Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления като: Увод в строежа на езика, Езиците на ЕС, Презентации и преговори, Професионална коренспонденция, както и практически курсове като - Анализ и разбиране на текст, Писмено и устно изложение, Разговор и слушане с разбиране, Практически курс по език и др. През третата и четвъртата година обучението се организира специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. LEAB061 Европейски институции (на английски и френски език) LEAB112 Административни институции (на английски и френски език) LEAB138 Институции и международни отношения (английски и френски език)
 • проф. Владимир Петров, д.н. LEAB081 Гражданско право (на английски език)
 • проф. Мария Грозева, д.н. LEAB028 Презентации и преговори (на немски език) LEAB074 Междукултурно общуване (на немски език) LEAB100 Консекутивен превод (английски-немски) LEAB131 Консекутивен превод (от и на английски/немски език) LEAB146 Симултанен превод (от и на английски/немски език)
 • проф. Мария Китова-Василева, д.н. LEAB055 Практически курс по испански език LEAB068 Прав и обратен превод (английски и испански език) LEAB149 Оформяне на доклад/дипломна работа (английски/испански език)
 • проф. Павлинка Стефанова, д.н. LEAB150 Оформяне на доклад/дипломна работа (на английски/немски език)
 • проф. Тодор Коларов, д.н. LEAB057 Основи на правото (на английски език) LEAB085 Търговско право (на английски език)
 • проф. д-р Веселина Манева LEAB057 Основи на правото (на английски език)
 • проф. д-р Евгений Дайнов LEAB061 Европейски институции (на английски и френски език) LEAB062 Европейски институции (на английски и италиански език) LEAB063 Европейски институции (на английски и испански език) LEAB064 Европейски институции (на английски и немски език) LEAB112 Административни институции (на английски и френски език) LEAB113 Административни институции (на английски и италиански език) LEAB114 Административни институции (на английски и испански език) LEAB115 Административни институции (на английски и немски език) LEAB138 Институции и международни отношения (английски и френски език) LEAB139 Институции и международни отношения (английски и италиански) LEAB140 Институции и международни отношения (английски и испански) LEAB141 Институции и международни отношения (английски и немски) POLS338 Практика: Политически партии
 • проф. д-р Стефан Стефанов LEAB137 Международна икономика (на английски език)
 • доц. д-р Анелия Бръмбарова LEAB006 Практически курс по френски език LEAB015 Практически курс по френски език LEAB034 Практически курс по френски език LEAB044 Икономическа география (на френски език) LEAB101 Практика "Редактиране на текст" (на френски език) LEAB118 Културна история на Европа (на френски език)
 • доц. д-р Борис Наймушин LEAB065 Езикови ресурси и компютърно-подпомогнат превод (английски и френски/испански/немски/руски език) LEAB068 Прав и обратен превод (английски и испански език) LEAB128 Консекутивен превод (от и на английски/френски език) LEAB131 Консекутивен превод (от и на английски/немски език) LEAB143 Симултанен превод (от и на английски/френски език) LEAB145 Симултанен превод (от и на английски/испански език) LEAB146 Симултанен превод (от и на английски/немски език)
 • доц. д-р Венета Сиракова LEAB022 Испански език за администрацията LEAB068 Прав и обратен превод (английски и испански език) LEAB077 Специализиран превод (английски и испански език) LEAB094 Синтез и редактиране (на испански език) LEAB120 Културна история на Европа (на испански език) LEAB126 Реторика и дебати (на испански език)
 • доц. д-р Даниела Кожухарова LEAB022 Испански език за администрацията LEAB051 Решаване на казуси (на испански език) LEAB063 Европейски институции (на английски и испански език) LEAB096 Терминологични ресурси на ЕС (на английски и френски/испански/немски език) LEAB114 Административни институции (на английски и испански език) LEAB140 Институции и международни отношения (английски и испански)
 • доц. д-р Евгения Благоева LEAB117 Културна история на Европа (на английски език)
 • доц. д-р Елена Савова LEAB023 Немски език за администрацията LEAB078 Специализиран превод (английски и немски език) LEAB121 Културна история на Европа (на немски език)
 • доц. д-р Емилия Станкова LEAB133 Дружествено право (на английски език)
 • доц. д-р Катерина Йочева LEAB133 Дружествено право (на английски език) LEAB134 Дружествено право (на френски език)
 • доц. д-р Мария Иванова LEAB089 Управление на човешките ресурси (на английски език)
 • доц. д-р Мария Нейкова LEAB002 Анализ и разбиране на текст (на английски език) LEAB003 Писмено и устно изложение (на английски език) LEAB004 Разговор и слушане с разбиране (на английски език) LEAB011 Анализ и разбиране на текст (на английски език) LEAB012 Писмено и устно изложение (на английски език) LEAB019 Английски език за администрацията (на английски език) LEAB091 Синтез и редактиране (на английски език) LEAB132 Стаж LEAB151 Стаж
 • доц. д-р Мария Стамболиева LEAB001 Увод в строежа на езика (на английски език) LEAB005 Практическа граматика на английския език (В2) LEAB010 Езиците на ЕС LEAB014 Практическа граматика на английския език (С1) LEAB029 Професионална кореспонденция (на английски език) LEAB038 Английски език за бизнеса (на английски език) LEAB043 Икономическа география (на английски език) LEAB079 Практика "Лаборатория за езикови технологии: създаване на двуезичен паралелен корпус от специализирани текстове" LEAB080 Самостоятелна работа "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB096 Терминологични ресурси на ЕС (на английски и френски/испански/немски език) LEAB132 Стаж LEAB151 Стаж
 • доц. д-р Нели Раданова LEAB007 Практически курс по италиански език LEAB016 Практически курс по италиански език LEAB035 Практически курс по италиански език LEAB054 Практически курс по италиански език LEAB093 Синтез и редактиране (на италиански език) LEAB102 Практика "Редактиране на текст" (на италиански език) LEAB125 Реторика и дебати (на италиански език) LEAB148 Оформяне на доклад/дипломна работа (на английски/италиански език)
 • доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева LEAB109 Съвременна икономика (на английски език)
 • доц. д-р Петя Асенова LEAB122 Информатика - офис модул (на английски език) LEAB142 Информатика - работа в екип. (на английски език)
 • доц. д-р Силвия Цонева LEAB081 Гражданско право (на английски език) LEAB082 Гражданско право (на френски език) LEAB085 Търговско право (на английски език) LEAB086 Търговско право (на френски език)
 • доц. д-р Снежана Ботушарова LEAB285 Международни механизми за защита на правата на човека (на английски език)
 • гл. ас. д-р Александър Андреев LEAB062 Европейски институции (на английски и италиански език) LEAB083 Гражданско право (на италиански език) LEAB087 Търговско право (на италиански език) LEAB113 Административни институции (на английски и италиански език) LEAB135 Дружествено право (на италиански език) LEAB139 Институции и международни отношения (английски и италиански)
 • гл. ас. д-р Даниела Александрова LEAB008 Практически курс по испански език LEAB017 Практически курс по испански език LEAB051 Решаване на казуси (на испански език) LEAB080 Самостоятелна работа "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB099 Консекутивен превод (английски-испански) LEAB130 Консекутивен превод (от и на английски/испански език)
 • гл. ас. д-р Десислава Давидова LEAB007 Практически курс по италиански език LEAB016 Практически курс по италиански език LEAB035 Практически курс по италиански език LEAB045 Икономическа география (на италиански език) LEAB050 Решанане та казуси (на италиански език) LEAB054 Практически курс по италиански език
 • гл. ас. д-р Димитър Трендафилов LEAB116 Основи на маркетинга (на английски език)
 • гл. ас. д-р Елена Спасова LEAB058 Икономика (на английски език)
 • гл. ас. д-р Емилия Димитрова LEAB081 Гражданско право (на английски език)
 • гл. ас. д-р Живко Минков LEAB064 Европейски институции (на английски и немски език) LEAB115 Административни институции (на английски и немски език) LEAB141 Институции и международни отношения (английски и немски)
 • гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева POLS333 Самостоятелна работа: Политическа система на ЕС
 • гл. ас. д-р Магдалена Караджункова LEAB046 Икономическа география (на испански език) LEAB073 Междукултурно общуване (на испански език)
 • гл. ас. д-р Мариана Димитрова LEAB089 Управление на човешките ресурси (на английски език)
 • гл. ас. д-р Мария Спасова LEAB008 Практически курс по испански език LEAB027 Презентации и преговори (на испански език) LEAB041 Испански език за бизнеса LEAB094 Синтез и редактиране (на испански език) LEAB099 Консекутивен превод (английски-испански) LEAB103 Практика "Редактиране на текст" (на испански език) LEAB130 Консекутивен превод (от и на английски/испански език)
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов LEAB015 Практически курс по френски език LEAB025 Презентации и преговори (на френски език) LEAB030 Професионална кореспонденция (на френски език) LEAB039 Френски език за бизнеса LEAB065 Езикови ресурси и компютърно-подпомогнат превод (английски и френски/испански/немски/руски език) LEAB079 Практика "Лаборатория за езикови технологии: създаване на двуезичен паралелен корпус от специализирани текстове" LEAB080 Самостоятелна работа "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB097 Консекутивен превод (английски-френски) LEAB101 Практика "Редактиране на текст" (на френски език) LEAB128 Консекутивен превод (от и на английски/френски език) LEAB143 Симултанен превод (от и на английски/френски език) LEAB147 Оформяне на доклад/дипломна работа (на английски/френски език)
 • гл. ас. д-р Милена Караджова LEAB059 Въведение в управлението (на английски език)
 • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева LEAB002 Анализ и разбиране на текст (на английски език) LEAB010 Езиците на ЕС LEAB011 Анализ и разбиране на текст (на английски език) LEAB024 Презентации и преговори (на английски език) LEAB048 Решаване на казуси (на английски език) LEAB067 Прав и обратен превод (английски и италиански език) LEAB069 Прав и обратен превод (английски и немски език) LEAB076 Специализиран превод (английски и италиански език) LEAB077 Специализиран превод (английски и испански език) LEAB078 Специализиран превод (английски и немски език) LEAB080 Самостоятелна работа "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB098 Консекутивен превод (английски-италиански) LEAB099 Консекутивен превод (английски-испански) LEAB100 Консекутивен превод (английски-немски) LEAB106 Самостоятелна работа "Превод на документи" (от и на италиански език) LEAB129 Консекутивен превод (от и на английски/италиански език) LEAB130 Консекутивен превод (от и на английски/испански език) LEAB132 Стаж LEAB144 Симултанен превод (от и на английски/италиански език) LEAB151 Стаж
 • гл. ас. д-р Невена Димова LEAB117 Културна история на Европа (на английски език)
 • гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева LEAB010 Езиците на ЕС LEAB015 Практически курс по френски език LEAB044 Икономическа география (на френски език) LEAB049 Решаване на казуси (на френски език) LEAB053 Практически курс по френски език LEAB066 Прав и обратен превод (английски и френски език) LEAB075 Специализиран превод (английски и френски език) LEAB096 Терминологични ресурси на ЕС (на английски и френски/испански/немски език) LEAB105 Самостоятелна работа "Превод на документи" (от и на френски език) LEAB112 Административни институции (на английски и френски език)
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов LEAB070 Междукултурно общуване (на английски език) LEAB147 Оформяне на доклад/дипломна работа (на английски/френски език) LEAB148 Оформяне на доклад/дипломна работа (на английски/италиански език) LEAB149 Оформяне на доклад/дипломна работа (английски/испански език) LEAB150 Оформяне на доклад/дипломна работа (на английски/немски език)
 • гл. ас. Анелия Ламбова LEAB033 Професионална кореспонденция (на немски език) LEAB042 Немски език за бизнеса LEAB052 Решаване на казуси (на немски език) LEAB074 Междукултурно общуване (на немски език)
 • гл. ас. Станимир Мичев LEAB032 Професионална кореспонденция (на испански език) LEAB055 Практически курс по испански език LEAB068 Прав и обратен превод (английски и испански език) LEAB103 Практика "Редактиране на текст" (на испански език) LEAB145 Симултанен превод (от и на английски/испански език)
 • ас. д-р Мария Ладовинска LEAB007 Практически курс по италиански език LEAB016 Практически курс по италиански език LEAB026 Презентации и преговори (на италиански език) LEAB035 Практически курс по италиански език LEAB054 Практически курс по италиански език
 • ас. д-р Петя Петкова - Сталева LEAB007 Практически курс по италиански език LEAB016 Практически курс по италиански език LEAB021 Италиански език за администрацията LEAB026 Презентации и преговори (на италиански език) LEAB031 Професионална кореспонденция (на италиански език) LEAB035 Практически курс по италиански език LEAB040 Италиански език за бизнеса LEAB045 Икономическа география (на италиански език) LEAB050 Решанане та казуси (на италиански език) LEAB054 Практически курс по италиански език LEAB065 Езикови ресурси и компютърно-подпомогнат превод (английски и френски/испански/немски/руски език) LEAB067 Прав и обратен превод (английски и италиански език) LEAB072 Междукултурно общуване (на италиански език) LEAB076 Специализиран превод (английски и италиански език) LEAB079 Практика "Лаборатория за езикови технологии: създаване на двуезичен паралелен корпус от специализирани текстове" LEAB080 Самостоятелна работа "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB093 Синтез и редактиране (на италиански език) LEAB096 Терминологични ресурси на ЕС (на английски и френски/испански/немски език) LEAB098 Консекутивен превод (английски-италиански) LEAB102 Практика "Редактиране на текст" (на италиански език) LEAB106 Самостоятелна работа "Превод на документи" (от и на италиански език) LEAB119 Културна история на Европа (на италиански език) LEAB125 Реторика и дебати (на италиански език) LEAB129 Консекутивен превод (от и на английски/италиански език) LEAB144 Симултанен превод (от и на английски/италиански език) LEAB148 Оформяне на доклад/дипломна работа (на английски/италиански език)
 • д-р Константин Илин LEAB111 Корпоративно право (на немски език)
 • д-р Марио Богатинов LEAB057 Основи на правото (на английски език)
 • преп. Анета Чучкова LEAB056 Практически курс по немски език
 • преп. Анжела Ангелова LEAB018 Практически курс по немски език LEAB028 Презентации и преговори (на немски език)
 • преп. Валентина Славова LEAB032 Професионална кореспонденция (на испански език) LEAB036 Практически курс по испански език LEAB065 Езикови ресурси и компютърно-подпомогнат превод (английски и френски/испански/немски/руски език) LEAB077 Специализиран превод (английски и испански език) LEAB107 Самостоятелна работа "Превод на документи" (от и на испански език)
 • преп. Велка Харизанова LEAB056 Практически курс по немски език
 • преп. Веселинка Крушева LEAB037 Практически курс по немски език LEAB095 Синтез и редактиране (на немски език) LEAB104 Практика "Редактиране на текст" (на немски език)
 • преп. Владимира Петрова-Тинкова LEAB037 Практически курс по немски език LEAB080 Самостоятелна работа "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB096 Терминологични ресурси на ЕС (на английски и френски/испански/немски език) LEAB127 Реторика и дебати (на немски език)
 • преп. Даниела Контрерас LEAB036 Практически курс по испански език
 • преп. Десислава Дуриданова LEAB004 Разговор и слушане с разбиране (на английски език) LEAB013 Разговор и слушане с разбиране (на английски език) LEAB024 Презентации и преговори (на английски език) LEAB048 Решаване на казуси (на английски език) LEAB123 Реторика и дебати (на английски език)
 • преп. Диан Карагеоргиев LEAB015 Практически курс по френски език LEAB020 Френски език за администрацията LEAB049 Решаване на казуси (на френски език) LEAB092 Синтез и редактиране (на френски език) LEAB096 Терминологични ресурси на ЕС (на английски и френски/испански/немски език)
 • преп. Камелия Джурелова LEAB018 Практически курс по немски език
 • преп. Любка Славова LEAB027 Презентации и преговори (на испански език) LEAB041 Испански език за бизнеса LEAB073 Междукултурно общуване (на испански език) LEAB107 Самостоятелна работа "Превод на документи" (от и на испански език) LEAB120 Културна история на Европа (на испански език)
 • преп. Милена Григорова LEAB003 Писмено и устно изложение (на английски език) LEAB012 Писмено и устно изложение (на английски език) LEAB019 Английски език за администрацията (на английски език) LEAB091 Синтез и редактиране (на английски език)
 • преп. Нора Кръстева LEAB009 Практически курс по немски език LEAB065 Езикови ресурси и компютърно-подпомогнат превод (английски и френски/испански/немски/руски език) LEAB069 Прав и обратен превод (английски и немски език) LEAB079 Практика "Лаборатория за езикови технологии: създаване на двуезичен паралелен корпус от специализирани текстове" LEAB100 Консекутивен превод (английски-немски) LEAB131 Консекутивен превод (от и на английски/немски език)
 • преп. Райна Димитрова LEAB007 Практически курс по италиански език LEAB016 Практически курс по италиански език LEAB035 Практически курс по италиански език LEAB054 Практически курс по италиански език
 • преп. Росица Василева-Сърчелиева LEAB009 Практически курс по немски език LEAB047 Икономическа география (на немски език)
 • преп. Светла Карагеоргиева LEAB124 Реторика и дебати (на френски език)
 • преп. Свилена Джурковска LEAB008 Практически курс по испански език LEAB017 Практически курс по испански език LEAB046 Икономическа география (на испански език)
 • преп. Цветилена Кръстева LEAB006 Практически курс по френски език LEAB015 Практически курс по френски език LEAB034 Практически курс по френски език LEAB044 Икономическа география (на френски език) LEAB071 Междукултурно общуване (на френски език) LEAB101 Практика "Редактиране на текст" (на френски език)
 • Анжела Георгиева   LEAB108 Самостоятелна работа "Превод на документи" (от и на немски език)
 • Димитър Стоянов LEAB084 Гражданско право (на немски език) LEAB088 Търговско право (на немски език) LEAB111 Корпоративно право (на немски език) LEAB136 Дружествено право (на немски език)
 • Живко Иванов   LEAB060 Въведение в управлението (на немски език)