. Prace Naukove Instytutu Telekomunicaci i Akustyki Politecniki Wroclawsiej, No 27, Wroclaw, Poland, 1976.

8. Balabanov B. Investigation of UHF Characteristics of the Man Made Interferences Sources in Working Conditions. Communications, No 6, 1977, Sofia.

9. Balabanov B. Measurement system for UHF Interferences From Automobiles. Communications, No 9, 1977, Sofia.

10. Balabanov B., P. Stojanov. Study of the Interference in Earth Station Region with Assuming the Impact of the Terrain Relief and the Conditions for Radio wave Propagation. Collections of Research Works, ISRT, XVI, 1978, Sofia.

11. Balabanov B. Conditions for Joint Operation of the Satellite TV Broadcasting Systems. II National Scientific and Technical Conference with International Participation, TV Technics -79, 1979, Sofia.

12. Balabanov B., E. Alexandrova. Impact of the Geostationary Satellite Status on the Signal Quality of the Direct Satellite TV. II National Scientific and Technical Conference with International Participation, "TV Technics -79", 1979, Sofia.

13. Balabanov B., E. Alexandrova. Measurement system for Quasi Holograph investigation of the Microwave Antennas. National Scientific and Technical Conference with International Participation "Radio location and Radio relay communications". Varna, Bulgaria, 1980.

14. Balabanov B. Signal Depolarization Study of Space and Terrestrial Paths with Limited Range. III Symposium on Electromagnetic Compatibility of the Satellite and Terrestrial Communication Systems, Zruc nad Sazovou, 1980.

15. Balabanov B., E. Alexandrova. Device for Experimental TV Signal Reception from Satellites. I Symposium of the Principles for Creation of Satellite Television Broadcasting System, Warsaw, 1980.

16. Balabanov B., E. Alexandrova. Direct Satellite TV Receiver. XV Scientific Conference "Radio Day-80". Sofia,1980.

17. Balabanov B., E. Alexandrova. Determination of the Optimal Satellite Location for Satellite TV Broadcasting System. Communications No 7, 1980, Sofia.

18. Balabanov B. Satellite Communications. (Monograph, 350 pp) Sofia, Technics, 1981.

19. Balabanov B. Perspective for Implementing Direct Satellite TV in Bulgaria. Communications No 8, 1981, Sofia.

20. Balabanov B. Satellite-aided Broadcasting of TV Programs. Radio, Television, Electronics., No 5, 1981, Sofia.

21. Stoykov P., B. Balabanov. Frequency-stable Transmitter in 12 GHz band. Collection of Scientific Works, ISRT, Sofia, 1981.

22. Balabanov B. Direct Reception of TV and Sound Programs Emitted from Satellites. Radio, Television, Electronics., No 7, 1981, Sofia.

23. Balabanov B. Direct Satellite Television - Fantasy or Reality. Communications, No 5, 1983, Sofia.

24. Balabanov B., E. Alexandrova. Processing the Optimization of the Study Result for the Attenuation and Depolarization of the Electromagnetic Waves Simultaneously in Several Frequency Bands. I Symposium on Study of the Conditions far Radio Wave Propagation at Frequency above 1 GHz, Zruch nad Sazavou, Czechoslovakia, 1983.

25. Alexandrova E., B. Balabanov. W. Bauer, .... International Experimental Satellite Communications Center Dubna (Russia). Telecommunicace, No 11, 1983, Prague, Czechoslovakia.

26. Bykov V., V. Libsh, B. Balabanov, .... International Experimental Satellite Communications System (IAF-83-57). 34th Congress of the International Astronautical Federation ( IAF ). Budapest, Hungary, 1983.

27. Alexandrova E., M. Velkov and B.Balabanov. Study of the Conditions for Radio Wave Propagation in 10-30 GHz Band ( IAF-84-72 ). 35th Congress of the International Astronautical Federation ( IAF ), Lausanne, Switzerland, 1984.

28. Balabanov B., E. Alexandrova, M. Velkov. Conditions for Operating Quasi-Active Feedback in Satellite Broadcasting Education Programs Emission ( IAF-85-449 ). 36th Congress of the International Astronautical Federation ( IAF ). Stockholm, Sweden, 1985.

29. Balabanov B., E. Alexandrova. Conditions for Effective Geostationary Orbit Utilization for Satellite Communications ( BAS-85-495 ). Bulgarian Astronautical Society, I National Scientific Conference with International Participation ( Cosmos'85 ), Varna, Bulgaria, 1985.

30. Balabanov B., E. Alexandrova. Satellite TV Broadcasting for Bulgarian Conditions ( BAS-85-408 ). Bulgarian Astronautical Society, I National Scientific Conference with International Participation ( Cosmos'85 ), Varna, Bulgaria, 1985.

31. Balabanov B., E. Alexandrova, M. Velkov. Educational Broadcasting System with Increased Economical Effectiveness ( IAF-86-363 ). 37th Congress of the IAF, Innsbruck, Austria, 1986.

32. Balabanov B., E. Alexandrova, M. Velkov. Increasing the Efficient Use of the Geostationary Orbit Through Continuous Control of the Communication Satellite Service Area ( IAF-87-500). 38th Congress of the IAF, Brighton, United Kingdom, 1987.

33. Balabanov B., E. Alexandrova, V. Svjatogor. Application of Frequency and Space Correlation of Radio Wave Propagation Conditions for the Purpose of Designing Satellite Communications Links ( IAF-87-465 ). 38th Congress of the IAF, Brighton, United Kingdom, 1987.

34. Balabanov B. International Agreement to the Technical Basis of Satellite Broadcasting Systems. Radio, Television, Electronics., No 12, 1987, Sofia.

35. Balabanov B. Comparison Between Satellite and Traditional Terrestrial Broadcasting Systems. Radio, Television, Electronics., No 4, 1988, Sofia.

36. 36' Balabanov B., P. Stoykov. Measurement Equipment for Investigation of Radio Relay Paths. " Microwave Technology and Optical Communications"- Scientific and Technical Conference with International Participation ( MTOS-88), May 1988, Varna, Bulgaria.

37. Balabanov B., E. Alexandrova. Multifunctional Satellite Broadcasting System. 39th IAF Congress, Bangalore, India, 1988.

38. Serafimov K., B. Balabanov. Dialogue Communications in Satellite Educational System (IAF-88-464). 39th IAF Congress, Bangalore, India, 1988.

39. Balabanov B., P. Stoykov. Portable Radio Transmitter for Radio Wave Propagation Measurement. XLIV Scientific Conference "Radio Day", Moskow,1989.

40. Alexandrova E., B. Balabanov, V. Svetogor, V. Pojidaev. Investigation of the Rain Height Impact on the Accuracy of Attenuation Prediction over Satellite Communications Links (IAF-89-523). 40th Congress of the IAF, Malaga, Spain, 1989.

41. Balabanov B., E. Alexandrova, M. Velkov. Information Interchange for Satellite Broadcasting System Coverage Control (IAF-90-486), 41th IAF Congress, Dresden, 1990.

42. Alexandrova E., W. Bauer, B. Balabanov. Slant Path Rain Attenuation Distribution at Frequency above 10 GHz and Correlation between some Propagation Models and Result of Long Term Measurement. (IAF-90-486), 41th IAF Congress, Dresden, 1990.

43. Balabanov B. Report on Microwave Monitoring. Report for ITU Expert's Mission in New Delhi, India, Project IND/86/007/1108, New Delhi, 1991.

44. Balabanov B. Report on Satellite Monitoring. Report for ITU Expert's Mission in Jalna, Maharashtra, India, Project IND/86/007/1107, Jalna, 1992.

45. Balabanov,B. About Optimization of the Satellite System Coordination Procedures in Some Critical Cases (IAF-97-M.1.04), 48th International Astronautical Congress (IAF-97), Turin, Italy, 1997.

46. Balabanov B, Examination of the Satellite Electromagnetic Environment using ITU CD ROM, - International URSI Symposium on the Future of Telecommu- nications and the Electromagnetic Environment (“COMMSPHERE 99).

47. Balabanov,B., Bachvarova,Sl. The Efficient Spectrum/Orbit Utilization In The International Regulatory Environment (IAF-99-M.1.03), 50th International Astronautical Congress (IAF-99), Amsterdam, 1999.

48. Balabanov,B., Bachvarova,Sl. Satellite Network Examination And Publication Procedures - Some Problems (IAF-01-M.1.04), 52nd International Astronautical Congress (IAF-01), Tolouse, France, 2001.

49. Balabanov,B., Bachvarova,Sl. Conditions for Involving New Satellite Networks in the Environment of the Overloaded GSO and Crowded NGSO Constellations IAC-03-M.1.02), 54nd International Astronautical Congress (IAC-03), Bremen, Germany, 2003.

50. Б. Балабанов. Анализ на условията за радиосмущения от спътници към земните съобщителни мрежи. Конференция Телеком-2003, Варна, “св.Константин и Елена”.

51. Б. Балабанов. Software Applications of the Radio Regulations. Конференция Телеком-2003, Варна, “св.Константин и Елена”.

52. Б. Балабанов, А. Божилова, М. Нотева, Б. Бърдарски. Пресечната Плоскост На технологиите – RRC-04/06 и 4G. Телеком-2004, Варна, “св.Константин и Елена”.

53. Bontcho Balabanov, “Monitoring, Regional Problems and DTB Network Planing on RRC-04/06”. ITU/INA Workshop on “Spectrum Monitoring – Measurements and Techniques” - ITU-BDT project CoE CIS/EUR”, Скопие, 2004г.

54. Balabanov, A. Bojilova, M. Noteva. “The Convergence of the Technologies – from DVB toward 4G”. Conference ASTEL 2004, “EUROPEAN FRAME 2002” , Sofia, 20 - 21 april 2004.

55. B. Balabanov, One example of SM Convergence –links between GSM and DVB. ITU- CoE Workshop on “Implementation of the Spectrum Management - Spectrum Engineering and Automated SM, Sofia, 27-29 July 2004.

56. B. Balabanov, Satellite PFD examination. ITU- CoE Workshop on “Implementation of the Spectrum Management - Spectrum Engineering and Automated SM, Sofia, 27-29 July 2004.

57. B. Balabanov, Structure and Harmonization of the national and international SM databases. ITU- CoE Workshop on “Implementation of the Spectrum Management - Spectrum Engineering and Automated SM, Sofia, 27-29 July 2004.

58. B. Balabanov, Modular structure of the software for utilization of the ITU-BR Spectrum management databases. ITU- CoE Workshop on “Implementation of the Spectrum Management - Spectrum Engineering and Automated SM, Sofia, 27-29 July 2004.

59. B. Balabanov, Introduction of the Case Study “Tools for SM”. ITU- CoE Workshop on “Implementation of the Spectrum Management - Spectrum Engineering and Automated SM, Sofia, 27-29 July 2004.

60. Б. Балабанов, Новите радио комуникационни технологии в либерализираната среда. Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”, София, Май 2005.

61. B. Balabanov, Satellite Network Examination. EC FP-6 info Day - Satellite Telecommunications – International cooperation, Sofia, June 2005.

62. B. Balabanov, Training Tools for Automating Utilization of the ITU-BR SM Documents and Databases. International ITU-CoE Workshop "Automation of the Spectrum Management", Kyiv, Ukraine, 12-15 July 2005.

63. B. Balabanov, Modular structure of the SM Automation system. International ITU-CoE Workshop "Automation of the Spectrum Management", Kyiv, Ukraine, 12-15 July 2005.

64. B. Balabanov, Training Tools for Automating Utilization of the Digital Terrain Map in SM practice. International ITU-CoE Workshop "Automation of the Spectrum Management", Kyiv, Ukraine, 12-15 July 2005.

65. B. Balabanov, Software Modules for validation the DTM data for selected separate points. International ITU-CoE Workshop "Automation of the Spectrum Management", Kyiv, Ukraine, 12-15 July 2005.

66. B. Balabanov, Software Modules for exercises with DTM over RRL link of sight. International ITU-CoE Workshop "Automation of the Spectrum Management", Kyiv, Ukraine, 12-15 July 2005.

67. B. Balabanov, Software Modules for visualize and draw radio coverage with DTM data. International ITU-CoE Workshop "Automation of the Spectrum Management", Kyiv, Ukraine, 12-15 July 2005.

68. B. Balabanov, Experiments and exercises with software modules, DTM data and databases as workshop activities. International ITU-CoE Workshop "Automation of the Spectrum Management", Kyiv, Ukraine, 12-15 July 2005.

69. B. Balabanov, ITU Centr of Excellence Spectrum Management Program for Eastern Europe. International ITU-CoE Workshop "Automation of the Spectrum Management", Kyiv, Ukraine, 12-15 July 2005.

70. Б. Балабанов, Хибридните радиомрежи в широколентовата информационна инфраструктура. Национална Конференция с международно участие Телеком-2005, 6-8 октомври 2005, Варна, “св. Константин и Елена”.

71. Развитие на широколентов достъп и услуги в България. Национална Конференция с международно участие Телеком-2005, 6-8 октомври 2005, Варна, “св. Константин и Елена”.

72. ITU oaiou? ca eaaeeoeeaoeя ia ?ueiaiaie eaa?e a oaeaeiioieeaoeeoa ca ecoiчia aa?iia e aaeoeea. Национална Конференция с международно участие Телеком-2005, 6-8 октомври 2005, Варна, “св. Константин и Елена”.

73. Iieouo ia iao a i?iaa?aaiaoi ia aenoaioeiiie eo?niaa e семинари ii i?ia?aieoa ia CоEX – ITU. Национална Конференция с международно участие Телеком-2005, 6-8 октомври 2005, Варна, “св. Константин и Елена”.

Курсове от текущия семестър: