Мениджмънт и предприемачество - ИО

Кратко представяне на програмата:

Програмата е с интензивна (задочна) форма на обучение и се предлага в ЛЦ Пловдив, Варна и Видин.

Обучението в програмата е за образователно квалификационна степен професионален бакалавър и е тригодишно. Първата година обхваща общо образование; аудиторни лекционни курсове в областта на икономиката, мениджмънта и предприемачеството; практически курсове като - Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика, Основи на управлението, Основи на маркетинга и др. През втората и третата година, обучението е практически ориентирано и включва разработване на иновационни стратегии и проекти, приложение на креативни методи в подкрепа на генерирането на иновативни идеи, свързани с ефективното управление и развитие на конкурентен (собствен) бизнес и инструменти за финансиране на предприемаческата дейност. Обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Мениджмънт и предприемачество - ИО