Счетоводство и одит

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Увод в социалната психология, Политология, Обща социология, Държавно и публично управление, Историческо познание; практически курсове като - Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика, Стопанска история, Въведение във финансите, Основи на счетоводството, Основи на контрола и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Счетоводство и одит