Електронен каталог

проф. д-р Иванка Данева

проф. д-р Иванка Данева
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Икономика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 15:30-17:30 605
онлайн косултиране - Б1- електронна поща
id II Корпус
Четвъртък 12:30-14:30 605
онлайн косултиране - Б1- електронна поща
id II Корпус

Професионална автобиография:


Трудов стаж

От 1999 г. досега Нов български университет

Професор, Факултет ДЕПО, Департамент «Икономика», член на Факултетния и на департаментния съвети (от 2016 г.)

Редовен доцент, Факултет ДЕПО, Департамент «Икономика», член на Факултетния и на департаментния съвети (от 2010 г. досега)

Хоноруван асистент и хоноруван доцент (2005-2010г.)

Хоноруван асистент (1999-2001г.)

2004-2010 Висше училище по застраховане и финанси

Редовен доцент «Социално дело», член на Академичния съвет(2010г.)

Хоноруван доцент и асистент (2004-март 2010г.)

От 2016 г. Член на Надзорния съвет на ЗАД Армеец

2004-2016 г. Пенсионноосигурителна компания«Съгласие»АД

Изпълнителен директор от 2007 г. до 2016 г.;

Ръководител на Специализираната служба „Вътрешен контрол”-2004-2006 г.

2002- 2004 г. Пенсионноосигурителна компания «ДСК-Родина»АД

Ръководител на Служба «Вътрешен контрол»

2001- 2002 г. Държавна агенция за осигурителен надзор към Министерски съвет

Директор на Дирекция «Общ и финансов контрол»

1996- 2001 г. Държавна комисия по ценни книжа

Член на Държавната комисия по ценни книжа (2000-2001г.), началник отдел (1998-2000г.) и съветник (1996-1998 г.)

1996 г. Банка за стопански инициативи «Минералбанк»АД-Централно управление

Директор на Дирекция «Приватизация и дялови участия»

1995 - 1996 г.

Комисия по цените към Министерски съвет

Началник управление «Методология на ценообразуването»

1992- 1994г. Министерство на промишлеността

Началник управление началник отдел и експерт в Главно управление «Приватизация».

Научна степен, научно звание, образование и квалификации

Научно-образователна степен и научно звание

1977-1981г.

Университет за национално и световно стопанство (бивш ВИИ «Карл Маркс»), гр.София

Редовна аспирантура по специалността “Цени и ценообразуване”

Научна степен доктор (кандидат на икономическите науки) с Протокол № 3/04.02.1982 г. на Висшата атестационна комисия.

2009 г.

Научно звание Доцент, шифър 05.02.05. „ финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (социално дело)”, с Протокол 016/24.11.2009 год. на Висшата атестационна комисия.

Образование и квалификации

1972-1976 г.

Университет за национално и световно стопанство (бивш ВИИ «Карл Маркс»), гр.София

Специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия”

Магистър

октомври 2001 г. The International Leadership Institute, Florida, USA

Операции на банките-депозитари

юли-август 2000 г. Georgetown University, Washington, D.C. and University of Wisconsin, USA

Управление на риска

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Водени аудиторни курсове/актуални/:

„Финанси на осигурителните дружества“

„Социално осигуряване”

„Системи на пенсионно осигуряване“

„Капиталови пазари“

„Корпоративни финанси“ ;

“Икономика и управление на социалното осигуряване”

„Осигурителни схеми“;

„Осигуряване и осигурителен пазар”;

„Пенсионно и здравно осигуряване”;

„Данъчен и осигурителен контрол”;

„Финансови пазари”;

„Инвестиционен мениджмънт“;

„Инвестиции на небанковите финансови институции“.

«Анализ, оценка и управление на корпоративните рискове»

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

В областта на:

- Социална политика и социално осигуряване;

- Пенсионни фондове;

- Инвестиции и инвестиционна политика;

- Корпоративни финанси;

- Цени и ценообразуване.

ПУБЛИКАЦИИ:

Публикации в областта на социалното осигуряване и инвестициите:

Монографии

? Капиталовото осигуряване за адекватни и устойчиви темпове, ИК Силует, С., 2016 г.

Рецензирана от водещи учени в областта на социалното осигуряване.

? Инвестиции на пенсионните фондове-проблеми и решения, изд.”Стопански свят”, Свищов, 2009 год.

Рецензирана от водещи учени в областта на социалното осигуряване и инвестициите;

Студии – 5 по проблемите на допълнителното пенсионно осигуряване;

Учебници:

? Инвестиционна политика на пенсионните и здравноосигурителните фондове” , ВУЗФ, 2010 год.

? Социално осигуряване, НБУ, 2006 год.доп. и преработен 2007 год.;

? Въведение във финансите(в съавторство), изд.НБУ, 2012, части от гл.ІV

? Финанси на осигурителните дружества, НБУ, 2014 год.

Статии – над 24 по проблемите на социалното осигуряване в реномирани периодични печатни и електронни издания;

Доклади и презентации на международни форуми в страната и чужбина - над 25.

Публикации в областта на цените и ценообразуването:

Монография

? Ценообразуване и качество. Изд. “Стандартизация”, С., 1989 год., (глава първа, т.3 и т.1 и т.2 на глава трета), (в обем от 99 стр.).

Рецензирана от водещи учени в областта на цените и ценообразуването.

Статии – 19;

Научно-изследователски и научно-приложни разработки – 4;

Доклади на международни форуми в страната и чужбина – 6.

Майчин език Български

Други езици

Английски език Руски език

• ЧетенеСамостоятелно ниво на владеене Самостоятелно ниво на владеене

• ПисанеСамостоятелно ниво на владеене Самостоятелно ниво на владеене

• РазговорСамостоятелно ниво на владеене Самостоятелно ниво на владеене

Социални умения и компетенции

Комуникативност, отговорност, диалогичност, умения за работа в екип, с теоретически и практически опит.

Организационни умения и компетенции

Ръководни и организационни умения, развити в професионалната сфера при координация и управление дейността на хората от екипа.

Технически умения и компетенции Работа Microsoft office, Outlook Express.

Български

Английски език Руски език

Самостоятелно ниво на владеене Самостоятелно ниво на владеене

Самостоятелно ниво на владеене Самостоятелно ниво на владеене

Самостоятелно ниво на владеене Самостоятелно ниво на владеене

Комуникативност, отговорност, диалогичност, умения за работа в екип, с теоретически и практически опит.

Ръководни и организационни умения, развити в професионалната сфера при координация и управление дейността на хората от екипа.

Работа Microsoft office, Outlook Express.


Публикации:


СПИСЪК

НА ОСНОВНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ НА ПРОФ.Д-Р ИВАНКА ДАНЕВА

І. МОНОГРАФИЧЕН ТРУД

1. Данева, И. Капиталовото осигуряване за адекватни и устойчиви пенсии, ИК Силует, С., 2016

IІ.УЧЕБНИЦИ

2. Данева, И. Осигуряване и осигурителен пазар. С., НБУ, 2018

3. Данева, И. Финанси на осигурителните дружества, НБУ, 2014

4. Данева, И. Социално осигуряване, мултимедиен учебник, електронна платформа Moodle на Нов Български Университет, 2014, https://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=22973

5. Въведение във финансите (в съавторство), НБУ, 2012 год. , гл.7- т.1, гл.10, гл.12- т.3

6. Данева, И. Инвестиционна политика на пенсионните и здравноосигурителните фондове (теория и практика)” , ВУЗФ, С., 2010

ІІI.СТУДИИ

7. Данева, И. Теоретико-меодологически основи за прогнозиране ролята на финансираните пенсионни планове. Списание за наука „Ново знание” , ВУАР,Пловдив, 2021/под печат/

8. Данева, И. Иновациите-необходимо условие за адекватността на пенсионните системи. Списание за наука „Ново знание” , ВУАР,Пловдив, 2018

9. Данева, И. Някои регулаторни аспекти на защитата на участниците в капиталови пенсионни фондове срещу колебанията в доходността, Сп. Панорама на труда, бр.3-4, 2015, стр.10-30

10. Данева, И. Рисковете на капиталовопокривното пенсионно осигуряване във фазата на изплащане – проблеми и решения, Трудове на Международното висше бизнес училище, том 7, 2015 стр. 123-146

11. Daneva, I., The Role of Voluntary Pension Insurance in Corporate Governance/ Ролята на доброволното пенсионно осигуряване в корпоративното управление. Economics 21/Сп. „Икономика 21“, година V, книга 1/ 2015, p. 29-41

12. Данева, И. Гаранциите в пенсионните планове на база дефинирани вноски, Научни трудове на Международно висше бизнес училище, Ботевград, том 6, 2014 год., стр.139-162

13. Данева, И. Теоретико-методологически предпоставки за оценка и прогнозиране ролята на пенсиите от капиталовопокривните схеми, Сп. “Панорама на труда”, бр.3-4, 2013, стр. 32-48

14. Данева, И. Риск базираният надзор върху капиталовите пенсионни фондове. Сп. „Панорама на труда”, кн.1-2/2011, с.16-36

ІV. СТАТИИ

15. Данева, И. Алтернативните инвестиции-възможности и предизвикателства пред капиталовите пенсионни фондове. Научни трудове на УНСС бр.5/2019, ISSN (print): 0861-9344, ISSN (online): 2534-8957, CEEOL, Google Scholar. http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10219

16. Данева, И. Доброволното пенсионно осигуряване като стратегическо предизвикателство за пенсионния пазар в България. Сборник научни трудове на Департамент „Икономика”, НБУ, 2019

17. Данева, И. Съвременните предизвикателства пред адекватността и устойчивостта на песионните системи. Сборник научни трудове от Международна научно-практическа конференция „Глобални проблеми и регионални решения”, състояла се в Скопие през ноември 2019

18. Данева, И. Някои тенденции в детерминантите на пенсионноосигурителния пазар, Свищов, 2017

19. Данева, И. Инвестиции в инфраструктура-възможности и предизвикателства. НБУ, 2017

20. Данева, И., Иновациите в инвестиционната политика при капиталовото осигуряване, Сборник доклади от Научно-практическа конференция „Стратегически визии: ефективно управление за икономичеки, организационни и социани трансформации”, организирана от Департамент „Администрация и управление” 07.06.2016 год., НБУ

21. Данева, И. Накопителное страхование в Болгарии - важный фактор для устойчивости и адекватности пенсионной системы, Проблемы теории и практики управления, Международный журнал, Москва, номер 5/2015 ,стр.76-83 ISNN 0234-4505 (12 стр.)

22. Daneva, I., The Role of Financial Education in Developing the Financial Services Market, Economy and Business - Journal of International Scientific Publications, Volume 9, 2015, p. 543-547

23. Данева, И. Риск базиран надзор върху дейността на пенсионните фондове в някои страни, Сп. „Панорама на труда”, кн.7/2011, с. 19-31

V. ПУБЛИКУВАНИ ДОКЛАДИ В СБОРНИЦИ ОТ НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ

24. Данева, И., „Иновациите в инвестиционната политика при капиталовото осигуряване”, Сборник доклади от Научно-практическа конференция „Стратегически визии: ефективно управление за икономичеки, организационни и социани трансформации”, организирана от Департамент „Администрация и управление” 07.06.2016 год., НБУ,

25. Данева, И., пленарен доклад „Тенденции в ролята на капиталовопокривното пенсионно осигуряване“ на Научно-практическа конференция с международно участие „Иновации в икономиката“, организирана от Департамент „Икономика“ 03.10.2015 год., НБУ, Данева, И., „Потенциалът на капиталовопокривното осигуряване за мотивация на персонала“, Сборник доклади на Научно-практическа конференция „Човешкият капитал – методология, измерения, практики”, организирана от Департамент „Бизнес администрация“ юни, 2014, НБУ, стр.314-322

26. Данева, И., „Съвременни проблеми пред управлението на пенсионни фондове“, Сборник доклади на Юбилейна международна научно-практическа конференция „Бизнесът-позитивната сила в обществото”, организирана от Департамент „Бизнес администрация“ юни, 2013, изд. НБУ, 2014 , стр.344-354

27. Данева, И. Някои аспекти на гарантираната доходност в контекста на дефинираните вноски. Сборник научни доклади от десета национална конференция „Застрахователния и осигурителен пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната“, организирана от «Проф. Д-р Велеслав Гаврийски», Комисия за финансов надзор и други институции на 3-4 ноември 2011 г., гр. София, изд. Авангард Прима, С., 2012 , стр.137-146

28. Данева, И. Съвременни тенденции в надзора върху пенсионните фондове, Сборник научни доклади от международна юбилейна научна конференция «Икономиката и управлението в ХХІ век-решения за стабилност и растеж”, организирана от СА „Д.А. Ценов“, 8-9 ноември 2011 г. Академично издателство „Д.Ценов”, Свищов, , с.197-203

29. Данева, И. , Допълнителното пенсионно осигуряване-уроците от кризата и бъдещите предизвикателства, Сборник научни доклади от Национална конференция на тема „Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период в застраховането и осигуряването”, организирана от Фондация «Проф. Д-р Велеслав Гаврийски» , СА Д.А.Ценов», ВУЗФ, Комисия за финансов надзор и други институции, 7-8 октомври, 2010 г., Академично издателство „Д. Ценов”, гр.Свищов, стр.183-191

30. Данева, И., „Инвестиционната политика на пенсионните фондове по време на криза» , Сборник доклади от Осма национална конференция „Застраховането и осигуряването в условията на икономическа криза – решения за България и Европейския съюз”, София, ВУЗФ, 2009 г., с. 55-60

31. Данева, И. Механизми за гарантиране развитието на осигурителния пазар, Сборник доклади от Трета научно-практическа конференция „Корпоративните финанси на формиращите се пазари-изследвания и практики”, организирана от Департамент „Икономика“ 9-10 септември, 2013, НБУ, стр. 126-130

32. Данева, И. Актуални проблеми в развитието на пенсионноосигурителния пазар в нашата страна, Сборник доклади от Юбилейна международно-практическа конференция „Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи, организирана от Факултет „Финанси“ на СА Д.А. Ценов“, гр.Свищов, 25-26 октомври, 2013 г. , том 1, Изд. Ценов, Свищов, стр.360-368

33. Участие с доклад на тема:„Инвестиционни решения в осигуряването в кризисна и посткризисна среда“, сборник доклади от Втора научно-практическа конференция с международно участие, НБУ, септември 2011, София; Научен архив на НБУ Статии, публикувани в Научен електронен архив на НБУ (http://eprints.nbu.bg/cgi/users/home)

VІ. УЧАСТИЯ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ И ДИСКУСИИ

34. Участие с презентация „The Latest Development in Funded Pension System in Bulgaria“, Central and Eastern Europe Pension Funds Conference § Awards 2016, under the Auspices of Pensions Europe, 8th – 9th March 2016, Prague, Czech Republic (презентацията е публикувана на интернет страницата на организаторите)

35. Участие с презентация „Пенсионная система Болгарии – законодательные изменения и связанные с ними вызовы, VII Росийский пенсионный конгрес, 17 марта 2016, Москва (презентацията е публикувана на интернет страницата на организаторите)

36. Водещ лектор на междудепартаментен семинар „Актуална икономика и бизнес“ (Департамент „Икономика“ и Департамент Бизнес администрация“) с презентация на тема „Иновациите в пенсионноосигурителния модел – проблеми и предизвикателства“, проведен на 26.11.2015 год.

37. Участие с изказване Central and Eastern Europe Pension Funds Conference under the Auspices of Pensions Europe, 18th – 19th March 2015, Prague, Czech Republic

Курсове от текущия семестър: