Пластични изкуства

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Обща история на изобразителното изкуство, Естетика и теория на изкуството, Композиция във визуалните изкуства, Човешка култура, Митология и религия, Изразните средства в изобразителното изкуство, Художествено наследство и културни практики в България, Езикът на формалното, Древните цивилизации; практически курсове в областта на рисунката, живописта, пластиката, графиката, илюстрацията, керамиката, стъклото, порцелана, плаката и рекламния дизайн, сценичния дизайн, основни компютърни курсове и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в пет модула, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми и водят до професионална квалификация.

прочети още
Пластични изкуства
 • проф. Виолета Дечева, д.н. GENB046 Театърът в историята на културата
 • проф. Кристиан Банков, д.н. VIPB784 Търговската марка: визия и комуникация
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. GENB036 Древните цивилизации
 • проф. д-р Борис Сергинов ARTB792 Дизайн на комплексни обекти в градска среда ARTB819 Тотален дизайн в интериора ARTB981 Практически курс "Дизайн на комплексни обекти в градска среда" ARTB984 Практически курс "Тотален дизайн в интериора"
 • проф. д-р Георг Краев GENB026 Човешката култура
 • проф. д-р Грета Дерменджиева VIPB765 Графичен дизайн и предпечат - І част VIPB865 Графичен дизайн и предпечат - ІІ част VIPB882 Печат и предпечат
 • проф. д-р Ирина Генова GENB044 Художественото наследство и културни практики в България VIPB938 Изкуството днес - съвременни арт практики и форуми. Делът на публиката
 • проф. д-р Лидия Денкова GENB029 Естетика и теория на изкуството
 • проф. д-р Моника Попова GENB057 Изразните средства в съвременните изкуства VIPB008 Керамика и стъкло - І част VIPB019 Керамика и стъкло - II част VIPB905 Съвременни форми в рисунката I част VIPB907 Керамика VIPB908 Порцелан VIPB909 Древен и съвременен знак и форма VIPB910 Технология на керамиката и порцелана I част VIPB912 Технология на керамиката и порцелана в предприятие или в УПИЗ на НБУ VIPB914 Практика по керамика и порцелан в УПИЗ или във фирма по договор VIPB915 Съвременни форми в рисунката II част VIPB918 Керамика и порцелан VIPB920 Технология на керамиката и порцелана II част VIPB921 Стилизация на формата VIPB922 Фотографски техники върху керамични повърхности VIPB923 Керамика VIPB926 Практика по керамика и точарски техники в УПИЗ или във фирма по договор VIPB927 Окислителни и редукционни техники в керамиката и порцелана VIPB928 Основни техники на глазиране VIPB929 Леене и формообразуване във фината керамика I част VIPB931 Рисунка и ситопечат върху керамични и порцеланови повърхности VIPB932 Колажни техники върху керамика и порцелан I част VIPB934 Фотографски техники върху порцеланови повърхности VIPB935 Окислителни и редукционни техники в керамиката и порцелана VIPB937 Стаж по керамика, порцелан и компютърно проектиране в УПИЗ или във фирма по договор VIPB939 Керамика и порцелан. Смесени техники VIPB940 Леене и формообразуване във фината керамика II част VIPB942 Колажни техники върху керамика и порцелан II част VIPB943 Създаване на гипсов калъп за керамично и порцеланово производство II част VIPB946 Стаж по керамика, порцелан и компютърно проектиране в УПИЗ или във фирма по договор VIPB955 Керамика и порцелан
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021A Митология и религия
 • проф. д-р Тома Томов GENB058 Въведение в християнството
 • проф. Екатерина Русинова-Христова VIPB585 Стилизация и орнамент VIPB590 Проект: Стилизация и орнамент VIPB685 Графично оформление:етикет VIPB693 Проект: Графично оформление: етикет VIPB782 Графично оформление: опаковка VIPB921 Стилизация на формата
 • проф. Николай Майсторов VIPB500 Натурни студии - І част VIPB502 Разработки по натурни цветни студии VIPB503 Разработки по цветна композиция - натюрморт VIPB508 Проект: Натурни цветни студии - І част VIPB551 Натурни студии - I част VIPB577 Практика в специализирано ателие по живопис и рисуване VIPB600 Натурни студии - ІІ част VIPB601 Натурни цветни студии - ІІ част VIPB602 Разработки по натурни студии VIPB603 Разработки по цветна композиция - портрет VIPB613 Композиция в цвят - ІІ част VIPB616 Практика: пленер - III част VIPB627 Натурни студии - II част VIPB701 Разработки по композиционни ескизи VIPB801 Разработки по живописна композиция VIPB820 Цветни и черно-бели композиционни ескизи - IIчаст VIPB847 Цветни и черно-бели композиционни ескизи - ІІ част VIPB848 Живописни композиции - ІІ част
 • проф. Стефан Груев VIPB561 Оформление на печатно произведение - І част VIPB565 Печатна графика - І част VIPB661 Оформление на печатно произведение - ІІ част VIPB665 Печатна графика - II част
 • доц. д-р Анна Янева VIPB004 Живопис - І част VIPB006 Живопис - ІІ част VIPB011 Рисуване по натура - І част VIPB017 Рисуване по натура - ІІ част VIPB018 Живописен етюд - ІІ част VIPB060 Рисуване на натюрморт и класически образци VIPB061 Рисуване на глава по натура VIPB064 Рисуване на цяла, облечена фигура VIPB616 Практика: пленер - III част VIPB899 Компютърни експерименти с таблет - ІІ част
 • доц. д-р Антоанета Петрова THEB533 Динамика на театралната форма THEB534 Интердисциплинарен проект
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова PALB602 Съвременно и концептуално изкуство в сценографията - ІІ част VIPB529 Европейският авангард в изкуството на ХХ век VIPB824 Стъклото в интериора
 • доц. д-р Венцислав Занков PALB514 Светлината - пространствообразуващ фактор PALB606 Светлина и сянка в сценичния дизайн PALB706 Алтернативни форми в съвременния сценичен дизайн - І част PALB802 Мултимедийни ефекти в сценичното оформление PALB804 Сценичен дизайн по идея на студентите PALB805 Алтернативни форми в съвременния сценичен дизайн - ІІ част VIPB017 Рисуване по натура - ІІ част VIPB063 Рисуване на облечена полуфигура VIPB064 Рисуване на цяла, облечена фигура VIPB501 Натурни цветни студии - І част VIPB502 Разработки по натурни цветни студии VIPB503 Разработки по цветна композиция - натюрморт VIPB508 Проект: Натурни цветни студии - І част VIPB513 Композиция в цвят - І част VIPB530 Етюдна рисунка - І част VIPB531 Пластика - І част VIPB548 Специфика на рисунката в графиката VIPB549 Рисунка в приложната графика - I част VIPB563 Специфика на рисунката в графиката - І част VIPB581 Рисунката в приложната графика - І част VIPB601 Натурни цветни студии - ІІ част VIPB623 Рисунката в приложната графика - II част VIPB630 Етюдна рисунка - ІІ част VIPB631 Пластика - ІІ част VIPB663 Специфика на рисунката в графиката - ІІ част VIPB681 Рисунката в приложната графика - ІІ част VIPB710 Мултимедийни системи в цвят - І част VIPB719 Рисунки - туш, перо и четка VIPB763 Рисунки - туш, перо и четка - І част VIPB905 Съвременни форми в рисунката I част VIPB915 Съвременни форми в рисунката II част VIPB917 Скулптурa VIPB924 Скулптура
 • доц. д-р Владимир Сотиров GENB035 Езикът на формалното
 • доц. д-р Възкресия Вихърова THEB526 Тематичен проект І част THEB534 Интердисциплинарен проект
 • доц. д-р Динамир Предов VIPB567 Фотография
 • доц. д-р Илия Кожухаров VIPB911 Компютърно проектиране в керамиката и порцелана I част VIPB913 Проект по графичен дизайн в керамиката VIPB919 Компютърно проектиране в керамиката и порцелана II част VIPB925 Проект: Компютърно проектиране върху керамика и порцелан
 • доц. д-р Калина Христова VIPB009 Графика и илюстрация - І част VIPB020 Графика и илюстрация - II част VIPB560 Графични техники: линогравюра VIPB562 Илюстрация: типаж, ситуация и среда VIPB570 Самостоятелна работа: Графични техники - линогравюра VIPB576 Практика по илюстрация в УПИЗ на НБУ VIPB579 Плакат: пропаганда VIPB583 Приложна графика: исторически аспекти VIPB594 Практика по плакат в УПИЗ на НБУ или рекламна агенция VIPB615 Графични техники и печат VIPB622 Практика по графични техники в УПИЗ на НБУ или в графична база VIPB625 Илюстрация: детска книга VIPB626 Практика по рекламна графика в УПИЗ на НБУ или рекламна агенция VIPB662 Илюстрация: детска книга VIPB666 Алтернативни графични техники - І част VIPB672 Проект: Илюстрация: детска книга VIPB679 Плакат: социален VIPB720 Илюстрация: Комикс и графична новела VIPB721 Стаж по оформление на печатно произведение в УПИЗ на НБУ VIPB722 Плакат: културен VIPB751 Стаж по плакат в УПИЗ на НБУ или рекламна агенция VIPB755 Рекламни стратегии VIPB760 Графични техники: офорт VIPB762 Илюстрация: комикс и графична новела VIPB766 Алтернативни графични техники - ІІ част VIPB779 Плакат: културен VIPB809 Илюстрация: Артистична илюстрация, фантазни образи VIPB810 Графични техники: смесени техники VIPB811 Плакат: рекламен VIPB815 Стаж по графичен дизайн в рекламна агенция по договор VIPB818 Стаж по илюстрация и графичен дизайн в УПИЗ на НБУ или рекламна агенция VIPB860 Графични техники: смесени техники VIPB862 Илюстрация: артистична илюстрация, фантазни форми VIPB879 Плакат: рекламен VIPB884 Съвременни тенденции в приложната графика VIPB931 Рисунка и ситопечат върху керамични и порцеланови повърхности
 • доц. д-р Константин Вълчев GENB057 Изразните средства в съвременните изкуства VIPB008 Керамика и стъкло - І част VIPB019 Керамика и стъкло - II част VIPB317 Бижутерство VIPB417 Живописни и графични експерименти - І част VIPB524 Въведение в класическите форми: стъклопис VIPB525 Стъклото в дизайна VIPB526 Практически курс (тренингов) Стъклото в дизайна VIPB532 Стъклопластика - І част VIPB545 Практически курс (тренингов) Стъклопластика - I част VIPB553 Проект "Стъкло в архитектурата" VIPB554 Проект "Изработване на мозайка (витраж) от стъкло" VIPB555 Стъклото в архитектурата VIPB618 Практически курс (тренингов) Стъклопластика - II част VIPB629 Рисуване върху стъкло VIPB632 Стъклопластика - ІІ част VIPB729 Витражни техники - І част VIPB732 Стъклопластика - ІІІ част VIPB745 Рисунката в стъклото и други силикатни форми VIPB749 Практически курс (тренингов) Витражни техники - I част VIPB824 Стъклото в интериора VIPB825 Техники и технологии за реставрация на витражи и мозайка от стъкло VIPB832 Стъклопластика - ІV част VIPB856 Витражни техники - ІІ част VIPB948 Практика по стъкло в ателие/предприятие VIPB950 Практика по стъкло в ателие/предприятие VIPB951 Живописни и графични техники в стъклото и силикатните форми VIPB952 Стаж по стъкло (силикатни форми) в ателие/предприятие VIPB953 Стаж по стъкло (силикатни форми)
 • доц. д-р Кристина Савова PALB609 Практика в ателие: Конструиране на ренесансов костюм PALB703 Уникален театрален костюм - конструиране PALB803 Уникален театрален костюм - конструиране
 • доц. д-р Наталия Христова GENB044 Художественото наследство и културни практики в България
 • доц. д-р Ралица Мирчева VIPB011 Рисуване по натура - І част VIPB017 Рисуване по натура - ІІ част VIPB063 Рисуване на облечена полуфигура VIPB500 Натурни студии - І част VIPB501 Натурни цветни студии - І част VIPB503 Разработки по цветна композиция - натюрморт VIPB513 Композиция в цвят - І част VIPB514 Цветна хармония - І част VIPB515 Технология на живописта VIPB518 Цвят и композиция в илюстрацията VIPB519 Цвят и композиция във визуалната комуникация - I част VIPB520 Цвят и композиция във визуалната комуникация - I част VIPB563 Специфика на рисунката в графиката - І част VIPB577 Практика в специализирано ателие по живопис и рисуване VIPB616 Практика: пленер - III част VIPB663 Специфика на рисунката в графиката - ІІ част VIPB712 Живописни композиции - І част VIPB863 Рисунки - туш, перо и четка - ІІ част
 • доц. д-р Ружа Маринска GENB030A Обща история на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021A Митология и религия
 • доц. Валентин Савчев PALB505 Рисуване и живопис по натура - І част PALB507 Пластични форми в сценична среда PALB605 Рисуване и живопис по натура - ІІ част PALB614 Практически курс (тренингов): Рисуване и живопис по натура - ІІ част VIPB001 Пластика - I част VIPB002 Пластика - ІІ част VIPB057 Пластика - I част VIPB058 Пластика - II част VIPB066 Пластичната анатомия в рисунката VIPB523 Стъклото като изкуство VIPB531 Пластика - І част VIPB631 Пластика - ІІ част VIPB651 Пластична разработка на запазен знак, хералдика VIPB702 Пространствена пластика VIPB725 Пространствена пластика VIPB731 Пластика - ІІІ част VIPB807 Практически курс (тренингов) Пластика - IV част VIPB831 Пластика - ІV част VIPB906 Скулптурата в керамиката
 • доц. Елена Иванова PALB500 Дизайн на театрален костюм - средни векове PALB501 Дизайн на декор по тема - антични текстове PALB502 Съвременно и концептуално изкуство в сценографията - І част PALB600 Дизайн на театрален костюм - Ренесанс PALB601 Дизайн на декор по тема - класически и съвременни текстове PALB602 Съвременно и концептуално изкуство в сценографията - ІІ част PALB609 Практика в ателие: Конструиране на ренесансов костюм PALB618 Практика в специализирано ателие - Колаж и макетиране в сценичния дизайн PALB700 Водещи стилове в облеклото на Европа - костюмът през 14-16 век PALB701 Пространствен дизайн за декор по текст PALB703 Уникален театрален костюм - конструиране PALB704 Дизайн на сценичен декор по съвременен текст PALB803 Уникален театрален костюм - конструиране PALB813 Практически курс (тренингов): Сценичен дизайн по идея на студенти PALB814 Стаж в театъра на НБУ - Сценичен дизайн по идея на студентите VIPB014 Сценичен дизайн - І част VIPB022 Сценичен дизайн - II част VIPB863 Рисунки - туш, перо и четка - ІІ част VIPB904 Съвременно и концептуално изкуство
 • доц. Зарко Узунов PALB501 Дизайн на декор по тема - антични текстове PALB596 Практика в театъра на НБУ - Сценографски проект PALB601 Дизайн на декор по тема - класически и съвременни текстове PALB701 Пространствен дизайн за декор по текст PALB704 Дизайн на сценичен декор по съвременен текст PALB752 Стаж в театъра на НБУ - Интердисциплинарен сценографски проект THEB526 Тематичен проект І част THEB533 Динамика на театралната форма THEB534 Интердисциплинарен проект THEB571 Формиране на сложни пространствени граници - І част THEB671 Формирането на сложни пространствени граници - ІІ част THEB771 Технология на формирането на тематични среди - І част THEB871 Технология на формирането на тематични среди - ІІ част
 • доц. Йохан Йотов VIPB547 Графични техники: линогравюра VIPB560 Графични техники: линогравюра VIPB666 Алтернативни графични техники - І част VIPB760 Графични техники: офорт VIPB766 Алтернативни графични техники - ІІ част VIPB810 Графични техники: смесени техники VIPB860 Графични техники: смесени техники
 • доц. Михаил Чомаков GENB031 Композиция във визуалните изкуства VIPB417 Живописни и графични експерименти - І част VIPB561 Оформление на печатно произведение - І част VIPB649 Цветни техники в илюстрацията VIPB650 Цвят и композиция във визуалната комуникация - II част VIPB661 Оформление на печатно произведение - ІІ част VIPB721 Стаж по оформление на печатно произведение в УПИЗ на НБУ
 • доц. Петър Абаджиев VIPB767 Дигитални технологии
 • доц. Снежина Петрова THEB727 Тематичен проект II част
 • доц. Христо Добаров VIPB059 Перспективи и софтуерна визуализация
 • доц. Цветан Илиев VIPB683 Рекламна графика: запазен знак/лого VIPB723 Рекламна графика: фирмен стил VIPB781 Рекламна графика: фирмен стил VIPB783 Пиктография VIPB812 Графично оформление: портфолио VIPB881 Графично оформление: портфолио
 • гл. ас. Биляна Калоянова, д.н. ARTB693 Интериор на обекти в сферата на обслужването ARTB974 Практически курс "Интериор на обекти в сферата на обслужването"
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров HACB828 Културно наследство: проучване, опазване и социализиране VIPB524 Въведение в класическите форми: стъклопис
 • гл. ас. д-р Ненко Атанасов VIPB755 Рекламни стратегии
 • гл. ас. д-р Петьо Будаков VIPB941 Дигитални технологии в керамиката и порцелана II част VIPB944 Дигитални технологии в керамиката и порцелана II част
 • гл. ас. д-р Стоян Бунджулов VIPB911 Компютърно проектиране в керамиката и порцелана I част VIPB913 Проект по графичен дизайн в керамиката VIPB919 Компютърно проектиране в керамиката и порцелана II част VIPB925 Проект: Компютърно проектиране върху керамика и порцелан
 • гл. ас. д-р Христина Дякова PALB596 Практика в театъра на НБУ - Сценографски проект PALB752 Стаж в театъра на НБУ - Интердисциплинарен сценографски проект VIPB022 Сценичен дизайн - II част VIPB703 Стилове в облеклото на Европа, портретна живопис - ХХ в. VIPB709 Компютърни експерименти с таблет - І част
 • гл. ас. Елена Джобова VIPB745 Рисунката в стъклото и други силикатни форми VIPB825 Техники и технологии за реставрация на витражи и мозайка от стъкло VIPB947 Технология на силикатните форми (стъкло) - 1 част VIPB949 Технология на силикатните форми (стъкло) ІІ част VIPB951 Живописни и графични техники в стъклото и силикатните форми
 • ас. д-р Васил Ангелов VIPB660 Графични техники: суха игла
 • ас. д-р Виолета Заранкова VIPB930 Дигитални технологии в керамиката и порцелана I част
 • д-р Анжела Данева VIPB523 Стъклото като изкуство
 • д-р Димитър Хинков VIPB614 Цветна хармония - ІІ част VIPB863 Рисунки - туш, перо и четка - ІІ част
 • д-р Йово Панчев PALB805 Алтернативни форми в съвременния сценичен дизайн - ІІ част
 • д-р Надя Текнеджиева VIPB922 Фотографски техники върху керамични повърхности VIPB934 Фотографски техники върху порцеланови повърхности
 • преп. д-р Миряна Йорданова-Петрова VIPB555 Стъклото в архитектурата
 • преп. Ива Владимирова VIPB012 Живописен етюд - І част VIPB018 Живописен етюд - ІІ част
 • преп. Станимир Божилов PALB512 Практика в театър и ателие: Живописни и стенописни техники PALB605 Рисуване и живопис по натура - ІІ част PALB614 Практически курс (тренингов): Рисуване и живопис по натура - ІІ част PALB708 Печатни техники и материали в сценичния декор VIPB007 Живопис и стенопис - І част VIPB015 Живопис и стенопис - ІІ част VIPB018 Живописен етюд - ІІ част VIPB060 Рисуване на натюрморт и класически образци VIPB061 Рисуване на глава по натура VIPB066 Пластичната анатомия в рисунката VIPB501 Натурни цветни студии - І част VIPB504 Монументални стенописни форми - І част VIPB508 Проект: Натурни цветни студии - І част VIPB515 Технология на живописта VIPB516 Стенописни реализации- мозайка VIPB577 Практика в специализирано ателие по живопис и рисуване VIPB601 Натурни цветни студии - ІІ част VIPB604 Монументални стенописни форми - ІІ част VIPB614 Цветна хармония - ІІ част VIPB616 Практика: пленер - III част VIPB646 Стенописни реализации- витраж VIPB647 Практика в специализирано ателие по стенопис VIPB700 Стенописна композиция - І част VIPB711 Цветни и черно-бели композиционни ескизи - І част VIPB726 Стенописна композиция-I част VIPB752 Стаж в специализирано ателие по стенопис VIPB800 Стенописна композиция - ІІ част VIPB817 Стаж в специализирано ателие по живопис или стенопис VIPB850 Технология на стенописта VIPB898 Стенописна композиция- II част
 • Андрей Андронов VIPB941 Дигитални технологии в керамиката и порцелана II част VIPB944 Дигитални технологии в керамиката и порцелана II част VIPB946 Стаж по керамика, порцелан и компютърно проектиране в УПИЗ или във фирма по договор
 • Анжело Красини VIPB317 Бижутерство
 • Атанас Гаджев VIPB615 Графични техники и печат VIPB910 Технология на керамиката и порцелана I част VIPB912 Технология на керамиката и порцелана в предприятие или в УПИЗ на НБУ VIPB914 Практика по керамика и порцелан в УПИЗ или във фирма по договор VIPB920 Технология на керамиката и порцелана II част VIPB927 Окислителни и редукционни техники в керамиката и порцелана VIPB928 Основни техники на глазиране VIPB935 Окислителни и редукционни техники в керамиката и порцелана VIPB936 Създаване на гипсов калъп за керамично и порцеланово производство VIPB937 Стаж по керамика, порцелан и компютърно проектиране в УПИЗ или във фирма по договор VIPB940 Леене и формообразуване във фината керамика II част VIPB943 Създаване на гипсов калъп за керамично и порцеланово производство II част VIPB945 Създаване на гипсов калъп за керамично и порцеланово производство VIPB946 Стаж по керамика, порцелан и компютърно проектиране в УПИЗ или във фирма по договор
 • Бистра Златарева VIPB663 Специфика на рисунката в графиката - ІІ част
 • Георги Гавазов   VIPB755 Рекламни стратегии
 • Иво Танчев VIPB667 Полиграфични техники
 • Методи Попов VIPB916 Точарски техники в съвременната керамика VIPB933 Създаване на гипсов калъп за керамично и порцеланово VIPB936 Създаване на гипсов калъп за керамично и порцеланово производство VIPB945 Създаване на гипсов калъп за керамично и порцеланово производство
 • Михаела Кръстева VIPB911 Компютърно проектиране в керамиката и порцелана I част VIPB913 Проект по графичен дизайн в керамиката VIPB919 Компютърно проектиране в керамиката и порцелана II част VIPB925 Проект: Компютърно проектиране върху керамика и порцелан VIPB928 Основни техники на глазиране VIPB930 Дигитални технологии в керамиката и порцелана I част VIPB937 Стаж по керамика, порцелан и компютърно проектиране в УПИЗ или във фирма по договор VIPB941 Дигитални технологии в керамиката и порцелана II част VIPB944 Дигитални технологии в керамиката и порцелана II част VIPB946 Стаж по керамика, порцелан и компютърно проектиране в УПИЗ или във фирма по договор
 • Недялко Делчев THEB727 Тематичен проект II част
 • Петър Кесерджиев PALB504 Компютърно проектиране в сценичния дизайн (Corel Painter) PALB604 Триизмерно компютърно програмиране в сценичния дизайн (3D Studio Max) PALB705 Компютърни ефекти в сценичното оформление VIPB059 Перспективи и софтуерна визуализация VIPB517 Колажни техники в растерната графика (Photoshop Advanced) VIPB584 Компютърна графика: photoshop - І част VIPB626 Практика по рекламна графика в УПИЗ на НБУ или рекламна агенция VIPB648 Векторна графика (Adobe Illustrator) - I част VIPB684 Компютърна графика: Photoshop - ІІ част VIPB751 Стаж по плакат в УПИЗ на НБУ или рекламна агенция VIPB753 Векторна графика (Adobe Illustrator) - II част VIPB754 Компютърна графика: Adobe Illustrator - I част VIPB815 Стаж по графичен дизайн в рекламна агенция по договор VIPB818 Стаж по илюстрация и графичен дизайн в УПИЗ на НБУ или рекламна агенция VIPB822 Творчески концепции в рекламата VIPB823 Компютърна графика: Adobe Illustrator - II част VIPB864 Компютърна графика: Illustrator VIPB883 Рекламната графика в интернет
 • Тодор Георгиев VIPB010 Компютърно проектиране в пластичните изкуства (Adobe Photoshop) - І част VIPB013 Плакат и рекламен дизайн - І част VIPB016 Компютърно проектиране в пластичните изкуства (Adobe Photoshop) - ІІ част VIPB021 Плакат и рекламен дизайн - IІ част VIPB566 Шрифт и калиграфия VIPB580 Шрифт - І част VIPB680 Шрифт - ІІ част VIPB684 Компютърна графика: Photoshop - ІІ част VIPB780 Калиграфия VIPB880 Типография