Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Наука за езика, Наука за литературата, Антропология, Историческото познание; практически курсове като - Новогръцки език, Увод в съвременната гръцка литература, Фонетика и фонология, Превод и коментар на литературни текстове и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)