Българистика (Български език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Наука за езика, Наука за литературата, Историческото познание, Митология и религия, История на България, Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство; общообразователни курсове в областта на хуманитарните науки, филологията и науките за културата. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)
 • проф. Иван Касабов, д.н. GENB023 Наука за езика OOOK011 Реторика и говорна култура OOOK114 Език, култура и комуникация
 • проф. Кристиан Банков, д.н. OOOK072 Общество и стилове на живот
 • проф. Мария Китова-Василева, д.н. GENB023 Наука за езика
 • проф. Мария Попова, д.н. OOOK014 Семиотика
 • проф. Мони Алмалех, д.н. BULB590 Български книжовен език BULB762 Българската граматика в училище BULB792 Стаж "Български език и литература в училище" GENB023 Наука за езика KNIB515 Стаж" Редактор в издателство"
 • проф. Павлинка Стефанова, д.н. BULB709 Увод в педагогиката
 • проф. Пепка Бояджиева, д.н. OOOK034 Университетски светове
 • проф. Пламен Дойнов, д.н. BULB525 Издателски центрове и книгоразпространение в България (20 - 21 век) BULB540 Българска литература (края на 19 - нач. на 21 в.) BULB541 Семинар на департамент "Нова българистика" BULB615 Редакционни политики: от "Дневник" до "Уикенд" BULB616 Сценарии, пиеси, диалози: четене и писане BULB714 Литературният пазар днес BULB739 Практикум по творческо писане - поезия BULB765 Българска литература в училище BULB791 Практика "Литературна история" BULB817 Професията "критик" KNIB515 Стаж" Редактор в издателство" OOOK188 Великите книги на България - ХХ век
 • проф. Румен Даскалов, д.н. GENB055 Българското общество 1878 - 1939 г. OOOK087 Социални промени в България (1878-1944 г.)
 • проф. д-р Веселин Методиев GENB019 Историческото познание
 • проф. д-р Димитър Вацов OOOK139 Съвременни философски въпроси
 • проф. д-р Лидия Денкова GENB029 Естетика и теория на изкуството
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021A Митология и религия OOOK164 Фолклорната култура
 • проф. д-р Христо Тодоров GENB019 Историческото познание
 • проф. д-р Цветанка Чолова GENB022 История на България
 • проф. Михаил Неделчев BULB540 Българска литература (края на 19 - нач. на 21 в.) BULB740 История на културната периодика BULB742 Как се прави вестник и списание BULB759 Атон в българската култура и словестност BULB765 Българска литература в училище BULB791 Практика "Литературна история" BULB818 Професията "литературен сътрудник" (Как се работи с литературната история) GENB024 Наука за литературата KNIB515 Стаж" Редактор в издателство" OOOK035 Българското в културата и литературата SEMB405 Градът като цялостен текст
 • доц. Анисава Милтенова, д.н. BULB316 Старобългарски език
 • доц. Едвин Сугарев, д.н. BULB515 Българските дебати BULB739 Практикум по творческо писане - поезия BULB743 Българският литературен канон - формиране и проблематизиране BULB791 Практика "Литературна история" BULB820 Професията "редактор в медия" BULB910 Уеб-периодика, форуми, блогове
 • доц. Морис Фадел, д.н. BULB515 Българските дебати BULB524 Западноевропейски литератури (15-19 век) BULB580 Западноевропейски и американски литератури BULB597 Балкански литератури BULB639 Скандалът в литературата и журналистиката BULB763 Преподаване на литературен анализ BULB790 Практика "Най-четените български книги" BULB792 Стаж "Български език и литература в училище" BULB882 Пресрелийс: съставяне и редактиране BULB895 Стаж "Педагогическа практика и хоспитиране" KNIB515 Стаж" Редактор в издателство" OOOK074 Как да четем и разбираме литературно произведение
 • доц. д-р Андрей Бояджиев BULB316 Старобългарски език
 • доц. д-р Антоний Гълъбов GENB010B Обща социология
 • доц. д-р Биляна Курташева BULB526 Кино, телевизия, литераура BULB597 Балкански литератури BULB639 Скандалът в литературата и журналистиката BULB743 Българският литературен канон - формиране и проблематизиране BULB763 Преподаване на литературен анализ BULB790 Практика "Най-четените български книги" BULB792 Стаж "Български език и литература в училище" BULB816 Професията "редактор в издателство" KNIB523 Стаж "Репортер в печатно издание"
 • доц. д-р Борислав Георгиев BULB760 Методика на обучението по български език
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов BULB771 Информационни технологии в обучението по български език и литература
 • доц. д-р Георги Гочев BULB592 Антична литература
 • доц. д-р Димитър Гюдуров OOOK169 Българските общности зад граница
 • доц. д-р Емилия Дворянова BULB759 Атон в българската култура и словестност BULB905 Лятна школа по творческо писане OOOK047 Словото и неговите изкуства
 • доц. д-р Живко Лефтеров OOOK169 Българските общности зад граница
 • доц. д-р Зарко Ждраков OOOK107 Съкровищата на България
 • доц. д-р Ирина Георгиева BULB619 Дума - знак и значение OOOK128 Език и народопсихология
 • доц. д-р Йордан Ефтимов BULB525 Издателски центрове и книгоразпространение в България (20 - 21 век) BULB526 Кино, телевизия, литераура BULB580 Западноевропейски и американски литератури BULB615 Редакционни политики: от "Дневник" до "Уикенд" BULB620 История на печатната журналистика в България - XIX - XX век BULB714 Литературният пазар днес BULB739 Практикум по творческо писане - поезия BULB766 Преподаване на умения за изграждане на текст BULB770 Западно-европейската литература в училище BULB790 Практика "Най-четените български книги" BULB792 Стаж "Български език и литература в училище" BULB833 Методика на обучението по литература BULB910 Уеб-периодика, форуми, блогове KNIB515 Стаж" Редактор в издателство" KNIB523 Стаж "Репортер в печатно издание"
 • доц. д-р Лъчезар Стоянов GENB022 История на България OOOK168 Неизвестното за българския комунизъм
 • доц. д-р Мария Огойска BULB740 История на културната периодика BULB759 Атон в българската култура и словестност BULB792 Стаж "Български език и литература в училище" BULB816 Професията "редактор в издателство" KNIB523 Стаж "Репортер в печатно издание"
 • доц. д-р Милен Томов BULB815 Работата на коректора
 • доц. д-р Милена Мутафчиева PSYB620 Психоаналитичен семинар
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021A Митология и религия
 • гл. ас. д-р Любомир Джалев BULB767 Проверка на знания и умения чрез тест
 • гл. ас. Владимир Игнатов BULB766 Преподаване на умения за изграждане на текст OOOK011 Реторика и говорна култура