Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага подготовка на студентите в областта на финансово-счетоводния мениджмънт и застраховането. Подбраните курсове съответстват на най-добрите образци в университетското образование. Обучението през първата година се организира в специализирани курсове в областта на счетоводството, мениджмънта, застраховането и финансите: Счетоводство на предприятието (за напреднали), Методи за анализ на риска, Правен режим на финансовото управление, Счетоводно-информационно осигуряване на управлението, Данъчно облагане, Стандартизация в счетоводството, Застрахователно и осигурително счетоводство и др., и в извън аудиторни учебни форми: самостоятелни работи, проекти и семинари.

През втората година обучението в програмата е профилирано в две специализации: Финансово-счетоводен мениджмънт, включваща курсове по Съдебни финансово-счетоводни експертизи, Стратегически финансов мениджмънт, Отчитане на взаимоотношенията с републиканския и местните бюджети и др., и Застраховане, включваща курсове по Финансов мениджмънт на застрахователното дружество, Управление на риска в застраховането, Застрахователен контрол и надзор, Актюерство и др.

МП "Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане" е съвместна програма между НБУ и Института по математика и информатика при БАН.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане
 • проф. Иван Ланджев, д.н. FSMM204 Сигурност на данните FSMM214 Самостоятелна работа: Сигурност на данните
 • проф. Стефан Додунеков, д. м. н. FSMM204 Сигурност на данните FSMM214 Самостоятелна работа: Сигурност на данните
 • проф. д-р Иванка Данева FSMM104 Пенсионно и здравно осигуряване FSMM113 Самостоятелна работа: Пенсионно и здравно осигуряване MBAM065 Финансови институции MBAM072 Самостоятелна работа: Финансови институции
 • проф. д-р Николай Арабаджийски FSMM324 Мениджмънт на публичния сектор
 • проф. д-р Радослав Цончев MBAM002 Количествени методи в икономиката
 • проф. д-р Събина Ракарова MBAM034 Самостоятелна работа: Теория на пазарната икономика
 • доц. Тодор Коларов, д.н. MBAM430 Търговско право
 • доц. д-р Ангел Георгиев MBAM066 Корпоративен мениджмънт MBAM073 Самостоятелна работа: Корпоративен мениджмънт
 • доц. д-р Валентина Александрова FSMM103 Правен режим на финансовото управление
 • доц. д-р Венцислав Василев FSMM350 Стаж
 • доц. д-р Диана Петрова FSMM201 Счетоводно-информационно осигуряване на управлението FSMM211 Самостоятелна работа: Счетоводно-информационно осигуряване на управлението
 • доц. д-р Димитрина Полимирова-Николова FSMM321 Информационни технологии в счетоводството и финансите FSMM346 Информационни технологии в застраховането
 • доц. д-р Димитър Атанасов FSMM342 Моделиране на преживяване и смъртност
 • доц. д-р Красимир Йорданов FSMM106 Вътрешен контрол и одит FSMM115 Самостоятелна работа: Вътрешен контрол и одит FSMM200 Финансов контрол и одиторски стандарти FSMM210 Самостоятелна работа: Финансов контрол и одиторски стандарти FSMM340 Управление на риска в застраховането FSMM343 Застрахователен контрол и надзор
 • доц. д-р Кристиян Хаджиев FSMM118 Проект: Финансиране и управление на проекти
 • доц. д-р Лилия Рангелова-Петкова FSMM205 Стандартизация в счетоводството FSMM215 Самостоятелна работа: Стандартизация в счетоводството
 • доц. д-р Мая Начкова FSMM206 Застрахователно и осигурително счетоводство FSMM216 Самостоятелна работа: Застрахователно и осигурително счетоводство
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBAM010 Банково дело MBAM013 Финанси MBAM030 Самостоятелна работа: Банково дело MBAM036 Самостоятелна работа: Финанси MBAM065 Финансови институции MBAM072 Самостоятелна работа: Финансови институции
 • доц. д-р Румен Ерусалимов FSMM344 Актюерство FSMM347 Застрахователен пазар и продукти FSMM348 Финансов мениджмънт на застрахователното дружество
 • доц. д-р Станислава Георгиева FSMM107 Счетоводство на предприятието FSMM117 Самостоятелна работа: Счетоводство на предприятието FSMM201 Счетоводно-информационно осигуряване на управлението FSMM205 Стандартизация в счетоводството FSMM211 Самостоятелна работа: Счетоводно-информационно осигуряване на управлението FSMM215 Самостоятелна работа: Стандартизация в счетоводството FSMM322 Отчитане на взаимоотношенията с републиканския и местните бюджети FSMM330 Стаж FSMM350 Стаж MBAM012 Счетоводство MBAM035 Самостоятелна работа: Счетоводство MBAM064 Национални счетоводни стандарти MBAM071 Самостоятелна работа: Национални счетоводни стандарти
 • доц. д-р Стефан Стефанов MBAM001 Теория на пазарната икономика MBAM034 Самостоятелна работа: Теория на пазарната икономика
 • доц. д-р Юлиана Пенева FSMM321 Информационни технологии в счетоводството и финансите FSMM346 Информационни технологии в застраховането
 • гл. ас. д-р Виктор Аврамов FSMM102 Методи за анализ на риска FSMM112 Самостоятелна работа: Методи за анализ на риска
 • гл. ас. д-р Емил Калчев FSMM207 Данъчно облагане FSMM217 Проект: Данъчно облагане FSMM326 Капиталово бюджетиране
 • гл. ас. д-р Ирена Николова MBAM060 Глобални финанси MBAM067 Самостоятелна работа: Глобални финанси
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров FSMM325 Стратегически финансов мениджмънт MBAM013 Финанси MBAM036 Самостоятелна работа: Финанси
 • гл. ас. д-р Марин Маринов FSMM326 Капиталово бюджетиране
 • гл. ас. д-р Пламен Илиев FSMM320 Съдебни финансово-счетоводни експертизи MBAM063 Теория на контрола MBAM070 Самостоятелна работа: Теория на контрола
 • гл. ас. д-р Ралица Димитрова FSMM105 Финансово-стопански анализ FSMM114 Самостоятелна работа: Финансово-стопански анализ FSMM325 Стратегически финансов мениджмънт MBAM062 Четене на финансов отчет
 • гл. ас. д-р Цветелина Маринова FSMM108 Финансиране и управление на проекти FSMM118 Проект: Финансиране и управление на проекти MBAM061 Световна икономика MBAM068 Самостоятелна работа: Световна икономика
 • д-р Ива Никифорова FSMM323 Банково и бюджетно счетоводство
 • д-р Младен Младенов FSMM103 Правен режим на финансовото управление FSMM202 Застрахователно право FSMM212 Проект: Застрахователно право MBAM494 Самостоятелна работа: Търговско право
 • Александър Свраков FSMM207 Данъчно облагане FSMM217 Проект: Данъчно облагане