Интериорен дизайн

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Композиция във визуалните изкуства, Обща история на изобразителното изкуство, Естетика и теория на изкуството, Култура и семиотика, Човешка култура, Митология и религия, Увод в археологията; практически курсове като - Морфология в дизайна, Идеи и практически решения в интериорния дизайн, Художествено проектиране и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Интериорен дизайн
 • проф. Иван Гацов, д.н. GENB020 Въведение в археологията
 • проф. Иван Касабов, д.н. GENB025 Култура и семиотика
 • проф. Иван Маразов, д.н. GENB030 История на изобразителното изкуство
 • проф. Кристиан Банков, д.н. GENB025 Култура и семиотика
 • проф. Пламен Дойнов, д.н. GENB051 Устен изказ и писмен текст: изграждане и разработване
 • проф. д-р Борис Сергинов ARTB792 Дизайн на комплексни обекти в градска среда ARTB819 Тотален дизайн в интериора ARTB981 Практически курс "Дизайн на комплексни обекти в градска среда" ARTB983 Стаж във фабрика за мебели ARTB984 Практически курс "Тотален дизайн в интериора" ARTB986 Стаж във фабрика за мебели
 • проф. д-р Георг Краев GENB026 Човешката култура
 • проф. д-р Лидия Денкова GENB029 Естетика и теория на изкуството
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021A Митология и религия
 • проф. д-р Тома Томов GENB058 Въведение в християнството
 • проф. Георги Гиков ARTB525 Дизайн на детската среда ARTB722 Съоръжения за спорт и рекреация - І част ARTB822 Съоръжения за спорт и рекреация - ІІ част
 • доц. Морис Фадел, д.н. GENB051 Устен изказ и писмен текст: изграждане и разработване
 • доц. д-р Анна Цоловска ARTB599 Въведение в компютърните експерименти INTB016 Компютърно двуизмерно проектиране Illustrator
 • доц. д-р Боян Думанов GENB020 Въведение в археологията
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Венцислав Занков INTB003 Изобразителна методика в дизайна - І част INTB006 Графични изображения в дизайна
 • доц. д-р Виктор Аврамов ESCB823 Мениджмънт
 • доц. д-р Гергана Стефанова ARTB910 Въведение в архитектурното проектиране - І част ARTB916 Въведение в архитектурното проектиране-ІІ част
 • доц. д-р Иванка Добрева-Драгостинова ARTB798 Проект "Дизайн на детската среда" ARTB977 Практика INTB025 Методика на дизайна - I част INTB026 Дизайн работилница - I част INTB027 Методика на дизайна - II част INTB028 Дизайн работилница - II част INTB109 Функция и форма в интериорния дизайн
 • доц. д-р Иво Попов ARTB621 Приложна графика - изобразителни средства за визуална комуникация и реклама ARTB622 Проект "Приложна графика - изобразителни средства за визуална комуникация и реклама" ARTB915 Визуална комуникация за градска среда INTB511 Организация на музейни експозиции и изложбени пространства - I част INTB512 Организация на музейни експозиции и изложбени пространства - II част
 • доц. д-р Йордан Ефтимов GENB051 Устен изказ и писмен текст: изграждане и разработване
 • доц. д-р Калина Христова INTB031 Специализирана рисунка в интериорния дизайн - I част INTB033 Специализирана рисунка в интериорния дизайн - II част
 • доц. д-р Ралица Стефанова ARTB983 Стаж във фабрика за мебели ARTB986 Стаж във фабрика за мебели INTB034 Декоративни и приложни елементи в интериорния дизайн - I част INTB035 Декоративни и приложни елементи в интериорния дизайн - II част INTB104 Идеи и практически решения в интериорния дизайн - I част INTB106 Идеи и практически решения в интериорния дизайн - II част
 • доц. д-р Светослав Анев ARTB726 Макетиране ARTB976 Практика ARTB977 Практика INTB030 Дизайн на мебели - I част INTB032 Дизайн на мебели - II част INTB036 Пластично моделиране в дигитална среда INTB110 Основи на проектирането в интериорния дизайн - I част INTB111 Основи на проектирането в интериорния дизайн- ІІчаст
 • доц. д-р Софрони Върбев ARTB598 Дизайн на градска среда ARTB691 Самостоятелна работа "Дизайн на градска среда" ARTB692 Интериор на търговски обекти ARTB793 Дизайн и реклама на съоръжения за отдих и развлечение ARTB817 Продуктдизайн ARTB912 Интериорна графика ARTB915 Визуална комуникация за градска среда ARTB973 Практически курс "Интериор на търговски обекти" ARTB977 Практика ARTB982 Практически курс "Дизайн и реклама на съоръжения за отдих и развлечение" ARTB985 Практически курс "Продуктдизайн" INTB011 Графично представяне на дизайнерски продукт INTB017 Графично оформление на портфолио
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021A Митология и религия
 • доц. Банко Банков ARTB597 Дизайн на жилищен интериор ARTB690 Самостоятелна работа "Дизайн на жилищен интериор" ARTB692 Интериор на търговски обекти ARTB699 Самостоятелна работа "Интериор на търговски обекти" ARTB971 Практически курс "Дизайн на жилищен интериор" ARTB973 Практически курс "Интериор на търговски обекти" ARTB986 Стаж във фабрика за мебели
 • доц. Борис Данаилов GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. Михаил Чомаков GENB031 Композиция във визуалните изкуства
 • гл. ас. Биляна Калоянова, д.н. ARTB693 Интериор на обекти в сферата на обслужването ARTB920 Екодизайн ARTB923 Организация на пространство в обществени сгради ARTB972 Практически курс "Дизайн на градска среда" ARTB974 Практически курс "Интериор на обекти в сферата на обслужването" ARTB983 Стаж във фабрика за мебели ARTB986 Стаж във фабрика за мебели
 • гл. ас. д-р Богдан Атанасов GENB020 Въведение в археологията
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 История на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Руслан Лозев INTB009 Основи на конструирането - І част INTB013 Основи на конструирането - ІІ част
 • гл. ас. д-р Явор Жаблянов ARTB528 Компютърно проектиране на триизмерни пространства ARTB827 Компютърно проектиране на триизмерни обекти (3D studio max) ARTB891 Компютърно проектиране : триизмерни пространства ARTB914 Двуизмерно компютърно проектиране (AutoCAD) ARTB976 Практика ARTB986 Стаж във фабрика за мебели
 • гл. ас. д-р Яна Василева ARTB599 Въведение в компютърните експерименти ARTB623 Компютърни експерименти ARTB983 Стаж във фабрика за мебели INTB007 Компютърно двуизмерно проектиране на Photoshop
 • преп. Илиана Гълъбова-Гикова ARTB679 Семинар "Арт шоп" ARTB793 Дизайн и реклама на съоръжения за отдих и развлечение ARTB817 Продуктдизайн ARTB976 Практика ARTB982 Практически курс "Дизайн и реклама на съоръжения за отдих и развлечение" ARTB985 Практически курс "Продуктдизайн" INTB105 Формоизграждане - пластични феномени INTB107 Функционална обвързаност на формоизграждането INTB108 Форма и цвят в интериорния дизайн
 • преп. Станимир Божилов INTB031 Специализирана рисунка в интериорния дизайн - I част INTB033 Специализирана рисунка в интериорния дизайн - II част
 • Бистра Златарева INTB031 Специализирана рисунка в интериорния дизайн - I част INTB033 Специализирана рисунка в интериорния дизайн - II част
 • Ралица Симеонова ARTB989  Конструкции, технологии и материали в интериорния дизайн