Испанистика (Испански език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове: Наука за езика, Наука за литературата, Антропология, Митология и религия, Древните цивилизации, Човешката култура, Естетика и теория на изкуството, Западноевропейска литература, Произход и развитие на езика; практически курсове като: Практическа граматика, Работа с автентични текстове, Писмено изложение, Тематична лексика, Стратегии за слушане и устно изразяване, Учебен писмен превод, Испански език и културно наследство и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми и водят до професионална квалификация.

прочети още
Испанистика (Испански език, култура и литература)
 • проф. Иван Божилов, д.н. OOOK050 Раждането на Европа
 • проф. Иван Касабов, д.н. OOOK011 Реторика и говорна култура OOOK114 Език, култура и комуникация
 • проф. Мария Грозева, д.н. BCLB531 Психолингвистика OOOK159 Междукултурна комуникация
 • проф. Мария Китова-Василева, д.н. ESPB510 Практически испански език ESPB533 Самостоятелна работа "Граматика на грешките" ESPB611 Морфология на испанския език ESPB633 Проект "Морфологичен анализ на текст" ESPB711 Лексикология на испанския език ESPB713 Писмен превод ESPB751 Консекутивен превод ESPB753 Писмен превод и редактиране на преводен текст ESPB794 Стаж: Преводачески стаж ESPB811 Синтаксис на испанския език ESPB838 Превод на художествен текст ESPB890 Стаж: Преводачески стаж GENB023 Наука за езика OOOK122 Древни цивилизации, езици и писмености OOOK160 Език и религия
 • проф. Петър Димитров, д.н. OOOK051 Старогръцка култура
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. GENB036 Древните цивилизации
 • проф. д-р Димитър Вацов OOOK139 Съвременни философски въпроси
 • проф. д-р Кристиан Банков OOOK072 Общество и стилове на живот
 • проф. д-р Лидия Денкова GENB029 Естетика и теория на изкуството OOOK030 Основен курс по етика
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021A Митология и религия OOOK164 Фолклорната култура
 • проф. д-р Росен Стоянов OOOK119 Медии и политика
 • проф. Михаил Неделчев GENB024 Наука за литературата
 • доц. д-р Анушка Леви BCLB777 Науката за превода ESPB593 Практика: Преводаческа практика ESPB610 Практически испански език ESPB615 Техники на устния превод ESPB683 Практика: Преводаческа практика ESPB712 История на испанската литература ESPB751 Консекутивен превод ESPB753 Писмен превод и редактиране на преводен текст ESPB794 Стаж: Преводачески стаж ESPB810 Практически испански език ESPB812 История на испаноамериканската литература ESPB830 Превод при делови преговори ESPB851 Симултанен превод ESPB890 Стаж: Преводачески стаж
 • доц. д-р Борислав Георгиев BCLB631 Социолингвистика
 • доц. д-р Венета Сиракова ESPB510 Практически испански език ESPB552 Превод на обществено-политически текст ESPB593 Практика: Преводаческа практика ESPB613 История и култура на Испаноамерика ESPB631 Самостоятелна работа "Испаноамерика през вековете" ESPB653 Превод на икономически текст ESPB656 Превод на научно-популярен текст ESPB683 Практика: Преводаческа практика ESPB710 Практически испански език ESPB754 Превод на специализиран текст ESPB794 Стаж: Преводачески стаж ESPB810 Практически испански език ESPB812 История на испаноамериканската литература ESPB828 Превод на текст за филмов дублаж ESPB838 Превод на художествен текст ESPB890 Стаж: Преводачески стаж
 • доц. д-р Галина Куртева OOOK128 Език и народопсихология
 • доц. д-р Елена Савова BCLB560 Образователни теории BCLB562 Увод в методика на ЧЕО BCLB564 Проект "Чуждоезиково обучение" BCLB565 Проект: "Образователни теории" BCLB660 Методика на ЧЕО - І част BCLB661 Дидактика BCLB664 Проект "Материали за ЧЕО" BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част BCLB762 Стратегии и техники в ЧЕО BCLB861 Методика на ранното чуждоезиково обучение BCLB862 Разработване на учебни материали ESPB891 Стаж: Преддипломен педагогически стаж
 • доц. д-р Емилия Дворянова OOOK047 Словото и неговите изкуства
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология OOOK157 Европа - региони и култури
 • доц. д-р Ирина Георгиева OOOK128 Език и народопсихология
 • доц. д-р Лидия Василева BCLB563 Възрастова психология BCLB663 Педагогическа психология
 • доц. д-р Морис Фадел OOOK074 Как да четем и разбираме литературно произведение
 • доц. д-р Нели Раданова OOOK158 Приказното в устната народна традиция
 • доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева BCLB562 Увод в методика на ЧЕО BCLB564 Проект "Чуждоезиково обучение" BCLB660 Методика на ЧЕО - І част BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021A Митология и религия
 • гл. ас. д-р Даниела Александрова ESPB616 Бизнес испански език
 • гл. ас. д-р Магдалена Караджункова ESPB543 Проект "Испания през вековете - история и културни паметници" ESPB793 Стаж: Учебен педагогически стаж ESPB891 Стаж: Преддипломен педагогически стаж
 • гл. ас. д-р Мария Спасова ESPB513 Техники на писмения превод ESPB625 Самостоятелна работа "Автентични текстове"
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част
 • гл. ас. Анелия Ламбова OOOK159 Междукултурна комуникация
 • гл. ас. Владимир Игнатов OOOK011 Реторика и говорна култура
 • гл. ас. Станимир Мичев ESPB511 Фонетика и фонология на испанския език ESPB552 Превод на обществено-политически текст ESPB593 Практика: Преводаческа практика ESPB610 Практически испански език ESPB615 Техники на устния превод ESPB656 Превод на научно-популярен текст ESPB683 Практика: Преводаческа практика ESPB710 Практически испански език ESPB711 Лексикология на испанския език ESPB754 Превод на специализиран текст ESPB794 Стаж: Преводачески стаж ESPB811 Синтаксис на испанския език ESPB828 Превод на текст за филмов дублаж ESPB830 Превод при делови преговори ESPB851 Симултанен превод ESPB890 Стаж: Преводачески стаж ESPB891 Стаж: Преддипломен педагогически стаж
 • д-р Людмил Дуриданов OOOK080 Ключови умения за общуване
 • преп. Валентина Славова ESPB631 Самостоятелна работа "Испаноамерика през вековете" ESPB652 Превод на административно-правни документи ESPB890 Стаж: Преводачески стаж OOOK141 Испански език - A1 OOOK241 Испански език - A2 OOOK341 Испански език - B1 OOOK440 Испански език - В2
 • преп. Даниела Контрерас ESPB793 Стаж: Учебен педагогически стаж ESPB891 Стаж: Преддипломен педагогически стаж
 • преп. Любка Славова ESPB512 История и култура на Испания ESPB543 Проект "Испания през вековете - история и културни паметници" ESPB613 История и култура на Испаноамерика ESPB652 Превод на административно-правни документи ESPB653 Превод на икономически текст ESPB712 История на испанската литература ESPB830 Превод при делови преговори ESPB890 Стаж: Преводачески стаж
 • преп. Румяна Петкова ESPB516 Делова кореспонденция ESPB616 Бизнес испански език ESPB793 Стаж: Учебен педагогически стаж ESPB891 Стаж: Преддипломен педагогически стаж
 • преп. Светлана Ташевска BCLB660 Методика на ЧЕО - І част BCLB763 Методи за проверка и оценка на знанията и уменията BCLB862 Разработване на учебни материали
 • преп. Свилена Джурковска ESPB625 Самостоятелна работа "Автентични текстове" ESPB793 Стаж: Учебен педагогически стаж ESPB891 Стаж: Преддипломен педагогически стаж
 • Даниела Меса   ESPB516 Делова кореспонденция