Гражданска и корпоративна сигурност

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Глобалният свят, Основи на правото, Политология, Държавно и публично управление, Въведение в археологията; практически курсове - Общество и сигурност, Управление на човешките ресурси в службите за сигурност и обществен ред, Международни организации в сигурността, Конфликти и сигурност, Социалните конфликти като риск за сигурността, Миграционен и граничен контрол, Сигнално-охранителни системи и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага три специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. GENB014 Политология
 • проф. Георги Бахчеванов, д.н. SECB002 Организация на международната сигурност SECB011 Сигурността на малката държава SECB504 Отбранителна сигурност SECB563 Практика " Отбранителна сигурност" SECB824 Управление при кризи с невоенен характер
 • проф. Димитър Йончев, д.н. GENB018 Глобалният свят SECB003 Възгледи в сигурността SECB503 Политически и социални фактори на сигурността SECB562 Самостоятелна работа "Политически и социални фактори на сигурността" SECB601 Основи на разузнаването SECB605 Равнища на сигурност SECB667 Практика: Външно наблюдение SECB803 Разузнавателни дейности
 • проф. Иван Гацов, д.н. GENB020 Въведение в археологията SECB816 Насилието в праисторията
 • проф. Милена Беновска-Събкова, д.н. SECB722 Опазване на културно-историческото наследство
 • проф. Николай Радулов, д.н. RESB605 Държавна служба в системите за сигурност SECB701 Специални разузнавателни средства SECB711 Криминалистика SECB769 Стаж: Специални разузнавателни средства SECB804 Управление на специалните служби
 • проф. Райна Николова, д.н. GENB016B Основи на правото
 • проф. Румен Даскалов, д.н. GENB055 Българското общество 1878 - 1939 г.
 • проф. Руси Маринов, д.н. SECB745 Кризисен мениджмънт
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. SECB020 Идеята за държавност
 • проф. Христо Иванов, д.н. RESB002 Централизация и децентрализация в управлението на сигурността RESB803 Структура и функциониране на местните органи за сигурност в АТЕ
 • проф. д-р Александър Воденичаров RESB502 Административно право и административен процес
 • проф. д-р Александър Рангелов SECB501 Външна политика, дипломация и сигурност
 • проф. д-р Анна Кръстева GENB014 Политология
 • проф. д-р Венелин Георгиев RESB603 Иновации и инвестициии в регионалната сигурност RESB823 Стратегическо предвиждане, ранно предупреждение и управление на риска RESB828 Защита на критичната инфраструктура SECB802 Информационно-аналитична дейност в системите за сигурност SECB820 Оценка и управление на риска
 • проф. д-р Веселин Методиев HISB109 Документален и архивен мениджмънт SECB014 Увод в документалистиката и архивистиката SECB606 Архивната система на България SECB812 Документи, документооборот и неговото рационализиране SECB895 Стаж: "Държавен архив" - ІІ част
 • проф. д-р Владко Иванов RESB704 Сигурност на границите и регионално сътрудничество RESB748 Стаж: Организация на сигурността на аерогарите
 • проф. д-р Георг Краев GENB026 Човешката култура
 • проф. д-р Георги Ботев SECB822 Национална система за управление при кризи
 • проф. д-р Любомир Тимчев SECB823 Миграционен и граничен контрол
 • проф. д-р Людмил Георгиев RESB001 Регионално и местно управление RESB505 Управление на проекти за регионално развитие
 • проф. д-р Мартин Канушев GENB010B Обща социология
 • проф. д-р Ненко Дойков RESB705 Противодействие на общата престъпност - тактически аспекти RESB723 Единна спасителна система RESB822 Управление при извънредни ситуации SECB543 Организация и тактика на охранителната дейност SECB622 Полицейско право SECB788 Стаж: Организация и тактика на охраната в банковия сектор SECB875 Стаж: Аварийно-спасителни дейности при промишлени аварии и природни бедствия SECB885 Стаж: Организация и тактика на охранителната дейност
 • проф. д-р Никифор Стефанов SECB016 Защита на критичната инфраструктура от радиационни и химически аварии SECB721 Риск и защита при ядрени, химически и биологически и инциденти
 • проф. д-р Никола Манев SECB603 Проблеми на наказателното право и наказателния процес
 • проф. д-р Николай Арабаджийски GENB015 Държавно и публично управление SECB007 Управление на човешките ресурси в службите за сигурност и обществен ред
 • проф. д-р Пламен Бочков APLB017 Културно различие и разбиране
 • проф. д-р Росен Ташев GENB016B Основи на правото
 • проф. д-р Румен Генов SECB776 Институции на международната и национална сигурност в модерния и съвременния свят SECB808 Големите документални фалшификации в историята SECB895 Стаж: "Държавен архив" - ІІ част
 • проф. д-р Тилчо Иванов SECB006 Публично-частно партньорство в сектора за сигурност и отбрана SECB010 Мениджмънт в сигурността и отбраната
 • проф. д-р Христо Георгиев GENB018 Глобалният свят SECB001 Общество и сигурност SECB008 Международни организации в сигурността SECB502 Институционални и правни основи на системите за сигурност
 • проф. д-р Цветанка Чолова GENB022 История на България SECB706 Документи и архиви до новото време SECB795 Стаж: "Държавен архив" - І част SECB808 Големите документални фалшификации в историята
 • проф. Антони Славински SECB810 Информационно осигуряване на управлението
 • доц. Петър Георгиев, д.н. SECB747 Банкова охрана и инкасова дейност
 • доц. д-р Антоний Гълъбов GENB010B Обща социология
 • доц. д-р Боян Думанов GENB020 Въведение в археологията
 • доц. д-р Васил Янарлиев SECB740 Правни основи на частната охранителна дейност SECB844 Правна регламентация на частната охранителна дейност на държавите от ЕС
 • доц. д-р Димитър Гюдуров SECB795 Стаж: "Държавен архив" - І част SECB812 Документи, документооборот и неговото рационализиране SECB895 Стаж: "Държавен архив" - ІІ част
 • доц. д-р Динко Стефанов SECB018 Сигнално-охранителни системи и видео наблюдение
 • доц. д-р Живко Лефтеров HISB119 Архиви и общество SECB606 Архивната система на България SECB775 Съхранение на информацията и архивиране. Организация на съвременния архив SECB795 Стаж: "Държавен архив" - І част SECB895 Стаж: "Държавен архив" - ІІ част
 • доц. д-р Иван Богомилов SECB810 Информационно осигуряване на управлението
 • доц. д-р Йордан Бакалов SECB009 Гражданско общество и граждански контрол SECB520 Вътрешен ред и сигурност SECB522 История на полицията и специалните служби SECB723 Правен режим за защита на класифицираната информация SECB750 Политика на сигурност на Република България в началото на 21 век
 • доц. д-р Константин Пудин SECB006 Публично-частно партньорство в сектора за сигурност и отбрана SECB010 Мениджмънт в сигурността и отбраната
 • доц. д-р Лъчезар Стоянов GENB022 История на България HISB119 Архиви и общество SECB013 Развитие на държавните институции в България SECB705 Документът и неговата правна регламентация SECB811 Организация на работата в електронното правителство SECB895 Стаж: "Държавен архив" - ІІ част
 • доц. д-р Маргарита Шивергева SECB523 Икономически измерения на международната сигурност
 • доц. д-р Ралица Костадинова RESB825 Наказателноправни аспекти на борбата с корупцията
 • доц. д-р Светла Янева SECB707 Документи и архиви на модерния свят SECB795 Стаж: "Държавен архив" - І част SECB808 Големите документални фалшификации в историята
 • доц. д-р Юлияна Гълъбинова RESB505 Управление на проекти за регионално развитие
 • доц. д-р Юлияна Каракънева SECB602 Информационни системи в сигурността SECB620 Моделиране при управление на кризи SECB663 Самостоятелна работа "Информационни системи в сигурността" SECB774 Човешкият фактор в информационните системи. Компютърна етика SECB809 Кибертероризъм SECB813 Електронни системи за обслужване с документи
 • гл. ас. д-р Богдан Атанасов GENB020 Въведение в археологията
 • гл. ас. д-р Иван Начев GENB014 Политология SECB805 Религиите и сектите в България
 • гл. ас. д-р Милена Караджова GENB015 Държавно и публично управление
 • ас. д-р Петър Арабаджийски SECB744 Гражданска сигурност
 • д-р Захари Бисеров RESB002 Централизация и децентрализация в управлението на сигурността RESB803 Структура и функциониране на местните органи за сигурност в АТЕ
 • д-р Калчо Таушанов SECB702 Оперативно-издирвателна дейност
 • д-р Румен Гигов SECB007 Управление на човешките ресурси в службите за сигурност и обществен ред
 • д-р Тихомир Стойчев RESB725 Контраразузнавателно противодействие на корупцията SECB004 Политики на сигурност SECB017 Конфликти и сигурност. Социалните конфликти като риск за сигурността SECB502 Институционални и правни основи на системите за сигурност SECB521 Организация на полицейските служби SECB703 Основи на криминологията SECB708 Правен режим на защита на личните данни SECB741 Корпоративно и фирмено разузнаване SECB749 Национална сигурност и български етнически модели SECB801 Контраразузнаване
 • д-р Юрий Тодоров SECB643 Банкова сигурност
 • Камен Чолов SECB705 Документът и неговата правна регламентация
 • Христо Петков SECB705 Документът и неговата правна регламентация