Мултимедия и компютърна графика

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Основи на информатиката, Обща история на изобразителното изкуство, Композиция във визуалните изкуства, Въведение в икономиката; практически курсове като - Графичен потребителски интерфейс, Организация на компютърни системи, Рисуване, Цветознание в компютърното проектиране, Структури в програмирането и информационните технологии, Растерна графика, Графично документиране и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика
 • проф. Иван Ланджев, д.н. GENB001B Математика
 • проф. Иван Маразов, д.н. GENB030 История на изобразителното изкуство
 • проф. д-р Господин Желев CSTB001 Графичен потребителски интерфейс CSTB002 Упражнения и проект по графичен потребителски интерфейс
 • проф. д-р Иван Момчев CSTB400 Обектно ориентиран подход за програмиране на потребителски интерфейс
 • проф. д-р Марин Маринов GENB001B Математика
 • проф. д-р Милена Лазарова-Мицева CSTB200 Организация на компютърни системи
 • проф. д-р Симо Лазаров CSTB105 Въведение в създаването на звукови картини
 • проф. д-р Стоян Малешков CSTB320 Креативно интерактивно програмиране с отворен код CSTB502 Компютърна графика CSTB503 Лабораторни занятия по компютърна графика CSTB566 Практика по програмиране, компютърно моделиране на тримерни обекти и компютърна периферия CSTB582 Самостоятелна работа: Компютърна графика CSTB603 Синтез на реалистични изображения CSTB604 Лабораторни занятия по синтез на реалистични изображения CSTB666 Практика по синтез на реалистични изображения и приложни алгоритми CSTB683 Самостоятелна работа: Синтез на реалистични изображения CSTB841 Виртуална и разширена реалност
 • проф. Румен Райчев CSTB024 Практическо изграждане на пространствени форми CSTB127 Композиция на пространствени форми CSTB409 Цветознание в компютърното проектиране CSTB510 Структурна комбинаторика в компютърното проектиране CSTB589 Самостоятелна работа: Структурна комбинаторика в компютърното проектиране CSTB611 Компютърен графичен дизйн CSTB718 Художествен уебдизайн CSTB719 Корпоративен дизайн CSTB770 Стаж по графичен дизайн
 • доц. д-р Ангел Ангелов CSTB001 Графичен потребителски интерфейс CSTB002 Упражнения и проект по графичен потребителски интерфейс CSTB003 Структури в програмирането и информационните технологии CSTB004 Упражнения и проект по структури в програмирането и информационните технологии CSTB566 Практика по програмиране, компютърно моделиране на тримерни обекти и компютърна периферия CSTB666 Практика по синтез на реалистични изображения и приложни алгоритми CSTB709 Цифрови видео формати CSTB790 Обработка на графични и видео формати CSTB880 Стаж по мултимедия и създаване на компютърни игри
 • доц. д-р Борис Наймушин GENB064 Тайните на ефективната комуникация (на англ. ез.)
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Владимир Сотиров GENB035 Езикът на формалното
 • доц. д-р Георги Бижев CSTB547 Дискретни структури
 • доц. д-р Георги Найденов CSTB013 Проект по компютърни мрежи CSTB026 Компютърни комуникации и мрежи
 • доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева GENB017 Въведение в икономиката
 • доц. д-р Панчо Томов CSTB019 Растерна графика CSTB020 Проект по растерна графика CSTB025 Векторна графика CSTB111 Проектиране с векторна графика
 • доц. д-р Петко Стоянов CSTB013 Проект по компютърни мрежи CSTB026 Компютърни комуникации и мрежи
 • доц. д-р Петя Асенова GENB005 Основи на информатиката
 • доц. Борис Данаилов GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. Михаил Чомаков GENB031 Композиция във визуалните изкуства
 • гл. ас. д-р Валентина Иванова GENB005 Основи на информатиката
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 История на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Десислава Георгиева CSTB021 Графично документиране с AutoCAD CSTB503 Лабораторни занятия по компютърна графика CSTB566 Практика по програмиране, компютърно моделиране на тримерни обекти и компютърна периферия CSTB582 Самостоятелна работа: Компютърна графика CSTB604 Лабораторни занятия по синтез на реалистични изображения CSTB666 Практика по синтез на реалистични изображения и приложни алгоритми CSTB683 Самостоятелна работа: Синтез на реалистични изображения CSTB706 Лабораторни занятия по компютърна анимация CSTB799 Стаж по компютърна анимация CSTB808 Реалистично текстуриране на тримерни обекти
 • гл. ас. д-р Захарина Петрова-Проданова CSTB722 Графичен дизайн на опаковка CSTB802 Шрифт в компютърното проектиране
 • гл. ас. д-р Йоана Минкова CSTB504 Компютърна периферия CSTB529 Лабораторни занятия по компютърна периферия CSTB566 Практика по програмиране, компютърно моделиране на тримерни обекти и компютърна периферия CSTB584 Самостоятелна работа: Компютърна периферия CSTB787 Интегрирани среди за WEB приложения CSTB803 Мултимедийни технологии CSTB837 Лабораторни занятия по мултимедийни технологии CSTB880 Стаж по мултимедия и създаване на компютърни игри CSTB898 Стаж по художествен уеб дизайн и компютърна печатна грефика
 • гл. ас. д-р Мария Георгиева CSTB527 Софтуерни технологии със С# CSTB528 Самостоятелна работа по Софтуерни технологии със С# CSTB566 Практика по програмиране, компютърно моделиране на тримерни обекти и компютърна периферия CSTB609 Цифрова фотография за мултимедийни приложения CSTB617 Принципи на цифровата фотография CSTB770 Стаж по графичен дизайн CSTB782 Проект: Цифрова фотография за мултимедийни приложения CSTB799 Стаж по компютърна анимация CSTB880 Стаж по мултимедия и създаване на компютърни игри CSTB898 Стаж по художествен уеб дизайн и компютърна печатна грефика
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов GENB064 Тайните на ефективната комуникация (на англ. ез.)
 • гл. ас. д-р Стоян Боев GENB001B Математика
 • ас. Златка Узунова CSTB560 Графика и анимация в среда Animate CSTB613 Създаване на компютърни игри CSTB644 Интерактивни техники в среда Animate CSTB741 Геометрично моделиране с Maya
 • ас. Мартин Стойчев CSTB817 Компютърна печатна графика CSTB818 Лабораторни занятия по компютърна печатна графика
 • д-р Веселин Георгиев CSTB705 Компютърна анимация CSTB728 Визуализация и глобално осветление с Mental Ray
 • д-р Лилия Павлова CSTB336 Рисуване CSTB436 Рисуване CSTB612 Лабораторни занятия по компютърен графичен дизайн CSTB770 Стаж по графичен дизайн CSTB898 Стаж по художествен уеб дизайн и компютърна печатна грефика
 • д-р Людмил Дуриданов GENB064 Тайните на ефективната комуникация (на англ. ез.)
 • д-р Стефан Генчев CSTB618 Симулационно моделиране
 • преп. Красимир Иванов CSTB624 Класически анимационни техники CSTB642 Анимационни техники
 • Десислава Апостолова CSTB016 Синтез и анализ на приложни алгоритми
 • Димитър Ваковски CSTB506 Функции и услуги на операционни среди
 • Драгомир Йорданов CSTB645 UX Design: Функционален дизайн на потребителски софтуер
 • Йоана Панкова CSTB321 Въведение в екранния език
 • Людмил Димитров CSTB723 Обработка на звук CSTB837 Лабораторни занятия по мултимедийни технологии
 • Мария Петева   CSTB740 Техника за създаване на концептуални визуализации (Concept art)
 • Мария Стойнова-Митева CSTB116 Рисуване CSTB117 Рисуване CSTB336 Рисуване
 • Петко Капраляков CSTB016 Синтез и анализ на приложни алгоритми
 • Соня Лазарова   CSTB643 Постпродукционни ефекти с Adobe After Effects
 • Тодор Брънзов CSTB806 Управление на WEB сървъри