Логопедия

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Обща психология, Невробиологични основи на човешкото поведение, Основи на социалната политика; практически курсове като - Мозъкът на човека, Езикова и речева патология, Психолингвистични теории за овладяване на езика и др. През третата и четвъртата година обучението в програмата се организира в специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Логопедия
 • проф. Боряна Пирьова, д.н. GENB033 Невробиологични основи на човешкото поведение
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. GENB008 Човешкият мозък PSYB700 Невропсихология PSYB703 Неврогенетика
 • проф. Иван Касабов, д.н. GENB023 Наука за езика
 • проф. Мария Китова-Василева, д.н. GENB023 Наука за езика
 • проф. Мони Алмалех, д.н. GENB023 Наука за езика
 • проф. Живка Винарова, д. м. н. LOGB604 Организация на здравеопазването, здравно обслужване и здравна информатика LOGB701 Превантивни практики и телемедицина LOGB805 Национални и международни здравни системи и организации SODB313 Въведение и теоретични основи на общественото здраве
 • проф. д-р Виолета Боянова GENB008 Човешкият мозък LOGB500 Биологични основи на говора и езика LOGB503 Обучителни трудности LOGB504 Нарушения на гълтането LOGB606 Емоционални разтройства при деца с комуникативни нарушения LOGB718 Самостоятелна работа: Умения за анкетиране и обработка и анализ на данни LOGB720 Практика: Методи за терапия на лица с дизартрия, ринолалия LOGB722 Проект: Изследвания върху ранна езикова онтогенеза в детството LOGB725 Практически тренинг: Терапия при деца със емоционално-поведенчески и комуникативни нарушения LOGB727 Практически тренинг: Терапия при деца с нарушения в писмените форми на комуникация LOGB806 Развитийни и придобити нарушения на графизма SODB101 Мозъкът на човека - строеж и функции SODB102 Интеграция на деца със специални образователни потребности SODB212 Анатомия и физиология на слуха и говора SODB215 Езикова и речева патология SODB304 Методи за изследване на езиковите и речеви нарушения SODB401 Невропатология SODB413 Основни принципи на превенция, диагностика и терапия при езикови и речеви нарушения
 • проф. д-р Досю Досков LOGB704 Фониатрия LOGB807 Гласови нарушения
 • проф. д-р Енчо Герганов GENB012 Обща психология
 • проф. д-р Красимир Калинов SODB304 Методи за изследване на езиковите и речеви нарушения
 • проф. д-р Мартин Канушев GENB010B Обща социология
 • проф. д-р Тома Томов GENB042 Отношения между хората SODB100 Начала на психоанализата SODB300 Психични разстройства (възрастни) SODB401 Невропатология
 • проф. д-р Юрий Анастасов LOGB707 Диагностика и терапия на кранио-фациални аномалии, ринолалии
 • доц. д-р Антоний Гълъбов GENB010B Обща социология
 • доц. д-р Евгения Христова GENB033 Невробиологични основи на човешкото поведение
 • доц. д-р Екатерина Тодорова GENB033 Невробиологични основи на човешкото поведение LOGB502 Онтогенеза на комуникативната компетентност, фонетика и фонология, билингвизъм LOGB605 Артикулационни нарушения при деца и възрастни LOGB703 Диагностика и терапия на езикови нарушения LOGB717 Проект: Детско развитие - работа с тестове и събиране на данни LOGB724 Практически тренинг: Терапия при деца със емоционално-поведенчески и комуникативни нарушения LOGB727 Практически тренинг: Терапия при деца с нарушения в писмените форми на комуникация LOGB802 Диагностика и терапия на нарушения на четенето и писането - деца и възрастни SODB213 Психология на лица с комуникативни нарушения SODB215 Езикова и речева патология SODB413 Основни принципи на превенция, диагностика и терапия при езикови и речеви нарушения
 • доц. д-р Златка Михова SODB200 Динамично интервю SODB302 Семейството и динамиката му (Семейно консултиране)
 • доц. д-р Маргарита Станкова GENB033 Невробиологични основи на човешкото поведение LOGB500 Биологични основи на говора и езика LOGB505 Клинична психология и нарушения в развитието LOGB602 Флуентни нарушения LOGB702 Разстройства от аутистичния спектър LOGB716 Практика: Диагностични методи на изследване и оценка при терапевтичната работа в логопедията LOGB719 Семинар: Ранни интервенции и родителско поведение при разстройства от аутистичния спектър LOGB721 Самостоятелна работа: Оценка на нарушенията на когнитивното развитие LOGB726 Стаж: Терапия при възрастни с дизартрия и афазия LOGB727 Практически тренинг: Терапия при деца с нарушения в писмените форми на комуникация LOGB803 Диагностика и терапия на Дизартрии - деца и възрастни LOGB804 Диагностика и терапия на Афазии, невродегенеративни нарушения SODB101 Мозъкът на човека - строеж и функции SODB102 Интеграция на деца със специални образователни потребности SODB212 Анатомия и физиология на слуха и говора SODB400 Психични разстройства (деца)
 • доц. д-р Николай Петков LOGB706 Акустика, аудиология и нарушения на слуха
 • доц. д-р Полина Михова LOGB601 Принципи на телерехабилитацията при деца и възрастни с комуникативни нарушения LOGB604 Организация на здравеопазването, здравно обслужване и здравна информатика LOGB700 Компютърни системи и подпомагащи технологии при терапия на комуникативни нарушения LOGB701 Превантивни практики и телемедицина LOGB723 Семинар: Проблеми в здравето и безопасността, превенция, комуникативни взаимодействия LOGB805 Национални и международни здравни системи и организации SODB313 Въведение и теоретични основи на общественото здраве
 • доц. д-р Светлозар Василев SODB300 Психични разстройства (възрастни)
 • гл. ас. д-р Илия Пенджуров LOGB601 Принципи на телерехабилитацията при деца и възрастни с комуникативни нарушения LOGB604 Организация на здравеопазването, здравно обслужване и здравна информатика LOGB700 Компютърни системи и подпомагащи технологии при терапия на комуникативни нарушения LOGB701 Превантивни практики и телемедицина LOGB805 Национални и международни здравни системи и организации SODB304 Методи за изследване на езиковите и речеви нарушения
 • гл. ас. д-р Надя Колчева LOGB505 Клинична психология и нарушения в развитието
 • ас. Майя Младенова SODB200 Динамично интервю
 • д-р Галина Маркова-Дерелиева SODB301 Теория на привързаността
 • д-р Росица Йосифова LOGB705 Превенция на комуникативни нарушения в детско-юношеска възраст
 • д-р Славина Лозанова LOGB600 Невербална комуникация LOGB603 Умствена изостаналост, интегрирано обучение SODB402 Психолингвистични теории за овладяване на езика
 • ..... ..... LOGB501 Оториноларингология
 • Магдалена Димитрова LOGB606 Емоционални разтройства при деца с комуникативни нарушения LOGB803 Диагностика и терапия на Дизартрии - деца и възрастни SODB102 Интеграция на деца със специални образователни потребности
 • Нина Йорданова   LOGB504 Нарушения на гълтането
 • Славина Лозанова   LOGB614 Основи на слухово-речевата терапия при деца с увреден слух
 • Теодора Спасова LOGB707 Диагностика и терапия на кранио-фациални аномалии, ринолалии
 • Цветанка Генова-Стоянова LOGB726 Стаж: Терапия при възрастни с дизартрия и афазия LOGB803 Диагностика и терапия на Дизартрии - деца и възрастни LOGB804 Диагностика и терапия на Афазии, невродегенеративни нарушения