Електронен каталог

доц. д-р Татяна Даскалова

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Икономика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

на доц. д-р Татяна Иванова Даскалова

І. Монографии и студии

1. Даскалова, Т. и др., Интегрирано развитие на селските райони на Хасковска област, УИ “Стопанство”, УНСС, С., 2006.

2. Даскалова, Т., Управление на Структурните фондове на Европейския съюз. Тенденции и проблеми, Издателство «Авангард Прима», С., 2009.

3. Даскалова, Т., Инфраструктурно развитие чрез публично-частно партньорство (модели и структури), Издателство «Авангард Прима», С., 2009.

ІІ. Статии

1. Даскалова, Т., Мечев, Ст., Някои представители на кооперативната мисъл в България, сп. “Кооперативен мениджмънт и бизнес”, УНСС, бр. 4/1992.

2. Даскалова, Т., Мечев, Ст., Регионална политика и проблемите на съвременното българско държавно управление, в. “Шипка”, бр. 247/18-19 декември1993 г., Хасково.

3. Даскалова, Т., Мечев, Ст., Свободни икономически зони /Световна икономика/, в. “Шипка”, бр. 248/21 декември1993 г., Хасково.

4. Даскалова, Т., Мечев, Ст., Римски клуб /Бележити икономисти/, в. “Шипка”, бр. 249/22 декември1993 г., Хасково.

5. Даскалова, Т., Инвестиционната политика в общинската икономика, сп. “Администрация”, ЦА при МС, бр. 3/1994.

6. Даскалова, Т., Съвременни проблеми на общинското капиталово финансиране в България, сп. “Алтернативи”, С., УНСС, бр. 7-8/2000.

7. Даскалова, Т., Оценка на инфраструктурни проекти в публичния сектор, Научен алманах на ВСУ “Черноризец Храбър”, Серия “Общество и личност”, кн. 2/2001.

8. Даскалова, Т., и др., Академичната автономия, сп. “Образование Кариера”, ОК “Образование и кариера”, С., бр.3/2001.

9. Даскалова, Т., Администриране на инфраструктурни проекти в публичния сектор, сп. “Алтернативи”, С., УНСС, бр. 9-10/2001.

10. Даскалова, Т., Управление на цикъла на инфраструктурни проекти, сп. “Алтернативи”, С., УНСС, бр. 9/2002.

11. Даскалова, Т., Мониторингът – ключов етап от жизнения цикъл на европейските програми и проекти, Научно-информационно международно издание “Европейски акценти”, Европейски институт за правни и икономически изследвания, Юрикс - София, бр. 3/2005.

12. Даскалова, Т., Индикатори за мониторинг на инфраструктурни проекти, финансирани от Европейския съюз, сп. “Икономически алтернативи”, УНСС, С., бр. 4/2005.

13. Даскалова, Т., Каракашев, Хр., Катедра «Публична администрация и геоикономика», Годишник на УНСС, Издание на УНСС, С., 2005.

14. Даскалова, Т., Управление на структурните и предприсъединителните фондове на Европейския съюз, Научно-информационно международно издание “Европейски акценти”, Европейски институт за правни и икономически изследвания, Юрикс - София, бр. 1/2009 (на английски език).

15. Даскалова, Т., Финансиране на публично-частни проекти с европейски средства – проблеми и възможности, сп. «Икономика», кн. 9/2009.

16. Даскалова, Т., Административен капацитет за управление на публични проекти, финансирани от ЕС, сп. Банки Инвестиции Пари, бр.3-4/2009.

17. Даскалова, Т., Човешките рлесурси в административното обслужване на «едно гише», сп. «Панорама на труда», бр.4/2009.

18. Даскалова, Т., Предизвикателства пред устойчивото развитие на градовете, Научен алманах на ВСУ «Черноризец Храбър», Серия «Икономика и стопанско управление», кн. 6/2009.

19. Даскалова, Т., Възможности за развитие на индустриални зони в България чрез публично-частно партньорство, Юбилейна международна научна конференция «Публичната администрация – предизвикателства и перспективи», УИ «Стопанство», С., 2009.

ІІІ. Учебници и учебни помагала

1. Даскалова, Т., Управление на инфраструктурната база, Учебно помагало, УИ “Стопанство”, УНСС, С., 2000.

2. Даскалова, Т., и др., Териториално и административно устройство, ИСК при УНСС, ЦДО, С., 2001.

3. Даскалова, Т., Георгиев, Л., Местно самоуправление, ИСК при УНСС, ЦДО, С., 2001.

4. Даскалова, Т., и др., Управление на инфраструктурни проекти, ИСК при УНСС, ЦДО, С., 2002.

5. Даскалова, Т., Генешки, М., Граждански общности и организации с идеална цел, кол., ИСК при УНСС, ЦДО, С., 2002.

6. Даскалова, Т., Найденов, Г., Местно самоуправление, УИ «Стопанство», С., 2008.

7. Даскалова, Т., Генешки, М., Управление на инфраструктурни проекти в публичния сектор, УИ «Стопанство», С., 2009.

ІV. Доклади

1. Даскалова, Т., Местната власт в условията на устойчиво развитие, Трети национален симпозиум “Качество, конкурентноспособност, устойчиво развитие”, Сборник, С., УИ “Стопанство”, УНСС, С.,1998.

2. Даскалова, Т., Инфраструктурната изграденост – фактор за глобалното икономическо развитие, Международна научна конференция “Глобализация и устойчиво развитие”, Научен алманах на ВСУ “Черноризец Храбър”, Серия “Икономика и стопанско управление”, Сборник доклади, Варна, кн. 2/2002.

3. Даскалова, Т., Изграждане на обща стратегия за икономическо развитие и сътрудничество в триъгълника София – Ниш – Скопие, Международна научна конференция “Управленски и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни”, Сборник доклади, УИ “Стопанство”, УНСС, С., 2003.

4. Даскалова, Т., Институционални аспекти на предприсъединителните инструменти за България, Трета международна научна конференция “Икономиката на България в началото на ХХI век. Стари предизвикателства, нови европейски перспективи”, Сборник доклади, УИ “Стопанство”, УНСС, С., 2003.

5. Даскалова, Т., Кацамунска, П., Ролята на неправителствените организации при реализиране на българската социална политика за повишаване качеството на публичния сектор, 12th NISPAcee Annual Conference “Central and Eastern European Countries Inside and Outside the European Union: Avoiding a New Divide”, Вилнюс, Литва, 2004, www.nispa.sk (на английски език).

6. Даскалова, Т., Някои критерии за успешно инфраструктурно проектиране, Научна конференция “Социология и икономика”, УИ “Стопанство”, УНСС, С., 2005.

7. Даскалова, Т., Доближаване на България до Европейския съюз в секторите Транспорт и Околна среда – реалност и перспектива, Четвърта международна научна конференция “От преход към интеграция – предизвикателствата за България, Сборник доклади, УИ “Стопанство”, УНСС, С., 2005.

8. Даскалова, Т., Предизвикателства пред подготовката на България за участие в Структурните фондове на Европейския съюз, Научна конференция на млади научни работници “Преструктуриране на българската икономика”, УИ „Стопанство”,УНСС, С., 2007.

9. Даскалова, Т., Управление на публично-частното партньорство на местно равнище, Сборник доклади от научна конференция с международно участие „Управление развитието на организациите”, Издателство „Наука и икономика”, Икономически университет – Варна, 2007.

10. Даскалова, Т., Финансиране на проекти за икономическо развитие на общината със средства от европейските програми, Шеста научна конференция на младите научни рабоници „България в европейската икономика” (сборник доклади), УИ „Стопанство”, УНСС, С., 2008.

11. Даскалова, Т., Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013, Проблеми и предизвикателства в процеса на реализация на двустранните програми за трансгранично сътрудничество с Румъния, Гърция, Сърбия, Република Македония и Турция, ИСК – отделение при УНСС, УИ „Стопанство”, С., 2008.

12. Даскалова, Т., Възможности, предоставяни от ОП „Регионално развитие”, Проблеми и предизвикателства в процеса на реализация на двустранните програми за трансгранично сътрудничество с Румъния, Гърция, Сърбия, Република Македония и Турция, ИСК – отделение при УНСС, УИ „Стопанство”, С., 2008.

13. Даскалова, Т., Професионално ориентиране и кариерно развитие във Франция (по примера на Центъра за ориентиране към Търговско-промишлената палата на Париж), Семинар на тема: „Динамично адаптиране на продължаващото професионално обучение към изискванията на пазара на труда” по проект по програмата на ЕС за подкрепа на професионалното обучение „Леонардо да Винчи – мярка „Мобилност”, ИСК при УНСС, УИ „Стопанство”, С., 2008.

14. Даскалова, Т., Трансфер на технологии чрез публично-частно партньорство (по примера на Технологичен парк за здравни науки – Гранада), Семинар на тема: Междукултурни предизвикателства при трансфера на знания в областта на професионалното образование и обучение” по проект по програмата на ЕС за подкрепа на професионалното обучение „Леонардо да Винчи – мярка „Мобилност”, ИСК при УНСС, УИ „Стопанство”, С., 2009.

15. Даскалова, Т., Планиране на устойчиво местно развитие – проблеми и решения, Юбилейна научна конференция „Глобализация и регионализъм. Предизвикателства за икономическата теория, УИ „Стопанство”, С., 2009.

16. Даскалова, Т., Предизвикателства пред териториалното сътрудничество между общините в България, Младежка научна конференция „ България в Европейския съюз”, УИ „Стопанство”, С., 2009.

17. Даскалова, Т., Предизвикателства в обучението и провеждането на учебни практики на студентите от специалност „Публична администрация”, Юбилейна международна научна конференция «Публичната администрация – предизвикателства и перспективи», УИ «Стопанство», С., 2009.

18. Даскалова, Т., Нови предизвикателства пред пространственото развитие на България, Юбилейна научна конференция с международно участие „България – 100 години юридически суверенна държава. Икономически, политически и културни постижения”, Том първи, секция „Право”, УИ „Стопанство”, С., 2010.

V. Автореферат

1. Даскалова, Т., Администриране и мониторинг на инфраструктурни проекти в публичния сектор (по програма ИСПА за България), УИ „Стопанство”, С., 2006.

Курсове от текущия семестър: