Философия

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Философия на морала, правото и политиката, Обща социология, Естетика и теория на изкуството, Политология, Философия на науката; общообразователни курсове в областта на социалните, стопанските и правните науки. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Философия
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. GENB014 Политология
 • проф. Боряна Пирьова, д.н. GENB033 Невробиологични основи на човешкото поведение
 • проф. Георги Фотев, д.н. OOOK092 Рисковото общество
 • проф. Кольо Коев, д.н. OOOK055 Всекидневният свят PHIB735 Феноменология
 • проф. Пепка Бояджиева, д.н. OOOK034 Университетски светове
 • проф. Румен Даскалов, д.н. OOOK087 Социални промени в България (1878-1944 г.)
 • проф. д-р Анна Кръстева GENB014 Политология
 • проф. д-р Веселин Методиев GENB019 Историческото познание
 • проф. д-р Георг Краев GENB026 Човешката култура
 • проф. д-р Димитър Вацов GENB028 Философия на морала, правото и политиката OOOK088 Граждани и гражданско общество OOOK139 Съвременни философски въпроси PHIB560 Емпиризъм и прагматизъм PHIB617 Социална философия PHIB634 Политическа философия PHIB716 Философия на Лудвиг Витгенщайн PHIB717 Аналитична философия PHIB733 Философията на Ницше PHIB863 Стаж: Организиране, участие и медийно отразяване на научни конференции и семинари
 • проф. д-р Екатерина Михайлова OOOK073 Що е парламентарна държава - история и функциониране
 • проф. д-р Лидия Денкова GENB029 Естетика и теория на изкуството OOOK030 Основен курс по етика OOOK088 Граждани и гражданско общество PHIB507 Платон и платонизмът PHIB520 Семинар "Философско кафене" (европейски диалози) PHIB638 Философска естетика PHIB702 Семинар: Приложни етики - ателие за изследване на професионални общности PHIB710 Философия и метафизика на XVII век: Паскал, Спиноза, Лайбниц
 • проф. д-р Лилия Гурова GENB027 Философия на науката
 • проф. д-р Мартин Канушев GENB010B Обща социология OOOK100 "Лудост" и "престъпление" в съвременните общества PHIB725 Философията на Фройд
 • проф. д-р Тома Томов GENB042 Отношения между хората
 • проф. д-р Христо Тодоров GENB019 Историческото познание GENB028 Философия на морала, правото и политиката OOOK003 Основни философски понятия OOOK033 Що е философия OOOK088 Граждани и гражданско общество PHIB521 Семинар "Ad hoc курс - І част" PHIB617 Социална философия PHIB631 Семинар "Ad hoc курс - ІІ част" PHIB634 Политическа философия PHIB704 Философията на Кант PHIB862 Практика: Реализация на самостоятелен изследователски проект по стандарт за научна публикация
 • доц. Боян Манчев, д.н. PHIB826 Структурализъм и постструктурализъм
 • доц. д-р Антоний Гълъбов GENB010B Обща социология
 • доц. д-р Евгения Христова GENB033 Невробиологични основи на човешкото поведение
 • доц. д-р Екатерина Тодорова GENB033 Невробиологични основи на човешкото поведение
 • доц. д-р Маргарита Станкова GENB033 Невробиологични основи на човешкото поведение
 • доц. д-р Росен Люцканов OOOK110 Практическа логика
 • доц. д-р Теодора Карамелска OOOK142 Нови младежки култури и алтернативни групи
 • доц. д-р Христо Гьошев OOOK033 Що е философия OOOK197 Древноизточна философия и култура PHIB403 Философски теории за истината PHIB512 Философията на Хегел PHIB561 Практика: Работа с електронни ресурси и оформяне на идея за изследователски проект PHIB634 Политическа философия PHIB637 Кантовата традиция във философията PHIB639 Философия на съзнанието и действието PHIB707 Декарт и модерният рационализъм PHIB719 Критическа теория и съвременна социална критика PHIB835 Философия на морала
 • доц. д-р Ясен Захариев OOOK002 Кратък курс по философия OOOK143 Култура и география на виното PHIB408 Философия на вкуса PHIB524 Справедливост и щастие в "Държавата" на Платон и "Никомахова етика" на Аристотел PHIB635 Смисъл и ценности във философията на екзистенциализма PHIB717 Аналитична философия PHIB737 Свободна воля и/или необходимост PHIB845 Философия, фентъзи, фантастика PHIB864 Стаж в архива на НБУ
 • гл. ас. д-р Иван Начев GENB014 Политология
 • гл. ас. д-р Невена Димова OOOK095 Завладяването на Америка (Цветан Тодоров)
 • гл. ас. д-р Росица Генчева OOOK095 Завладяването на Америка (Цветан Тодоров)
 • гл. ас. д-р Сергей Стефанов OOOK176 Култура и философия на насилието PHIB409 Човекът в античния свят PHIB507 Платон и платонизмът PHIB561 Практика: Работа с електронни ресурси и оформяне на идея за изследователски проект PHIB633 Човекът в средновековния свят PHIB703 Аристотел и аристотелизмът PHIB729 Религия и политика PHIB736 Ренесансът: философия, култура, изкуство PHIB864 Стаж в архива на НБУ