Бранд мениджмънт (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

http://www.semiotics.nbu.bg/en/ma-in-brand-management

Програмата е на английски език и предлага практическо обучение на студентите в широк спектър от дисциплини, необходими за професията на бранд мениджъра, както и професиите по-общо свързани с пазарни и непазарни употреби на търговските марки. Към основната подготовка по бранд мениджмънт в програмата са включени 1) маркетинг; 2) курсове, обхващащи креативната страна на брандирането като Брандбилдинг, Онлайн брандинг, Луксозен брандинг и др.; 3) курсове свързани с икономиката, международния бизнес и пазарните проучвания; 4) курсове, практики и лабораторни занимания по изследване на търговските марки; 5) ежеседмичен семинар на гост-лектор, където студентите се срещат с утвърдени бранд и маркетинг мениджъри и маркетинг професионалисти; 6) интегрирани комуникационни активности като ивент мениджмънт, връзки с обществеността, както и цялостен мениджмънт на рекламния процес; 7) утвърдилите се през последните години на Запад семиотични и социологически подходи за анализ на корпоративната комуникация.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" в професионално направление "3.8. Икономика".

прочети още
Бранд мениджмънт (на английски език)
 • проф. Иван Младенов, д.н. OOOK019 Семиотика (на англ. ез.)
 • проф. д-р Дияна Янкова BCRM107 Формално общуване на английски език
 • проф. д-р Кристиан Банков ADVB766 Визия и комуникация на търговската марка OOOK019 Семиотика (на англ. ез.) SEMM704 Социология на консумтивното общество SEMM713 Срещи с бранд мениджърите в България I част (гост-лектор) SEMM715 Семинар: EFSS с финален тест SEMM720 Бранд мениджмънт 1 SEMM723 Семиотични изследвания на търговската марка SEMM736 Семинар: Срещи с бранд мениджърите в България II (гост лектор) SEMM740 Бранд мениджмънт 2 SEMM750 Магистърски стаж по бранд мениджмънт SMMB611 Самостоятелна работа: упражнения по семиотичен анализ - II част SMMB706 Семинар: "Семиотични теории на медиите"
 • проф. д-р Събина Ракарова MBAM001 Теория на пазарната икономика MBAM034 Самостоятелна работа: Теория на пазарната икономика
 • доц. д-р Албена Павлова SEMM730 Самостоятелна работа: Употреби на еротиката в брандинга
 • доц. д-р Анита Касабова OOOK019 Семиотика (на англ. ез.)
 • доц. д-р Борислав Георгиев SEMM705 Институциите на онлайн комуникациите SEMM710 Практика: Езиково редактиране на магистърската дипломна работа SMMB706 Семинар: "Семиотични теории на медиите"
 • доц. д-р Евелина Христова SEMM743 Вътрешни комуникации - корпоративна идентичност и имидж
 • доц. д-р Мария Нейкова BCRM001 Четене и интерпретация на бизнес информационни текстове
 • доц. д-р Надежда Димова SEMM714 Самостоятелна работа: Маркетинг мениджмънт 1
 • доц. д-р Соня Алексиева SEMM725 Ивент мениджмънт
 • доц. д-р Стефан Стефанов BCRM414 Самостоятелна работа: Световни бизнес корпорации MBAM001 Теория на пазарната икономика SEMM702 Международен бизнес
 • доц. д-р Татяна Фед SEMM741 Вербална бизнес комуникация
 • гл. ас. д-р Владимир Маринов SEMM744 Културен брандинг
 • гл. ас. д-р Димитър Трендафилов SEMM700 Маркетинг мениджмънт SEMM706 Пазарни изследвания SEMM713 Срещи с бранд мениджърите в България I част (гост-лектор) SEMM714 Самостоятелна работа: Маркетинг мениджмънт 1 SEMM720 Бранд мениджмънт 1 SEMM734 Самостоятелна работа: Маркетинг мениджмънт 2 SEMM735 Самостоятелна работа: Бранд мениджмънт 1 SEMM736 Семинар: Срещи с бранд мениджърите в България II (гост лектор) SEMM740 Бранд мениджмънт 2 SEMM744 Културен брандинг SMMB713 Практика: "Семиотични изследвания на комерсиални уебсайтове"
 • гл. ас. д-р Елена Спасова SEMM702 Международен бизнес SEMM721 Фирмени стратегии в конкурентна среда
 • гл. ас. д-р Иво Ив. Велинов SEMM617 Комуникации и култура в епохата на маркетинга SEMM704 Социология на консумтивното общество SEMM711 Самостоятелна работа: Онлайн брандинг и реклама SEMM712 Практика: Лаборатория за изследване на търговските марки I част SEMM731 Практика: Лаборатория за изследване на търговските марки SEMM733 Самостоятелна работа: Луксозен брандинг: ексклузивни стратегии и лайфстайл SEMM746 Луксозен брандинг: ексклузивни стратегии и лайфстайл SEMM750 Магистърски стаж по бранд мениджмънт
 • гл. ас. д-р Рени Янкова SEMM703 Онлайн брандинг и реклама SEMM713 Срещи с бранд мениджърите в България I част (гост-лектор) SEMM724 ПР бранд стратегии SEMM732 Самостоятелна работа: ПР бранд стратегии SEMM733 Самостоятелна работа: Луксозен брандинг: ексклузивни стратегии и лайфстайл SEMM736 Семинар: Срещи с бранд мениджърите в България II (гост лектор)
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова SEMM725 Ивент мениджмънт
 • гл. ас. Бойка Бъчварова SEMM715 Семинар: EFSS с финален тест SEMM716 Практика по публично представяне
 • ас. Георги Цонев SEMM705 Институциите на онлайн комуникациите SEMM710 Практика: Езиково редактиране на магистърската дипломна работа SEMM742 Инструменти за представяне в публичното пространство SEMM750 Магистърски стаж по бранд мениджмънт
 • Албена Чобанова CASB665 Интегрирани маркетингови комуникации CASB823 Самостоятелна работа "Управление на рекламна кампания" CASB865 Самостоятелна работа "Управление на рекламна агенция" SEMM722 Рекламният процес: структура и мениджмънт
 • Венцислав Стоилов SEMM726 Основи на мениджмънта на интелектуалната собственост
 • Иван Стоев SEMM700 Маркетинг мениджмънт
 • Светослав Билярски SEMM701 Бранд билдинг
 • Ягодина Къртунова SEMM703 Онлайн брандинг и реклама SEMM713 Срещи с бранд мениджърите в България I част (гост-лектор) SEMM736 Семинар: Срещи с бранд мениджърите в България II (гост лектор)