Връзки с обществеността

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Политология, Увод в социалната психология, Митология и религия, Обща социология, Наука за литературата и др.; практически курсове като - Медии и ПР практики, Практика на убеждаващата комуникация, Приложно знание в комуникациите, Медия тренинг за ПР, Разбиране на медийните послания, Комуникация в социалните медии и мрежи и др.

През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Връзки с обществеността
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. GENB014 Политология
 • проф. Владимир Михайлов, д.н. NPRN588 Семинар "Грамотност в медиите и връзките с обществеността" PRNB005 Разбиране на медийните послания
 • проф. Мони Алмалех, д.н. GENB039 Български език - четене и писане
 • проф. Петя Александрова, д.н. NPRN501 Средствата за масова комуникация и културата NPRN711 Управление на комуникациите на арт продукти PRNB001 Медии и ПР практики PRNB008 Представяне на попкултурата в СМК PRNB013 Анализ на медийното съдържание
 • проф. Райна Николова, д.н. PRNB007 Съдебна практика и информация
 • проф. Румен Даскалов, д.н. GENB055 Българското общество 1878 - 1939 г.
 • проф. Руси Маринов, д.н. NPRN599 Практика по връзки с обществеността І част NPRN604 Интерактивни връзки с обществеността NPRN605 Медии и обществено мнение NPRN658 Семинар "Структура в медиите и връзките с обществеността" NPRN725 Управление и организиране на семинари и конференции PRNB004 Приложно знание в комуникациите PRNB006 Информация и новини
 • проф. Толя Стоицова, д.н. GENB013B Увод в социалната психология NPRN507 Вербална и невербална комуникация NPRN699 Практика по връзки с обществеността ІІ част NPRN807 Събития за вътрешни публики - II част PRNB015 Медия тренинг за ПР
 • проф. д-р Анна Кръстева GENB014 Политология
 • проф. д-р Веселин Методиев GENB019 Историческото познание
 • проф. д-р Десислава Бошнакова NPRN502 Управление на специални събития NPRN504 Управление на връзки с обществеността NPRN508 ПР и фотография NPRN731 Изложбените проекти - платформа за активна комуникация NPRN809 Маркетинг на специални събития (онлайн) NPRN810 Измерване на ефективността на специални събития NPRN820 Стаж по корпоративни комуникации ІІ част PRNB003 Творческо мислене и писане PRNB009 Онлайн медии и публични комуникации PRNB010 Тактики и техники за презентиране PRNB017 Комуникация в социалните медии и мрежи - I част PRNB018 Комуникация в социалните медии и мрежи - II част
 • проф. д-р Евгений Дайнов GENB041 Теория на прехода
 • проф. д-р Иван Боевски NPRN814 Стейкхолдер мениджмънт (Stakeholder Management)
 • проф. д-р Любомир Гърбев NPRN702 Правоговор и реторика
 • проф. д-р Мартин Канушев GENB010B Обща социология
 • проф. д-р Милена Шушулова-Павлова PRNB012 Музика и специални събития
 • проф. д-р Михаил Мелтев NPRN503 Аудиовизуално творчество NPRN607 Телевизия и ПР
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021A Митология и религия
 • проф. д-р Росен Стоянов NPRN602 Бизнес етикет и комуникации NPRN603 Етика и комуникация в ПР NPRN701 Политически комуникации и кампании NPRN707 Управление и организация на спортни събития NPRN709 Планиране на кампании във връзките с обществеността - І част NPRN720 Стаж по корпоративни комуникации І част NPRN813 Бранд мениджмънт NPRN817 Организационен мениджмънт PRNB011 Практики на убеждаващата комуникация PRNB014 Модели на убеждаващата комуникация
 • проф. д-р Тома Томов GENB058 Въведение в християнството
 • проф. д-р Христо Тодоров GENB019 Историческото познание
 • проф. Михаил Неделчев GENB024 Наука за литературата
 • доц. Едвин Сугарев, д.н. GENB039 Български език - четене и писане
 • доц. д-р Александър Христов NPRN504 Управление на връзки с обществеността NPRN603 Етика и комуникация в ПР NPRN724 Маркетинг на специални събития (офлайн) NPRN804 Оценяване и измерване на ефективността във връзките с обществеността PRNB016 Корпоративна социална отговорност
 • доц. д-р Антоний Гълъбов GENB010B Обща социология
 • доц. д-р Евелина Христова NPRN602 Бизнес етикет и комуникации NPRN703 Вътрешноорганизационни комуникации NPRN704 Тактики за връзки с обществеността NPRN723 Събития за вътрешни публики, част І NPRN805 Планиране на кампании във връзките с обществеността - ІІ част NPRN807 Събития за вътрешни публики - II част NPRN830 Стаж по организация на специални събития ІІ част
 • доц. д-р Ружа Маринска GENB030A Обща история на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Стойко Петков NPRN708 Реклама и връзки с обществеността NPRN718 Реклама и специални събития PRNB019 Крос-медийни комуникации
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021A Митология и религия
 • доц. Елена Иванова NPRN710 Концептуални изкуства и сценография
 • гл. ас. д-р Боряна Гигова NPRN813 Бранд мениджмънт NPRN817 Организационен мениджмънт
 • гл. ас. д-р Десислава Данкова NPRN502 Управление на специални събития NPRN705 Връзки с обществеността в маркетинга NPRN725 Управление и организиране на семинари и конференции NPRN730 Стаж по организация на специални събития І част PRNB001 Медии и ПР практики PRNB004 Приложно знание в комуникациите PRNB009 Онлайн медии и публични комуникации PRNB013 Анализ на медийното съдържание PRNB017 Комуникация в социалните медии и мрежи - I част PRNB018 Комуникация в социалните медии и мрежи - II част
 • гл. ас. д-р Иван Начев GENB014 Политология
 • гл. ас. д-р Ралица Филипова PRNB005 Разбиране на медийните послания
 • гл. ас. д-р Тодор Панайотов NPRN506 Телевизионни познания NPRN605 Медии и обществено мнение NPRN801 Медийна и комуникационна политика PRNB006 Информация и новини
 • ас. д-р Жюстин Джадала Мария NPRN505 Онлайн пространство и връзки с обществеността
 • д-р Йово Панчев NPRN710 Концептуални изкуства и сценография
 • д-р Цветан Томчев NPRN508 ПР и фотография
 • Валя Кацарова NPRN731 Изложбените проекти - платформа за активна комуникация
 • Десислава Монова NPRN805 Планиране на кампании във връзките с обществеността - ІІ част
 • Елена Драгостинова PRNB012 Музика и специални събития
 • Стоян Стоянов NPRN709 Планиране на кампании във връзките с обществеността - І част