Телекомуникации

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Електроника, Електронни съобщения, Телекомуникационни технологии, Математическо и симулационно моделиране, Мрежово инжинерство; практически курсове като - Инсталиране и конфигуриране на компютърни системи, Цифрови системи, Приложен софтуер, Дигитално видео и аудио и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми, разпределени в четири модула, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Телекомуникации
 • проф. Ервин Фердинандов, д.н. TCMB628 Влакнестооптични комуникационни системи
 • проф. Стефан Куцаров, д.н. GENB004A Електроника GENB037 Основи на телекомуникациите TCMB011 Цифрови интегрални схеми TCMB019 Електронни елементи и прибори TCMB024 Измервания на електронни схеми TCMB401 Аналогови интегрални схеми TCMB520 Приложна схемотехника TCMB527 Практика: Цифрови и аналогови интегрални схеми TCMB533 Комуникационни и компютърни интерфейси TCMB625 Приложна цифрова схемотехника TCMB701 Микровълнова техника и технологии
 • проф. Цветан Георгиев, д.н. GENB053 Физика и астрономия
 • проф. д-р Велина Славова GENB006 Увод в алгоритмите и програмирането
 • проф. д-р Веселин Методиев GENB052 Граждански права и задължения в българската държава и общество XIX-XXI век
 • проф. д-р Вилма Стоянова GENB056 Неорганична и органична химия
 • проф. д-р Димитър Вацов GENB028 Философия на морала, правото и политиката
 • проф. д-р Екатерина Михайлова GENB052 Граждански права и задължения в българската държава и общество XIX-XXI век
 • проф. д-р Иван Драганов TCMB629 Бизнес планиране и програмиране на FM радио TCMB723 Бизнес планиране и управление на телевизионен канал TCMB800 Социални мрежи и бизнес приложения TCMB890 Регулация и лицензиране на електронни медии
 • проф. д-р Пламен Цветков TCMB002 Увод в електротехниката TCMB008 Основи на измерванията в телекомуникациите TCMB302 Електрозахранване на телекомуникационни системи TCMB500 Компютърно базирани методи за измерване в комуникациите TCMB613 Измерване в радиокомуникациите TCMB633 Анализ и синтез на системи с LabView TCMB666 Практика: Измервания в безжичните мрежи TCMB763 Измерване и моделиране на зоната на покритие в системите за наземно и сателитно радиопредаване
 • проф. д-р Христо Тодоров GENB028 Философия на морала, правото и политиката
 • проф. Антони Славински SECB810 Информационно осигуряване на управлението TCMB631 Разпределение на радиочестотния спектър и радиослужби
 • проф. Маргарита Петкова TCMB732 Инженеринг на корпоративни мрежи TCMB735 Сигнализации и комуникационни протоколи в телекомуникациите TCMB787 Мрежи и технологии за корпоративни комуникации TCMB893 Мрежи и технологии за корпоративни комуникации (VoIP) TCMB895 Качество на обслужване в телекомуникационните мрежи
 • доц. д-р Александър Сладкаров TCMB701 Микровълнова техника и технологии TCMB821 Измерване на микровълнова техника
 • доц. д-р Анушка Станчева TCMB501 Въведение в телекомуникационните технологии и стандарти TCMB526 Проект: Цифрови комуникации TCMB529 Мобилни клетъчни радиомрежи - I част TCMB605 Електромагнитна съвместимост TCMB631 Разпределение на радиочестотния спектър и радиослужби TCMB666 Практика: Измервания в безжичните мрежи TCMB700 Съвременни мрежи за радио и телевизионно разпръскване TCMB763 Измерване и моделиране на зоната на покритие в системите за наземно и сателитно радиопредаване
 • доц. д-р Валентин Ценов TCMB007 Основи на икономиката в телекомуникациите TCMB508 Бизнес планиране и управление на телекомуникационен оператор TCMB554 Проект: Бизнес планиране и управление на телекомуникационен оператор TCMB896 Стаж:Проектиране на телекомуникационни мрежи
 • доц. д-р Васил Къдрев TCMB532 Скриптове за автоматизация и управление на мрежови възли и телекомуникационни системи TCMB536 Технологии за виртуализация на телекомуникационни услуги TCMB628 Влакнестооптични комуникационни системи TCMB634 Мобилни клетъчни радиомрежи - II част TCMB636 MPLS базирани опорни мрежи и протоколи TCMB708 Цифрови системи и мрежи TCMB732 Инженеринг на корпоративни мрежи TCMB735 Сигнализации и комуникационни протоколи в телекомуникациите TCMB765 Методи и технологии за разкриване и одит на мрежови инфраструктури TCMB766 Стаж: Инсталиране и конфигуриране на мрежови устройства TCMB787 Мрежи и технологии за корпоративни комуникации TCMB892 Софтуерно дефинирани мрежи (SDN) TCMB893 Мрежи и технологии за корпоративни комуникации (VoIP) TCMB895 Качество на обслужване в телекомуникационните мрежи TCMB896 Стаж:Проектиране на телекомуникационни мрежи
 • доц. д-р Владимир Сотиров GENB035 Езикът на формалното
 • доц. д-р Георги Илиев GENB001A Математика TCMB017 Математическо и симулационно моделиране - системен подход TCMB020 Математическо моделиране - мрежови подход TCMB301 Математически методи за мрежова оптимизация TCMB528 Практика: Приложно математическо моделиране на телекомуникационни системи TCMB534 Практика: Приложно моделиране на телекомуникационни мрежи TCMB659 Основни принципи на информационното общество
 • доц. д-р Георги Петров TCMB480 Многоканално общуване - изкуството да реагираш адекватно (Unify Communications - the Art to Respond) (на английски език) TCMB503 Цифрови модулации за безжични комуникации TCMB505 Цифрова обработка на сигналите TCMB507 Увод в програмируемите логически устройства TCMB530 Администриране на потребителски профили и бази данни TCMB563 Корпоративни телекомуникационни системи и приложения TCMB632 Linux базирани мрежови устройства TCMB729 Стаж: Телекомуникационни технологии и услуги TCMB836 Стаж: Телекомуникационни системи TCMB838 Разработка на компютърни системи с отворени хардуерни платформи
 • доц. д-р Елисавета Гурова TCMB731 Инструменти и техники за управление на знанията
 • доц. д-р Иван Богомилов SECB810 Информационно осигуряване на управлението TCMB507 Увод в програмируемите логически устройства TCMB522 Софтуерни системи за автоматизирано планиране TCMB563 Корпоративни телекомуникационни системи и приложения TCMB564 Интернет търговия и електронни платежни инструменти TCMB632 Linux базирани мрежови устройства TCMB734 Надеждност и сигурност на компютърни и мрежови ресурси TCMB862 Интернет базирани мрежи и протоколи
 • доц. д-р Петя Асенова GENB005 Основи на информатиката
 • доц. д-р Полина Михова TCMB530 Администриране на потребителски профили и бази данни
 • доц. д-р Росен Пасарелски TCMB006 Въвдение в компютърните и комуникационни системи TCMB021 Инсталиране и конфигуриране на компютърни системи TCMB315 Приложен софтуер за компютърни и телекомуникационни системи TCMB406 Увод в мобилните комуникации TCMB526 Проект: Цифрови комуникации TCMB621 Основи на радиокомуникациите TCMB627 Кабелни и безжични мрежи TCMB635 Инсталиране и поддръжка на WEB услуги TCMB666 Практика: Измервания в безжичните мрежи TCMB721 Системи за фиксирани радиокомуникации TCMB724 Системи за безжичен пренос на данни TCMB729 Стаж: Телекомуникационни технологии и услуги TCMB766 Стаж: Инсталиране и конфигуриране на мрежови устройства TCMB801 Системи за мобилни радиокомуникации TCMB821 Измерване на микровълнова техника TCMB836 Стаж: Телекомуникационни системи TCMB896 Стаж:Проектиране на телекомуникационни мрежи
 • доц. Стефан Стефанов TCMB801 Системи за мобилни радиокомуникации
 • гл. ас. д-р Валентина Иванова GENB005 Основи на информатиката
 • гл. ас. д-р Илия Пенджуров TCMB530 Администриране на потребителски профили и бази данни
 • гл. ас. д-р Николай Милованов TCMB018 Увод в мрежовото инжeнерство TCMB532 Скриптове за автоматизация и управление на мрежови възли и телекомуникационни системи TCMB536 Технологии за виртуализация на телекомуникационни услуги TCMB636 MPLS базирани опорни мрежи и протоколи TCMB729 Стаж: Телекомуникационни технологии и услуги TCMB765 Методи и технологии за разкриване и одит на мрежови инфраструктури TCMB766 Стаж: Инсталиране и конфигуриране на мрежови устройства TCMB892 Софтуерно дефинирани мрежи (SDN) TCMB896 Стаж:Проектиране на телекомуникационни мрежи
 • гл. ас. д-р Тереза Стефанова GENB004A Електроника GENB037 Основи на телекомуникациите TCMB002 Увод в електротехниката TCMB009 Излъчване и разпространение на електромагнитни вълни TCMB022 Комуникационни аудио устройства и системи TCMB024 Измервания на електронни схеми TCMB025 Комуникационни видео устройства и системи TCMB500 Компютърно базирани методи за измерване в комуникациите TCMB502 Процеси и устройства в радиокомуникациите TCMB520 Приложна схемотехника TCMB527 Практика: Цифрови и аналогови интегрални схеми TCMB625 Приложна цифрова схемотехника TCMB633 Анализ и синтез на системи с LabView TCMB637 Проект: Системи за телеметрия и управление TCMB729 Стаж: Телекомуникационни технологии и услуги TCMB836 Стаж: Телекомуникационни системи
 • гл. ас. д-р Филип Андонов GENB006 Увод в алгоритмите и програмирането
 • гл. ас. Аделина Алексиева-Петрова TCMB637 Проект: Системи за телеметрия и управление
 • д-р Георги Шарков TCMB734 Надеждност и сигурност на компютърни и мрежови ресурси
 • д-р Людмил Дуриданов TCMB480 Многоканално общуване - изкуството да реагираш адекватно (Unify Communications - the Art to Respond) (на английски език) TCMB800 Социални мрежи и бизнес приложения
 • Ангел Александров TCMB008 Основи на измерванията в телекомуникациите TCMB009 Излъчване и разпространение на електромагнитни вълни TCMB022 Комуникационни аудио устройства и системи TCMB025 Комуникационни видео устройства и системи TCMB502 Процеси и устройства в радиокомуникациите TCMB613 Измерване в радиокомуникациите TCMB631 Разпределение на радиочестотния спектър и радиослужби