Електронен каталог

гл. ас. д-р Румяна Стефанова

гл. ас. д-р Румяна Стефанова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
02/811 0438
Приемно време:
Вторник 14:30-17:30 304
404
Библиотека I Корпус
Вторник 8:30-9:30 Библиотека I Корпус
Четвъртък 11:15-12:15 Б1 - rstefanova@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:


Доктор по 8.2 Изобразително изкуство (Семиотика в графичния дизайн)

Главен асистент по мултимедия и компютърен графичен дизайн

Научни интереси:

мултимедия, мултимедийна реклама, растерна и векторна графика, интернет базирани технологии, актуални подходи в обучението и преподаването, семиотика.

Телефон, факс: 02/8110 404, 02/8110 408, 02/8110 438

Email: rstefanova@nbu.bg

Образование:

Доктор по изобразително изкуство (Семиотика в графичния дизайн)- НБУ.

Магистър по Промишлена топлотехника, инженер – ВМЕИ, сега ТУ, София.

Магистър по математика - ВМЕИ, сега ТУ, София.

Специализации:

Приложна математика - ВМЕИ

Изчислителна техника и информатика – ВМЕИ

Професионална реализация:

От 1995 г. – преподавател в Нов Български Университет.

Административна дейност:

От 01.10.2010 - 2016 - директор, по-късно програмен консултант, на бакалавърска програма “Кино и телевизия”

От 01.03.2004 - директор на бакалавърски програми “Анимационно кино”, “Графичен дизайн”, “Кино и телевизия”, “Реклама”, “Фотография” и “Визуални изкуства” в НБУ.

От 01.10.2003 до 01.03.2004 - директор на базова програма “Визуални изкуства” в НБУ.

От 2001 - директор и автор на програма “Интернет на практика” в НБУ.

Академична дейност:

Член на Факултетния съвет на ФБО.

Член на съвета на департамент “Кино, реклама и шоубизнес”.

Академичен опит (курсове):

Векторна компютърна графика (Illustrator)

Векторни техники (Illustrator)

Страниране (InDesigh) - І част

Страниране (InDesigh) - ІI част

Компютърна мултимедийна реклама (Power Point, CorelDraw).

Компютърни средства за графичен дизайн (Corel Draw).

Презентиране в графичния дизайн

Компютърна обработка на фотоизображение и техники за колаж.

Компютърни графични продукти за изображение в рекламата.

Основни принципи за изграждане на мултимедийно представяне.

Мултимедийни технологии.

Рекламно печатна дейност с РС.

Авторски мултимедийни системи и средства.

Двумерна и основи на тримерна компютърна анимация.


Публикации:


ПУБЛИКАЦИИ (ОТ 2007 Г. ДО 2012 ГОДИНА)

• Стефанова, Румяна (2007) Манипулативното въздействие на Интернет върху съвременните комуникации и визуалните изкуства – статия от 21 стр. по доклад, изнесен на конференцията “Класическите медии и съвременните комуникации” и публикувана в електронен вариант - www.nbu.bg;

• Стефанова, Румяна (2007) Състоянието на професионалното образование и обучение в област “Електроника и автоматизация” – статия от 98 стр., публикувана в сборник на Министерство на труда и социалната политика по проект PHARE 2003 BG 2003/004 – 937.05.03 “Vocational Qualification”;

• Стефанова Румяна (2007) Тероризмът – 24 кадъра в секунда – статия от 7 стр. от научна конференция ”Тероризъм, медии и сигурност” - НБУ, 19.11.07, на CD;

• Стефанова, Румяна (2008) Интернет, идентичност и интеркултурният диалог, Годишник, том шести: Факултет по изкуствата. ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, pp. 56-59, ISBN 9789546805683, http://eprints.nbu.bg/view/people/;

• Стефанова, Румяна (2008) Тайните на доброто презентиране. Твоят бизнес: Списание за предприемчивите българи, брой 7, година V, 15 юли-15 септември 2008 г., стр. 50-51;

• Стефанова, Румяна (2009) Камера обскура. Списание за университетска култура: Следва, НБУ (21). стр. 71-76 ISSN 13119060, http://eprints.nbu.bg/view/people/;

• Стефанова, Румяна (2010) Как си представяме образованието свързано с уеб в учебните заведения. Списание за уеб дизайн и технологии: .NET develop/discover/design , брой 206 (31), септември 2010, стр. 87;

• Стефанова, Румяна (2010) Организиране на отдел за управление на проекти. Сайт на “Българска Асоциация по управление на проекти”– http://project.bg/resursi/, статия от 12 стр.;

• Стефанова, Румяна (2010) Организиране на отдел за управление на проекти. Сайт на “Българска Асоциация по управление на проекти”– http://project.bg/resursi/, презентация;

• Стефанова, Румяна (2011) Графичният дизайн в призмата на информационните технологии. Студентска научна сесия ‘2011, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 10 май 2011 г., Публикувано в сборник доклади с докторантски изследвания, Русе, 116-121 стр.;

• Стефанова, Румяна (2012) Графичният дизайн – фактор за възприемане на днешния свят. Сборник с научни доклади, Департамент “Дизайн и архитектура”, НБУ (10 стр.), рецензирано издание (под печат);

• Стефанова, Румяна (2012) Формиране символиката на образите в интерфейса на съвременните информационни среди, Сборник: Докторантите по семиотика: Аналитични текстове и теоретични приноси, Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания, НБУ (21 стр.) (под печат);

• Стефанова, Румяна (2012) Ключовата роля на съвременните интерфейси. Годишник: Studia semiotica (ebox.nbu.bg/semiotika/) – електронно издание, Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания, НБУ (23 стр.).

Курсове от текущия семестър: