Политически науки

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Политология, Основи на правото, Обща социология, Философия на морала, правото и политиката, История на България, Въведение в икономиката, Държавно и публично управление; практически курсове в областта на политическите науки, международните отношения и европейската интеграция. През третата и четвъртата година обучението се организира в три модула, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми и водят до професионална квалификация.

прочети още
Политически науки
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. GENB014 Политология POLB058 Практика POLB066 Стаж POLB067 Стаж POLB071 Политическите идеи на мислителите POLB075 Модерните политически идеологии POLB084 Международните системи: традиции и динамика POLB087 Практика POLB094 Международните отношения в двуполюсния свят POLB109 Семинар: Избори и изборни практики POLB136 Семинар: Дипоматическа практика POLB175 Семинар: Съвременни теории на международните отношения POLB176 Семинар: Сравнителни политики в Централна и Източна Европа POLB220 Съвременни теории на международните отношения POLB250 Политически култури в ЕС POLB267 Дипломатическа практика POLB273 Сравнителни политики в Централна и Източна Европа
 • проф. Евгения Иванова, д.н. POLB058 Практика POLB066 Стаж POLB067 Стаж POLB083 Нации и национализми в Европа POLB087 Практика POLB093 Българската нация и нейните общности POLB174 Семинар: Балканите в преход към демокрация POLB274 Балканите в преход към демокрация POLB277 Политики към малцинствата на Балканите POLB284 Политика на разширяване на ЕС
 • проф. Райна Николова, д.н. GENB016B Основи на правото
 • проф. Румен Даскалов, д.н. GENB055 Българското общество 1878 - 1939 г.
 • проф. д-р Анна Кръстева GENB014 Политология POLB058 Практика POLB066 Стаж POLB067 Стаж POLB070 Права на човека POLB073 Политическа антропология POLB087 Практика POLB122 Политическо поведение POLB125 Дигитална политика POLB130 Семинар: Политическо поведение POLB133 Семинар: Дигитална политика POLB223 Европейска миграционна политика POLB231 Семинар: Европейска миграционна политика POLB269 Европейска миграционна политика POLB283 Политики на граници и управление на различията
 • проф. д-р Димитър Вацов GENB028 Философия на морала, правото и политиката
 • проф. д-р Евгений Дайнов POLB072 Институции,протест и революция в 21-ви век POLB153 Свобода и подчинение в 21-ви век.
 • проф. д-р Людмил Георгиев POLB141 Държавно и местно самоуправление
 • проф. д-р Мартин Канушев GENB010B Обща социология
 • проф. д-р Николай Арабаджийски GENB015 Държавно и публично управление
 • проф. д-р Христо Георгиев POLB254 Национална сигурност
 • проф. д-р Христо Тодоров GENB028 Философия на морала, правото и политиката
 • проф. д-р Цветанка Чолова GENB022 История на България
 • доц. д-р Антоний Гълъбов GENB010B Обща социология POLB056 Практика POLB057 Практика POLB060 Стаж POLB061 Стаж POLB142 Планиране, оценка и анализ на публични политики POLB225 Администрация на публичните политики на ЕС POLB233 Семинар: Администрация на публичните политики на ЕС POLB234 Регионално партньорство и трансгранично сътрудничество POLB244 Регионално партньорство и трасгранично сътрудничество
 • доц. д-р Виктор Аврамов POLB135 Семинар: Управление на глобалната икономическа система
 • доц. д-р Добрин Канев POLB064 Стаж POLB065 Стаж POLB074 Политическа социология POLB085 Демокрация - модели и практики POLB095 Съвременният политически процес в България POLB120 Стратегии в публичното управление POLB128 Семинар: Стратегии в публичното управление POLB148 Политически кампании POLB156 Политическа система на ЕС: Парти и групи на интереси в демокрацията на ЕС POLB159 Политически системи на страните от ЕС POLB170 Семинар: Политическата система на ЕС: Партии и групи на интереси в демокрацията на ЕС POLB172 Семинар: Политически системи на страните на ЕС POLB507 Практика POLB607 Практика
 • доц. д-р Евелина Стайкова POLB064 Стаж POLB065 Стаж POLB070 Права на човека POLB122 Политическо поведение POLB125 Дигитална политика POLB130 Семинар: Политическо поведение POLB133 Семинар: Дигитална политика POLB223 Европейска миграционна политика POLB231 Семинар: Европейска миграционна политика POLB242 Политики на равнопоставеност POLB250 Политически култури в ЕС POLB252 Европейско гражданство POLB269 Европейска миграционна политика POLB283 Политики на граници и управление на различията POLB507 Практика POLB607 Практика
 • доц. д-р Ирена Бокова POLB073 Политическа антропология
 • доц. д-р Лъчезар Стоянов GENB022 История на България
 • доц. д-р Маргарита Шивергева POLB056 Практика POLB057 Практика POLB060 Стаж POLB061 Стаж POLB081 Политическа икономия POLB091 Световна икономика POLB135 Семинар: Управление на глобалната икономическа система POLB143 Принципи на икономическите политики POLB144 Бюджетна политика и финансово управление POLB173 Семинар: Управление на глобалната икономическа система POLB221 Общи политики на ЕС POLB229 Семинар: Общи политики на ЕС POLB243 Принципи на икономическите политики POLB245 Политика на съседство на ЕС POLB247 Фондове и проекти на ЕС POLB266 Управление на глобалната икономическа система POLB286 Икономическа и финансова политика на ЕС
 • доц. д-р Мирианна Майер POLB058 Практика POLB066 Стаж POLB067 Стаж POLB087 Практика POLB121 Политика и медии в 21-ви век POLB129 Семинар: Политика и медии в 21-ви век POLB146 Семинар: Международен тероризъм POLB147 Семинар: Съвременни международни конфликти POLB151 Религия и политика POLB270 Международен тероризъм POLB271 Съвременни международни конфликти POLB278 Геополитика на Близкия изток POLB288 Сравнителни политики в Близкия изток
 • доц. д-р Михаил Иванов POLB070 Права на човека
 • доц. д-р Момчил Баджаков POLB064 Стаж POLB065 Стаж POLB105 Политически анализ POLB118 Семинар: Политически анализ POLB120 Стратегии в публичното управление POLB121 Политика и медии в 21-ви век POLB128 Семинар: Стратегии в публичното управление POLB129 Семинар: Политика и медии в 21-ви век POLB137 Семинар: Геополитически анализ POLB147 Семинар: Съвременни международни конфликти POLB264 Геополитически анализ POLB271 Съвременни международни конфликти POLB507 Практика POLB607 Практика
 • доц. д-р Наталия Христова POLB265 Комунистически режими в ЦЕИ
 • доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева GENB017 Въведение в икономиката
 • доц. д-р Петър Николов POLB064 Стаж POLB065 Стаж POLB092 Европейските общества POLB100 Българският конституционализъм POLB102 Политическите партии POLB108 Семинар: Българският конституционализъм POLB116 Семинар: Политическите партии POLB137 Семинар: Геополитически анализ POLB138 Семинар: Авторитарни и тоталитарни режими в постбиполярения свят POLB149 Организация на политическата партия POLB151 Религия и политика POLB174 Семинар: Балканите в преход към демокрация POLB255 Авторитарни и тоталитарни режими в постбиполярния свят POLB274 Балканите в преход към демокрация POLB507 Практика POLB607 Практика
 • доц. д-р Светла Страшимирова POLB064 Стаж POLB065 Стаж POLB082 Модернизация на българското общество POLB092 Европейските общества POLB507 Практика POLB607 Практика
 • доц. д-р Соня Хинкова POLB058 Практика POLB066 Стаж POLB067 Стаж POLB084 Международните системи: традиции и динамика POLB087 Практика POLB094 Международните отношения в двуполюсния свят POLB134 Семинар: Външнополитически анализ POLB167 Семинар: Външна политика на България POLB248 Външна политика на България POLB253 Външнополитически анализ POLB272 Външна политика на България POLB276 Геополитика на Балканите POLB284 Политика на разширяване на ЕС
 • гл. ас. д-р Георги Проданов POLB058 Практика POLB066 Стаж POLB067 Стаж POLB085 Демокрация - модели и практики POLB087 Практика POLB090 Международни организации POLB123 Политически елити POLB131 Семинар: Политически елити POLB139 Семинар: Външна политика на Русия POLB150 Политическо лобиране POLB175 Семинар: Съвременни теории на международните отношения POLB220 Съвременни теории на международните отношения POLB268 Външна политика на Русия POLB275 Международни отношения в постсъветското пространство
 • гл. ас. д-р Живко Минков POLB056 Практика POLB057 Практика POLB060 Стаж POLB061 Стаж POLB071 Политическите идеи на мислителите POLB075 Модерните политически идеологии POLB084 Международните системи: традиции и динамика POLB094 Международните отношения в двуполюсния свят POLB145 Социална политика POLB152 Социална интеграция POLB158 Единен европейски пазар POLB171 Семинар: Единен европейски пазар POLB222 Социални политики на ЕС POLB230 Семинар: Социални политики на ЕС POLB285 ЕС в глобалната политика
 • гл. ас. д-р Иван Начев GENB014 Политология POLB056 Практика POLB057 Практика POLB060 Стаж POLB061 Стаж POLB080 Политически системи POLB082 Модернизация на българското общество POLB085 Демокрация - модели и практики POLB100 Българският конституционализъм POLB108 Семинар: Българският конституционализъм POLB151 Религия и политика POLB154 Политически теории за управление на ЕС POLB168 Самостоятелна работа: Политически теории за управление на ЕС POLB224 Енергийна политика на ЕС POLB232 Семинар: Енергийна политика на ЕС POLB245 Политика на съседство на ЕС POLB246 Външна политика и политика на сигурност на ЕС
 • гл. ас. д-р Ирена Тодорова POLB064 Стаж POLB065 Стаж POLB071 Политическите идеи на мислителите POLB075 Модерните политически идеологии POLB101 Избори и изборни практики POLB102 Политическите партии POLB104 Граждански движения и организации POLB109 Семинар: Избори и изборни практики POLB117 Семинар: Граждански движения и организации POLB122 Политическо поведение POLB123 Политически елити POLB124 Политическа комуникация и обществено мнение POLB125 Дигитална политика POLB130 Семинар: Политическо поведение POLB131 Семинар: Политически елити POLB132 Семинар: Политическа комуникация и обществено мнение POLB133 Семинар: Дигитална политика POLB148 Политически кампании POLB242 Политики на равнопоставеност POLB250 Политически култури в ЕС POLB507 Практика POLB607 Практика
 • гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева POLB056 Практика POLB057 Практика POLB060 Стаж POLB061 Стаж POLB095 Съвременният политически процес в България POLB140 Публични политики и правосъдие POLB150 Политическо лобиране POLB155 История и институции на ЕС POLB156 Политическа система на ЕС: Парти и групи на интереси в демокрацията на ЕС POLB169 Семинар: История и институции на ЕС POLB170 Семинар: Политическата система на ЕС: Партии и групи на интереси в демокрацията на ЕС POLB226 Управление на политики в ЕС POLB228 Семинар: Управление на политики в ЕС POLB240 Политика на правосъдие и вътрешен ред в ЕС POLB251 Преговори и лобиране в ЕС
 • гл. ас. д-р Кирил Аврамов POLB143 Принципи на икономическите политики POLB144 Бюджетна политика и финансово управление POLB173 Семинар: Управление на глобалната икономическа система POLB243 Принципи на икономическите политики POLB266 Управление на глобалната икономическа система POLB286 Икономическа и финансова политика на ЕС
 • гл. ас. д-р Любомир Стефанов POLB148 Политически кампании POLB224 Енергийна политика на ЕС POLB232 Семинар: Енергийна политика на ЕС POLB246 Външна политика и политика на сигурност на ЕС POLB247 Фондове и проекти на ЕС
 • гл. ас. д-р Милена Караджова GENB015 Държавно и публично управление
 • гл. ас. д-р Петя Георгиева POLB056 Практика POLB057 Практика POLB060 Стаж POLB061 Стаж POLB101 Избори и изборни практики POLB109 Семинар: Избори и изборни практики POLB116 Семинар: Политическите партии POLB137 Семинар: Геополитически анализ POLB138 Семинар: Авторитарни и тоталитарни режими в постбиполярения свят POLB159 Политически системи на страните от ЕС POLB172 Семинар: Политически системи на страните на ЕС POLB176 Семинар: Сравнителни политики в Централна и Източна Европа POLB255 Авторитарни и тоталитарни режими в постбиполярния свят POLB273 Сравнителни политики в Централна и Източна Европа POLB282 Външна политика на САЩ
 • гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева POLB104 Граждански движения и организации POLB117 Семинар: Граждански движения и организации
 • д-р Димитър Романов POLB267 Дипломатическа практика
 • Драгомир Йорданов POLB157 Право на ЕС
 • Екатерина Михайлова POLB103 Парламентарната държава
 • Петя Георгиева POLB080 Политически системи