Приложeн испански език за администрация и управление (на испански и английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага обучение по актуална проблематика: изучаване на природните ресурси, проблемите, свързани с тяхното използване, замърсяване и изчерпване, възможностите за минимизиране и ликвидиране на негативните въздействия върху околната среда. Програмата е структурирана йерархично, като в първите две години студентите придобиват основополагащи знания и умения, които се надграждат в третата и четвъртата година на обучението чрез специализирани курсове, практики и стажове.

Изискванията в областта на опазването на околната среда в ЕС нарастват и засягат все повече стопански сектори. Това води до нарастване на нуждата от специалисти по опазване на околната среда в държавната и местна власт, публични и частни предприятия в областта на промишления, строителния и научния сектори, неправителствени организации и др.

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Химия, Науки за Земята и природната среда, Математика, Физика, Биология; курсове като Кристалография и минералогия, Основи на геологията, Опазване на околната среда, Природни ресурси, Екологични катастрофи и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове.

прочети още
Приложeн испански език за администрация и управление (на испански и английски език)
 • доц. Тодор Коларов, д.н. LEAB165 Проект: Институции и международни отношения LEAB177 Институции и международни отношения (на английски език)
 • доц. д-р Венета Сиракова LEAB022 Испански език за администрацията LEAB077 Специализиран превод (английски и испански език) LEAB094 Синтез и редактиране (на испански език) LEAB120 Културна история на Европа (на испански език) LEAB153 Проект:"Езикът на администрацията" LEAB160 Проект: "Специализиран превод" LEAB161 Проект: "Културна история на Европа" LEAB162 Проект: Учебен семинар LEAB261 Практически испански език - I част LEAB262 Практически испански език - II част LEAB263 Практически испански език - III част
 • доц. д-р Даниела Кожухарова LEAB152 Проект "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB155 Проект: Извличане на колокации LEAB164 Проект: Успоредяване на административни документи
 • доц. д-р Елена Савова LEAB162 Проект: Учебен семинар
 • доц. д-р Ирина Георгиева LEAB162 Проект: Учебен семинар
 • доц. д-р Мария Нейкова LEAB153 Проект:"Езикът на администрацията" LEAB162 Проект: Учебен семинар
 • доц. д-р Мария Стамболиева LEAB001 Увод в строежа на езика (на английски език) LEAB162 Проект: Учебен семинар LEAB163 Проект: Работно място на преводача Wordfast LEAB167 Проект: Работно място на преводача SDLTRADOS LEAB218 Странознание (на английски език)
 • гл. ас. д-р Даниела Александрова LEAB156 Проект: Терминология в бизнеса.
 • гл. ас. д-р Мария Спасова LEAB041 Испански език за бизнеса LEAB094 Синтез и редактиране (на испански език) LEAB159 Проект: Лаборатория за езикови технологии: Създаване на терминологични бази данни LEAB166 Проект: Синтез и редактиране
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов LEAB162 Проект: Учебен семинар
 • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева LEAB162 Проект: Учебен семинар LEAB218 Странознание (на английски език)
 • гл. ас. Станимир Мичев LEAB032 Професионална кореспонденция (на испански език) LEAB154 Проект: "Професионална кореспонденция" LEAB262 Практически испански език - II част LEAB263 Практически испански език - III част LEAB264 Практически испански език - IV част
 • ас. Петя Петкова - Сталева LEAB153 Проект:"Езикът на администрацията" LEAB162 Проект: Учебен семинар
 • преп. Валентина Славова LEAB032 Професионална кореспонденция (на испански език) LEAB077 Специализиран превод (английски и испански език) LEAB157 Проект: Терминология в управлението на човешките ресурси
 • преп. Даниела Контрерас LEAB158 Проект: "Странознание"
 • преп. Любка Славова LEAB041 Испански език за бизнеса LEAB120 Културна история на Европа (на испански език) LEAB161 Проект: "Културна история на Европа"
 • Веселка Сиракова LEAB264 Практически испански език - IV част