Романистика (Френски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления като: Наука за езика, Наука за литературата, Увод в психологията, Увод в социологията, Увод в културологията, Философия, както и практически курсове като - Фонетика, Практическа граматика, Тематична лексика, Техники на изразяване, Писмени упражнения и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми и водят до професионална квалификация.

прочети още
Романистика (Френски език, култура и литература)
 • проф. Дина Манчева, д.н. FRAB716 Съвременна френска литература - І част FRAB816 Съвременна френска литература - ІІ част
 • проф. Иван Касабов, д.н. OOOK011 Реторика и говорна култура
 • проф. Иван Маразов, д.н. OOOK172 Мистерии, гадания, магии в древния свят
 • проф. Мария Грозева, д.н. BCLB531 Психолингвистика OOOK159 Междукултурна комуникация
 • проф. Мария Китова-Василева, д.н. FRAB604 Език и писменост GENB023 Наука за езика OOOK122 Древни цивилизации, езици и писмености OOOK160 Език и религия
 • проф. Пепка Бояджиева, д.н. OOOK034 Университетски светове
 • проф. Петър Димитров, д.н. OOOK051 Старогръцка култура
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. GENB036 Древните цивилизации
 • проф. д-р Георг Краев GENB026 Човешката култура
 • проф. д-р Димитър Вацов OOOK139 Съвременни философски въпроси
 • проф. д-р Лидия Денкова GENB029 Естетика и теория на изкуството
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021A Митология и религия OOOK164 Фолклорната култура
 • проф. Михаил Неделчев GENB024 Наука за литературата
 • доц. д-р Анелия Бръмбарова FRAB504 Практика: Превод FRAB552 Превод на обществено-политически текст FRAB603 Практика: Преводаческа практика FRAB611 Морфология на френския език FRAB703 Стаж: Учебен педагогически стаж FRAB811 Синтаксис на френския език FRAB861 Стаж: Преддипломен педагогически стаж
 • доц. д-р Анушка Леви BCLB777 Науката за превода
 • доц. д-р Борислав Георгиев BCLB631 Социолингвистика
 • доц. д-р Ботьо Захаринов OOOK150 Човек и околна среда
 • доц. д-р Галина Куртева OOOK128 Език и народопсихология
 • доц. д-р Елена Савова BCLB501 Практика: Педагогика BCLB560 Образователни теории BCLB562 Увод в методика на ЧЕО BCLB564 Проект "Чуждоезиково обучение" BCLB661 Дидактика BCLB664 Проект "Материали за ЧЕО" BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част BCLB762 Стратегии и техники в ЧЕО BCLB861 Методика на ранното чуждоезиково обучение BCLB862 Разработване на учебни материали
 • доц. д-р Емилия Дворянова OOOK047 Словото и неговите изкуства
 • доц. д-р Илиян Боянов OOOK163 Римската цивилизация
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология OOOK157 Европа - региони и култури
 • доц. д-р Ирина Георгиева OOOK128 Език и народопсихология
 • доц. д-р Лидия Василева BCLB563 Възрастова психология
 • доц. д-р Нели Раданова OOOK158 Приказното в устната народна традиция
 • доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева BCLB562 Увод в методика на ЧЕО BCLB564 Проект "Чуждоезиково обучение" BCLB660 Методика на ЧЕО - І част BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021A Митология и религия
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов BCLB501 Практика: Педагогика BCLB664 Проект "Материали за ЧЕО" BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част FRAB503 Произношение и правопис във френския език FRAB504 Практика: Превод FRAB510 Практически френски език FRAB511 Произношение и интонация във френския език FRAB517 История и култура на Франция - І част FRAB532 Проект "Произношение и правопис" FRAB603 Практика: Преводаческа практика FRAB605 Писмено изложение FRAB610 Практически френски език FRAB613 Техники в устния превод FRAB614 История и култура на Франция - II част FRAB615 Бизнес френски език FRAB702 Стаж: Специализиран превод FRAB703 Стаж: Учебен педагогически стаж FRAB714 Езикови регистри и регионални особености на френския език FRAB715 Сравнителен анализ на текст FRAB750 Превод на специализиран текст FRAB751 Консекутивен превод FRAB752 Симултанен превод FRAB803 Стаж: Преводачески стаж FRAB810 Практически френски език FRAB861 Стаж: Преддипломен педагогически стаж
 • гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева FRAB552 Превод на обществено-политически текст FRAB603 Практика: Преводаческа практика FRAB606 Практика: ЧЕО FRAB702 Стаж: Специализиран превод FRAB750 Превод на специализиран текст FRAB753 Писмен превод и редактиране на преводен текст- I част FRAB803 Стаж: Преводачески стаж
 • гл. ас. д-р Теодора Карамелска OOOK142 Нови младежки култури и алтернативни групи
 • гл. ас. Анелия Ламбова OOOK159 Междукултурна комуникация
 • гл. ас. Владимир Игнатов OOOK011 Реторика и говорна култура
 • д-р Людмил Дуриданов OOOK080 Ключови умения за общуване OOOK113 Фейсбук - ключ за общуване
 • преп. Диан Карагеоргиев FRAB603 Практика: Преводаческа практика FRAB606 Практика: ЧЕО FRAB652 Превод на икономически текст FRAB654 Превод на научно-популярен текст FRAB813 Езикът на френските електронни медии
 • преп. Елена Апостолова-Мутафчийска FRAB504 Практика: Превод FRAB510 Практически френски език FRAB593 Странознание на Франция - политика, култура, образованив FRAB603 Практика: Преводаческа практика FRAB605 Писмено изложение FRAB610 Практически френски език FRAB652 Превод на икономически текст FRAB810 Практически френски език FRAB815 Анализ на литературен текст
 • преп. Магдалена Божкова BCLB501 Практика: Педагогика FRAB504 Практика: Превод FRAB593 Странознание на Франция - политика, култура, образованив FRAB606 Практика: ЧЕО FRAB702 Стаж: Специализиран превод FRAB753 Писмен превод и редактиране на преводен текст- I част FRAB803 Стаж: Преводачески стаж FRAB815 Анализ на литературен текст FRAB822 Самостоятелна работа по практически френски език (ЧЕ В)
 • преп. Светлана Ташевска BCLB660 Методика на ЧЕО - І част BCLB763 Методи за проверка и оценка на знанията и уменията BCLB862 Разработване на учебни материали
 • преп. Свилена Джурковска BCLB664 Проект "Материали за ЧЕО"
 • преп. Цветилена Кръстева FRAB504 Практика: Превод FRAB702 Стаж: Специализиран превод FRAB711 Лексикология и словообразуване на френски език FRAB803 Стаж: Преводачески стаж FRAB813 Езикът на френските електронни медии
 • ..... ..... FRAB710 Практически френски език
 • Виктория Казакова BCLB663 Педагогическа психология
 • Теодора Петрова OOOK131 Френски език - A1 OOOK231 Френски език - A2 OOOK331 Френски език - В1 OOOK430 Френски език - В2