Италианистика (Италиански език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове: Наука за езика, Наука за литературата, Обща психология, Обща социология, Обща история на изобразителното изкуство, Увод в западноевропейската култура, Увод в западноевропейската литература, Произход и развитие на езика, Антропология, Митология и религия; практически курсове като: Корективна фонетика, Практическа граматика, Работа с автентични текстове, Представяне на презентации, Писмено изложение и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми и водят до професионална квалификация.

прочети още
Италианистика (Италиански език, култура и литература)
 • проф. Иван Касабов, д.н. OOOK011 Реторика и говорна култура OOOK114 Език, култура и комуникация
 • проф. Мария Грозева, д.н. BCLB531 Психолингвистика BCLB602 Български език за целите на превода OOOK159 Междукултурна комуникация
 • проф. Мария Китова-Василева, д.н. BCLB602 Български език за целите на превода GENB023 Наука за езика OOOK122 Древни цивилизации, езици и писмености OOOK160 Език и религия
 • проф. Петър Димитров, д.н. OOOK051 Старогръцка култура
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. GENB036 Древните цивилизации
 • проф. д-р Енчо Герганов GENB012 Обща психология
 • проф. д-р Лидия Денкова GENB029 Естетика и теория на изкуството
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021A Митология и религия OOOK164 Фолклорната култура
 • проф. д-р Росен Стоянов OOOK119 Медии и политика
 • проф. д-р Румен Генов OOOK037 История на модерния свят
 • проф. д-р Тома Томов OOOK144 Културата на Древния Рим
 • проф. д-р Цветанка Чолова OOOK081 Светът през средните векове
 • проф. Михаил Неделчев GENB024 Наука за литературата
 • доц. Морис Фадел, д.н. OOOK074 Как да четем и разбираме литературно произведение
 • доц. д-р Анушка Леви BCLB777 Науката за превода
 • доц. д-р Борислав Георгиев BCLB631 Социолингвистика
 • доц. д-р Галина Куртева OOOK128 Език и народопсихология
 • доц. д-р Елена Савова BCLB560 Образователни теории BCLB562 Увод в методика на ЧЕО BCLB660 Методика на ЧЕО - І част BCLB661 Дидактика BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част BCLB762 Стратегии и техники в ЧЕО BCLB861 Методика на ранното чуждоезиково обучение BCLB862 Разработване на учебни материали
 • доц. д-р Емилия Дворянова OOOK047 Словото и неговите изкуства
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология OOOK157 Европа - региони и култури
 • доц. д-р Ирина Георгиева OOOK128 Език и народопсихология
 • доц. д-р Лидия Василева BCLB563 Възрастова психология BCLB663 Педагогическа психология
 • доц. д-р Нели Раданова BCLB602 Български език за целите на превода ITLB503 Практика "Педагогическа практика" ITLB513 Стратегии на писмения превод ITLB538 Практика "Преводаческа практика" ITLB602 Практика "Преводаческа практика" ITLB603 Практика "Педагогическа практика" ITLB611 Морфология на италианския език ITLB633 Проект "Морфологичен анализ на текст" ITLB671 Социални и езикови проблеми на Обединена Италия ITLB702 Стаж:"Преводачески стаж" ITLB714 Фразеология на италианския език ITLB731 Преводът и промените в съвременния италиански език ITLB751 Писмен превод и редактиране на преводен текст - І част ITLB793 Стаж: Учебен педагогически стаж ITLB803 Стаж: Преводачески стаж ITLB805 Стаж: Преддипломен педагогически стаж ITLB814 Синтаксис на италианския език ITLB832 Контрастивна лингвистика: "италиански език - български език" ITLB845 Писмено изложение - реферат, рецензия, научна статия ITLB851 Писмен превод и редактиране на преводен текст - ІІ част ITLB854 Художествен и филмов превод OOOK158 Приказното в устната народна традиция
 • доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева BCLB562 Увод в методика на ЧЕО BCLB660 Методика на ЧЕО - І част BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021A Митология и религия
 • доц. д-р Ясен Захариев OOOK002 Кратък курс по философия
 • гл. ас. д-р Десислава Давидова OOOK151 Италиански език - A1 OOOK251 Италиански език - A2 OOOK351 Италиански език - B1 OOOK450 Италиански език - В2
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част BCLB855 Компютър и превод
 • гл. ас. Анелия Ламбова OOOK159 Междукултурна комуникация
 • гл. ас. Владимир Игнатов OOOK011 Реторика и говорна култура
 • ас. д-р Мария Ладовинска ITLB511 Фонетика и фонология на италианския език
 • ас. д-р Петя Петкова - Сталева ITLB503 Практика "Педагогическа практика" ITLB510 Практически италиански език ITLB516 История и култура на Италия ITLB533 Проект "Граматика на грешките" ITLB538 Практика "Преводаческа практика" ITLB543 Проект "Културна история на областите в Италия" ITLB552 Превод на обществено-политически текст ITLB602 Практика "Преводаческа практика" ITLB603 Практика "Педагогическа практика" ITLB610 Практически италиански език ITLB614 Бизнес италиански език ITLB616 Делова кореспонденция ITLB653 Превод на административно-правни документи ITLB702 Стаж:"Преводачески стаж" ITLB710 Практически италиански език ITLB711 Лексикология и словообразуване в италианския език ITLB715 История на италианската литература - І част ITLB718 Устен превод ITLB750 Превод на специализиран текст ITLB751 Писмен превод и редактиране на преводен текст - І част ITLB793 Стаж: Учебен педагогически стаж ITLB803 Стаж: Преводачески стаж ITLB805 Стаж: Преддипломен педагогически стаж ITLB810 Практически италиански език ITLB815 История на италианската литература - ІІ част ITLB833 Детска и юношеска литература ITLB845 Писмено изложение - реферат, рецензия, научна статия
 • д-р Людмил Дуриданов OOOK080 Ключови умения за общуване
 • преп. Райна Димитрова OOOK151 Италиански език - A1 OOOK251 Италиански език - A2 OOOK351 Италиански език - B1 OOOK450 Италиански език - В2
 • преп. Светлана Ташевска BCLB660 Методика на ЧЕО - І част BCLB763 Методи за проверка и оценка на знанията и уменията BCLB862 Разработване на учебни материали