Политиката и обществото (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към придобиването на конкретни умения, стъпили върху солидни знания, водещи до упражняването на следните професии: експерти по международни програми и проекти, медии, рекламни и ПР - агенции, специалисти в международни правителствени и неправителствени организации, външнополитически ведомства, в държавната администрация, политолог, политически партии, неправителствения сектор, изследователски организации, консултански фирими и сходни професии фигуриращи в Националният класификатор на професиите. Програмата е изцяло на английски език и в нея участват както видни учени и преподаватели, упражнявали своята професия в Европа и САЩ, така и представители на политическата практика и бизнеса. Обучението в програмата през първите две години се състои от общообразователни и практически семестриални курсове в областта на политическите науки и тяхната свързаност с дисциплини като социология, социална антрополог и икономика. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Политиката и обществото (на английски език)
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. POLS319 Глобализация и Новите политически идеологии POLS340 Политически режими в Централна и Източна Европа POLS351 Геополитика на властта в Европа
 • проф. Тодор Коларов, д.н. POLS317 Политики за развитие на ЕС POLS436 Сигурността на Европа: опасности, рискове, противодействия
 • проф. д-р Анна Кръстева POLS208 Миграционна политика
 • проф. д-р Васил Гарнизов POLS141 Политическа антропология: Власт, ритуал и група
 • проф. д-р Васил Георгиев POLS435 Суверенитет, международна интервенция и човешки права
 • проф. д-р Димитър Вацов POLS438 Политика и идентичност
 • проф. д-р Евгений Дайнов POLS136 Политиката: Фундаментални идеи POLS140 Политически идеологии: светът през погледа на политическото действие POLS338 Практика: Политически партии POLS434 Стаж
 • проф. д-р Красимир Калинов POLS244 Статистически методи в социалните науки
 • проф. д-р Румен Генов POLS219 Политически системи на Великобритания и САЩ POLS332 Самостоятелна работа: Политически системи на Великобритания и САЩ
 • доц. д-р Антоний Гълъбов POLS138 Основни идеи в социологията POLS227 Основни методи на политическия анализ
 • доц. д-р Боян Думанов POLS144 Европа - места, идеи и хора POLS316 Нации, етноси, национализъм
 • доц. д-р Евелина Стайкова POLS208 Миграционна политика
 • доц. д-р Евелина Христова POLS305 Демокрация и медии POLS308 Политическа комуникация (Political communication)
 • доц. д-р Светлозар Василев POLS256 Индивиди, маси и гражданство
 • доц. д-р Харалан Александров POLS256 Индивиди, маси и гражданство POLS315 Политика и социална политика
 • гл. ас. д-р Вероника Азарова POLS120 Култура, религия и общество POLS422 Изкуството на преговорите (The Art of Negotiations)
 • гл. ас. д-р Иван Начев POLS143 Политически системи: Как са устроени държавите POLS254 Политика и религия: предизвикателствата в 21-ви век
 • гл. ас. д-р Ирена Тодорова POLS218 Американската политическа мисъл (US political thought)
 • гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева POLS214 Политическа система на ЕС POLS333 Самостоятелна работа: Политическа система на ЕС
 • гл. ас. д-р Кирил Аврамов POLS137 Приложение на политическата икономия POLS302 Представително управление (Representative Governance) POLS330 Практика: Представително управление POLS345 Самостоятелна работа: Интеграция и дезинтеграция в Европа и нейната периферия POLS451 Рационалният избор в политиката и обществото POLS452 Как да пишем за политиката?
 • гл. ас. д-р Любомир Стефанов POLS143 Политически системи: Как са устроени държавите POLS202 Политически партии POLS211 Черноморският регион: политика, потенциал, предизвикателства POLS218 Американската политическа мисъл (US political thought) POLS247 Институциите: Какво правят и защо са ни нужни? POLS251 Преходите: Какво представляват и на къде водят POLS254 Политика и религия: предизвикателствата в 21-ви век POLS335 Практика: Демокрация и медии POLS420 Сигурност и външна политика в Черноморския регион POLS433 Стаж POLS434 Стаж POLS452 Как да пишем за политиката?
 • гл. ас. д-р Методи Методиев POLS144 Европа - места, идеи и хора POLS255 Авторитаризъм, Тоталитаризъм и Фундаментализъм POLS341 Политически системи на изток от ЕС POLS346 Самостоятелна работа: Политически системи на изток от ЕС
 • гл. ас. д-р Невена Димова POLS437 Въобразяването на нациите: политическа антропология на Балканите
 • гл. ас. д-р Петя Георгиева POLS351 Геополитика на властта в Европа
 • ас. Христо Панчугов POLS142 Международни отношения: Взаимодействие между държавите POLS248 Постигане на цели: Организация, лобиране и кампании POLS250 Модерната демокрация: Концепции и теории POLS342 Интеграция и дезинтеграция в Европа и нейната периферия POLS400 Избори и избирателни системи POLS418 Външна политика на Европа POLS420 Сигурност и външна политика в Черноморския регион POLS449 Сигурност и външна политика на САЩ POLS452 Как да пишем за политиката?
 • д-р Галина Маркова-Дерелиева POLS315 Политика и социална политика POLS344 Практика: Политики и участие POLS349 Политики, граждани и участие
 • д-р Филип Димитров POLS250 Модерната демокрация: Концепции и теории POLS449 Сигурност и външна политика на САЩ
 • преп. Пол Дохерти OOOK300 Английски език за политолози (ниво С2.1)
 • преп. Росица Иванова OOOK105 Английски език за политолози (ниво С1.1) OOOK200 Английски език за политолози (ниво С1.2)
 • Boyko Noev   POLS404 Конфликти и войни в съвременния свят
 • Валери Рачев POLS348 Национална сигурност: същност и перспективи за развитие
 • Владимир Шопов POLS249 Модерната държава: Ползи, рискове, теории
 • Даниел Стефанов POLS305 Демокрация и медии POLS400 Избори и избирателни системи
 • Дейвид Мосъп OOOK400 Английски език за политолози (ниво С2.2)
 • Десислава Кочева POLS347 Европейската икономика: цели и рискове на интеграцията
 • Драгомир Йорданов POLS122 Правото и правните системи POLS253 Човешки права: Откъде произтичат и защо се нуждаем от тях?
 • Йордан Стоичков POLS453 Политики за устойчиво развитие
 • Люба Деветакова-Стоянова POLS241 Проблематизиране на съвременните общества: подходи и инструменти