Графичен дизайн

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство, Композиция във визуалните изкуства, Култура и семиотика, Човешката култура, Митология и религия, Български език - четене и писане; практически курсове като - Форма и пространство, Въведение в графичния дизайн, Компютърно създаване и обработка на изображения, Компютърни средства за графичен дизайн, Етюд и портрет и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Графичен дизайн