Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата е за образователно квалификационна степен "професионален бакалавър" с продължителност три години. Обхваща общо образование; аудиторни лекционни курсове в областта, мениджмънта на туристическото предприятие, бизнес планирането, оборудването на хотели и ресторанти, информационните системи за резервации и настаняване, икономиката на туризма, маркетинговата политика в туризма, бизнес комуникациите на чужд език, професионалната етика; извънаудиторни учебни форми; интензивно изучаване на два чужди езика - френски и немски. Обучението е практически ориентирано и включва изготвяне на маркетингова стратегия на хотел/ресторант, аналитичен отчет по ресторантьорство, казус по професионална етика, анализ на професионална среда, преддипломен стаж и аналитичен отчет на чужд език, самостоятелни работи и казуси в хотелиерството и ресторантьорството, както и по професионална терминология на изучаваните чужди езици.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев BAHR450 Тренингов курс по корпоративна социална отговорност в хотелиерството и ресторантьорството BAHR455 Основи на стопанското управление BAHR653 Управление на човешките ресурси
 • проф. д-р Росен Ташев BAHR553 Правно регламентиране на туристическата дейност
 • доц. д-р Димитър Панайотов BAHR259 Професионална етика BAHR356 Видове клиентела и взаимодействието с нея
 • доц. д-р Ирена Емилова BAHR654 Мениджмънт на туристическото предприятие
 • доц. д-р Красимир Йорданов BAHR559 Счетоводство на туристическото предприятие
 • доц. д-р Марселен Йовоган BAHR151 Микро- и макроикономика
 • доц. д-р Надя Маринова BAHR149 Въведение в маркетинга
 • доц. д-р Соня Алексиева BAHR156 Кухня и кулинарни технологии - I част BAHR157 Въведение в ресторантьорството - I част BAHR158 Въведение в хотелиерството - I част BAHR257 Въведение в ресторантьорството - II част BAHR258 Въведение в хотелиерството - II част BAHR354 Организация на ресторантьорството BAHR457 Управление на ресторантьорството BAHR458 Организация и управление на хотелиерството BAHR464 Мероприятия в ресторантьорството - практика BAHR465 Мероприятия в хотелиерството - практика BAHR560 Социология на храненето
 • доц. д-р Теодора Ризова BAHR158 Въведение в хотелиерството - I част BAHR258 Въведение в хотелиерството - II част BAHR355 Информационни системи за резервации и настаняване в хотелиерството BAHR458 Организация и управление на хотелиерството BAHR465 Мероприятия в хотелиерството - практика BAHR582 Преддипломна подготовка за Държавен изпит по хотелиерство I част BAHR682 Преддипломна подготовка за Държавен изпит по хотелиерство II част
 • д-р Десислава Тошева - Георгиева BAHR559 Счетоводство на туристическото предприятие
 • д-р Яна Константинова BAHR554 Маркетинг на туристическия продукт
 • преп. Антоанета Михайлова BAHR569 Стаж и курсов проект "Анализ на обект" BAHR666 Преддипломен стаж и аналитичен отчет на първи чужд език
 • преп. Георги Рашев BAHR131 Френски език BAHR231 Френски език BAHR251 Втори чужд език - френски BAHR261 Тренингов курс по първи чужд език - френски BAHR331 Френски език BAHR351 Втори чужд език - френски BAHR372 Практикум по езикови умения - втори чужд език - френски BAHR430 Френски език В2 BAHR451 Втори чужд език - френски
 • преп. Даниела Димитрова BAHR131 Френски език BAHR231 Френски език BAHR251 Втори чужд език - френски BAHR331 Френски език BAHR351 Втори чужд език - френски BAHR372 Практикум по езикови умения - втори чужд език - френски BAHR430 Френски език В2 BAHR455 Основи на стопанското управление BAHR553 Правно регламентиране на туристическата дейност
 • преп. Десислава Илиева BAHR450 Тренингов курс по корпоративна социална отговорност в хотелиерството и ресторантьорството BAHR549 Професионална терминология и бизнескомуникация - първи чужд език - френски BAHR565 Професионална терминология - втори чужд език - френски BAHR649 Професионална терминология и бизнескомуникация - първи чужд език - френски BAHR667 Професионална терминология - втори чужд език - френски
 • преп. Диан Карагеоргиев BAHR254 Втори чужд език - нидерландски BAHR362 Втори чужд език - нидерландски BAHR370 Практикум по езикови умения - втори чужд език - нидерландски BAHR462 Втори чужд език - нидерландски
 • преп. Здравка Банчева BAHR253 Втори чужд език - английски BAHR361 Втори чужд език - английски BAHR369 Практикум по езикови умения - втори чужд език - английски BAHR461 Втори чужд език - английски BAHR570 Професионална терминология - втори чужд език - английски BAHR671 Професионална терминология - втори чужд език - английски
 • преп. Мирослав Станчев BAHR131 Френски език BAHR231 Френски език BAHR261 Тренингов курс по първи чужд език - френски BAHR331 Френски език BAHR430 Френски език В2 BAHR451 Втори чужд език - френски
 • преп. Нериман Емин-Хасанова BAHR121 Немски език BAHR221 Немски език BAHR252 Втори чужд език - немски BAHR254 Втори чужд език - нидерландски BAHR262 Тренингов курс по първи чужд език - немски BAHR321 Немски език BAHR352 Втори чужд език - немски BAHR362 Втори чужд език - нидерландски BAHR367 Анализ на практика - първи чужд език - немски BAHR368 Практикум по езикови умения - втори чужд език - немски BAHR370 Практикум по езикови умения - втори чужд език - нидерландски BAHR420 Немски език В2 BAHR452 Втори чужд език - немски BAHR462 Втори чужд език - нидерландски BAHR572 Професионална терминология - втори чужд език - нидерландски BAHR672 Професионална терминология - втори чужд език - нидерландски
 • преп. Нина Хаджимихайлова BAHR121 Немски език BAHR221 Немски език BAHR252 Втори чужд език - немски BAHR262 Тренингов курс по първи чужд език - немски BAHR321 Немски език BAHR352 Втори чужд език - немски BAHR367 Анализ на практика - първи чужд език - немски BAHR368 Практикум по езикови умения - втори чужд език - немски BAHR420 Немски език В2 BAHR452 Втори чужд език - немски BAHR550 Професионална терминология и бизнескомуникация - първи чужд език - немски BAHR566 Професионална терминология - втори чужд език - немски BAHR650 Професионална терминология и бизнескомуникация - първи чужд език - немски BAHR668 Професионална терминология - втори чужд език - немски
 • преп. Радостина Георгиева BAHR151 Микро- и макроикономика BAHR363 Семинар: "Видове клиенти и отношението към тях" BAHR371 Практикум по езикови умения - втори чужд език - руски BAHR463 Втори чужд език - руски BAHR573 Професионална терминология - втори чужд език - руски BAHR653 Управление на човешките ресурси BAHR673 Професионална терминология - втори чужд език - руски
 • преп. Славянка Стамова BAHR259 Професионална етика BAHR260 Практика - Основни техники в хотелиерството и ресторантьорството BAHR356 Видове клиентела и взаимодействието с нея BAHR366 Анализ на практика - първи чужд език - френски BAHR460 Практика - Реална професионална среда BAHR464 Мероприятия в ресторантьорството - практика BAHR465 Мероприятия в хотелиерството - практика BAHR560 Социология на храненето BAHR569 Стаж и курсов проект "Анализ на обект" BAHR580 Практическа подготовка за Държавни изпити - I част BAHR666 Преддипломен стаж и аналитичен отчет на първи чужд език BAHR680 Практическа подготовка за Държавни изпити - II част
 • Владимир Стамов BAHR156 Кухня и кулинарни технологии - I част BAHR256 Кухня и кулинарни технологии - II част BAHR364 Учебна практика "Съвременни кулинарни технологии"
 • Зорница Колева BAHR150 Приложни науки BAHR157 Въведение в ресторантьорството - I част BAHR257 Въведение в ресторантьорството - II част BAHR259 Професионална етика BAHR260 Практика - Основни техники в хотелиерството и ресторантьорството BAHR354 Организация на ресторантьорството BAHR365 Учебна практика по "Организация на ресторантьорството" BAHR457 Управление на ресторантьорството BAHR464 Мероприятия в ресторантьорството - практика BAHR581 Преддипломна подготовка за Държавен изпит по ресторантьорство I част BAHR681 Преддипломна подготовка за Държавен изпит по ресторантьорство - II част
 • Радостина Георгиева BAHR255 Втори чужд език - руски
 • Чудомир Чернев BAHR159 Оборудване на хотел и ресторант