Театър

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Театърът в историята на културата, Култура и семиотика, Митология и религия; практически курсове от програмата като: Пиеса и персонаж - действен анализ, Психофизическа загрявка на актьора, Специфични актьорски методи, Съвременни танцови техники, Глас и дишане, Визуални театрални форми и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула, в които се предлагат специализирани курсове, извънаудиторни учебни форми, практики и стажове, и водят до професионална квалификация.

прочети още

Специалност и професионална квалификация:


Модул: Танцов театър
Специалност: Театрално изкуство
Квалификация: актьор-танцьор

Модул: Актьорско майсторство
Специалност: Театрално изкуство
Квалификация: актьор

Практики:

Практическото обучение включва реализацията на проекти в Университетски театър, участия в международни практики, майсторски класове, професионални театри, телевизионни, кино и радио проекти.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети във Великобритания, Германия, Гърция, Турция, Финландия, Холандия, Латвия и Румъния.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания за различни методи, теории и практики в сферата на съвременното театрално и танцово изкуство;

- умения за прилагането им. През серия от интердисциплинарни курсове, програмата дава допълнителни компетенции и стимулира осъществяването на авторски студентски проекти.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: актьор, режисьор, сценограф, танцьор, хореограф, специалисти в областта на сценичните изкуства в театри, опери, школи, културни институции, училища.

Департамент, предложил програмата:

Театър