Международен алтернативен туризъм ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата преминава през курсове по международен алтернативен туризъм,

екотуризъм, екстремен и спелеотуризъм, културен и религиозен туризъм, селски туризъм, ловен туризъм, екскурзоводство и туристическа анимация, правно регламентиране на туристическата дейност, туроператорска и транспортна дейност. Извънаудиторните учебни форми включват семинари, практики, разработване на проекти, теренни проучвания на туристическа дестинация (обект) за алтернативен туризъм. Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по...".

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО
 • проф. Иван Гацов, д.н. GEOM214D Публична археология
 • проф. Рангел Гюров, д.н. GEOM107D Геоложки и природни феномени GEOM163D Самостоятелна работа: Алтернативен туризъм GEOM188D Практика: Теренно проучване на туристическата дестинация (обект) за алтернативен туризъм GEOM311D Екзотичен туризъм GEOM410D Статистически методи в туризма GEOM411D GPS и топография GEOM419D Природа, култура, туризъм GEOM420D Практика: Алтернативен туризъм GEOM422D Самостоятелна работа: Екзотичен туризъм GEOM423D Самостоятелна работа: Природа, култура, туризъм
 • проф. д-р Георг Краев GEOM213D Фолклор и туризъм
 • проф. д-р Десислава Станкова GEOM203D Информационни системи в туризма
 • доц. Атанас Близнаков, д.н. GEOM109D Екотуризъм и защитени територии GEOM110D Селски туризъм GEOM163D Самостоятелна работа: Алтернативен туризъм GEOM182D Практика: Селски туризъм GEOM184D Проект: Селски туризъм GEOM188D Практика: Теренно проучване на туристическата дестинация (обект) за алтернативен туризъм GEOM208D Екскурзоводство и туристическа анимация GEOM211D Екстремен и спелеотуризъм GEOM212D Управление на проекти в сферата на международния туризъм GEOM268D Практика: Екскурзоводство GEOM270D Практика: Туристическа анимация GEOM273D Практика: Екстремен и спелеотуризъм
 • доц. д-р Биляна Костова GEOM107D Геоложки и природни феномени GEOM306D Гемоложки туризъм GEOM315D Уелнес и СПА туризъм GEOM421D Практика: Гемоложки туризъм GEOM424D Проект: Геоложки туризъм
 • доц. д-р Ботьо Захаринов GEOM167D Семинар: Екологични проблеми в туризма GEOM201D Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма GEOM207D Световно природно и културно наследство
 • доц. д-р Боян Алексиев GEOM108D Специализирана лексика на английски език (чуждоезикова подготовка)
 • доц. д-р Боян Думанов GEOM214D Публична археология
 • доц. д-р Михаил Михайлов GEOM101D Актуални форми на международния алтернативен туризъм GEOM102D Организация и управление на международния алтернативен туризъм GEOM314D Мениджмънт в алтернативния туризъм
 • доц. д-р Надя Маринова GEOM185D Проект: Международен туризъм GEOM212D Управление на проекти в сферата на международния туризъм GEOM314D Мениджмънт в алтернативния туризъм GEOM417D Семинар: Маркетингови и управленски стратегии в алтернативния туризъм
 • доц. д-р Петър Балабанов GEOM272D Проект: Културен и религиозен туризъм GEOM307D Културен и религиозен туризъм
 • доц. д-р Ралица Берберова GEOM107D Геоложки и природни феномени GEOM109D Екотуризъм и защитени територии GEOM168D Семинар: Устойчиво развитие на туризма GEOM183D Практика: Екотуризъм GEOM186D Семинар: Обекти за алтернативен туризъм GEOM187D Проект: Екотуризъм и защитени територии GEOM188D Практика: Теренно проучване на туристическата дестинация (обект) за алтернативен туризъм GEOM268D Практика: Екскурзоводство GEOM270D Практика: Туристическа анимация GEOM311D Екзотичен туризъм GEOM315D Уелнес и СПА туризъм GEOM401D Стаж: Международен алтернативен туризъм GEOM413D Влияние на екокатастрофите върху туризма GEOM416D Семинар: Природни опасности и алтернативен туризъм GEOM418D Рекреационна екология GEOM419D Природа, култура, туризъм GEOM420D Практика: Алтернативен туризъм GEOM422D Самостоятелна работа: Екзотичен туризъм GEOM423D Самостоятелна работа: Природа, култура, туризъм
 • доц. д-р Теодора Ризова GEOM201D Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма
 • доц. д-р Янчо Найденов GEOM303D Ловен туризъм и ловни стопанства
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова GEOM302D Връзки с обществеността и реклама в алтернативния туризъм
 • гл. ас. д-р Харизан Харизанов GEOM211D Екстремен и спелеотуризъм GEOM273D Практика: Екстремен и спелеотуризъм
 • д-р Славейко Серафимов GEOM103D Правно регламентиране на туристическата дейност GEOM122D Оцеляване и ориентиране в природата
 • преп. Мариана Мелнишка GEOM108D Специализирана лексика на английски език (чуждоезикова подготовка)