Счетоводство и одитинг

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага подготовка на студентите в областта на счетоводството и одитинга. Подбраните курсове съответстват на най-добрите образци в уПрограмата предлага подготовка на студентите в областта на счетоводството и одитинга. Подбраните курсове съответстват на най-добрите образци в университетското образование. Обучението през първата година се организира в специализирани курсове в областта на счетоводството на предприятието, управленското счетоводство, данъчното облагане, финансовия контрол и одиторските стандарти, международните счетоводни стандарти, управлението на риска и вътрешния контрол, анализа на финансовите отчети, консолидираните финансови отчети и др. Предвидени са и извън аудиторни учебни форми, в т.ч. самостоятелни работи, проекти и семинари.

През втората година обучението в програмата е профилирано в две специализации:

- Специализация Счетоводство, включваща курсове по данъчно счетоводство, информационни системи и технологии, счетоводство на банките, счетоводство на застрахователните и осигурителните дружества, счетоводство на предприятията с нестопанска цел, счетоводство в аграрния сектор и осигурителни схеми;

- Сперицализация Одитинг, включваща курсове по данъчен и осигурителен контрол, одит в публичния сектор, одит и оценка на проекти, банков одит, социален одит, митнически контрол и системи за управленски контрол.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

ър".

прочети още
Счетоводство и одитинг
 • проф. Екатерина Матеева-Стоянова, д.н. MBAM430 Търговско право MBAM494 Самостоятелна работа: Търговско право
 • проф. д-р Атанас Льондев MBAM473 Банков контрол MBAM476 Митнически контрол
 • проф. д-р Иванка Данева MBAM589 Осигурителни схеми
 • проф. д-р Иванка Данева MBAM065 Финансови институции MBAM072 Самостоятелна работа: Финансови институции MBAM472 Данъчен и осигурителен контрол
 • проф. д-р Радослав Цончев MBAM002 Количествени методи в икономиката
 • проф. д-р Събина Ракарова MBAM001 Теория на пазарната икономика MBAM034 Самостоятелна работа: Теория на пазарната икономика
 • доц. д-р Ангел Георгиев MBAM066 Корпоративен мениджмънт MBAM073 Самостоятелна работа: Корпоративен мениджмънт
 • доц. д-р Димитрина Полимирова-Николова MBAM588 Информационни системи и технологии
 • доц. д-р Красимир Йорданов MBAM063 Теория на контрола MBAM070 Самостоятелна работа: Теория на контрола MBAM417 Финансов контрол и одиторски стандарти MBAM421 Семинар: Финансов контрол и одиторски стандарти MBAM429 Стаж: Счетоводство MBAM470 Одит в публичния сектор MBAM474 Социален одит MBAM475 Одит и оценка на проекти MBAM493 Стаж: Одитинг MBAM577 Управление на риска и вътрешен контрол MBAM579 Самостоятелна работа: Управление на риска и вътрешен контрол
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBAM010 Банково дело MBAM013 Финанси MBAM030 Самостоятелна работа: Банково дело MBAM036 Самостоятелна работа: Финанси MBAM065 Финансови институции MBAM072 Самостоятелна работа: Финансови институции
 • доц. д-р Светлана Найденова MBAM420 Самостоятилна работа: Международни счетоводни стандарти MBAM426 Консолидиран финансов отчет MBAM437 Международни счетоводни стандарти MBAM584 Самостоятелна работа: Консолидиран финансов отчет
 • доц. д-р Станислава Георгиева MBAM012 Счетоводство MBAM035 Самостоятелна работа: Счетоводство MBAM064 Национални счетоводни стандарти MBAM071 Самостоятелна работа: Национални счетоводни стандарти MBAM416 Счетоводство на предприятието MBAM419 Самостоятелна работа: Счетоводство на предприятието MBAM420 Самостоятилна работа: Международни счетоводни стандарти MBAM437 Международни счетоводни стандарти MBAM448 Управленско счетоводство MBAM463 Счетоводство в аграрния сектор MBAM490 Самостоятелна работа: Управленско счетоводство MBAM581 Данъчно счетоводство MBAM584 Самостоятелна работа: Консолидиран финансов отчет MBAM586 Счетоводство на предприятие с нестопанска цел
 • доц. д-р Стефан Стефанов MBAM001 Теория на пазарната икономика
 • гл. ас. д-р Емил Калчев MBAM425 Данъчно облагане MBAM457 Семинар: Данъчно облагане
 • гл. ас. д-р Ирена Николова MBAM060 Глобални финанси MBAM067 Самостоятелна работа: Глобални финанси
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров MBAM013 Финанси MBAM036 Самостоятелна работа: Финанси
 • гл. ас. д-р Ралица Димитрова MBAM062 Четене на финансов отчет MBAM069 Самостоятелна работа: Четене на финансов отчет MBAM398 Анализ на финансови отчети MBAM583 Семинар: Анализ на финансови отчети
 • гл. ас. д-р Цветелина Маринова MBAM061 Световна икономика MBAM068 Самостоятелна работа: Световна икономика
 • ас. Карина Симова MBAM012 Счетоводство MBAM035 Самостоятелна работа: Счетоводство MBAM416 Счетоводство на предприятието MBAM426 Консолидиран финансов отчет MBAM429 Стаж: Счетоводство MBAM463 Счетоводство в аграрния сектор MBAM493 Стаж: Одитинг
 • д-р Димитър Матев MBAM474 Социален одит
 • д-р Елица Бойчева MBAM587 Счетоводство на застрахователните и осигурителните дружества
 • д-р Ива Маркова MBAM585 Счетоводство на банките
 • д-р Ивелина Петкова MBAM475 Одит и оценка на проекти
 • д-р Младен Младенов MBAM454 Данъчен процес MBAM455 Самостоятелна работа: Данъчен процес
 • д-р Надежда Петрова MBAM471 Системи за управленски контрол
 • Аксения Добазова   MBAM587 Счетоводство на застрахователните и осигурителните дружества
 • Александър Свраков MBAM425 Данъчно облагане
 • Иван Нейков MBAM441 Трудово и осигурително право MBAM467 Самостоятелна работа: Трудово и осигурително право
 • Искра Петрова MBAM418 Специализиран английски език MBAM422 Самостоятелна работа: Специализиран английски език
 • Тодор Шопов MBAM473 Банков контрол