Електронен каталог

гл. ас. д-р Теодора Карамелска

гл. ас. д-р Теодора Карамелска
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Философия и социология
Телефон:
Приемно време:
Сряда 9:00-11:00 210 II Корпус
Четвъртък 13:00-15:00 210 II Корпус

Професионална автобиография:


Гл. ас. д-р Теодора Карамелска

Академична длъжност: Главен асистент

Научна степен: Доктор

Образование: СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Културология

Основни изследователски интереси в областта на: биографични изследвания, социология на религията

Допълнителни изследователски интереси в областта на: социология на изкуството, германска социология

Възможности за експертиза в областта на: социологическа диагноза на съвременни етнорелигиозни напрежения и конфликти

Преподавателски интереси в областта на: социология на религията, социология на културата, качествени социологически методи, история на социологическите идеи

Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):

• Член на редакционната колегия на списание „Социологически проблеми“

• Член на Българската социологическа асоциация

• Координатор на департамента по програма „Еразъм“


Публикации:


„Деменцията като болест на близките на болния“, 2021, в: Измерения на грижата: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм, съст. С. Ставру и Т. Карамелска, Фондация „Медийна демокрация“ и Семинар_BG (под печат)

„Все още живи, но вече напуснати: биографични образи на грижата за възрастни хора и болни от деменция“, В: Социологически проблеми, 1/2019, с. 211–225.

„Смъртта и отвъдният живот в генерационна перспектива: от социалистическото погребение до личния рай“. Във: Възрастта при социализма – поколения в семейството и обществото. Съст. Д. Колева. София: Рива и Център за академични изследвания – София, 2019 (съвместно с Галина Гончарова), с. 227–264.

„Социологически щрихи към религиозността в България“, в: Християнство и култура, бр. 139, 2019, с. 24–30.

„Религиозно мотивирани нагласи в българското общество“. В: Европейските ценности. Новата констелация. Съст. Г. Фотев. София: НБУ, 2019, с. 451–460.

„Употреби на свещени текстове в холистичната спиритуалност“. В: Пирон – Академично електронно списание за изкуства и култура, бр. 17: Скритото и откритото, 2018; http://piron.culturecenter-su.org/teodora-karamelska-uses-of-sacred-texts/

„Закъсняло действие или последействие: към историята на едно психоаналитично понятие“. В: Социологически проблеми, 1/2018, с. 99–115.

„ʻВярващ, но не религиозенʼ. Холистичната спиритуалност като идеално-типично понятие“, в: Неравенства и социална (дез)интеграция: В търсене на заедност. Юбилеен сборник в чест на проф. Румяна Стоилова. Съст. П. Бояджиева, М. Канушев, М. Иванов, Изток-Запад, 2018, с. 475–490.

„Траектории на страданието: възродителният процес в биографичните разкази на българските турци“. В: Трудният разказ. Модели на автобиографично разказване за социализма между устното и писменото. Съст. А. Кьосев, Д. Колева, София: Институт за изследване на близкото минало / Ciela, 2017, с. 117–136.

„ʻЗабравете за ковчезитеʼ: холистичната спиритуалност и новите погребални практики“. В: Сборник доклади от IV национална конференция „Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето“, 21–22 Октомври 2016 г. София: НБУ, с. 81–89.

„ʻMind, Body, and Spiritʼ: Women and Holistic Spirituality“. In: CAS Working Paper Series, Issue 8, 2016. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=479403

Историзмът в Германия като научна парадигма и светоглед (монография). Издателство на НБУ, 2016, 264 с.

„Jugend in Bulgarien: wirtschaftliche Sackgassen und religiöse Wahlmöglichkeiten“. In: OST-WEST. Europäische Perspektiven, Heft 2, 2016, S. 123–128. (zusammen mit Galina Goncharova).

„Георг Зимел за социологическото значение на конфликта“. В: Знанието като ценност, познанието като призвание. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на Пепка Бояджиева. Съст. Р. Стоилова, К. Петкова, С. Колева. София: „Изток-Запад“, 2015, с. 81–92.

„Социализмът в биографичен контекст: религиозната перспектива към близкото минало в България и Румъния“. В: Социологически проблеми. 1–2, 2014. с. 196–220 (съвместно с Галина Гончарова)

„От старозаветно пророчество към овсекидневяване на харизмата. Античният юдаизъм в изследванията на Макс Вебер“. В: Чужденецът и всекидневието. Сборник, посветен на 60-годишнината на Кольо Коев. Съст. Д. Деянов, Т. Карамелска, С. Събева, Х. Тодоров. София: НБУ, 2013, с. 99–111.

„Георг Зимел: социологически поглед към антиномиите на модерността“. Послеслов към Георг Зимел, Фрагментарният характер на живота. Есета (сборник). София: КХ – Критика и Хуманизъм, 2013, с. 257–263.

„Изобретяване на православните традиции: религиозността в постсоциалистически контекст“. В: брой 9 „Православието: нови динамики и ресурси“ на онлайн списание Seminar_BG; 2013, http://www.seminar-bg.eu/ (съвместно с Галина Гончарова).

„Биографичното интервю като събитие: прелиминарната фаза“. В: Социологически проблеми. 3–4, 2013, с. 76–95.

„Religiosity and Women’s Ageing: Biographical Perspectives“. In: Ageing, Ritual and Social Change, 2012. (еds). Peter Coleman, Joanna Bornat, Daniela Koleva, Ashgate Religion & Society series, p. 201-225.

„Религия и национална идентичност – една изчезваща връзка?“ в: Места на паметта: емоции и страсти, съст.: Николай Аретов, София: Кралица Маб, 2012, с. 192-204.

„Принудите на езика в една биографична реконструкция на случай“, в: Социологически проблеми, 2011, тематичен брой „Свидетелство и архив: между микроистория и микросоциология“, с. 189-205.

„Bioethische Fragen in Bulgarien aus orthodoxer Sicht“, in: Religion in bioethischen Diskursen. Interdisziplinäre, internationale und interreligiöse Perspektiven, Berlin/New York: Walter de Gruyter 2010, S. 103-131.

„Биографичният анализ на етническата идентичност между опита, спомена и разказа“, в: Социологически проблеми, 3-4/2009, с. 200-229.

„Субкултура и етничност. Биографичният разказ на един разградски актьор“, в: брой 3 за 2010 г. на онлайн списание Семинар_BG. http://www.seminar-bg.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=268&Itemid=75

„Православни ценности и социално участие“, в: Европейските ценности в днешното българско общество, 2009, съст. проф. Г. Фотев, София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, с. 172-196.

„Нагласите към религията в България“, в: Християнство и култура, бр. 39, 2009, с. 28-35.

„Zum Verhältnis von Religionsphilosophie und Religionssoziologie bei Ernst Troeltsch“, in: Gehirne und Personen. Beiträge zum 8. Internationalen Kongress der Österreichischen Gesellschaft für Philosophie in Graz, Bd. 1, Ontos Verlag, Graz 2008, S. 257-265.

„Ернст Трьолч и Макс Вебер: гледни точки към ролята на протестантството за конституиране на модерната социалност“ (в съавт. с К. Коев), в: Е. Трьолч, М.Вебер, Протестантска култура и модерна епоха, изд. „Просвета“, София, 2006, с. 7-38.

„Значението на протестантството за възникването на модерния свят: приятелство и съвместена научна работа между Ернст Трьолч и Макс Вебер в Хайделбергския университет“, в: сп. Социологически проблеми, бр. 1-2/2004, с. 334-353.

„Zum geschichtsphilosophischen Programm des späten Ernst Troeltsch in seinem Buch ‘Der Historismus und seine Probleme’ (1922)“, във: Philotheos, International Journal for Philosophie and Theology Bd. 3, Beograd-Nikšić-Trebinje 2003, с. 264-273.

СЪСТАВИТЕЛСТВА

2021: със С. Ставру: сборник „Грижата като понятие, опит и политики“, издание на Фондация „Медийна демокрация“ и Семинар_BG, https://www.seminar-bg.eu/kontrasensus.html

2019: с Г. Гончарова: тематичен брой „Грижата: биографичен опит и социални политики“ на сп. Социологически проблеми (1/2019)

2014: с Г. Гончарова: тематичен брой „Религия и публичност“ на сп. Социологически проблеми (1-2/2014)

2013: с Д. Колева и Г. Гончарова: тематичен брой „Православието: нови динамики и ресурси“ на online списание за културологични изследвания Seminar_BG; http://www.seminar-bg.eu/.

2013: с Д. Деянов, С. Събева, Х. Тодоров: Чужденецът и всекидневието. Сборник, посветен на 60-годишнината на Кольо Коев. Съст. София: Издателство на НБУ.

2006: с К. Коев: Е. Трьолч, М. Вебер, Протестантска култура и модерна епоха, изд. „Просвета“, София

Курсове от текущия семестър: