Екология и опазване на околната среда - ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Биология, Астрономия, Науки за Земята и природната среда, Математика, Физика, Глобален свят; практически курсове като Екология, Химия, Климатология и метеорология, Екологичен мониторинг, Екологична информация и органи на управление и др. През третата и четвърта година обучението се организира в специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми към програмата. В четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация:

- Екология и екологизация

- Екологични технологии и опазване на околната среда

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО
 • проф. Байко Байков, д.н. ADMB819D Политики за защита на околната среда EEMB001D Екология EEMB004D Созология EEMB006D Развитие на биосферата EEMB036D Качество на живота
 • проф. Гаро Мардиросян, д.н. EAEB004D Универсална механика и космология ESEB015D Дистанционни методи за изследване на Земята
 • проф. Димитър Йончев, д.н. GENB018D Глобалният свят
 • проф. Иван Гацов, д.н. GENB020D Въведения в архелогията
 • проф. Рангел Гюров, д.н. EEMB033D Практика: "Геология" EEMB035D Стаж: Управление на околната среда ESCB606D Инженерна екология ESCB607D Природа и култура ESCB824D Замърсяване на хидросферата и въздействие върху екосистемите ESEB003D Топография и GPS ESEB033D Селищна екология GENB005D Науки за Земята и природна среда
 • проф. Цветан Георгиев, д.н. EEMB008D Опазване на атмосферния въздух от замърсяване EEMB038D Самостоятелна работа: Сравнение на метеорологични данни ESEB002D Метеорология и климатология ESEB029D Статистика и екологично прогнозиране GENB006D Физика и астрономия
 • проф. д-р Венета Грудева CELB011D Основи на микробиологията
 • проф. д-р Вилма Стоянова EEMB019D Биогеохимия EEMB023D Технологии за пречистване на флуиди EEMB034D Стаж "Екология" ESCB305D Физикохимия ESCB723D Агроекология ESCB821D Екология на човека GENB008D Химия
 • проф. д-р Десислава Станкова ESEB006D Геоинформационни системи в екологията
 • проф. д-р Марин Маринов GENB001D Математика
 • проф. д-р Рандъл Бейкър EEMB001D Екология
 • проф. д-р Христо Георгиев GENB018D Глобалният свят
 • доц. Атанас Близнаков, д.н. EEMB032D Практика: Защитени територии ESCB602D Управление на проекти ESCB603D Икономика и управление на околната среда ESCB606D Инженерна екология ESCB741D Защитени територии ESEB001D Природни ресурси и природоползване ESEB018D Проект "Разработване на екологичен проект"
 • доц. д-р Биляна Костова EAEB003D Геология и петрология EAEB010D Еволюционни теории за Земята EEMB033D Практика: "Геология" EEMB034D Стаж "Екология" EEMB035D Стаж: Управление на околната среда EEMB039D Семинар: Седиментни скали - същност и практическо значение ESCB300D Минералогия ESCB601D Хидрология и хидрогеология ESEB001D Природни ресурси и природоползване ESEB019D Седиментология и кватернерна геология ESEB044D Опазване на минералните ресурси
 • доц. д-р Ботьо Захаринов EAEB002D  Гео и биотехнологии и екологично взаимодействие EEMB005D Екологичен мониторинг EEMB023D Технологии за пречистване на флуиди EEMB034D Стаж "Екология" ESEB005D Почвознание и опазване на почвените ресурси ESEB025D Бизнес среда и устойчиво развитие ESEB035D Рекултивация и възстановяване на нарушени терени ESEB045D Биоенергия и биогорива
 • доц. д-р Вилма Петкова EEMB015D Екологична химия ESEB043D Екологичен контрол с лабораторни методи
 • доц. д-р Галина Сачанска CELB011D Основи на микробиологията EEMB042D Генномодифицирани организми GENB007D Биология
 • доц. д-р Георги Петров ESEB015D Дистанционни методи за изследване на Земята
 • доц. д-р Лидия Мишева EEMB041D Радиационна екология
 • доц. д-р Надя Маринова ESCB602D Управление на проекти ESCB603D Икономика и управление на околната среда ESEB025D Бизнес среда и устойчиво развитие
 • доц. д-р Ралица Берберова ADMB819D Политики за защита на околната среда EEMB003D Екологична информация и органи на управление EEMB021D Методи и технологии за третиране на отпадъци EEMB032D Практика: Защитени територии EEMB035D Стаж: Управление на околната среда EEMB040D Околна среда и туризъм ESCB506D Екологични катастрофи ESCB607D Природа и култура ESCB741D Защитени територии ESCB853D Семинар "Третиране на отпадъци"
 • доц. д-р Янчо Найденов ESCB720D Горски екосистеми
 • гл. ас. д-р Богдан Атанасов GENB020D Въведения в архелогията
 • гл. ас. д-р Живко Узунов GENB020D Въведения в архелогията
 • гл. ас. д-р Петранка Неделчева GENB020D Въведения в архелогията
 • д-р Славейко Серафимов ESCB721D Екологично законодателство и норми