Класически езици, антична култура и литература

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Наука за езика, Антропология, Историческото познание, Въведение в археологията; практически курсове като - Старогръцки език, Латински език, Класическа митология, Класическа античност и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Класически езици, антична култура и литература
 • проф. Иван Гацов, д.н. GENB020 Въведение в археологията
 • проф. Мария Китова-Василева, д.н. GENB023 Наука за езика OOOK122 Древни цивилизации, езици и писмености
 • проф. Петър Димитров, д.н. CLLB007 Стаж CLLB008 Стаж CLLB536 Самостоятелна работа "Класическо и индоевропейско общество" CLLB553 Анатолийска епиграфика (Anatolian Epigraphy) CLLB636 Самостоятелна работа "Класическо и индоевропейско общество" CLLB658 Тракийска епиграфика (Epigraphy of Thrace) CLLB709 История и култура на елинистическа Гърция CLLB777 Светът на Херодот CLLB835 Древните елински градове в Мала Азия CLLB836 Старогръцки исторически надписи GREB622 Старогръцки език GREB822 Старогръцки език LATB522 Латински език LATB622 Латински език LATB722 Латински език LATB822 Латински език OOOK051 Старогръцка култура OOOK101 Разчитане на миналото
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. OOOK078 Културата на Древен Египет
 • проф. д-р Веселин Методиев GENB019 Историческото познание
 • проф. д-р Лидия Денкова GENB029 Естетика и теория на изкуството
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. д-р Моника Попова GENB057 Изразните средства в съвременните изкуства
 • проф. д-р Тома Томов BCLB109 Римска култура CLLB620 Константинопол - "Новият Рим" MSCB117 История на Древен Рим OOOK112 Византия, позната и непозната OOOK144 Културата на Древния Рим
 • проф. д-р Христо Тодоров GENB019 Историческото познание
 • проф. Михаил Неделчев GENB024 Наука за литературата
 • доц. д-р Боян Думанов GENB020 Въведение в археологията
 • доц. д-р Георги Гочев CLLB007 Стаж CLLB008 Стаж CLLB216 Старогръцка драма: Есхил и Софокъл CLLB580 Практика "Антична култура и класическо наследство" CLLB626 Римска литература CLLB680 Практика "Антична култура и класическо наследство" CLLB846 Старогръцка лирика CLLB852 Античността в модерната литература GREB622 Старогръцки език GREB822 Старогръцки език LATB522 Латински език LATB622 Латински език LATB722 Латински език LATB822 Латински език OOKI111 Латински език OOKI131 Латински език - ІІ част
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология
 • доц. д-р Константин Вълчев GENB057 Изразните средства в съвременните изкуства
 • доц. д-р Майя Василева ACMB501 Древна Анатолия CLLB007 Стаж CLLB008 Стаж CLLB580 Практика "Антична култура и класическо наследство" CLLB680 Практика "Антична култура и класическо наследство" CLLB710 В периферията на елинския свят - древна Тракия CLLB711 Гръцки светилища CLLB777 Светът на Херодот CLLB808 Изкуство и религия в древна Гърция HACB569 Изкуство и култура на Мала Азия II - I хил. пр. Хр. OOOK126 Тракия през древността OOOK127 Древните цивилизации на Турция
 • доц. д-р Цвете Лазова OOOK015 Увод в античната култура
 • гл. ас. д-р Богдан Атанасов GENB020 Въведение в археологията
 • гл. ас. д-р Владимир Маринов CLLB007 Стаж CLLB008 Стаж CLLB551 Антични теории за душата CLLB580 Практика "Антична култура и класическо наследство" CLLB648 Античната медицина CLLB680 Практика "Антична култура и класическо наследство" CLLB778 Идеи и мислители на Древна Гърция CLLB814 Образованието в античния свят GREB501 Старогръцки език GREB622 Старогръцки език GREB722 Старогръцки език GREB822 Старогръцки език LATB522 Латински език LATB622 Латински език LATB722 Латински език LATB822 Латински език OOKI110 Старогръцки език OOKI132 Старогръцки език - ІІ част
 • гл. ас. д-р Росица Гичева CLLB808 Изкуство и религия в древна Гърция OOOK120 Празник и празничност