Екологични експертизи и контрол - ДО

Кратко представяне на програмата:

Във връзка с членството на страната ни в ЕС рестрикциите в областта на опазването на околната среда нарастват и засягат все повече стопански сектори. Това води до нарастване на нуждата от специалисти "еколози" в държавната и местна власт, публични и частни предприятия в областта на промишления, строителния и научния сектори, неправителствени организации и др. Заемането на определени длъжности в йерхархията на организациите и изискванията по нормативни документи в областта на превантивните и контролни дейности по опазването на околната среда изискват определена образователна степен и придобити знания и умения, получени в съответно образователно ниво. Така структурирана магистърската програма дава възможност за надграждане на знанията и уменията на студентите в тази област и възможност за широка реализация на завършилите бакалавърска програма студенти и повишаване квалификацията и специализацията в степен "магистър".

прочети още
Екологични експертизи и контрол - ДО
 • проф. Гаро Мардиросян, д.н. EEKM106D Контрол върху шум и вибрации EEKM114D Практика: Шум и вибрации EEKM304D Контрол на електромагнитното замърсяване
 • проф. Николай Радулов, д.н. EEKM305D Екологична сигурност
 • проф. Рангел Гюров, д.н. EEKM005D Геология, хидрогеология и хидрология EEKM112D Семинар: Европейска и национална политика по изменение на климата EEKM216D Семинар: Управление на околната среда EEKM303D Оценка на геоложка основа EEKM305D Екологична сигурност
 • проф. Цветан Георгиев, д.н. EEKM002D Физика EEKM007D Самостоятелна работа: Физика
 • доц. Атанас Близнаков, д.н. EEKM102D Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) EEKM103D Теория на екологичните експертизи EEKM111D Самостоятелна работа: ОВОС EEKM202D Управление и контрол на защитени територии и зони
 • доц. д-р Биляна Костова EEKM005D Геология, хидрогеология и хидрология EEKM010D Самостоятелна работа:Геология EEKM116D Семинар: Контрол на антропогенното въздействие върху околната среда EEKM203D Опазване и използване на подземните богатства EEKM212D Саостоятелна работа: Подземни богаства EEKM302D Контрол на замърсяването на водите
 • доц. д-р Ботьо Захаринов EEKM004D Почвознание EEKM009D Самостоятелна работа: Почвознание EEKM101D Контрол на замърсяване на почвите EEKM110D Практика: Почвознание EEKM201D Комплексни разрешителни EEKM210D Практика: Комплексни разрешителни EEKM306D Стандартизация по околна среда на предприятия EEKM310D Стаж: Оценка и контрол на околната среда
 • доц. д-р Вилма Петкова EEKM001D Химия EEKM006D Самостоятелна работа: Химия EEKM204D Контрол на замърсяване с химични вещества EEKM213D Самостоятелна работа: Контрол на замърсяване с химични вещества EEKM301D Лабораторни методи за изследване в околната среда
 • доц. д-р Галина Сачанска EEKM003D Биология EEKM008D Самостоятелна работа:Биология EEKM107D Изследване на микробиологични показатели EEKM115D Самостоятелна работа: Контрол на микробиологичните показатели EEKM205D Контрол на генномодифицирани организми EEKM214D Практика: Доказване на ГМО
 • доц. д-р Димитър Теодосиев EEKM106D Контрол върху шум и вибрации EEKM304D Контрол на електромагнитното замърсяване
 • доц. д-р Лидия Мишева EEKM206D Контрол върху радиационното замърсяване
 • доц. д-р Ралица Берберова EEKM102D Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) EEKM111D Самостоятелна работа: ОВОС EEKM116D Семинар: Контрол на антропогенното въздействие върху околната среда EEKM202D Управление и контрол на защитени територии и зони EEKM207D Управление и контрол на отпадъците EEKM211D Самостоятелна работа: Управление и контрол на защитени територии и зони EEKM215D Самостоятелна работа:Управление и контрол на отпадъците EEKM216D Семинар: Управление на околната среда EEKM306D Стандартизация по околна среда на предприятия EEKM310D Стаж: Оценка и контрол на околната среда
 • доц. д-р Янчо Найденов EEKM307D Оценка и контрол на горските системи
 • гл. ас. д-р Харизан Харизанов EEKM105D Контрол на замърсяване на въздуха EEKM113D Семинар: Въздух
 • д-р Славейко Серафимов EEKM104D Екологично законодателство