Електронен каталог

д-р Николай Чирпанлиев

Академична длъжност:
Департамент:
Англицистика
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ

на

Димитър Александров Панайотов

сл. телефон 8110603, телефон 089812303

е-mail: dimpanayotov@abv.bg

Доцент в НБУ от 1999 г. по научна специалност 05.02.20 (Социално управление), професионално направление Администрация и управление; директор на МП “Бизнес администрация” (2000 -2011); директор ДП “Бизнес администрация” от 2011 г.

• Основни изследователски интереси в областта на: прилагане на интердисциплинарни подходи за оптимизирането на управленските механизми, организационното поведение и лидерството в бизнеса и съвременните организации

• Допълнителни изследователски интереси в областта на: нови парадигми при взаимодействието мениджмънт – психология – организационно поведение и съвременни форми на обучение, коучинг и тренинги

• Възможности за експертиза в областта на: мениджмънт и лидерство, организационно поведение, управление на човешките ресурси, управление и подбор на персонала

• Преподавателски интереси в областта на: Организационно поведение, Кроскултурен мениджмънт, Психология на бизнеса (управленски тренинг), Психология на управлението (приложни аспекти), Бизнес медиация и водене на преговори и др.

Д-р Николай Чирпанлиев

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до) 31.07.2003 г. – август 2010 г.

• Име и адрес на работодат. Инспекторат на Министерството на отбраната (МО), (полковник).

• Заемана длъжност държавен инспектор

• Дати (от-до) 13.07.2000 г. – 31.07.2003 г.

• Име и адрес на работодат. ГЩ на БА - Канцелария на началника на ГЩ на БА

• Заемана длъжност старши - помощник началник на отдел „Група за връзки”

• Дати (от-до) 01.10.1996 г. – 12.07.2000 г.

• Име и адрес на работодат. МО - Управление „Център за социологически изследвания”

• Заемана длъжност главен експерт

• Дати (от-до) 01.06.1995 г. – 30.09.1996 г.

• Име и адрес на работодат. МО - Управление „Международно сътрудничество”

• Заемана длъжност началник на направление „Протокол”

• Дати (от-до) 21.10.1994 г. – 31.05.1995 г.

• Име и адрес на работодат. ВА „Г. С. Раковски”

• Заемана длъжност помощник на началника на ВА „Г. С. Раковски”

• Дати (от-до) 01.09.1991 г. –30.09.1994 г.

• Име и адрес на работодат. ВА „Г. С. Раковски”

• Заемана длъжност обучение в СУ „Св. Климент Охридски”, Катедра по социология

• Дати (от-до) 01.09.1989 г. – 31.08.1991 г.

• Име и адрес на работодат. ГЩ на БА

• Заемана длъжност по щат в ГЩ-БА-обучение във Военeн университет-Москва

• Дати (от-до) 01.10.1988 г. – 31.08.1989 г.

• Име и адрес на работодат. ВВУПВО „П. Волов” – Шумен

• Заемана длъжност Зам. к-р на дивизион и преподавател

• Дати (от-до) 01.10.1985 г. – 30.09.1988 г.

• Име и адрес на работодат. Мотострелокви полк-Шумен

• Заемана длъжност офицер в щаба на полка

• Дати (от-до) 30.08.1981 г. – 30.09.1985 г.

• Име и адрес на работодат. Зенирно-ракетен полк, с. Бояново, Област Ямбол

• Заемана длъжност зам. к-р на батарея и офицер в щаба на полка

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

• Дати (от-до) 2005 г. – 2008 г.

• Име и адрес на работодат. ПУ „Паисий Хиленрадски”

• Заемана длъжност хоноруван преподавател по психология

• Дати (от-до) 1994 г. – 1996 г.

• Име и адрес на работодат. ВА „Г. С. Раковски”

• Заемана длъжност хоноруван преподавател по психология и социология

• Дати (от-до) 1985 г. – 1988 г.

• Име и адрес на работодат. ВВУПВО „П. Волов” – Шумен

• Заемана длъжност преподавател по лидерски умения

ОБРАЗОВАНИЕ

• Дати (от-до) 2000 г. - 2004 г.

• Образователната орган-я Катедра по социология, СУ „Св. К. Охридски”

•Придобита квалификация доктор по социология

• Дати (от-до) 1989 – 1991 и 1996 г.

• Образователната орган-я Военен университет-Москва

• Придобита квалификация магистър по социология

• Дати (от-до) 1991 г. - 1994 г.

•Образователната орган-я СУ „Св. К. Охридски”

• Придобитата квалификация магистър по социология

• Дати (от-до) 1977 г. - 1981 г.

•Образователната орган-я ВНВАУ „Г. Димитров” – Шумен

• Придобитата квалификация бакалавър по психология и педагогика

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

• Дати (от-до) 2007 г.

• Образователната орган-я Институт по публична администрация и европейска интеграция

•Наименование на придобитата квалификация Курс „Ролята на инспекторатите при превенцията и противодействието на корупцията в държавната администрация”

• Дати (от-до) 2003 г.

Образователната орган-я Училище за политика, Нов български университет

•Наименование на придобитата квалификация Професионална квалификация по „Управленски умения” – програма финансирана от Парламента на Европа

• Дати (от-до) 2002 г.

•Образователната органи-я „Джордж Маршал Център” – Гармиш-Партенкирхен

•Наименование на придобитата квалификация Генерал-щабен курс „Програма за международна сигурност” – програма финансирана от правителствата на САЩ и Германия

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

МАЙЧИН ЕЗИК Български

ДРУГИ ЕЗИЦИ

РУСКИ

• Четене [Определете нива: отлично

• Писане [Определете нива: отлично

• Разговор

[Определете нива: отлично

АНГЛИЙСКИ

• Разговор

[Определете нива: основно

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ИЗГОТВЯНЕ НА ОФИЦИАЛНИ И АНАЛИТИЧНИ ДОКУМЕНТИ, РАБОТА В ЕКИП ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ, АКТИВНО УЧАСТИЕ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА НИВО МИНИСТЪР И НАЧАЛНИК НА ГЩ НА БА ЗА НАТО И ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ РАБОТА С ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА WINDOWS

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС Да, категория С (за професионалисти).

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ член на българските асоциациите по криминология, социология, психология, „Училище за политика” и „Джордж Маршал център”, участие в изследователски екипи в областите на педагогиката, психологията, социологията, политика за сигурност

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

.

тема Форми на насилие и аномия във Въоръжените сили на РБ

място на публикуване Сборник от научни доклади и съобщения, „Предизвикателства на човешките отношения”, с. 121 – 126, С. ИМО „Св Георги Победоносец” (1998)

тема Проблеми за агресията сред младите хора през погледа на едно социологическо изследване.

място на публикуване Военен журнал, кн. 5, с. 62 – 75. ИМО „Св. Г. Победоносец” (1999).

тема Проблеми за насилието сред младите хора през погледа на едно социологическо изследване.

място на публикуване Педагогика, месечно научнотеоретично списание, кн. 10, с 79 – 86, МОН (1999).

тема Агресията сред учениците на социологическо ниво.

място на публикуване Стратегии на образователната и научната политика, тримесечно научнотеоретично списание, бр. 3, с – 98 – 104, МОН (Национален институт по образование - 1999).

тема Лидерски стилове и агресивност в армейска среда

място на публикуване Психология #Журнал, Варна, 2006 г.

тема Аномия и социално-психологически фактори за насилие в училищна среда.

място на публикуване Психология #Журнал, Варна, 2009 г.

тема Психологически аспекти на подготовката и участието в мисии на умиротворители от БА.

място на публикуване „Приложна психология и социална практика”, Сборник научни съобщения от международна научна конференция, Варненски свободен университет „Черноризец храбър”– 2009 г.

тема Психологическа защита и самозащита в екстремални ситуации.

място на публикуване „Приложна психология и социална практика”, Сборник научни съобщения от международна научна конференция, Варненски свободен университет „Черноризец храбър”– 2009 г.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: