Културен туризъм ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата има интердисциплинарен характер, представящ пресечната точка между туризма и културата. Залага на усвояването на комплексни знания и умения в сфери, които засягат културния туризъм. Това са знания и умения, разбирани като начин на живот, специализирани видове туризъм, оценка на удовлетвореността на туристите, връзки с обществеността, местно развитие и културни ресурси.Курсовете осигуряват теоретичната подготовка на студентите, включват практически занимания, представят проблематика в разнообразен географски и исторически контекст, обхващат специфични знания в сферата на туризма, нормативните документи, разработването на проекти.

прочети още
Културен туризъм ДО
 • проф. Иван Маразов, д.н. APTM107D Изкуството на Древна Тракия в системата на културния туризъм APTM110D Семинар: Изкуството на Древна Тракия в системата на културния туризъм
 • проф. Рангел Гюров, д.н. GEOM100D Геоложки и природни феномени GEOM160D Самостоятелна работа: Алтернативен туризъм
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. MSCM910D Световни, национални и регионални културно-исторически резервати и забележителности в България
 • проф. д-р Васил Гарнизов APLM018D Самостоятелна работа: Антропология на Черноморието APLM119D Семинар: На изток от София APLM230D Антропология на Черноморието APTM104D Регионализация и развитие APTM200D Културни наследства в България I част APTM211D Самостоятелна работа: Културни наследства в България I част APTM300D Културни наследства в България - II част
 • проф. д-р Георг Краев GEOM200D Фолклор и туризъм
 • проф. д-р Евгений Дайнов APLM119D Семинар: На изток от София
 • проф. д-р Магдалена Елчинова APLM008D Мит, ритуал, религия APLM015D Самостоятелна работа: Мит, ритуал, религия APLM112D Семинар: Антропологични четения APLM242D Практика: Европа като антропологичен терен APLM244D Антропология на Европа APTM200D Културни наследства в България I част APTM211D Самостоятелна работа: Културни наследства в България I част APTM300D Културни наследства в България - II част APTM301D Миграция и свободно време
 • проф. д-р Пламен Бочков APLM008D Мит, ритуал, религия
 • проф. д-р Тома Томов APTM106D Историческите места като туристически обект APTM205D Исторически и свети места на Балканите APTM314D Семинар: Византийски Константинопол MSCM910D Световни, национални и регионални културно-исторически резервати и забележителности в България
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова APTM203D Българско изобразително изкуство APTM208D Практика Музеи и галерии
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов APTM204D Информационни системи и нови технологии в културния туризъм APTM207D Практика: Е-туризъм и технологии (сайтове и услуги)
 • доц. д-р Виолета Касърова APTM305D Основи на финансовия анализ в туризма
 • доц. д-р Емил Бузов APTM306D Световни туристически дестинации (Северна Африка и Латинска Америка)
 • доц. д-р Ирена Бокова APLM010D Културна антропология APLM016D Самостоятелна работа: Културна антропология APLM117D Антропология на наследството APLM225D Градско развитие APLM241D Проект: Антропология на наследството APLM256D Самостоятелна работа: Градсо развитие APTM100D Туризмът - икономически и социални аспекти APTM108D Практически семинар (посещения на места на културни наследства и дискусии със специалисти по места) I част APTM109D Самостоятелна работа: Туризмът - икономически и социални аспекти APTM113D Пътуващ семинар Регионални туристически практики II част APTM200D Културни наследства в България I част APTM202D Културни ресурси и местно развитие APTM209D Практически семинар (посещения на места на културни наследства и дискусии със специалисти по места) II част APTM210D Стаж APTM211D Самостоятелна работа: Културни наследства в България I част APTM213D Пътуващ семинар "Регионални туристически практики" II част APTM300D Културни наследства в България - II част
 • доц. д-р Ирена Емилова APTM101D Организационна структура на туристическата индустрия APTM111D Практика: Организационна структура на туристическата индустрия MBAM645D Туристически пазари MBAM652D Проект: Туристически пазари
 • доц. д-р Соня Алексиева ADMM751D Реклама и връзки с обществеността APTM102D Специализирани видове туризъм (религиозен, винен и др.) APTM112D Самостоятелна работа: Специализирани видове туризъм APTM113D Пътуващ семинар Регионални туристически практики II част APTM201D Реклама и връзки с обществеността на културния туризъм APTM210D Стаж APTM212D Самостоятелна работа: Реклама и връзки с обществеността на културния туризъм APTM213D Пътуващ семинар "Регионални туристически практики" II част APTM302D Управление на събития
 • доц. д-р Татяна Шалганова APTM107D Изкуството на Древна Тракия в системата на културния туризъм APTM110D Семинар: Изкуството на Древна Тракия в системата на културния туризъм
 • доц. д-р Теодор Леков MSCM910D Световни, национални и регионални културно-исторически резервати и забележителности в България
 • доц. д-р Цвете Лазова APTM307D Социалният живот на паметниците
 • доц. Иван Евтимов APLM011D Основи на социологията APLM017D Самостоятелна работа: Основи на социологията APTM105D Специална психология и туристическо поведение APTM114D Самостоятелна работа: "Социална психология и туристическо поведение" APTM304D Оценяване на удовлетвореността на туристите
 • гл. ас. д-р Росица Генчева APLM113D Семинар: Културната мобилност APLM116D Културната мобилност
 • преп. Славянка Стамова APTM113D Пътуващ семинар Регионални туристически практики II част APTM213D Пътуващ семинар "Регионални туристически практики" II част